1.1. Adverteerders UI IIIK ELBEURS De Gelderse vallei seett Uw ftvertanlies voor hel iiidig on 2 meuren nuuerteisfiies aangenomen 0.8. Folders. streoihUislten, Billenen li e ft B EMüerii £ht Ede Mefiefi Aig.etne.en, JUBEEUM-WINKHLBEÜESNÜMMER AAN ONZE VERTEGENWOORDIGER WEL KE U ÉÉN DEZER DAGEN KOMT BEZOEKEN- NA 8 OCTOBER A.S. WORDEN ER GEEN NAAR HERSTEL VAN HET VLEESRANTSOEN. LEVERING VAN SLACHTSCHAPEN VOOR EXPORT. ■IN BELANGRIJK RAADSBESLUIT. Wie het verslag heeft gelezen van de Raadsvergadering, heeft daarin ook met enkele woorden vermeld gevon den het besluit om uit de gemeente kas een bedrag van ƒ65.000 beschik baar te stellen voor de bouw, de eer ste inrichting en de exploitatie van 'n school voor buitengewoon lager onder wijs. Doordat het betreffende voorstel van R. en W. zonder discussie onder de hamer is doorgegaan, bestaat het gevaar, dat het niet genoeg tot het "pu bliek doordringt van hoe grote bete kenis het genomen besluit wel is. Een zeer grote stap is nu gedaan in de richting van het tot stand komen van een school voor Chr. buitengewoon lager onderwijs. Het Raadsbesluit be tekent niet, dat de bouw reeds verze kerd is. De betrokken Minister moet er zijn goedkeuring aan geven en een bouwvergunning is er nodig, maar er is goede hoop, dat dit wel in orde komt. We kunnen ons voorstellen, dat het Bestuur van de Vereniging, die opge richt is om tot het stichten van een school voor Chr. B. L. O. te geraken, dankbaar gestemd is, nu het zijn doel zoveel dichter is genaderd, en we wil len de hoop uitspreken, dat het vol gende-jaar Veenendaal zulk een school metterdaad rijk zal zijn. Maar zeker niet minder dankbaar zullen zijn de ouders, die nu geen raad weten met de kinderen, die op geen stukken na het onderwijs op een ge wone school kunnen volgen. Een aan tal van deze kinderen bezoeken een B. L. O. school in Amersfoort, maar dat gaat met grote bezwaren en be langrijke kosten gepaard. Men gaat er niet zo gemakkelijk toe over een kind, dat in bijzondere zin de zorg van zijn ouders behoeft, hele dagen aan ande ren toe te vertrouwen, terwijl daarbij het dagelijks heen en weer reizen zijn niet geringe moeilijkheden medebrengt. Daarbij kon^t dan nog, dat de school in Amersfoort overbezet is, zodat daar geen nieuwe leerlingen meer kunnen aangenomen worden. Is het dan won der, dat zulke ouders reikhalzend uit zien naar het ogenblik, dat Veenen daal zijn eigen school voor buitenge woon lager onderwijs krijgt en dat ze met blijdschap kennis heeft genomen van het jongste Raadsbesluit? Het is echter niet alleen Veenen daal dat profiteren zal van zo'n school. Het zal een streekschool zijn, zodat ■>k leerlingen uit Ederveen, Rhenen, Rei^woude en Amerongen haar zullen kunrisrx 'bezoeken en vanuit al deze ge meenten is reeds volle medewerking tofrgeïegtf. Dankbaarheid over het genomen Raadsbesluit zal er zeker ook zijn bij "personeel der gewone lagere scho len in onze gemeente. Nog altijd zitten er hier kinderen in de klas, die met de beste wil der wereld het onderwijs niet kunnen volgen en daarom rem mend werken op de gang van het on derwijs. Dat brengt allerlei narigheid met zich mee. Tracht de onderwijzer of onderwijzeres een achterlijk kind nog enige kennis bij te brengen, dan gaat dit ten koste van het onderwijs van de overige leerlingen, waarbij dan komt, dat ^1 hun pogen toch zo goed als tevergeefs is. Zo'n kind behoeft 'n andere methode van. leren dan de ge wone school in gebruik heeft. Wan neer echter een onderwijzeres, over tuigd dat een leerling wegens zijn