ROB DE AVONTURIER II c. G. u A. mm SGhoenmaherij Vulpen een Banner. porpsautoDusdienst veenendaal Cür. ülo. School üeenendaa! Verpachting fiuoniiaiiuerSteiiïsscliööDioor .Jongens veenendaal gehniote naneiien ummm ut de Ruiter's lanuiacimnsndel li 0 UI. SCHUPPEN „Duim ICTE IfiSSEH SCHOOL-ETUIS I J. DIJK gfoufe en Oienstpeseting. Ails Leden en meers uao de Per luxe Touringcar Fa. uied. k ui. de hqqs - Telefoon 305 - ueenendaai De l jarige opleiding m het Middenstands diploma te Etst is begonnen. wam COÖP. DE U 0 L H A R DI AS .nationale DTHLETiEii wedstrijden r doorh htlAm spaa\deis Kleefsman 's R. VONK 4 Flink meisje ALBERS Vjuaaq, en. Aanhad^ BURGELIJKE STAND VAN VEENENDAAL Johannes van Manen, weduwnaar van Elsje Anbeek 47 jaar en Geer trui de Gooijer, weduwe van Hen drik Budding 43 jaar, Theodorus Adrianus Puijk 28 jaar en Johan na van Hunnik 65 jaar. Getrouwd: geen Geboren: Ary zoon van G. Kroes- bergen en van H. A. van der Loe: Albertus Derk zoon van D. H. van den Dikkenberg en van D. H. van den Brink: Janny dochter van P. van Dijk en van J. Drost: Jannigje Christina dochter van W. van Braak en van D, G, Harde man. Overleden te Rhenen Naatje van Zoest 69 jaar echtgenote van Marinus Wisselo. De Burgemeester der gemeente Veenendaal maakt bekend, dat de navolgende op de openbare weg gevonden voorwerpen, zijn terug te bekomen ten Gemeente huize, Hoofdstraat 34: drie zil verbons, een Vulpotlood, een das speld. een gecombineerde distri butiekaart, een zwarte dameshoed, een dubbeltjes armband, een tex- tielkaart, een winterjas, aangelo pen een hond. Dat als verloren zijn aangegeven: een boekje consucnentencrediet, een zegelring, een armband, een brief met rentekaart, een leesboek een vulpen, een groene shawl, een cocosloper, een rode trui, een paar heren handschoenen, een grijze mantel, een kinderbril, een snoep en twee gecombineerde distribu tiestamkaarten, een autestep met rempedaal, een sleutel van een fietsslot, een hark, een texdelkaart, twee zilverbons, een vulpen, een meisjesmantel, een winterjas. SNELLE ECONOMISCHE VOORUIT GANG IN NEDERLANDS-INDIE. i Ondanks de politieke spanning in Indonesië is er in het laatste jaar grote i economische vooruitgang geboekt in jhet door Nederlanders bestuurde ge- deelte van de Indische Archipel. Ter- wijl de uitvoer van Nederlands-Indië I in het gehele jaar 1947 niet meer dan i 322 millioen gulden opleverde, steeg jdeze uitvoer in de eerste zes maanden van 1948 reeds tot 520 millioen. Deze stijging maakt het niet orimogelijk, dat dit jaar reeds een evenwicht tussen invoer en uitvoer zal worden bereikt en dat terwijl 1947 nog een tekort op de uitvoer van 400 millioen vertoonde. In de maand Juli j.l. beliep de uit voer zelfs een hoeveelheid van 559.000 ton met een waarde van 110 millioen gulden. Daarvan ging voor 50 millioen naar de Verenigde Staten en voor 40 millioen naar ons eigen land. De be langrijkste uitvoerproducten waren aardolieproducten, ruber, copra, tin en suiker. Overal waar het bestuur in Ne derlandse handen is, komt het land weer tot bloei en neemt de-productie snel toe. Er is voldoende lonende ar beidsgelegenheid voor de bevolking, wegen worden hersteld, ziekenhuizen heropend, kortom, daar heerst in het algemeen, welvaart brengende vrede. In het belang van het herstel van