Radio centrum TaleiienniseMti) Faurieks personeel gevraagd Holel Resl. STUMEP6 - Eist (0). DmUSDIEAST - UEEBMAL R. VONK M. Roede Kruis, aid. veenendaal Hebl U een Rrniloll ol Mie VERLOREN een Kistje mei enderdelen HERVORMDE JEUGDRAAD HUISMOEDERS nette meisjes Veiling - Bensuuoude. Brood- en Banhemahkersnediende, „Joro Bazar Zandstr. 70 - bii de üuiianastr. Door fiaianterie naar Pafrimoniumiaan dris. opruiming BomerK! Beatrlxsiraal 50, ll'daai. Fa. Uied. A. ui. de Kaas Te koop Adverteert in dit blad. 100 grammees i „Moeder des Lands" zelfstandige kruidenier Wijziging Dienstregeling ïlenAut-oude Jhnesionty&ti Radio toestellen Onderdelen Reparatie LEDEN. Volslagen smidshnecht en aankomend draaier Fa o. Hendriks zonen J. HUITINGp TEVENS SLIJTERIJ TELEFOON K 8377-200 De Vallei het blad voor Veenendaal en Omstreken Groot kapitaal beschikbaar het diploma E HBO/Transportcolonnist bij het Ned. loode Kruis. Eerste Verhuurieirichting «.DE KLOMP" JUBILEUMFILM maandag a Oct. 5 uur voor kinderen tot ia jaar Toegang f.;o.25 7 uur en 9 uur üouen H jaar, Toegang f 1. Dinsdag 5 Oct. 7 eo 9 uur Toegang I 1, Hl. B9STIHIEVER, Bakkerij.'Hoofdstraat. 6. druelaar. Boekhandel Hoofdstraat. A. v.d. UIEERD, muziekhandel, iBeatrixstraat Autobusdiensten Fa.' Wed. A. W. de Haas Straatbezem vsn 2,18 v. 98 ct. \&erkborstels van 47 ct. v» 19 ct. Ragebollen van f 2.22 voor f 1.11 enz, enz. Voorts voor de Schoonmaak Johnson.s No-Rub en Satijn Was vanaf 54 ct. Wrijfwas Het Bijenpark" grote doos in alle kleuren 60 ct. Grond-, Lak- en Waterverf, Behang enz. enz. Drogisterij „DE VIJZEL' Henny Jansen Apoth. Ass. Zandstr. 11, Tel. 215, V'daal, Hoofdstraat 36, Tel 785 Veenendaal te Veenendaal vraagt Aanmelden vóór 15 Oc tober bij G. Meijer, Den nenlaan 16, Tel. 627. Notaris D. S. Vink te Ameron- gen zal Donderdag 7 Octo ber 1948» te 11 uur. te Rens woude. in Café C. Vink, voor Mej, de Wed. J. M. Lokhorst, openbaar verkopen De 2 woonhuizen, waarvan 1 met winkel, te Renswoude, Dorpsstraat A 62 en 61, bij ipdere woning 1 schuur en tuin, samen groot 14.23 A. Beide huizen zijn verhuurd voor f 15.17 per maand, resp. aan H. Inken- haag en A, A. van Rinsum. Te veilen in 2 perc. en massa. Besicht, Dinsd. en Donderd. van 2-4 uur. Betaling: 1 November 1948» Gevraagd Pr. Beruhardlaan 253, V'daal Aan onze verzekerden in Veenendaal en omstre ken delen wij mede, dat het adres van onze hoofd agent, thans luidt: Gegadigden voor een agentschap als bijverdien sten, kunnen zich vervoe gen aan bovenstaandadres. N.V.Verzekeringsbank „Moira n- 345 (na 18.00 uur 330) Veenendaal. 100 prima jonge kippen broed '47 a f 4 - p. st. Te bezichtigen bij J. SCHOLTUS Mulderslaen 12 V'daal. B.z a. voor direct, een intern. Br. Drukkerij Viegen, Amerongen. Burgemeester en Wethouders van Veenendaal roe pen sollicitanten op voor de betrekking van: door Metaalwarenfabriek »De Paardenkop* te Rhenen, in de leeftijd van 14 tot 20 jaar Flink loon, prettige werkkring. Aanmelding dagelijks aan de fabriek. Vanaf heden kunnen wij U weer leveren de eerste klas kwaliteit Jonge en oude jenever en lijne likeuren. Wij bezorgen ook aan huis. Wij hebben een exfra aanbieding ins Grote Lucht voetballen maat 4 a f 3.25^ Pracht ge decoreerde suikerpot» prima glazuur f 1.10, 100 sta len Knopspelden f 0.19, Kofiefilters f 0.95« Ver der Koektrommels, Scheenbeschermers» Scharen, Zakmessen, Rammelaars, tegen de laagste prijzen. DOET UW VOORDEEL KOOPT BIJ DE P.S. Kopers boven f 5.00 GRATIS NUMMERTREKKEN aan de avondnijverheidsschool voor jongens. Nadere inlichtingen worden verstrekt op de ge meente-secretarie, afdeling financiën, Hoofdstraat 100 Zaterdag 2 October a.s. te 15.45 uur wordt de eerste rit vanaf het Stations plein gereden. TARIEVEN: Kinderen t.m 2 jaar gratis. Kinderen van 3 t.m. 9 jaar 8 ct. Enkele reis15 ct. Tienrittenkaarten125 ct. In en uitstappen kan op verzoek geschieden. Op Zondagen wordt niet gereden, Volledige Dienstregelingen bij de chauffeur en aan ons kantoor verkrijgbaar. DE ONDERNEMER: als le hypotheek LOOSDRECHT's WONINGBUREAU Ass. Kantoor Parallelweg 1, Veenendaal, Tel. 400 nkoop artikelen Voor een beperkt aantal jongelui boven 18 jaar bestaat weer gelegenheid opgeleid te worden voor Zij, die daarvoor in aanmerking wensen te komen en zich na het behalen van het diploma minstens twee jaren willen verbinden in dienst van het Rode Kruis, kunnen zich opgeven bij het Secreta riaat: P. H. v. Rijnstr. 