be perkt verstand volstrekt niet in staat is de lessen te volgen, dit kind aan zichzelf overlaat, het hoogstens enige afleiding bezorgt, dan klagen de be trokken ouders steen en been, dat hun kind maar aan zijn lot wordt overge laten en daarvoor betalen zij toch ze ker geen schoolgeld. Men kan ook zul ke ouders niet te hard vallen, wan neer zij wat onredelijk zijn in hun be klag, want het is een kruis een kind te hebben, dat slechts met grote in spanning en met eindeloos geduld wat kennis en vaardigheid kan aangebracht worden. Daarbij komt dan nog, dat vader en moeder meestal menen, dat het zo erg niet met hun kind gesteld is. Neem ze hun dat eens kwalijk! We mogen de Raad dankbaar zijn voor zijn besluit, dat zonder enige te genstand de hamer passeerde. De eerste bazar in het nieuwe seizoen. De Veenendaalse Harmonie „Cae- cüia gaat op 14, 15 en 16 October a.s. een bazar organiseren voor haar in strumentenfonds. Deze Veenendaalse Harmonie, vroe ger bekend onder de naam „Nannen- berg" bestaat thans reeds 45 jaar. Het orkest heeft in de loop der jaren veel ups en downs gekend. Tijdens de be zetting had het orkest een schade van enkele duizenden gulden door het verloren gaan van muziekstukken en instrumenten. Het orkest telt op het ogenblik on geveer 50 leden en geniet een zekere populairiteit bij het Veenendaalse pu bliek. Verschillende instrumenten moe ten echter nodig vervangen worden door nieuwe. Verschillende nieuwe le den moesten worden afgewezen wegens dit instrumentengebrek. Aangezien de. instrumenten op het moment zeer kostbaar zijn is ter ver steviging van de kas een bazar drin gend noodzakelijk. De bazar zal ver schillende attracties bieden en het is tevens de eerste bazar in dit seizoen. Veenendaal speelde opnieuw gelijk. Veenendaal zit nog steeds op de eer ste overwinning in deze competitie te wachten. In vier wedstrijden heeft zij een nederlaag te incasseren gehad en drie gelijke spelen. In de wedstrijd tegen Esca had Vee nendaal Zondag een goede kans om de overwinning te behalen. De 20 voorsprong van Veenehdaal werd echter in het laatste half uur teniet gedaan en met een allerlaatste krachts inspanning wist zij zelfs een neder laag te ontgaan. Met een 20 voorsporng leefde Veenendaal wel boven haar stand, want als was ESCA niet duidelijk de meerdere, zij heeft in deze wedstrijd getoond zeker niet de mindere van Veenendaal te zijn. Het eerste doelpunt van Veenendaal ontstond uit een vrije schop even bui ten de rand van het strafschopgebied. Midvoor Bleyenberg werd wat al te hard van de bal gewerkt. De vrije schop werd door Davelaar goed naar linksbuiten Keiman geplaatst, die on houdbaar scoorde. Dit doelpunt werd 5 minuten voor het verstrijken van de eerste helft gemaakt, nadat beide par tijen een aardige wedstrijd hadden gespeeld. Het is opvallend, dat bij de meeste elftallen in deze afdeling de achterhoede het sterkste deel is en oede schutters in de voorhoede ont- bfeken. Het tweede Veenendaalse doelpunt werd vijf minuten na de rust ge scoord, toen de linksback van Esca op grandiose wijze de bal miste en mid voor Bleyenberg maar voor het in schieten had. In het laatste gedeelte van de wed strijd werd Veenendaal geheel in de verdediging gedrongen en speelde de Esca achterhoede meerdere malen over de middellijn. Na een kwartier spelen verkleinde Esca de achterstand en tien minuten voor het einde maakte zij" zelfé gelijk. Veenendaal moest nog alle zeilen bijzetten om een nederlaag te ontgaan en het laat zich indenken, dat deze laatste minuten van de wed strijd uitermate spannend waren. Veependaal kroop door het oog van de naald en wist de stand op 22 te handhaven, waarmede beide partijen niet ontevreden mogen zijn. Bevestiging en intrede. De bevestiging en intrede van can- didaat G. H. van Kooten te Veenen daal tot predikant der Ned. Herv. Ge meente te Brandwijk (Z.