nieuwsblad Ttedi&faeuAten consultatiebureau voor Veenendaal en Omstreken De Gemeenteraad in feeststemming bijeen 17e JAARGANG VRIJDAG] 1 OCTOBER 1948 No. 973 UITGAVE: DRUKKERIJ „DE GELDERSE VALLEI" ADVERTENTIES STICHTS- en GELD.-VEENENDAAL, AMERONGEN, ELST, RHENEN, ACHTERBERG, OVERBERG, MAANDERBUURT, EDERVEEN, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL DE HAAR, HEUVELSE STEEG GROEP, BENEDENEIND, KADE De heer G. J. v. d, Bovenkamp 45 jaar raadslid G. J. v. d Bovenkamp gehuldigd MOEDERS bij Apot. ass. J. F. TAK, uertrouuud adres. Abonnementsprijs F. 0.80 per kwartaal Losse 6 cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Redactie W, F, ter Hoeven VALL Gewone advertentieprijs per m m. 12 cent. Minimumprijs per advertentie F. 3 - Vraag en aanbod F. 1.30 van 1-20 woorden. ElFwoord meer 6 cent. Verschijnt 1 keer per week in Een meevallertje van 80.000 voor de begroting 1948. De heer G. J. v. d. Bovenkamp gehuldigd. Veenendaals gemeenteraad verga derde Donderdag 23 September j.l. voltallig. Dat er deze avond iets bij zonders aan de hand was, ontdekte men reeds buiten, want de electrische feestverlichting brandde in volle glo rie, terwijl de raadszaal met palmen en bloemen versierd was. Een en ander bleek ter ere te zijn van het raadslid G. J. v. d. Bovenkamp, die 45 jaren raadslid was. Alvorens echter tot de huldiging werd overgegaan, be handelde de raad eerst de verschillen de agendapunten. De notulen van de vorige vergade ring werden ongewijzigd vastgesteld, terwijl de ingekomen stukken ook geen opmerkingen veroorzaakten. De eerste vijf agendapunten gingen onder de hamer door. Hierbij was de benoeming van de heer Tj. van de Wal tot directeur aan de avondnijver heidsschool voor de jongens en de heren J. C. Slebos te Amsterdam* J. W. H. Jansen en J. H. de Roder bei den te Veenendaal als leraren. De vergoeding aan de gemeente Ede voor het Gem. bureau voor medische sportkeuring te^Ede werd eveneens verleend tot een bedrag van f 34,30 over 1947. De heer Van Hardeveld in formeerde of B. en W. onder ogen hadden gezien, dat er in de toekomst meer aanvragen zouden binnenkomen en of de wenselijkheid dan niet aan wezig was om in Veenendaal zelf een bureau te vestigen. De heer Van Hunnik betreurde het, dat de Overheidskas belast wordt voor dit soort dingen. De voorzitter gaf de heer Van Har develd ten antwoord, dat het zeker onder de ogen gezien zou worden om een medisch sportkeuringsbureau in deze gemeente te vestigen, indien de keuringen toenamen. Wat de opmer king van de heer Van Hunnik betrof, kon de voorzitter zich hiermede niet helemaal verenigen. De verenigingen betalen zelf voor de kosten. Dit is maar een bijdrage tot instandhouding van het bureau. Dat de Overheid een bijdrage verleende, terwijl de vereni gingen al zo veel moeilijkheden heb ben, kon spreker niet erg vinden. De heer De Gooyer kon zich moei lijk verenigen met het voorstel tot toe kenning van een vergoeding van 120 gulden per jaar voor kantoorruimte enz. aan de Secretaris van de Advies commissie Woonruimtewet 1947. De heer De Gooyer vond het dan practischer, indien de heer Wels zijn spreekuur in een kamer hield van een gemeentegebouw. De heer Van Hardeveld was het met de heer De Gooyer in dit opzicht eens, maar wilde er aan toevoegen, dat het over het algemeen beter is, dat een spreekuur in het gemeentehuis wordt gehouden, daar e#r dingen gebeurd waren, die niet