Fa. Lustiraaf IS. VISSER flinke werkster Lafldersinliuikiusen? voorgoede ieparalie Tempo FR. F. Ill BüSCil /tdo neveoa woifabrieken FLINKE JONGENS I Danslessen SI 6ii weverij dl goor yew eo m naar ffllfflö Komen DeGruyter's BETEOEW Hebi H een Miofl el Mie Opruiming borstelwerk! beiling - Rensuuoude. Uit uoorraad (s leveren rollen door ueenendaal. 'j oeld uerhrijgDaar uoor usriouingsüaarijes De Gelderse uailei Te koop Prima kleiaardapueieii flüuerteerl in dit blad. dat üjkt we! toveren, Sijéehandje Hotel La Montagne Komt Direct UlS UEVER OPBELT Fa. wad. A. U). de Haas RejnAüEoudt ïlhejten S-iil Met o n Het vanouds bekende adres Zandstraat 123 ueenendaal. Flink dagmeisje werkster WONINGRU1L TIJDELIJK ADRES HOOFDSTRAAT 12 VEENENDAAL CHOCOLATERIE LEGER DES HEILS BAZAR H. J KONINGS meisje werkster „Samenwerking" Uerstoikstraat 'dl Leeuwarden SPOORLAAN 1, VEENENDAAL VRAGEN voor haar bedrijf VAN 16 TOT 24 JAAR ZE ZIJN ER WEER Diverse Boards Groot kapitaal beschikbaar Eerste Verhuurinrichting «,DE KLOMP" De correct passende steungevende en BUSTEHOUDERS NAAR DRUKKER IJ VEENENDAAL U i Stjaatbezems van f 2.18 voor 98 ct. Werkborstels van 47 cent voor 19 cent enz. enz. Voorts hebben wij weer Wrijfuas Het Pijenpark, grote doos 60 cr. Wrijfwas, Het Bijenpark dub bele bus f 1.17 Losse Wrijfwas per ons in alle kleuren 40 cent. Drogisterij „DE VIJZEL" Henny Jansen Apoth Ass. Zandstr. 11, Tel. 215, V'daal, Zo juist ontvangen Elastieken Verban dgor dels. Notaris D. S. Vink te Ameron- gen zal Donderdag 7 Octo ber 1948. te 11 uur. te Hens woude. in Café C. Vink, voor Mrj, de Wed. J. M. Lokhorst openbaar verkopen 2 woonhuizen, waarvan 1 met winkel, te Renswoude, Dorpsstraat A 62 en 61, bij iedere woning 1 schuur en tuin, samen groot 14.23 A. Beide huizen zijn verhuurd voor f IS, 17 per maand, resp. aan H. Inken- haag en A, A. van Rinsum. Te veilen in 2 perc. en massa Bezichr. Dinsd. en Donderd, van 2-4 uur. Betaling: 1 November 1948. Duivenvoer met bonen en wikken Gemengd kippenvoer Ochtendvoer Schelpen Konijnenvoer Varkensmeel Balen hooi en stroo Dinsdagavond 28 Septem ber om 7 uur in gebouw „Eltheto" van Rotterda rn. gevraagd cf 3 of 4 da gen per week Br. onder no 640 a h. bureau van dit blad. C.V Hein van Schuppen vraagt een 2 middagen per week Mi jT<WSB2Jéi9 Veenendaal Koog a/d Zaan Aangeboden Koog s/d Za n een prachtig huis op het Zuide"; Kamer en suite- Keuken (boiler) 2 grote slaapkamers 1 kleine sla«-kamer 1 badkamer zolder voor- en achtertuin 2 minuten lop n van Station Koog Bioemwijk 10 minuten sporen van AmsfrrLm. Aanbiedingen aan Fa. Recter, Parallelweg. Kousenr paraiie-Inrichiing DAMESMODE-AR ikflen EN HANDWERKEN f 5-50 per 70 Kg. niet goed geld terug. Vanouds bekend adres. G C. BERENDS Middellaan B 10? V'daal. Onze artikelen munten uit in kwaliteit. Fluiterstraat ól Sticht Will Booth Maandag 27 Sept. om half 8 houdt n wij Waar U hartelijk welkom zijt. Opbrengst kcmi ten goede aan de zending. Laat Uw likdoorns, eelt en kalknagels geheel pijn loos behandelen. Massage, verwijderen van wratten en overtollig haar K naalweg 5 Mevr Bax Chr. H. B. S. Veenendaal vraagt een v.d d of een voor 4 of 5 morgens per wt ek. Aanmelden Zater dagmiddag. zonder borg, vo >r alle doel eindeni door ons spaarcrediet- systeem. Vraagt