pmAwm lv\ s. L I Ml üesl. STIIVEBBE8B Eist k 'I is nu liet zo H. v. Schuppen N.V. vw mm en sim naar iBRDEUELD komen H. H. Kleermakers LadderslnlliuKousen? voorgoede Reparatie 1mhpa Fa. F. oJ. Bosch Schilders gevraagd. netie unster, UULPEIHOUOERS Fa. Jac. u. ddeerleeri io dit klad Cuneraweg 42, - Achterberg Serg. Dl. Diepeueen Serg. UI. v. oapelleueen w. m HM S F EMCSÜ-IÜIEPII w.v.d. weerdhot Kara 6. rater WEKKERS Si. iastmeiier Ueenendaal Belangrijke Vergadering naar Drukkerij De Gelderse vallei. Hoor ueriovinoshaarijes oe Gelderse uallei Boke Keerianoers van de Klei. ïïcwiiüeS&Hcflten, G. H. v. Kooien Annie Kok WIJ HEBBEN WEER VOORRADIG, DE: AL ONZE ARTIKELEN ZIJN VAN ZUIVER WOLLEN KWALITEIT EN LAGE PRIJS H. Slotboom BOS z. m. fi. u. d. Scheur Het Moderne Colbert Visscher AFWEZIG Hole! Resi. SiuiuenDero, Eist (U) Vaocu} en Aanbod bakelaar wordt verstrekt aan hen die in het bezit zijn van een aanhoudvergunning. Machtigingen tot het slachten van varkens moeten worden aangevraagd door middel van het aanvraag-formu- lier, dat op de achterzijde van de aanhoudvergunning voor het varken is afgedrukt. De zelf verzorgers zijn verplicht de op de achterzijde van de slachtmachti- ging vermelde voorwaarden na te ko men. 25 Jarig bestaan van de Chr. U.L.O. herdacht „Koningin Julianaschool" Woensdag 29 Sept. j.l. was het 25 jaar geleden, dat de Chr. U.L.O. school te Veenendaal werd geo pend. In twee opeenvolgende avon den \Verd dit feit feestelijk hei- dacht. De eerste avond was voor de leerlingen en oud leerlingen, ge slaagd na 1945, terwijl de tweede avond ouders, oud-leerlingen en belangstellenden bijeen kwamen. De zaal van .,Eltheto', was tot in de uiterste hoeken bezet door vrolijke jóngens en meisjes, toen het hoofd der school, Dr. G. Thoomes de eerste samenkomst opende. Na gezamenlijk zingen van psalm 150: 1 en 't lezen van psalm 103 ging hij voor in gebed. In enkele korte woorden wees Dr. Thoomes hierna de jeugd op de tekst, waarmee wijlen Ds. Jonge- breur deze school 25 jaar gele den had geopend. „De Vreze des Heren is het beginsel der wijs- ,heid'\ Spreker wees op Gods grote goedheid en genade, die hij 25 jaar zo mild had bewezen aan onze U.L.O. school Na dit ernstig woord werd de revue „ULO-klanken" vertoond, opgesteld door de Heer Thijs, waarin enkele momenten uit het leven der school, alsmede de be tekenis van onze U.L.O. voor Vee nendaal werden uitgebeeld. Een woord van bijzondere hulde voor de Heer Thijs, die zich zoveel moeite heeft getroost, is hier zeer zeker op zijn plaats. Het dank baar applaus, dat na elk onderdeel opklonk, was dan ook ten volle verdiend. Zonder aan andere me dewerkenden te kort te willen doen, willen wij in 't bijzonder wijzen op de kostelijke manier, waarop de Heer Vink, oud-leer ling van juffrouw Jager en thans haar collega, haar hulde bracht, 't was nl. voor haar en voor de Heer van Essen wel een zeer bij zondere dag. Beiden waren op de ze datum tevens 25 jaar aan de school werkzaam. Als blijken van grote waardering werden hun resp. bloemen en sigaren aangebo den. Natuurlijk is een feestavond van de U.L.O. ondenkbaar zonder de Heer van Asselt. De nummers gymnastiek waren uitstekend. Een daverend