-H.) zal op Woensdag 20 October a.s. plaats vin den, des namiddags om 1 30 u De be vestiging geschiedt door Ds J. W. van der Linden van Koot wij kerbroek. Des avonds om 7 uur hoopt Ds v. Kooten zijn intrede te doen. April 1.1. zal te dien einde een oproep* toegezonden worden. Zij, die nog geen bloed afstonden voor hun zieke medemens in nood, moeten zich terdege afvragen of zij in deze niet te kort zijn geschoten. Voor een gezond mens is de afname van een halve liter bloed een onscha delijke zaak. Dus nu verwacht het Bestuur der Afd. Veenendaal, dat nog méér in woners van Stichts- en Geld. Veenen daal een klein deel van hun bloed be schikbaar zullen stellen. Meldt U dus aan als nieuwe bloed gever (donor) bij Uw huisdokter of bij de Secr. der Afd. Veenendaal van het Rode Kruis, P. H. van Rijnstraat 29, telefoon 710. U moet goed weten, dat het bloed van hen, die goed gezond zijn, de red ding is voor hen, die ziek of erg ge wond zijn! VERGOUWEN, Voorzitter der Afd. Veenendaal van het Ned. Roode Kruis Jubileumfilm in „Eltheto". Maandag 4 en Dinsdag 5 October a.s zal door de Herv. Jeugdraad film voorstellingen worden gehouden in gebouw „Eltheto". Vertoond zullen worden de Jubileumfeesten, Kroning van H.M. Koningin Juliana en tevens de Jubileumfilm „Moeder des Lands' Dat velen deze film gaan zien be hoeft geen betoog. Voor de voorver koop van kaarten enz. zie advertentie in dit blad. Tragisch sterfgeval. Zondagmorgen bradht de 61 jarige mevrouw Ursinus-Van Rijswijk uit Lienden met haar echtgenoot een be zoek aan haar gehuwde dochter aan de Sav. Lohmanstraat, die haar ver jaardag vierde. Bij de Marechausseekazerne stapte het echtpaar uit de bus, doch op de Da Costastraat werd zij onwel en zakte in elkaar. Zij werd een woning bin nengedragen. Dr Reydon die inmiddels gewaarschuwd was, kon slechts de dood constateren. Eiermarkt. Dinsdag waren op de wekelijkse eiermarkt aangevoerd 47.000 eieren. De handel was Iraag. Er werden prij zen besteed van 13,- tot 13,50 per honderd stuks. Henneneieren 9,- tot 10,-. HET RODE KRUIS VRAAGT WEER OM BLOED! Burgerlijke stand. Ondertrouwd: Pieter van den Berg, 25* jaar en Aaltje Drost, 29 jaar. Geurt Hendrik van Kooten, 29 jaar en An- nigje Kok, 20 jaar. Getrouwd: Gerrit Berends, 34 uaar en Catharina Hardeman, 25 jaar. Ja cob de Gooijer, 23 jaar en Janna van Mourik, 26 jaar. Anton Theodor Sei sing, 25 jaar en Gerritje Gerarda Ja cobsen, 25 jaar. Theodor us Adrianus Puijk, 28 jaar en Janna van Hunnik, 25 jaar. Geboren: Johannes, z. van D. J. van Nellestijn en H. v.. d. Bovenkamp. Cor nelia Geurdina, d. v. J. J. v. Ginkel en E. Bleijenberg. Boke, z. van K. Dijk stra en C. J. Padding. Cornelis Jan, z. van H. van Ginkel en A. v. d. Pol. Overleden: Anna Catharina van Rijswijk, 61 jaar, echtgenote van El- bertus Ursinus. De Burgemeester der gemeente Veenendaal verklaart, dat ten ge meentehuize, Hoofdstraat 34, Bqlieka- mer, zijn terug te bekomen de na volgende op de openbare weg gevon den voorwerpen: twee portemonnaies, een schouder tas, drie vulpennen, een ceintuur, een padvindersriem, een bruine muts, een divankussen: als verloren werden aangegeven: een gebiesde tas, een bruine glacé herenhandschoen, twee tabakskaarten, een