inlichtingen Loon voorwaarden Aanmelden tier. volgens C. A. O dagelijks bij de pot Nog enkele leerlingen kun nen geplaatst worden op on ze beginners cursus v. 7-30 u. Gevorderden cursus aanvang 9 uur. Die 1 'onderd g 30 September a.s. aanvangt. Onder leiding van de Heer Ries Gadellaa. Voor pri\è nog enkele uren beschikbaar. Voor Sou ede Weefsels Wilt gij naast Uw werk kring, een prettige ontspan ning in Uw vrije tijd, komt dan eens praten met de personf elschef van de V.S.W., die voor jongens en meisjes vanaf 14 jaar een geschikte en aangename taak zal weten. Goede sociale verzorging en vakopleiding naast een eigen sportterrein en diverse, ontspanningsclubs. Beatrjj straat 37 Telefoon 264 Een De Gruyter extractblokje, wat kokend water, en klaar is de krachtige bouillon! Voor een versterkend kopje elk moment van de dag en uitstekend om soepen hartiger te maken. Voor extra kracht en geurigheid doen enkele druppels De Gruyter s aroma wonderen. AROMA. FLES 28 EN 38 CENT EXTRACTBLOKJES 2 CENT VOOR F. 10.- CASSABONS, EEN GULDEN TERUG Uitstekend geschikt voor Standsbouw op de Jubileumbeurs „VEWIBETO Zonder vergunning uit voorraad verkrijgbaar bij Bouwmaterialen v/h de JONG SCHOUTE Zandstraat 54a, Tel. 23L Veenendaal als le hypotheek LOOSDRECHTs WONINGBUREAU As9. Kantoor Parallelweg 1, Veenendaal, Tel. 400 Dan geven wij U de Likeur bijna voor niets, als U bij ons Porselein en Glaswerk huurt. Indien besteld alles voorradig Let op 'c adres Voor Porselein Glaswerk Tel. 241 K 8287, in een mooie en degelijke uitvoering. Corsetière Mevr. A. v. d. Meyden, Zandstraat 9, telefoon 491, VEKNENDAAL. Maandag en Donderdag thuis van 10-12 en 2-5 uur, verder volgens afspraak. 345 (na 18.00 uur 330) Veenendaal. Huisslachtingen. Voor de huisslachlingen is blijkens publicaties van het Hoofd van de Keu ringskring Scherpenzeel voor vee en vlees, voor de gemeente Renswoude dezelfde regeling getroffen als het vo rige jaar. In deze gemeente zal gekeurd wor den in de wijken A en B, iedere Vrij dag, tussen 9 en 18 uur en in de wij ken C en D iedere Donderdag, even eens tussen 9 en 18 uur. Burgerlijke stand. Geboren: Jan Johannes Jacobus, z. van W. van den Brandhof en L. Jag- tenberg. Jan, z. van J. Vink en H. van de Weerd. Getrouwd: Dirk Jacobus van Dol- der, oud 25 jaar, Amersfoort en Ger- j s^jj^en kantooruren bij de plaatselijke kanto ren gelegenheid tot het indienen van de oude en de nieuwe naamlijsten ter verkrijging van toeslag en/of extra zeep voor de 12e en 13e periode 1948 (tijdvak van 24 October18 December 1948). In verband met de wijziging der zelfverzorging moeten ditmaal bij de indiening der naamlijsten alle stam kaarten worden overgelegd. half uur en hadden een prettig ver- grijpen van de O.W.-ers gelijk ie ma- 1°°P- ken. Hierna kwam O.W. weer aan het 's Avonds had een kindervoorslel- woord doch hoe of er ook werd ge ling plaats, een druk bezochte recep- zwoegd, het mocht hen niet gelukken en een cabaret-avond door Max-'nog eenmaal te doelpunten. A.s. Zondag gaat Oranje-Wit naar Utrecht op bezoek bij „De Toekomst' Oranje-Wit's derde lustrum. In verband met het 15-jarig jubi leum van de Sportvereniging „Oranje- Wit" vonden j.l. Zaterdagmiddag op Remmerden de clubkampioenschappen j plaats. j Begeleid