gelach ging op, toen cude boerenvrouwtjes bewezen, dat onder leiding van de Heer v. Asselt het onmogelijke moge-, lijke wordt. Ook het zangkoor on der leiding van de Heren Vink en Blanken droeg met zijn vrolij ke liederen zeer veel bij tot ver hoging der feestvreugde. Na de pauze, waarin versnaperingen wer den aangeboden, werden de films over de troonswisseling vertoond. Het spreekt wel vanzelf, dat deze met grote aandacht werden ge volgd. De zeer geslaagde avond werd hierop door Dr. Thoomes met dankgebed gesloten. Woensdagavond was Eltheto wederom geheel gevuld, nu' met ouders, oud-leerlingen en belang stellenden. De voorzitter van het schoolbestuur, de Heer G. C van Schuppen opende met het doen zingen van psalm 777 en het lezen vap Jozua 4, waarna hij voorging in gebed. 't Is, aldus de voorzitter, een gro te genade, dat in een tijd vol drei ging wij mogen gedenken, dat God deze school 25 jaar heeft bewaard. Wij roemen niet in ons zelf, maar in Zijn weldaden. Een bijzonder woord van wel kom werd gericht tot het college van B. en W., de inspecteur van het L.O., alsmede tot enkele oud-bestuursleden. Vervolgens gaf hij het woord aan het hoofd der school, Dr. J. G. Thoomes, voor het uitspreken van de her denkingsrede. Dr. Thoomes begon met in her herinnering terug te roepen de namen van wijlen Ds. Jongebreur en wijlen de Heer J. van Schup pen. Deze mannen zijn pioniers geweest voor 't christelijk onder wijs in Veenendaal, Zij hebben al hun krachten gegeven voor dit doel en hun gehele persoon lijkheid er voor ingezet. In een bijzonder principieel be toog riep spreker vervolgens op tot dezelfde trouw, liefde en of fervaardigheid, die deze mannen had gekenmerkt In 't bijzonder dankte hij de Heer Prins, het vo rige hoofd van deze school, voor de sportiviteit, die hij hem had betoond en de medewerking en de belangstelling, die hij nog da gelijks mocht ondervinden. Spre- dende over de uitbreiding, die de school had ondergaan, dacht hij met grote blijdschap aan de eerste examenklas, die onder zijn leiding zich had voorbereid en memoreer de, hoe enkele van deze leerlin gen reeds waren heengegaan Hij huldigde hierna Mej. Jager en en de Heer van Essen, voor wie deze dag tevens een persoonlijk jubileum was. De voorzitter bood daarop namens het bestuur juf frouw Jager een vaas van Delfts blauw aan en offreerde de Heer van Essen een lectuurbak, alsme de een doos sigaren. Namens 't personeel voegde de Heer Thoomes voor elk der ju bilarissen hier een zilveren lepel met een voorstelling van de Gou den Koets aan toe. 't Slot van de rede van Dr. Thoo mes bracht een grote verrassing. Vanaf heden zal de naam van de school zijn: «Koningin Juliana- school« Hare Majesteit heeftn.l. gunstig beschikt op een daartoe door Dr. Thoomes ingediend ver zoek. Deze school is de eerste in ons land die deze naam met haar bijzondere goedkeuring dragen mag. Onder grote bijval werd be sloten een telegram van dank aan H.M. te zenden. Vervolgens sprak de Burgemees ter van Veenendaal namens de gehele bevolking. Hij deed dit gaarne, omdat hij deze christelijke school een warm hart toedroeg Hij wees op de uitstekende ver houding tussen Gemeente en school en fiiiciieerde