de gehele wereld is het, dat deze ont wikkeling zich voortzet, want de In dische producten zijn onmisbaar voor alle volken en het is reeds gebleken, dat de productie daarvan alleen onder Europees bewind voldoende verzekerd is. 199. De kameraden in de vliegmachine, die, om benzine te sparen, enige tijd het vliegtuig hadden laten rusten, waren juist weer opgestegen voor een verkenningsvlucht 200. Reeds in de verte hoorden ze het geratel van de machinegeweren. Direct werd naar dei plek ge- vlogen vanwaar het schieten gehoord.werd en spoe dig zagen ze wat er aan de hand was. Ter overname aangeboden aorex lederzaak machines disponibel. Te bevragen Wed. C. G. ROEST Oeverstraat 87 Arnhem. BOEKHUIS Bij de wordt gevraagd Hierdoor delen wij het geacht publiek mede, dat wij met ingang van Zaterdag 2 October a.s. te 15-45 uur een dorpsbusdienst gaan rijden. Voor van japonnen en het maken van handwer ken naar van Hunnik Zandstraat 84 A a. Op 28 Sept. a.s Feestavond in „Eltheto' voor leerlingen en oud-leerlingen voorzover deze de school verlaten hebben na 1 Septem- ber 1945 V Stationsplein V. 6.45 7.45 Patrimoniumlaan V. 6.47 7,47 De Sav. Lohmanstr. V. 6.48 7.48 Keucheriiusstraat V. 6.50 7.50 P. H. v. Rijnstraat V. 6 52 7.52 Bergweg V. 653 7.53 Kerkewijk (ZV. 6 54 7.54 Dennenlaan V. 6 55 7 55 Groenenlaan V. 6 57 7.57 Middellaan V. 6.59 7.59 Parallelweg Onbew. Overweg V. 7.02 8.02 Stationsplein V. 7.07 8.07 Kerkewijk (N.) V. 7 09 8.09 Hoofdstraat V. 7.13 8.13 Hoogstraat V. 7.15 8.15 Pr. Bernhardlaan V. 7.17 817 Hoogstraat V. 7.19 8.19 Zandstraat V. 7 21 8 21 Davidsplein V. 7.23 8 23 Gortstraat (Luxor) A. 7.24 8.24 Gortstraat (Luxor) V. 7,25 8.25 Davidsplein V. 7.27 8.27 Kostverloren V. 7.29 8.29 Achterkerkstraat V. 7.31 8.31 Beatrixstreat V. 7.33 8.33 Zandstraat V. 7.34 8 34 Hoofdstraat V. 7 38 8.38 Kerkewijk (N.) V. 7 42 8.42 Stationsplein A. 7.43 8.43 enz. t.m. 1945 19.47 1948 19.50 1952 1953 19.54 19.55 1957 1959 20.02 20.07 2009 2013 2015 2017 2019 20 21 20.23 20 24 20.25 20.27 20.29 20.31 2033 20 34 20 38 20.42 20.43 20 45 2047 20 48 20 50 2052 2053 20.54 20 55 20.57 20.59 21-02 21.67 21 09 21.13 21.15 21.17 21-19 21.21 21.23 21.24 21.45 21.46 21.48 21.49 21.50 2151 21.53 21.55 21.58 22.00 22.02 22.03 2205 22.07', 22.08 22.09; 22.10 22.12 22.14 22.17 2222 22 24 22.28 2230 2232 22 34 2236 22.38 22.39 22.40 22.42 2244 22.46 22 48 2249 22.53 2257 22.58 OP» ZONDAG WORDT NIET GEREDEN In- en uitstappen kan op verzoek geschieden. Dienstregelingen aan het kantoor verkrijgbaar TARIEVEN: Kinderkaartjes Kinderen t/m 2 jaar gratis Kinderen v. 3 t/m 9 j- 8 ct Enkele reis 15 ct Tienrittenkaarten 125 ct De Ondernemer Van de rijwielbewaarplaats, ach ter het Postkantoor, tijdens de te houden Jubileumbeurs „VEWIBETO", van 18 tot en met 23 October 1948 Inschrijvingsbiljetten, In gespten envelop pe, moeten worden ingeleverd, vóór 8 October a s. bij de secretaris, de heer W. A. J. van SON, Hoofdstraat 3- Het Bestuur worden verzocht hun Kassabonnen in te leveren van 30 Sept. tot en met 3 Cct. Na dien datum worden geen bon nen meer aangenomen. Woensdag 29 Sept. is de Winkel wegens balans gesloten Het Bestuur A.S. Zaterdagmorgen verkoop van een partij b. Op 29 Sept. a.s. Herdenkingsavond in „Eltheto' voor ouders, oud-leerlingen voorzo ver deze de school