is groots van opzet Kleefsman's Boekhuis Ulinterauondlezinpen. Ds. J. van DIJK Stand 46. 1 (Dchoenhondel Nieuwsblad voor* Veenendaal en Omstreken II II VtedM-eJuAten B-annenlijii BEZOEKT I tijdens de iMemeurs Veenendaalse Winkeliersvereniging „HANDEL EN NIJVERHEID" 1923 - 1948 v op de BELJRS Hal A stand 57 17e JAARGANG VRIJDAG 15 OCTOBER 1948 No. 975 UITGAVE: DRUKKERIJ „DE GELDERSE VALLEI" ADVERTENTIES Verschijnt 1 keer per week inSTICHTS- en GELD.-VEENENDAAL, AMERONGEN, ELST, RHENEN, ACHTERBERG, OVERBERG, DE HAAR, HEUVELSE STEEG GROEP, BENEDENEIND, KADE MAANDERBUURT, EDERVEEN, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL M De winkelbeurs en tentoonstelling „Vewibeto" die de a.s. week gehou den wordt te Veenendaal, overtreft alle vorige beurzen, welke hier in Veenendaal in de loop der jaren door „Handel en Nijverheid" georgani seerd zijn. Het Bestuur van de jubilerende winkeliersvereniging hééft het aan gedurfd om een beurs te organi seren, zoals deze in de wijde om trek nog nimmer is gehouden. De activiteit van het Bestuur en de leden van deze vereniging ken nende, weten wij bij voorbaat, dat er iets buitengewoons tot stand zal komen. Zowel de organisatoren als de standhouders zullen kosten nog moeite sparen om werkelijk iets fraais te brengen. De entre tot deze beurs zal reeds deze indruk bevestigen. De J. G. Sandbrinkstraat is verlicht met dui zenden oranje lampjes, die in de omgeving van het Paleis Soestdijk gebrand hebben ter gelegenheid van de Inhuldigingsplechtigheid. Het is van de Winkeliersvereni ging eveneens een zeer goede ge dachte geweest om de Veenendaalse industrieën in deze beurs op te ne men. Zij toch zijn in staat aan deze beurs een tentoonstellend karakter te geven. Zij zullen op deze beurs een attractie van de eerste rang blijken te zijn, waardoor ook duizen den bezoekers buiten Veenendaal naar deze tentoonstelling getrokken zullen worden. Reeds direct bij het binnenkomen van de „Vewibeto" zal men in drie aaneengesloten hallen deze indus trie-stand kunen bewonderen, het geen niet na zal laten reeds een diepe indruk op de bezoeker maken De meeste bedrijven in Veenen daal zijn op deze beurs aanwezig. Het attractieve van deze industrie stands zal tevens zijn, dat de bezoe ker een idee krijgt, hoe de produc ten vervaardigd worden, daar vele fabrieken enkele machines van hun bedrijf daar in werking zullen bren gen. In de zijvleugels hebben de Vee nendaalse winkeliers hun koopwaren geëtaleerd. Ook hier zijn practisch alle artikelen aanwezig, in de meest uiteenlopende richtingen. De tex tiel- en confectiezaken zijn ruim schoots aanwezig en menige huis vrouw zal op deze beurs haar pun ten zeer goed kunnen besteden. De Veenendaalse winkeliers heb ben er voor gezorgd, dat zij voor deze beurs eens Jets bijzonders en iets extra's kunnen aanbieden. De Veenendaalse winkelier zet de klok niet stil, maar is de tijd in de regel vooruit. Het zal de bezoekers dan ook een lust voor de ogen zijn, een blik te werpen in de met zorg gemaakte stands. Bij het organiseren van deze beurs is niets vergeten. Zowel voor de standhouders als voor de bezoekers is alle mogelijk comfort aanwezig. In de beurs bevindt zich een zeer goed restaurant, waar men even zal kunnen uitrusten. Ook buiten de beurs zal de aantrekkelijkheid niet minder zijn, doordat een autoskooter wel de nodige aandacht, vooral van de jeugd, zal trekken. Wij twijfelen er niet aan of „Ve wibeto" zal volkomen aan haar doel beantwoorden. WÊÊÊÊ U KOOPT BIJ ONS: le Een vulpen met gratis Uw naam er in 2e Engelse Amerikaanse romans 3e Buitenlandse boeken op kunstgebied 4e Een doos lux Weens postpapier vanaf f 2.40 5e Een prima Encyclopedie 6e Een goed, rijk geïllustreerd kookboek 7e Diverse andere goede artikelen! Veenendaal telt verschillende ver enigingen