loonzakje met inhoud, drie por temonnaies, een damesvest, nummer van een bonkaart, een armband met slotje, een jongensregenjas, een kist met als inhoud onderdelen voor een electrische melkmachine; dat is weg gelopen een hond. Veenendaal, 29 September 1948. De Burgemeester voornoemd, A. BAKKER. Zoals U gelezen zult hebben zijn er bij de grote brand in het koelhuis te Amsterdam onlangs meer dan duizend flessen bloed verloren gegaan, welk,e bestemd waren om, na verwerking tot bloedplasma, te worden gezonden naar Indonesië! Het Ned. Roode Kruis moet probe ren deze schade te herstellen. Hier bij komt nog, dat in ons eigen land èn in Indonesië de vraag naar bloed plasma nog steeds stijgende is. Daarom moeten wij in Veenendaal, evenals ejders in ons land geschied, weer een beroep doen op alle gezonde vrouwen en mannen boven 18 jaar, om voor dit uitnemend goede doel een halve liter van haar of hun bloed af te staan. Het Bestuur der Afdeling Veenendaal van het Nederlandsche Roode Kruis stelt zich voor in Novem ber a.s. een aantal avonden voor deze bloedplasmadienst te organiseren. Aan de bloedgevers (donors) van Matjan—N.V.V. De plaatselijke ontmoeting tussen Matjan en N.V.V. in de tweede klasse van de Zaterdagmiddagcompetitie ein digde in een 2—2 'gelijk spel. De rust ging in met een blanco stand. Matjan nam aanvankelijk de leiding, doch N.V.V. maakte allereerst gelijk en nam daarna de leiding. In de laatste minuten wist Matjan nog een gelijk spel te behalen. Voetbaluitslagen. Zaterdagmiddag: Altius IVeenendaal I 14 Veenendaal II—D.V.S. 33 II 7_1 Veenendaal Adsp. A—Fotitudo A 5—2 Valkenheide Jun. AV'daal B Jun1—3 V.S.W.Ederveen 5q IJsselmeervogels II—Dovo II 5—1 MatjanN.V.V2*—2 Zondag: S.M.L. IIVeenendaal II Utrecht III—Veenendaal III De gestolen boor. „Het was maar een oud ding," zo verontschuldigde zich de 27-jarige timmerman-metselaar M. O. alhier, toen hij dezer dagen voor de Utrechtse Politierechter terecht stond wegens diefstal van een handboormachine ten nadele van B. D. alhier. „Oud of nieuw, dat doet er niet toe: het was Uw eigendom niet en dus diefstal, wat U pleegde," antwoordde de rechter die meteen informeerde of hij nog niet wat meer had weggeno men. Verdachte ontkende dit, waarop de rechter hem eraan herinnerde, dat er bij zijn patroon ook nog een hoeveel heid cement vermist werd, benevens een bint. „Dat cement heb ik uitgeleend," verklaarde O. „en die bint was geen hele bint, maar slechts een stuk van enkele decimeters." De Officier van Justitie vond dat uitlenen" wel een beetje vreemd, maar gezien het blanco strafregeister van verdachte was hij nogal clement in zijn eis: 40,- boete of twintig dagen hechtenis. De Politierechter besliste conform. „R.D.V." weer actief. Op de jaarvergadering van de Rhe- nense Damvereniging werd het vol gende bestuur gekozen: M. van Manen, voorzitter, D. Linde, secretaris, J. H. van Dijk, penningmeester, E. Visee en W. Baars. Voorts werd er besloten om voortaan op Vrijdagavond de club wedstrijden te spelen in café „De Driehoek". Deze winter zal het eerste tiental van RDV uitkomen in de eer ste klasse van de Nederlandse Dam Bond afdeling Gelderland. De uitslagen van de eerste wedstrij den van dit seizoen zijn als volgt: le klas: M .van ManenW. Baars 11; L. A. LieuwenG. v. Setten 0—2; D. Linde—A. de Groot 0—2; E. Visee—K. v. d. Pol 2—0; Voskuilen— J. H. v. Dijk 11; J. TollenaarJ. v. Setten 20. 