door „Crescendo" arriveer de ongeveer 3 uur de gymnastiekafde- j i ling op het terrein waarna de wed- tie en een cabaret-avond door Max Nawin in „Sportlust" m.m.w. van het J dansorkest „De Nylons". Slecht begin in de le klasse. Hoe staat het met de voetbal van Oranje-Wit? Verleden week werd met de compelitie een aanvang gemaakt. De eerste was een uitwedstrijd tegen H.D.S. op het D.V.S.A. terrein te Amerongen. Dit was direct al een plaatselijk treffen. Hoewel Oranje-Wit Woorden van lof voor de fam. het meest in de aanval is geweest, viel j Hoolhorst. de beslissing toch in het voordeel van De eerste steenlegging voor het ver- de thuiclub. Met de rust was het 10, enigingsgebouw van de muziekver. terwijl in een periode van groot over- Ons Genoegen is Zaterdagmiddag een waar feest geworden. Toen 't muziek- ge- Eerste steenlegging werd voor „Ons Genoegen" een waar feest. ritje van woude. Eem, oud 27 jaren, Rens- J een aanvang namen met DISTRIBUTIEKRING DOORN. Indiening naamlijsten voor toeslag bijzondere arbeid en zeep voor „vuile arbeid". In de week van 27 September tot 2 October 1948 is er tijdens de gewone prachtig weer. De uitslagen waren wicht van O.W. het juist H.Q.S. was, die de voorsprong wist te vergroten en deze op 20 bracht. Daarna kwam het verdiende tegenpunt van O.W.. De I gelijkmaker zat toen in de lucht, doch door dapper verdedigen van H.D.S. bleef deze echter uit en werden de eerste verliespunten geboekt. J.l. Zondag ontving O.W. corps in de Muntstraat, waaraan het gebouw verrijst, vrolijk blazend was aangekomen, verzamelden de vele au toriteiten, genodigden en belangstel lenden zich voor de reeds gedeeltelijk opgetrokken voorgevel, waar de heer M. van Manen, voorzitter, allen een bezoek hartelijk welkom toeriep, in het bij als volgt: van Fortissimo en wisten het weder- zonder de waarnemend Burgemeester 100 m meisjes T. Nellestijn. 100 m j om niet tot een overwinning te bren- wethouder G. v. d. Steeg en' de fam. dames J. Bouman. 100 m jongens G. de Roder. 100 m heren G. Hoek. 800 m dames N. v. Burken. 800 m jongens B. v. Viegen. 800 m heren B. v. Bur ken. 1500 m heren C. Henzen. Ver springen dames A. Henzen. Versprin gen heren G. Hoek. Turnen dames L. van Rotterdam. Turnen heren C. Hen zen. Voetbal R. Onink en A. v. d. Scheur. gen, doch moesten met een gelijk spel Hoolhorst. genoegen nemen. Deze wedstrijd was 1 De eerste steen werd gelegd door j er een welke op een hoog peil stond het elf-jarig zoontje van de directeur, en het aanzien volkomen waardig. Er de jongeheer Hoolhorst, omdat de werd snel gespeeld met aanvallen. Voor de rust wist eerst Oranje-Wit te doelpunten nadat de Fortissimo- j keeper reeds enkele schoten onschade- lijk had gemaakt. Na de thee wisten De wedstrijden duurden twee en een 1 de gasten, door het niet te snel in de jongeheer gevaarlijke naam Hoolhorst gedurende meer. dan tachtig jaar, dus zo lang als de mu ziekvereniging bestaat, aan het corps is verbonden en de familie Hoolhorst voor de vereniging gedurende al die jaren van vader op zoon een grote ruggesteun is geweest! O.a. werd ook nog het woord voerd door de heer H. Laheij. De heer van Manen bracht de diver se sprekers dank voor de vriendelijke woorden en verdocht de jongeheer Hoolhorst naar voren te komen