verlaten hebben voor 1 Sept. 1945, alsmede andere belangstellenden. c. Gelegenheid tot gelukwensen op de recep tie, die het bestuur zal houden op 29 Sept 's avonds van 7-8 uur in de kleinezaal van »Eltheto« Aan allen,- die mijn jubileumdag, in welke vorm ook, tot een onvergetelijke hebben ge maakt, zeg ik daarvoor, mede namens mijn vrouw en kinderen, langs deze weg hartelijk dank, W. v. d. HEIDEN, Adjudant Gemeente politie. De jubilarissen met hun echtgenoten A.s. Zaterdagmiddag, hopen wij on ze gemoderniseerde zaak, in Dit bezoek zal door ons zeer op prijs worden gesteld. Hoofdstraat 114 - Telefoon 319 FIJNPROEVERSDROOM HAA, GEBAK VAN ÖIjkStR^ naar de er Deeln. de Olymp. ploeg o.a. Fanny Blan- kers-Koen. W. Slijkhuis e.d. op ZATER DAGMIDDAG 2 October 1948 Voor enkele cursisten is deelname nog mogelijk Aanmelding bij P. Oldenburger, R.U. A 70 en G. J. Hulsebos Hoofd der School. Gevraagd geheel zelfstandig kunnende werken en koken En flink meisje voor winkel en kleermakerij Fa. D. van de Meijden, Zandstraat 9 Ml De eigen bank in eigen hand 731 Coöpepfttiève Bo^r e rile e n ba n k e n Voor de inmaak te koop een grote partij witte kooh Aan hetzelfde adres prima post duiven en 600 roede Riet. H. v. d. Dikkenberg Klein Schutje 1. Kinderwagens. Wij hebben KOUSEN REPARATIE vlug vakkundig voordelig Binnen 2 x 24 uur gereed Voor b.a keiaar Prima Kleiaardappelen (Bevelanders) f 5,75 per mud. G. Albertie Zandstraat 22, V'daal Gevonden en verloren voorwerpen. m Hiermede betuig ik mijn har telijke dank a*n de Veen<m- daalse bevolking en Band Ned Indië voor het prachtige pakket dat ik in goede welstand heb ontvangen. Sold. W. C. VAN DOORN Militair Hospitaal, Batavia. Wachtmeester brengt op deze wijze zijn dank aan de Veem ndaalse bevolking en in het bijzonder a.h. bestuur van de Band Ned. Indië voor het door hem ontvangen pakket. Langs deze weg betuigen wij de Band Ned.-Indië Afd. Vee nendaal onzen hartelijken dank voor het door ons ontvangen pakket. Serg. Ziekenverpl. C. TOMBROEK en echtgenote Mil Ho8p. I, Batavia. Hiermede betuig ik mijn har telijke dank aan de Band Ne- derland-Indië Afd. Veenen daal voor het ontvangen pakket. Marn. II kl. Stb. no. 35984 Soerabaja, 16 September 1948, EEN MET UW NAAM? DAN NAAR ZANDSTRAAT 3 Coöp „do Volharding" Aanme den zo spoedig moge lijk bij de Chef. Viering van het 25-jarig bestaan der School. AANVANG HALF ACHT De Directeur van de Avond-Nijverheids school voor jongens te Veenendaal maakt bekend, dat de aangifte van leerlingen voor alle klassen van de cursus 1948-1949 zal plaats hebben op Dinsdag 28 8ept a S. des avonds van 7 tot 8 uur in de Chr. Ulo School nabij de Burgemeester J. H. ven Schuppenbrug. Deze cursus is tevens vervolgonderwijs voor jongens met Am bachtschool-diploma. Veenendaal, 23 September 1948 De Directeur voornoemd, Tj. van der Wal. - v f 3.50 per stuk en 8 punten AANVANG ACHT UUR VoLr de blijken van me deleven en de spontane huldiging, welke wij ter gelegenheid vanonsjubi- leum van de Directie der y Ritmeester-Sigarenfabiis- ken mochten ontvange^f, betuigen wij onze harte- lijxe dank. De middag van de 20 ste September 1948 zal voor ons een onvergetelijke blijven» Electro-Teehmsche en Radio* artikelen Ie heropenen. 1 Een keur van electr.