in orde waren. Daarom zou spreker het nog beter vinden, in dien een Commissielid bij toerbeurt op een dergelijk spreekuur aanwezig was. De hey Van Stempvoort lijkt het bezwaarlijk om het spreekuur op een andere plaats te houden. De gegevens van de heer Wels zijn niet in een acte- tas mede te nemen. Over de beschul digingen van de heer Van Hardeveld is hem niets bekend en hij verzocht de heer Van Hardeveld in het open baar mede te delen, wat er dan niet in orde was. De voorzitter voelde hetzelfde be zwaar als de heer Van Stempvoort, n.l. dat de bescheiden zeer moeilijk te verplaatsen waren. Zonder hoofdelijke stemming werd het voorstel van B. en W. aanvaard. B. en W. stelden voor om aan de leden der adviescommissie Woonruim tewet 1947 een presentiegeld toe te kennen, zijnde het halve presentiegeld van de Raadsleden. De heer Van Stempvoort vindt dit presentiegeld wel wat laag, als hij kijkt naar Wouden berg, waar men 4,- uitbetaald, dan mag Veenendaal dit toch zeker doen. Daarom maakt de heer Van Stemp voort er een voorstel van, om het pre sentiegeld op 4,- per vergadering te stellen. De heren Plant en Verkuyl ondersteunen dit voorstel. De heer De Gooyer kan zich met deze gedachtengang niet verenigen. Men moet toch ook iets voor de ge meenschap over hebben. De voorzitter merkt op, dat het geen betaling van verrichte prestaties is, maar uitsluitend een tegemoetkoming. Het gaat B. en W. echter niet om deze 1,50 meer of minder, maar of een bijzondere omstandigheid aanwezig is, anders mag niet meer dan 2,50 uit betaald worden. De heer Van Stemp voort wijst op Woudenberg, dat ligt in dezelfde provincie. Het voorstel van de heer Van Stemp voort wordt aangenomen met 8 tegen 5 stemmen. De 2 leden van de Raad die zitting hebben in de woningcom missie stemden niet mee. Tegen stem den de heren Van de Bovenkamp, De Gooyer, Gaasbeek en de beide wet houders. Foto H. LAMME De Raad besloot in principe tot het bouwen van een 4-klassige semi-per- manente school voor Buitengewoon Lager Onderwijs in deze gemeente en deze school t.z.t. in bruikleen te geven aan de Vereniging tot Stichting en In standhouding van Chr. scholen voor B.L.O. voor Veenendaal en omstreken. Volgens schatting zullen de bouw kosten van deze school 55.000,- be dragen, waar 10.000,- bijkomt voor eerste inirchting. Een onderzoek heeft vastgesteld, dat gerekend -zal kunnen worden op on geveer 60 leerlingen uit deze gemeente en ongeveer 14 uit andere gemeenten. Gezien de grote behoefte, die aan een dergelijke school te Veenendaal be staat, waren B. en W. verheugd, dat deze vereniging werd opgericht. Tenslotte kwam nog in behandeling het Rapport van de Begrotingscom missie. In dit rapport brengt de com missie B. en W. dank voor het vele, dat zij ongetwijfeld hebben verricht om de Minister van Financiën te be wegen de ramingen van de onderne mingsbelastingen te herzien. Zij is er van overtuigd, dat de beslissing van de Minister, om gedurende de jaren 1948 tot en met 1952 jaarlijks 80.000,- extra aan de gemeente uit te keren wegens ondernemingsbelasting, het ge volg is van de pogingen, die B. en W. daartoe in het werk hebben gesteld. De Commissie kan zich verenigen met het voorstel om 5.000,- toe te voegen aan de reserve voor de bouw van een ambtswoning voor de burge meester. De reden, waarom deze toe voeging bij de behandeling van de _oo^^^j^elij^^be^roting 1948 is ge schrapt, n.l. de