om de eerste steen te metselen met de ver sierde troffel. Toen deze handeling was verricht, onthulde de jongeman een onder onze driekleur verborgen ge denksteen, waarop staat te lezen: Eer ste steen gelegd door W. F. Hoolhorst Pzn., 18 September 1948. De muzikanten zorgden ter opluis tering van de plechtigheid voor een pittige mars De directeur, de heer P. Hoólhorst, dankte de vereniging, dat zijn zoontje voor deze eerste steenleg ging was aangezocht en hoopte dat hij evenals zijn voorouders, de vereniging Ons Genoegen tot in lengte van jaren tot een steun mocht zijn. De uitnodiging van de heer Hool horst tot alle genodigden gericht om gezamenlijk nog enige tijd in hotel Het Wapen van Hardenbroek bijeen te komen, werd door alle aanwezigen met insteming begroet en onder het spelen van de mars „Uit borst" mar cheerde men gezamenlijk naar het Fred. v. d. Paltshof. De waarn. Burgemeester stelde er prijs op hier nog een bijzonder woord van hulde te richten tot de 80-jarige metselaar, de heer Frans Brouwers, die ondanks zijn hoge leeftijd, zich ge heel had ingezet bij de bouw van de nieuwe localiteit. Spr. stelde de heer Brouwers met een driewerf hoera ten voorbeeld. No. ZONDER GELUK VAART NIEMAND WEL door Henk van Heeswijk Op de zon-overgoten, heet-gebla- kerde betonweg reeds een min of meer aftands vehikel, puffend en kuchend. En alsof het wagentje ook last van de warmte kreeg, opeens gaf de motor nog een paar malen een reu telend geluid en toen was het stil. De jongeman, die languit, met zijn benen gedeeltelijk over de rand van tank, keek er even in en constateerde lakoniek: „Leeg." j De tweede inzittende rekte zich uit en diepte toen een bus met benzine van de bodem op, waarmee hij uit stapte. Een ogenblik later klonk het klokkend geluid van het stromen der brandstof in het reservoir. „Nog twee volle bussen, Fred," zei hij op droge toon, „en dan is het uit". „In de eerste de beste plaats, stad, dorp of gehucht, waar we nu komen, moeten we maar eens proberen een baan te krijgen," meende de ander. „Er zal niets anders opzitten, Joop", j „Of we zullen ons wagentje moeten verkopen." Nadat de heer Van Manen tot be sluit van deze feestmiddag een woord van hartelijke dank had uitgesproken voor het medeleven met het wel en wee van Ons Genoegen, behoorde de plechtigheid van de eerste steenleg ging voor het nieuwe repetitielokaal weer tot het verleden. O.B.K. geeft marsmuziek. Het gaat crescendo bij de arbeiders muziekvereniging Oefening Baart Kunst. Het ledental breidt zich steeds uit, een leerlingencorps is gevormd om t.z.t. de gelederen nog meer te ver sterken. Er wordt met grote ambitie aangepakt tot heil van het culturele leven in Rhenen! De leden hebben thans allen een prachtige uniformpet gekregen, bekostigd uit het ledenspaar fonds en door de financiële medewer king van vooraanstaande ingezetenen. Dit zal voor OBK een stimulans zijn om op de ingeslagen weg voort te gaan. Ook de burgerij zal hierin aanleiding- vinden om de vereniging de steun te geven ,die zij verdiend. Zaterdagmid dag a.s. geeft de vereniging een pro- pagandamars door de stad. Voetbalprogramma. Voorwaarts hoopt Zondag a.s., des nam. om 2 uur op het terrein bij het Veerhuis uit te komen tegen BDC uit Soest. Om twaalf uur 's