29, Tel. 710. Dan geven wij U de Likeur bijna voor niets, als U bij ons Porselein en Glaswerk huurt. Indien besteld alles voorradig Let op 't adres Voor Porselein. Glaswerk, Tel K 8378 241 op Maandag 27 Sept. tussen Amerongen- Elst-Veenendaal en de Klomp, N. V. GALAK CONDENSED MELK Co., AMERONGEN. Zeer belangrijke Filmvoorstellingen van de Jubileumfeesten, kroning van H.M. Koningin Juliana en tevens de op Maandag 4 en Dinsdag 5 Oct. in „ELTHETB'aanvangder voorstellingen Kaarten in voorverkoop bij: Koopt U reeds Uw levensmiddelen hij de zelfstandige kruidenier? 7 millioen Nederlanders worden door hen reeds tot volle tevredenheid bediend. Steunt daarom ook het particulier initatief en koopt bij de Wij vragen voor ons magazijn enige in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. Firma P. HEY ZONEN Prins Bernhardlaan 225- TELEFOON 345 - VEENENDAAL Met ingang van Zondag 10 Octobarl948 worden onze dienstregelingen gewijzigd. Dienstregelingen gratis verkrijgbaar bij de chauffeurs en aan onze kantoren. DIRK VAN ASSELT Telef. 779 Kosteloze inenting. Ten gemeentehuize van Renswoude zal op Donderdag, 7 October 1948, des namiddags 3 uur gelegenheid worden gegeven tot kosteloze inenting tegen pokken. Schrik niet. De onlangs aangebrachte alarm sirene voor de brandweer zal weke lijks worden beproefd en wel iedere Zaterdag om 12 uur 's middags. Beroepen. Ds D. G. Molenaar, Predikant der Gereformeerde Kerk te Renswoude heeft een beroep ontvangen naar de Gereformeerde Kerk van Sibculo- Kloosterhaar (O.). Teruggekeerd uit Indië. Met het troepentransportschip „Zui derkruis" keerden uit Indonesië terug onze plaatsgenoten M. van de Kaa en T. Lagerweij. Tal van buren hadden de vlag uitgestoken, hetgeen naast de versiering die bij hun thuis was aan gebracht, een spontane uitdrukking van vreugde was voor hun terugkeer. Telefoonaansluiting. De Wachtmeester der Rijkspolitie, D. de Fluiter, is dezer dagen op het telefoonnet aangesloten onder nummer 310. Burgerlijke stand. Geboren: Brand Jan, z. van R. Vink en I. Rommers. Ondertrouwd: geen. Getrouwd: geen. Overleden: geen. Burgerlijke stand. Geboren: Geertruida Hendrika, d. van G. A. Berendsen en J. H. Buijs. Johanna Theodora, d. van N. Avezaat en A. Dorrestein. Dirkje, *d. van D. van Maanen en R. Terschegget. Ondertrouwd: Hendrik Wagensvéld, 28 jaar en Elizabeth Overeem, 26 jaar. Gerrit Antonie Beumer, 25 jaar en Johanna van Blitterswijk, 24 jaar. Getrouwd: Jacob Cornelis Prins, 26 jaar en Gerri,tje Reede, 25 jaar. Overleden: Anna Maria de Leeuw, ongehuwd, oud 50 jaar. Uitvoering Kamiki-Hawians. De reeks uitvoeringen e.d. die dit jaar weer in het verenigingsgebouw Koetshuis gebouw Amerongen gehou den zullen worden, werd Zaterdag avond geopend met een uitvoering van de Kamiki-Hawaians. Buiten verwach ting was het bezoek buitengewoon groot. Het grote aantal belangstellenden werd in haar verwachtingen niet te leurgesteld. De Kamiki brachten enige Hawaian liedjes ten gehore en een aantal Zuid Afrikaanse en Cowboy liedjes, waaronder het zo bekende: Er hangt een pg,ardenhoofdstel aan de muur. Ook het toneelgezelschap N.A.O. uit Veenendaal oogstte met enige een- actertjes buitengewoon succes, terwijl ook de invaller voor de conferencier de lachers op zijn hand had. Al met al kan deze eerste