-apparaien en lampen wachten op Uw bezoek. Vertrek Markt 14,30 uur - Prijs per persoon f 1.25 Tevens plaatskaarten bij ons verkrijgbaar, ronden hun weg naar de Coöperatieve Boerenleenbank. Zij zochten en ronden daar de veiligheid van het eigen beheer en bovendien hoge rentevergoeding. Maar de bank doet meer Rekening Courant - Voorschotten Hypotheken en Girokantoor lol* over alle financiële aangelegenheden. Aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht HEEFT Hoofdstraat 11, V'daal Te koop in gogde staat zijnde haardkachel merk Etna. Te bevr. Gortstr 51. Gevraagd flinke verste Inaal- «ter voor één dag in de veer tien dagen. Brieven onder no. 638 a h. bur. v.d. blad. Te koop aar.geb. tegen elk redelijk bod, twee z.g a n. wintermantels maat 42-44 zonder punten. Te bevr. Sav. Lohmanstr. 36 Veenendaal. Te koop prima winteradrd- appelera f 5.- per mud franco thuis. J. Laeerweij, Prattenburg Rhenep. Gevraagd een dagmeisje bij A. Versteeg, Julianastr. 23. Te koop prima klei-aardap- pelen bij S, V. d. Weert Mid denlaan 42 B Frfjè f 5 50. hierin een grote sortering, zo- wél in modellen, als in kleuren en prijzen en de beste merken Bok en wasin&chines, stofzui gers, lampenkappen enz. ruime sortering en de nieuwste mo dellen. Zie etalage G. Willem- sen. Acacialaan 8 Tel. 380 RhetiWr. 2 nette meisjes 17 jaar zoeken WCrkkrïng^y.d.e.n. liefst bij elkaar of in 'zelfde omgeving, Inl. Rijn8tr. 60 Ingen. Te koop prima Winterman tel (Bruin) maat 44 Brieven onder no. 639 a,h. bur. v.d. blad. HOOFDSTRAAT 10 TEL56R-VEENEN0AAI Brillen Voor le en 2e hyp. ia som nige gevallen ook los geld, verze keringen en taxaties naar Fa. Mulder en Zn. Kerkewijk 193. Groen, bruin en zwarte Ctfr- boüncum kwaliteit zo goed als voor de oorlog. Kool, Holleweg D 120Veenenaaal. Oude verbleekte portretten ma ken wij weer als nieuw. Portret- specialist De 8malen Korte- gracht 6, Amersfoort. Tel. 3536 Gelden voor hypotheek be schikbaar. rente 37e a 4% Makelaarskantoor Brouwer te Veenendaal, Net meisje zoekt wegens om standigheden lit—slaapka mer tegen billijke condities. Br. onder nr« 641 a,h. bur. v.d. blad. Te ktop 2 jonge ras: Eng. dwergkeesjes teefjes geb: 16 Juni (Oranje klem) een prima damesrijwiel en een nieuw ge heel compleet Transportrijwiel m^rk Mexweel. Na 6 uur A. Meersman, Rijnstraat B 292, Amerongen. Te koon in goede staat zijnde haardkachel. Gortstraat 7. Te koop kolen^ornuis en in- zinkbaretrapnaaimachine, Groe- nelaan 69 B.z.a. net meisje 14 jaar als hulp bij kinderen of'bij naaister Brieven onder no. 643 a/hbur. van dit blad. Te koop gevraagd Motorrij wiel, liefst »Sparta« of D.K.W. 1929 125 c.c, moet in goede ataat zijn. Tevéns té koop 3 jonge Herdershonden 8 weken oud Br. onder no. 642 bur. v/d bl. Net meisje gevraagd (te Vee nendaal) voor d. of d e n. Br. met opgsve van verlangd loon onder no. 644 a/h.bur, v/d bl Te koop gevraagd een nieuw of zo goed als nieuw vloerkleed 3 groot ongeveer 2.40- meter of ruilen voor pluche vloerkleed 2-3 meter C. van Engelenhoven Pelikaanstr. 22, Veenendaal. Te koop gevraagd een onder houden huisorgel opgaaf van prijs, merk, aantal reg. en hout soort, contante betaling, adres Hs. v/d Brink, Maandereind 11 Ede tel. 8534 Te koop goed onderhouden Am, orgel. Ook genegen te rui len voor radio. Buurtlaan 128

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 3