middags zal het tweede elftal een competitiewedstrijd spelen tegen het derde van DEV uit Doorn. einde van ons Latijn gekomen en dus j nieuwsgierig zal er wel weer wat voor ons in 'I zicht zijn. Vooruit, de tank is weer vol. Laten we eens gaan zien, in wat voor nest of we nu terecht zullen ko men." Het wagentje werd gestart en ge hoorzaam ging het weer vooruit, de toekomst tegemoet. Doornenberg was een slaperig dorp. Dat was de eerste conclusie van de beide automobilistische gelukzoekers, toen ze het dorp inreden. Het was om streeks twaalf uur en het plaatsje leek wel uitgestorven. In de kom van Doornenberg stopten ze en keken over jhet grote plein met zijn reusachtige, naar de beide globe- i trotters, die uit een papieren zak broe- „Dat nooit," antwoordde de met j schaduwrijke bomen. Toen de klok van de auto, lag te slapen, werd wakker Fred aangesprokene beslist, „dan nog het kerkje het middaguur had gemeld, en keek naar de chauffeur, die inmid- liever met Van Speijk de lucht in!" j werd er ergens vanuit een verborgen uitgestapt en naar de ach- j „Och," constateerde de ander zorge- I hoekje van het plein een deur ge- loos, „zonder geluk vaart niemand opend en een schare schooljeugd kwam wel. We zijn nu ongeveer aan hetnaar buiten. Enkele van hen keken dels was terkant van de wagen was gelopen. Hij draaide de dop van de benzine- derlijk hun laatste belegde broodjes deelden, maar vijf minuten later wa ren de Kinaeren in „Rij op," commandeerde hij, „vol gende gat." Nog niet geheel aan de buitenkant jvan het dorp gekomen, nam de auto de kinderen in verschillende wraak. Wie de spijker of het stuk richtingen verdwenen en nadat lange magere man en een lelijke jonge vrouw, die de beide vrienden kwalifi ceerden als onderwijzer en onderwij zeres, het plein overgestoken waren, was de omgeving weer n#t zo uitge storven als enkele minuten tevoren. De beide jongelui in de auto keken elkaar even aan, zuchtten en reden daarna verder. een glas er had neergelegd en welke schik godin besliste, dat de toch niet al te best meer zijnde voorband er juist in moest rijden, is niet bekend geworden, maar op een gegeven ogenblik zei de band in bandentaai „stik" en de jeep „Ook niks," zei Joop, en hij klom weer over de leuning om zich opnieuw op de leren kussens van de achter bank te installeren. hobbelde nog een eindje verder op drie banden en. een velg. Fred, die achter het stuur zat, nam het woord in mensentaal over, maar aangezien men daarmee geen lek plakt, stapte hij uit en keek eens zwaar zuchtend naar de brandende Augus tuszon. Toen trok hij zijn jas uit en blikte even veelbetekenend naar zijn vriend. Deze beantwoordde de blik met een geamuseerde glimlach. „Zal ik je hel pen?" bood hij minzaam aan. Fred trok rimpels in zijn voorhoofd. „Als ik je tenminste niet stoor?" ant woordde hij sarcastisch. Toen lachten ze beiden en logen aan het werk. In een wip was de wagen opgekrikt en het wiel er af. Joop scharrelde intussen plakmate- riaal op en toen de solutie op het lapje en de gescheurde band was ge smeerd, haalde hij een niet meer scho ne zakdoek te voorschijn en wiste zich het zweet af. Waarna hij op de tree plank ging zitten en eens rond keek. Wordt vervolgd

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 4