avond zeer ge slaagd genoemd worden. Jammer is het, dat achter in de zaal van het ge sproken woord nog altijd niet veel te verstaan is. SIMAVI collecte. Onder hartelijke dank aan de gevers en de ijverige collectrices kan worden vermeld, dat de opbrengst van de ge houden collecte ten bate van Simavi (Steun in Medische aangelegenheden voor Inheemsen) de mooie som van 550,- bedraagt. Het Kerstfeest van onze jongens overzee. Het moet onze jongens in Indië wel vreemd aandoen, dat als de kalender 25 en 26 December als Kerstdagen aanwijst, er nergens in de natuur om hen heen ook maar iets van 'n Kerst stemming te bespeuren valt. De echte stemming is voor hen zo sterk en direct verbonden aan de rust en besloten heid van de lichtloze dagen in en om het daardoor zo gezellig ouderlijk huis, met z'n kleine of grotere kerstboom, stralend van wijding en warme men selijkheid. De geduchte tropenzon doet veel van deze uiterlijke aantrekkelijkheid te niet. Maar de innerlijke waarde van het Kerstfeest, de begrippen en gevoelens van naastenliefde, broederschap, hulp en offervaardigheid staan daar voor hen in een scherper en reëeler licht. Het belangrijkste wat wij voor onze jongens kunnen doen is zeker, dat wij hier er allen aan meewerken deze in nerlijke waarde voor hen te maken tot levende waarheid. Laat dit dan het doel en de diepere zin zijn van de kerstpakketten-actie, die het Amerongs Niwin-comité voor hen inzet gedurende de week van Woensdag 6 tot Woensdag 13 October. Het comité vertrouwt op uw instem ming en goede wil. Moge het zo gaan als het vorig jaar, dan is het goed! KEUWNG HUISSLACHTINGEN. De Burgemeester der gemeenten Amerongen en Leersum brengt het na volgende ter kennis van belangheb benden: Zoals bekend is, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken bij besluit van* 17 April 1946, no. 1718, bepaald, dat alle huisslachtingen aan de keuring on derworpen zijn. Voordat iemand tot huisslachting over gaat, moet hij derhalve in het bezit zijn van een door of vanwege de keu ringsveearts afgegeven vergunning in gevolge de vleeskeuringswet. Deze ver gunning wordt alleen uitgegeven, na dat ter plaatse van het slachten een onderzoek naar het slachtdier is inge steld. Belanghebbenden vworden er op ge wezen, dat van het voornemen tot het slachten tenminste 4 dagen voor het slachten ten gemeentehuize kennis dient te worden gegeven, zo mogelijk tussen 9 en 11 uur v.m. Deze kennisgevingen worden in handen gesteld van de keurmeester, (voor de gem. Amerongen en Leer sum de hulpkeurmeester J. C. Bout, wonende Memlingstraat 10 te Amers foort), die de vereiste keuring ver richt en het slachtdier al of niet goed keurt. Teneinde te kunnen zorgdragen, dat de keuringen op tijd kunnen plaats hebben, is het noodzakelijk, dat voor deze keuringen per wijk bepaalde da gen worden vastgesteld. In verband hiermede is de keuring als volgt geregeld: Buurtschappen Lekdijk (Ameron gen) en Darthuizen (Leersum) op Dinsdag. Dorp Amerongen en Eist (gemeen te Amerongen) op Woensdag. Amerongen Overberg en Leersum Overberg op Vrijdag en op Maandag. Deze regeling gaat in op 1 October 1948. Ieder wordt in eigen belang aange raden hiermede volledig rekening te houden. No. 2 ZONDER GELUK VAART NIEMAND WEL door Henk van Heeswijk Voor hem lag een eindeloos schij nende betonweg, waarover de auto's snorden. Een paar huizen lagen ver scholen achter lindebomen. De wagen stond voor een middelgrote stenen schuur, die, hoewel weinig aantrek kelijk, zich plotseling verheugde in Joop's belangstelling. Terwijl Fred e^n sigaret rolde, stond Joop op en liep naar het gebouwtje, waar hij door een zijraam naar binnen keek. De schuur was nagenoeg leeg. Hier en daar lag wat rommel. m liep naar de voor kant en probeerde de deur te openen, maar deze scheen zorgvuldig afgeslo ten. Daarom liep hij om de schuur heen, maar ook aan