2e klasse: J. v. d. BergS. Veenen daal 02; G. SpiesT. van Dijk 02; T. Jager—G. Meurs 1—1; J. v. Wal- sem—K. Pleijler 0—2; G. Smits—J. Keijman 0—2; Van Walsem—Radema ker 02. ,O.B.K." heeft nieuwe uniformpetten. Het muziekleven in Rhenen éls hooit tevoreïf. werd dit voor de zoveelste maal be- bewezen. Onder grote belangstelling van de zijde der inwoners marcheer den de muzikanten van de muziek vereniging „Oefening Baart Kunst" vrolijk blazend door, Rh en ens straten om den volke de nieuwe uniformpet te tonen. We kunnen niet anders zeg gen, dan dat het corps er thans keurig uitziet. Aan weerskanten van het ge zeischap liepen meisjes, die slingers meedroegen van dennengroen, hetgeen het geheel opfleurde. Dat „O.B.K." nog meer op het programma heeft staan om de vereniging op een nog hoger peil te brengen, daarover hopen we binnenkort meer van te kunnen ver tellen. VOOR al Uw drukwerken voor de delijke ontwikkeling van hulpbehoe vende blinden heeft opgebracht de somma van 109,-. 0—1 4—0 Hengel wedstrijd. Door een honderdtal leden van de Hengelsportvereniging „De Rietvoorn" werd deelgenomen aan de hengelwed- strijd aan de Rijn te Ingen. De wisselbeker viel dit jaar ten deel aan de heer J. M. Dekker en de per sonele prijs aan de heer J. Davelaar. Burgerlijke stand. Geboren: Dirk, z. van D. G. van Kesteren en W. F. Wijkniet. Aartje Margaretha Berdina, d. van J. Rijkse en W. Drost. Matthijs, z. van W. v. d. Heuvel en P. v. Vonno, Veenendaal. Johanna Maria Anna, d. van W. J. Ver haar en A. Bernsen. Maas, z. van H. van Laar en R. Gertsen. Willetnpje, d. van C. Nagtegaal en G. H. Inkelaar. Gerrit, z. van J. van Viegen en H. Schoeman. Ondertrouwd: Jan Hendrik van Mie teren, Maurik, en Jannigje Hesterina van der Klift, Rhenen. Gehuwd: Pierre Adrien van Scherm beek en Gerarda Mathilde Costerus; Daniël Leo Leon en Johanna Cornelia Polko. Nieuws van Voorwaarts. Het eerste elftal van Voorwaarts ^iad de afgelopen Zondag geen com petitiewedstrijd op het programma staan. Het derde speelde tegen het twéede van Renswoude en won met 50, nadat de rust aanbrak met 00. De Voorwaartsaanvallen waren snel ler dan van de tegenstanders. De ver dediging van Renswoude was erg zwak en schoot daarbij nog tweemaal in eigen doel. Ook de Voorwaarts junioren A kwa men uit in een wedstrijd tegen Oranje Wit junioren A. De Elstenaren won nen de wedstrijd met 01. Voor de rust ging de strijd gelijk op, na de rust was Voorwaarts veel sterker, doch de Rhenense jongens waren niet bij machte om te scoren. Collecte. De hier ter plaatse gehouden collecte ten bate van de ondersteuning en ze- De ToekomstOranje Wit 1—2. Na een nederlaag en een gelijk spel is het Oranje Wit thans gelukt een overwinning te boeken. Zij wisten in Utrecht met 21 te winnen van De Toekomst. Het was een matige wedstrijd waarin vooral voor de rust beide doelen beur telings in gevaar waren. Door het smalle veld werd het spel der Eiste- naren bemoeilijkt, doordat zij hiéraan gewend zijn. Hierbij kwam, wan neer een bal out was deze eerst uit een sloot opgevist moest worden, zo dat van enig tempo geen sprake kon zijn. Uit een mooie voorzet van Kra nenburg wist v. Mourik na 25 min. met een kopbal te doelpunten. Enkele ogenblikken later volgde wederom een voorzet van Kranenburg en was het Henzen welke inkopte 02. Met deze hoopvolle stand ging men rusten. In de tweede helft nam De Toe komst het heft geheel in handen en had Oranje Wit de grootste moeite hieraan het hoofd te bieden. Aanval na aanval werd afgeslagen doch de laatste wedstrijden goed in vorm zijnde doelman maakte een blunder door een ver schot tussen zijn benen te laten glippen 1—2. Nog fanatieker werd De Toekomst, doch zij wisten niet gelijk te maken. Uitslagen. Oranje Wit II won met 2—1 van D.E.V. III. Oranje Wit III—Austerlitz II 2—2. Voorwaarts adsp.