het Bestuur met een Hoofd als Dr. Thoomes, wiens rede hij met grote instem ming had beluisterd. De Heer H. Jansen bood hierna namens de oud-leerlingen Mej. Jager en de Heer Van Essen nog enkele cadeaux aan. Na de pauze oogstte de revue Ulo-klanken" opnieuw zeer grote bijval, evenals de gymna stiek en t zangkoor. De samen spraak: „De Vrijwillige brand weer4' viel eveneens zeer in de smaak. De voorzitter sprak tenslotte woorden van grote dank aan allen, die tot het welslagen van deze beide avonden hadden mee gewerkt. Ten opzichte van Dr. Thoomes liet hij deze vergezeld gaan van een stoffelijke blijk, in de vorm van een prachtige schaal van Delfts blauw. Dr. Thoomes sloot deze wel zeer geslaagde jubileumavond met dankgebed. zeggen langs deze weg de Band Ned. Indië afd. Vee nendaal hartelijk dank voor het door hun ontvangen pakket. 1-4 Garde Reg. Jagers Madoera IJZERSTERKE SGH00LTRUIEH J0K8EHS SLIPOVERS, alle maten HEREN PULLOVERS, met rolkraag keren slipovers. zeer solide DJUVIES PULLOVERS, apart model BLAZERS, zuiver wol VAN 7.97 AF HÉREN SLIPOVERS, fantasie patroon VAN 8.34 AF VAN 5.10 AF HEREN PULLOVERS, met V hals VAN 15.13 AF VAN 14.78 AF DAMES PULLOVERS, lange mouwen VAN 13.89 AF VAN 7.90 AF DAMES VESTEN, zuiver wol VAN 15.70 AF VAN 14.75 AF DAMES JASJES, lang model zeer elegant VAN 18.45 AF VAN 8,75 AF BRETELBROEKJES, in alle maten zuiver wol Horp. B. de Pauert Korp. G u. scitaik Dpi. Sold. <5. v. SURKEN De Militairen jslotboom J. miianü B. s. van Buiswijk GOMBONG 15 SEPT. Sold. 9ÜB3S Verslapen is niet meer nodig, bij Hooftstraat 91» koopt U de be kende merken. Probeert onze heerlijk gekruide speculaas Hoofdstraat 70 Tel 292 TEVENS SLIJTERIJ Tel. K 8377-200 Marn. II Sold. O. Chaudron Jager G. v.d. Haar A. v.d. BERG, J. STUIVENBERG, ueenendaaise lYluziehschooi Een martel of een japon geheel naar Uw smaak te kopen is heus nog niet zo gemakkelijk. Juist daarom is het aan te bevelen Uw kle ding te kopen in een Speciaalzaak. Door jarenlange ervaring en onze uitgebreide relaties met de beste modehuizen in ons land, zijn wij in staat U het beste te verkopen, wat er te krijgen is. Wilt U dus voor het nieuwe seizoen een Y moderne mantel of japon aanschaffen, komt U dan eerst eens vrijblijvend kijken bij Uw huis voor betere kleding. Wageningen, Bennekom Hoogstr. 10, Tel. 2056 Dorpsstr. 58, Tel. 465 In onze speciale bontafd. vindt U een ruime collectie Bontmantels vakkundige bediening, ruime service, volledige garantie Zie onze etalages bij G. v. DIJK. Kleermakerij Zandstr. Maandag 4 October 5 uur n.m. Onderwerp Spreker: Coen Rebel R F I n te9en 5 pet. Zonder U L LU borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJFT ALLEN. Br. porto antw. Spaarcred. Inat. Mathen.weg 110 R'dam-W, Wij verleenden reeds HONDERD DUIZENDEN GULDENS TIJDELIJK ADRES DAMESMODE-AR iTKELEN EN HANDWERKEN HOOFDSTRAAT 12 VEENENDAAL Gebr. van VUEGEN Rijksstraatweg 67, Eist (U) GEVRAAGD 2 dagen per week. En een Kindermeisje. prims UHHTERAARDAPPELEtt UOEDEKBIETEIt N. de Jong. IN DIVERSE MATEN Net invalide persoon vraagt thuiswerk, vouw.-pl.