de echterkant was de deur op slot. Met zijn handen in zijn zak, een melodietje fluitend, slenterde hij weer naar de weg en keek eens van de pas serende auto's naar de schuur en van daar weer naar het verkeer. „Zeg," zei hij eensklaps tot zijn vriend, die nu het lapje op de binnen band plakte, „hier gaan we ons ves- tigetk Hier is brood voor ons te ver dienen. En ook nog wel wat er op." Fred liet van verbazing de geplakte band haast uit zijn handen vallen. „Hier"? vroeg hij, hem niet geheel begrijpend. „Ja," antwoordde Joop rustig, „hier, op deze plek, oftewel: in die schuur." Nog grotere verbazing bij de ander. „Zeg," zei hij, Joop enige tijd aan kijkend, „je hebt bijgeval toch geen zonnesteek gekregen? Ga een beetje in de schaduw liggen." „Klets niet," antwoordde de aange sprokene korzelig, „heb jij hier er gens in het dorp een garage gezien?" „Waarom? Hoezo?" vroeg Fred nuch ter; „die band is al geplakt." „Nu moet je eens opletten," ver volgde zijn vriend, zonder op Fred's woorden acht te slaan, „hoeveel auto's hier langs komen. In het kwartiertje, dat we hier nu staan, zijn er zeker al wel vijftig gepaseerd." Fred keek zijn vriend hoofdschud dend aan en zei op meewarige toon: „Zou je nu niet liever daar onder die boom gaan liggen? Dan knap je wel weer op." „Als jij niet oppast, knap ik jou af," antwoordde Joop nijdig. „Begrijp je me dan nog niet eens, uilskuiken? Let nu eens op deze schuur. Die staat nagenoeg aan het einde of aan het be gin van dit dooie dorp. Net, zoals je het noemen wilt. In heel dit gat is geen garage te bekennen. Nou, wij zijn de eersten. We huren deze schuur en we beginnen hier een garage." „Drommels, dat is nog niet zo gek bekeken. Ik zou zeggen, daar zit wat in. Maar heb jij centen om dat ding te huren?" „O," antwoordde de ander op zorge loze toon, „dat komt wel in orde. Hier is goud te verdienen, dat verzekep ik je." „Van wie zou deze schuur zijn?" „Dat zullen we wel te weten komen. Maak jij de band -maar in orde, dan zal ik eens informeren." Joop liep naar de eerste de beste winkel in de straat, een sigarenzaak, en haalde zijn laatste gulden' voor de dag. Toen hij z'n sigaretten in ont vangst genomen had, vroeg hij langs zijn neus weg aan de winkelier: „Die grote schuur, die daar aan het einde van het dorp staat, van wie is ze?" „Daar links van de weg bedoelt U? O, dat is een bollenschuur geweest. Eigendom van de heer Van der Berg". „O, dat dacht ik al," antwoordde Joop, rustig rokend, hoewel hij nog nooit van mijnheer Van der Berg had gehoord. „Apropos, waar woont hij tegenwoordig?" Verwondering op het gezicht van de winkelier. „Mijnheer Van der Berg woont nog steeds op „Ruimzicht", al zo lang als ik me kan herinneren. Maar hij doet tegenwoordig niets meer. Z'n koetjes op het droge zo gezegd. Ja, vroeger was er met de bloembollen een aar dige duit te verdienen. Dat wordt straks weer minder. En daarom heeft Van der Berg zich bijtijds terugge trokken. Hij heeft al zijn land ver kocht op het stukje bij zijn huis na en die schuur wilde de nieuwe eige naar niet hebben. Ze staat al maan den leeg." Joop wist voorlopig genoeg, groette en vertrok. Fred had inmiddels het wiel weer aangebracht en was bezig zijn vuile handen in een sloot aan de kant van de weg te wassen. „Nou, kapitein," commandeerde Joop, „klim maar weer op je brug. We gaan naar „Ruimzicht", want daar woont de eigenaar van deze keet." „Ruimzicht"? Waar is dat," vroeg Fred, zijn handen afdrogend. Joop haalde zijn schouders op. „Weet ik niet, maar dat zullen we wel vragen. Rechtsomkeert, mars!" Fred draaide de wagen en zo reed men het dorp weer in. Een slagers jongen op zijn fiets haalden ze in en zij vroegen hem de weg naar „Ruim zicht". „Het darp uut en dan de ierste zaandweg links," antwoordde de in boorling. Wordt vervolgd

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 4