—Oranje Wit adsp. 1—2. Programma eerste elftal Oranje Wit. 3 October: Oranje WitEn Avant. 10 October: B.D.C.—Oranje Wit. 17 October: Oranje WitVoorwaarts. 24 October: F.A.K.—Oranje Wit. Giften. Door de heer A. van Leth werd een prachtige beker en door de heer A. Stuyvenberg een complete ringinstal- latie aangeboden aan de Sportver. „Oranje Wit" in verband met hun 15- jarig jubileum. AMERONGEN. DISTRIBUTIEDIENST DOORN. DISTRIBUTIE VAN BRANDSTOFFEN TOESLAG VOOR GROTE GEZINNEN In het tijdvak van 4 tot en met 23 October 1948 bestaat er gelegenheid bij de plaatselijke kantoren, tijdens de bekende zittingsuren, een toeslag van 2 rantsoenen brandstoffen aan te vra gen voor gezinnen, welke op 1 Octo ber 1948 bestaan uit 8 of meer per sonen. Onder gezinsleden worden in dit verband verstaan alle tot het gezin be horende personen, met inbegrip van het inwonend dienstpersoneel, terwijl tevens meetellen de gezinsleden, die op het tijdstip van uitreiking in ge meenschappelijke verzorging verblij ven. Voor het aanvragen wordt geen spe ciaal aanvraagformulier gebezigd. Be trokkenen dienen zich met de TD van alle gezinsleden, waaronder begrepen alle inwonenden met inbegrip van het dienstpersoneel, in bovengenoemd tijd vak te wenden tot de Dienst. Daar worden de nodige gegevens genoteerd en men ontvangt t.z.t. bericht van toe wijzing. De Directeur van de Distributie- dienst Arnhem maakt aan de ingeze tenen van de gemeente Ede bekend, dat voor het aanvragen van een toe slag brandstoffen voor gezinnen, welke op 1 October 1948 uit 8 of- meer per sonen bestaan, belanghebbenden zich schriftelijk kunnen wenden tot de Distributiedienst, v. Slichtenhorststr. 39 te Arnhem, onder opgave van de namen en stamkaartnummers van de tot het gezin behorende personen. De aanvrage moet geschieden voor 16 October a.s. ntimum Bon voor 100 gram vlees aangewezen. Als overgang naar het normale vleesrantsoen van 200 gram per week is met onmiddellijke ingang aange wezen de bon 244 Vlees voor het kopen van 100 gram vlees en vleeswaren. Deze bon is geldig tot en met 9 Octo ber 1948. De verbeterde aanvoer op de slacht- veemarkten maakt deze aanvullende verstrekking van vlees mogelijk. De verbeterde aanvoer van slacht vee die tot het herstel van het rant soen belooft te leiden, opent de moge lijkheid een begin te maken met de export van schapenvlees naar België, ter voldoening aan een contractuele verplichting, die voortvloeit uit een in het voorjaar met dit land afgesloten ruil-transactie. De voor export te be stemmen schapen zullen aan bepaalde eisen moeten voldoen. De leveranciers ontvangen een premie van 0,03 per kg levend gewicht voor d"e schapen, die voor export worden overgenomen. Evenals in het najaar van 1947 zul len de voornaamste schapenmarkten bij toerbeurt voor de levering worden aangewezen. Van 1 t.eim. 9 October a.s. zal gelegenheid tot levering be staan op de markten te Leeuwarden, Leiden (1 October), Utrecht (2 Octo ber), Purmerend en Rotterdam (5 October), waar voorlopig een beperkt aantal schapen voor export kunnen worden overgenomen. HUISSLACHTINGSSEIZOEN 1948-'49. Op 1 October a.s. wordt het huis- slachtingsseizoen 1948-1949 geopend, dat op 31 Maart a.s. weer wordt ge sloten. Voor elke slachting is een schriftelijke machtiging vereist, die door de plaatselijke bureauhouder

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 2