vrij ongunstige finan ciële toestand, is thans vervallen. De Commissie is van mening, dat op deze weg dient te worden voortge gaan. Zij denkt in dit verband aan de bouw van een raadhuis, een object, dat in de eerstvolgende jaren zeker niet tot uitvoering zal kunnen komen, maar waarmede thans reeds wel re kening moet worden gehouden. De Commissie stelt daarom voor ten laste van de gewone dienst 1948 een bedrag van 25.000,- voor dit doel te reser veren. De heer Van Hardeveld onderschrijft de lof, die de Commissie aan B. en W. toeschrijft, maar vindt het jammer, dat deze hogere raming niet bij de behandeling der begroting bekend was. Indien B. en W. toen aan de Inspec teur een hogere raming hadden ge vraagd* was deze zeker verkregen en was het debat over de 25 opcenten voor de personele belasting z^ker over bodig geweest. De heer Van de Bovenkamp brengt eveneens zijn hulde aan B. en W. Hij meent, dat het voor het eerst in de geschiedenis is, dat iets dergelijks plaats vindt. De heer Van Hardeveld heeft er voorts geen bezwaar tegen, dat dit jaar 25.000,- en 5.000,- gereser veerd wordt, maar moet er op wijzen dat hij wel bezwaar zal moeten maken indien dit jaarlijks gebeurde. De voor zitter merkt op, dat dit geenszins de bedoeling is. Of deze hogere raming bij de behandeling der begroting be kend had kunnen zijn, wordt door de voorzitter en wethouder Middelhoven bestreden met duidelijke bewijzen. De Raad verklaarde zich tenslotte z.h.st. accoord. Op voorstel van B. en W. werd ten slotte nog 200,- uitgetrokken voor de Band Nederland-Indië, om een wel komstavond voor gerepatrieerde mili tairen te organiseren. Van de rondvraag werd door nie mand gebruik gemaakt. De voorzitter gaf nog antwoord op 2 reeds vroeger gestelde vragen. De heer Diepeveen kreeg' te horen, dat slechts 5 gemeen ten in de provincie Utrecht niet aan gesloten waren bij de Prov. Utrechtse Welstandscommissie en de overigen wel. De heer Van de Bovenkamp werd medegedeeld, naar aanleiding van een vraag over de Keurmeester, dat keur meester van Amerongen op 15 Maart van dit jaar bericht had ontvangen van het gemeentebestuur, dat hij na afloop van he seizoen 1947-1948 geen keuring meer mocht verrichten voor huisslachting in de gemeente Ede. De heer Van de Bovenkamp repli ceerde hierop, dat het niet om huis slachting ging, maar over de gewone keuringen. Dit zal alsnog onderzocht worden, De vergadering werd hierna ge schorst, teneinde de familie van de heer Van de Bovenkamp ih de raads zaal te doen plaats nemen. Na de heropening der vergadering sprak de voorzitter de heer Van de Bovenkamp toe, uit welke toespraak wij het volgende ontlenen: „Ik feliciteer U uit naam van het Gemeentebestuur en naar ik meen ook namens de gehele gemeente, met het zeldzame voorrecht, dat U 45 jaar raadslid van de gemeente Veenendaal geweest bent. U hebt deel gehad aan het bestuur van een groeiende ge meente. Toen U in 1903 in de raad kwam was Veenendaal een simpel dorpje van 5600 inwoners, thans telt Veenendaal rond 14000 inwoners. Het lijkt me een voorecht deel te mogen nemen aan het bestuur van een derge lijke gemeente. U hebt Uw krachten niet geschard. U hebt altijd hard ge werkt ékj daarnaast hebt U de tijd en de energie gevonden om het belang van de gemeente te dienen, hetgeen zeer gewaardeerd wordt. U hebt tij dens deze periode medegewerkt aan belangrijke besluiten, waarvan ik al leen wil noemen de