-sort. of dergelijks. Br. onder nr. 648 a.h. bur, v.d. bied. DRUKKER IJ VEENENDAAL voor schoenreparalie en kou senreparatie Uw adres. School zal voortaan heten De Heere verrijkte ons gezin door de geboorte van onze Zoon en Bro.nje K. DIJKSTRA C. J. DIJKSTRA-Padding Fokke Trudi Veenendaal. 28 Sept. 1948. Stationssingel 10. wittriË fiom (ber. predikant te Brandwijk) en hebben de eer U kennis te ge ven van hun voorgenomen Hu welijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebbenop Woens dag 13 October a.s. Kerkelijke bevestiging in de Ned. Herv. Kerk (Markt) n.m. 12 15 uur door de Weleerwaar de Heren D6. A. Vroegiude- weij en Ds R. Kok. Veenendaal, 29 Sept. 1948 Gelderland 13 Hoofdstraat 92 Receptie Maandag 11 October van 19.00 - 21 00 uur. Hoofd straat 92, Veenendaal en de Garde Jager 1e klas L HI III mmmm&Ai tuil, m Langs deze weg betuigen en hun hartelijke dank aan de Band Ned.-Indië afd. Veenendaal voor het prima pakket dat zij ia goeden welstand ontvangen, hebben Tjipejoeng-Djatake 24 September 1948. Hie*mode betuig ik mijn har telijke dank aan de Band Ne derlandIndië Afd. Veenen daal voor het ontvangen pakket. Stbn. 270126073 Kra^_> i W. Java Onderge; nde zegt hierbij het plaatselijk comité, Band Nederland—Indië hartelijk dank voor het pakket wat hij 20 Sept. ontvengen mochti Sold. 1e kli Staf X Brigade M ijng JaV3i zeggen de Band Ned. Indië har telijk dank voor het ontvangen pakket. bedankt de bevolking van Vee nendaal en de Band Ned.-Indië voor het door hem ontvangen pakket. Prinses Ir~ne Brigade Padang. brengt langs deze weg zijn har telijke dank aan de burgers van V eenendaal en aan de Band Nederland-lndië voor liet pakket dat hij heeft ont vangen. Soerabaja-Oost-Java. Zonder inlevering voor ieder Met inlevering div. soorten ONTBIJTKOEK, dagelijks vers KOEKJES op alleen suiker en KOEKJES, BESCHUIT, BISCUIT boter en suiker Verschillende soorten wildschotels, verse salm en prima diners in onze bekende keuken. Stamb. 36455 zegt hartelijk dank aan Band Ned.-Indië Afd. Veenendaal, Buurtv. West, Niwin, Fam. en al diegenen die er aan meege- w At hebben voor de ontvan gen pakketten. Soerabaja. Hiermede betuig ik mijn harteljk dank voor het prachtige pakket ontvangen van de Band Nedeiland Indië. Pematang Siantar N.O.I. Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank. aan de V'daalse bevolking en Band Ned. Indië voor het prachtige pakket dat Ik In goede welstand heb ontvangen. WEST JAVA Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank aan Band Ned.—Indië voor het mooie pakket dat wij ontvingen 26,05,01 - 143 L.V.C. Batavia 271113097,30ste H.ij.g Lab. Hospitaal 1 Batavia. Zoekt toch in de vreemde niet wat »Ars Mueica» U biedt zowel clubs en koren, als privè- onderricht Dir. KOR DIJKSTRA Stationseingel 10 Spreekuur Dinsdag v.m, 9-10 u. Telefoon 273 Beatrixstraat 37 Telefoon 264 Tandaits Rhenen van 7 t/m 11 October. Kousenreparatie-Inrichting Merk „Rally", 14 karaats gouden pen, met 5 jaar schriftelijke garantie. Prijs i 15.45 BOEKHANDEL Hoofdstr. 64 Telefoon 424 VEENENDAAL Aangeboden Noordelingen van 'tZand en Boven 10 Hectoliter 7 ct. per kilo, franco huis. Groen kraag, f 20.