verkoop van de Gasfabriek, de verkoop van de Ge meente electriciteit en de demping van de Grift. U hebt de laatste tijd, ondanks Uw hoge leeftijd medege werkt aan de nieuwe plannen. Vier jaren bent U wethouder ge weest van deze gemeente, waarbij U een kijkje hebt kunnen nemen in de gemeentekeuken. B. en W. zien de za ken soms geheel anders dan een raads lid dit doet. Tijdens deze 45 jaren hebt U een kleine 400 vergaderingen van de Raad meegemaakt, terwijl U tijdens Uw wethoudersperiode 150 ver gaderingen van B. en W. hebt mee gemaakt. U hebt een zelfstandig oor deel. En al bent U de jaren van de sterksten reeds overschreden, hoop ik van harte, dat God U nog enige jaren zal mogen sparen om* deel te nemen aan onze vergaderingen en U daarna een rijk gezegende levensavond zal schenken. God geve, dat Zijn vrede, die alle verstand te boven gaat, Uw deel mag zijn. Mevrouw van de Bo venkamp, ik hoop dat U ook nog vele jaren de gezondheid van Uw man mag delen. Uit naam van de gemeente bied ik U een bloemenmand aan, als blijk vjn waardering van de gemeente Vee nendaal." Het oudste raadslid, de heer C. de Gooyer sprak vervolgens namens de raadsleden. Ongeveer 29 jaren heeft hij de periode van de jubilaris mee gemaakt en altijd het volstrekte ver trouwen in hem gesteld. En al waren de meningen wel eens verdeeld, wij hebben Uw standpunt altijd gewaar deerd. Wij hebben gemeend, aldus de heer De Gooyer, deze avond niet on gemerkt te moeten laten voorbijgaan en biedt namens B. en W. de Gem. secretaris en ontvanger en de gehele raad een Delfts blauw wandbord aan, als een herinnering aan de vriende- voor Zondag 3 October 1948. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk. Markt 9.30 uur Ds Bakker. 5 uur Ds Vroegindewey. Julianakerk 9.30 uur Ds Reijenga van Leersum, 5 uur Ds Bakker. Eltheto 9.30 uur Ds Vroegin dewey. Veeneind 3 uur dhr v. Viegen. Dijkstraat 2.45 uur Ds Vroegindewey. Sola Fide 10 uur Ds P. Visser van Apeldoorn, 5 uur D. P. Visser van Apeldoorn. Ger. Kerk. 9.30 en 5 uur Ds W. C. v. d. Brink. Chr. Ger. Kerk. 9.30 en 5 uur lees- dienst. Donderdag 7 Oct. nam. 7.30 uur Ds I. de Bruyne van Hilversum. Leger des Heils. Zaterdagavond 7 uur Straatzang. Zondagmorgen 10 uur Heiligingsdienst, 7 uur Openluchtsa menkomst, 8 uur Verlossingssamen komst. Ned. Prot. Bond. 10.30 uur Ds Tan gelder van Amersfoort. RHENEN. Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds v. d. Linden. 6 uur Ds v. d. Heide. Ned. Herv. Ger. Evang. 10 en 6 uur dhr G. J. Edelman van Soestdijk. Ger. Gem. 10 en 6 uur leesdienst. AMERONGEN. Ned. Herv. Kerk. 10 en 5 uur Ds B. F. C. de Groot. Ger. Kerk. 10 en 5 uur Ds L. Zwaan. Ned. Prot. Bond. 10.30 uur Ds H. Brandt van Haarlem. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 uur dhr v. Noort. Oud Ger. Gem. 10 en 6.30 uur lees dienst. ELST. Ned. Herv. Kerk. 9.30 en 6.30 uur Ds Vlasblom. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk. 9.30 en 6.30 uur Ds Hop. Ger. Kerk. 10 en 6 uur Ds Molenaar. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur dhr v. Viegen. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur Ds Vlasblom. VEENENDAAL. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter Rem- me, Markt, telefoon 572. EDERVEEN. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 6 uur tot Zon dagavond 12 uur dokter de Waard, De Klomp, telefoon 200. ELST-AMERONGEN-LEERSUM. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 10 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter Van Ommeren. lijke en prettige samenwerking in de raad. Tenslotte overhandigde de heer De Gooyer aan mevrouw Van de Bo venkamp een bloemenmand. Bewogen dankte de heer Van de Bovenkamp voor deze avond, die voor hem onvergetelijk zou blijven. Hij is er zeer door aangedaan. Het is niet alleen bij woorden gebleven, maar ook daden. Hij brengt dank aan de raadsleden voor de prettige samen werking. Nooit is de samenwerking zo prettig geweest als deze laatste jaren. Het eerste verkeerde woord moet nog vallen. Dank bracht hij aan de gemeen te-secretaris, die hem steeds terwille is geweest en het verdere gemeente- personeel. Hierna sloot de voorzitter de open bare zitting van de raad en werd in de raadszaal nog enige tijd dit jubi- Voor het tijdvak van 3 tot en met 16 October 1948 zijn van de Tabaks en Versnaperingenkaarten enz. QA, QC 808 aangewezen de bonnen: 109, 110, 113 Tabak: 2 rantsoenen si garetten of kerftabak. Voorts is tot nader order geldig: Reserve H Tabak: 50 gram scheerzeep of 100 gram scheercrême of 400 gram snelscheercrême. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 1 Octber worden gebruikt. Voor het tijdvak van 27 September tot en met 9 October is reeds de volgen de bon voor vlees aangewezen: 224 Vlees: 100 gram vlees. BRANDSTOFFENBONNEN VOOR KAMERBEWONERS. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat van de Brandstoffenkaart TB 806, welke aan kamerbewoners wordt uitgereikt, de bonnen 01 en 03 zijn aangewezen voor het kopen van drie eenheden vaste brandstoffen per bon. DISTRIBUTIEDIENST VEENENDAAL Toeslag brandstoffen voor grote gezinnen. Aan gezinnen, welke op 1 Oct. 1948 bestaan uit 8 of meer personen zullen twee extra rantsoenen voor brandstof fen worden uitgereikt. Zij, die menen hiervoor in aanmer king te komen, dienen zich onder overlegging der T.D.'s van alle ge zinsleden te vervoegen aan de kan toren te Veenendaal en Khenen "in de week van 3 t.e.m. 9 October 1948, op de bekende kantooruren. Uitreiking bonkaarten 812 (niet zelf verzorgers) Veenendaal: Zaterdag 2 Oct. E t.e.m. G. Maandag 4 Oct. H. tot Hovestad. Woensdag 6 Oct. restant H en de letters I en J. Donderdag 7 Oct. de letter K. Zaterdag 9 Oct. letter L (911.30). Maandag 11 Oct. M t.e.m. O. Dinsdag 12 Oct. P, Q, R en S tot Schippers. Woensdag 13 Oct. restant letter S. Donderdag 14 Oct. T t.e.m. V. Vrijdag 15 Oct. W t.e.m. Z. Rhenen: Dinsdag 5 Oct. N tot en met S. Vrijdag 8 Oct. T tot en met Z. Koopt uw vitamine, levertraan, voedingsuiker, babyzalf en poeder leum van de heer Van de Bovenkamp herdacht. Het muziekgezelschap „Caecilia" bracht de jubilaris een serenade voor het gemeentehuis. De heer Van de Bovenkamp nam met zijn echtgenote en familieleden op het bordes plaats, om naar deze serenade te luisteren. BEKENDMAKING. De Burgemeester van Veenendaal vestigt er de aandacht op, dat meer malen aanvragen om ontheffing van het sluitingsuur voor vergunnings- en verlofslocaliteiten, verzoeken om ver gunning tot het geven van concerten, voorstellingen, feesten, e.d. op het laatste nippertje worden ingediend. In het vervolg zal op zulke aan vragen en verzoeken door mij afwij zend worden beschikt, indien zij niet minstens één week van te voren schrif telijk zijn ingediend. De Burgemeester voornoemd, A. BAKKER.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 1