- per 1000 kilo. Heer, invalide, N.H. Goede gezondheid en positie, zoekt op deze onsympathieke wijze ken nismaking met beslist keurig, sociaal voelende bnrger ju£— frouw. Leeftijd 35-40 jaar. Brieven met foto welke op eere woord worden geretourneerd te richten aan bureau van dit blad onder no. 646 Te kotsp dressoir (eikenhout) J. Beyer, Hondsenelleboog D 31 Te koep bouwgrond met bouwvergunning in Veenen daal. Br. onder nr. 647 a.h. b. v.d. blad. Te koop z g.a.n. kolenfornui8 vooroorlogs, merk Emenda" Hoogstraat 30. Nette Dienstbode gevraagd voor d. of d.e.n. B. v. Harde- vefd, Kerkewijk 123, Veenen daal. Gevraagd voor zo sDoedig mogelijk een Dagmeisje. H Hol, Zandstraat 16. B.z.a. ervaren Chauffeur. Br. onder nr. 651 bur, v.d. blad Te koop aangeboden 2 dubbele woonhuizen in aanbouw voor zelfsbewoning in omgeving Ede- Veenendaal met Rijksfinancie ring. Br. onder nr. 652 aan het bur. v,d. blad Gescheiden vrouw, 34 jaar m. dochtertje vail IV2 j. z.z g g. As hfó^ilOUditgx- QlLe.ts der gelijks,- ortuersdrulkg .waer- Br. onder nr 645 a.h. bur. v.d. bl. Gevraagd meisje voor de morgenuren of nette werkster Mevr. van Loo, Bergweg 34 Te koop een motorrijwiel merk Simplex 125 cc Keuche- niu8straat 35 Te koop Kinderwagen (Delfts model beige} met toebehoren. Middelbuurt A 11 Gevr. nette Huishoudster voor d. en n. in burgergezin van 2 personen. Leeftijd niet be neden 25 jaar. Aanmelden Dinsdag 5 Oct. vóór 'savonds 7 uur Hoogstr. 19. of brieven agn dat adres. Gevraagd z. sp. m. een flinke Dienstbode voor d. of d.e.n. H. Griffioen, Middelbuurtse- weg 7, Rhenen, Post V'daal Voor le en 2e hyp. in som nige gevallen ook los geld, verze keringen en taxaties naar Fa, Mulder en Zn. Kerkewijk 193. Groen, bruin en zwarte Car- bolineum kwaliteit zo goed als voor de oorlog. J. Kool, Holleweg D 120Veenendaal. Oude verbleekte portretten ma ken wij weer als nieuw. Portret specialist De 8malen Korte- gracht 6, Amersfoort^ Tel. 3536 NAAR Ül TT* A D meer mw xr& M waarde voor Uw Consumpntencrediet. Te huur gevraagd voor 1 a 2 maanden, loods of schuur. Br. on der nr. 650 a/h bur. v/d blad. Wordt gevraagd flinke Werkster voor 3 dagen per week. Br. onder nr. 653 a/h bureau v/d blad Aangeboden 2 wintermantels maat 38-42. Gortstraat 7. Grote Hout verkoping a.s" Zaterdag en 10 October in de Has" pel bij Huibers aan de dijlc Brand hout, slieten en sparren. Te kon» prima Zandaardappelen voor f 3.80 per70 kg. bij afname ion 5 mud voor f 3.50 franco thuis bezorgd niet goed geld terug. J. Huibers, Vendelseweg 39, V'daal. Te koop een i.g.st.z. haard» Kachel. Buurtlaan 77. Te koOp een pracht Jongens rij wiel tevens een prima haard prij zen zeer billijk, Achterkerkstraat 87 Veenendaal. Te koop voliere ook geschikt voor duivenhok in zijn geheel te verplaatsen, tevens antieke haard. Talmaplein 7 Zaterdag na 2 uur. Te koop consumptieaardap pelen (Noordelingen) f5.- 7o k g. M. v. Ginkel, Cunera weg 322 Te koopTranssportfiets en een nieuwe Damessportfiets. Nieu weweg 276 Te koop z.g.a.n. Kinderwa" gen en bedje, en een duivel" tje met pijp. G. W Smink» Munnikenweg D 149 a, Vee" nendaal. B z a. Naaister voor thuiswerk Japonnen en Kinderkleding. Ook genegen om aan huis te naaien. Emmalaan 68, Vee nendaal. is er weer in vooroorlogse kwaliteit bij ^Zandstraat 101, Veen*

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 3