op elk terrein. Een alge meen verschijnsel voor de Veenen daalse verenigingen is de activiteit en voortvarendheid, waarmede het bestuur en de leden bezield zijn. Er zullen echter weinig vereni gingen zijn, ook in Veenendaal, die een dergelijke activiteit en voort varendheid aan de dag hebben ge legd als de Veenendaalse winke liersvereniging „Handel en Nijver heid". Hoewel politiek, godsdienstig en zakelijke belangen in alle schar ke ringen in deze verenigingen aan wezig zijn, treft men toch zelden een dergelijke eensgezindheid. Waar het gaat om de belangen van de plaats, waar elke winkelier ten zeerste bij betrokken is, dan staat men in deze vereniging als één man achter het Bestuur. Deze vereniging heeft bo vendien het voorrecht in al deze 25 jaren een bestuur te hebben gehad, dat nooit stilzat en op enthousiaste wijze haar leden meenam in de plan nen. De Veenendaalse bevolking heeft veel aan deze winkeliersver eniging te danken. Laten we maar Het jubilerende Bestuur Van links naar rechts H. Jansen, 2e secr. W, A. J. van Son, Ie secr. A. de Ruiter, voorzitter R. H. de Ruiter, penningm. J. v. d. Bosch, 2e voorz. Staande: A. Molenaar, adjunct; M, Versteeg, commissaris; J. Tak. commissaris en J. v. d. Loosdrecht, adjunct. even denken aan de vele bezoekers uit andere plaatsen, die hier hun inkopen doen. Deze winkeliersver eniging heeft er niet weinig toe bij gedragen om Veenendaal te maken tot het centrum van de Gelderse Vallei. De grote activiteit is reeds bij het begin van de oprichting aanwezig geweest. In 1923 n.l. riep de Oranje vereniging de medewerking in van verschillende winkeliers om een beurs te organiseren, ter gelegen heid van het zilveren jubileum van H.M. de Koningin., De winkeliers overlegden met elkaar en kwamen tot de conclusie, dat ze dit zelf ook wel in orde konden brengen. Men besloot in de toekomst samen te werken, waarbij reeds duidelijk tot uiting kwam, dat de Veenendaalse winkelier ook toen zijn blik in de toekomst ^wierp. In 1924 hield de vereniging „Handel en Nijverheid" haar eerste beurs in de Tekenschool. Het toenmalige bestuur bestond uit de Heren A. P. van Ginkel, voor zitter, M. H. van Schuppen, vice- voorzitter; Ant. de Ruiter, le Secre taris, P. J. Schoemaker, 2e Secretaris en P. H. Kramer, Penningmeester. De beurs van 1924 telde 23 stand houders. De officiële catalogus van deze beurs, die van 813 Septem ber 1924 gehouden werd, vermeld vele namen van firma's, die thans ook op de beurs weer aanwezig zijn. Verschillende namen zijn echter uit het Veenendaalse zakenleven ver dwenen. Om enkele van deze oude firma's te noemen: Maison van Schuppen, A. P. Hardeman, D. H. Recter, etc. In het voorwoord wordt gewag gemaakt van een bezoekersaantal van 5000, dat de beurs in 1924 be zocht had, hetgeen de stoutste ver wachtingen had overtroffen. In 1928 werd wederom een beurs gehouden, nu in de Eierhal. En het is sinsdien de gewoonte gebleven om bij een lustrum een beurs te orga niseren, want in 1933 werd opnieuw een winkelbeurs geopend, nu in een grote tent in de weide van de heer Epskamp. 1938 was het wederom de Eier hal. Dit is dan tot nu toe de laatste beurs geweest, want in 1943 kon „Handel en Nijverheid" natuurlijk niet met een beurs voor de dag ko men. Na 10 jaren staat thans weder om een beurs op het programma en we kunnen gerust zeggen, dat dit de grootste onderneming is van de Winkeliersvereniging in deze 25 ja ren. Wij mogen tenslotte ook niet ver geten te memoreren, dat het „Han del en Nijverheid" was, die de oude tradities van Palmpasen en Lampe- gietersavond weer nieuw leven in blies. En zeker mag niet worden ver geten de oprichting van de Handels avondschool, een buitengewoon groot plaatselijk belang. „Handel en Nijverheid" is dus niet alleen een vereniging, welke voor haar eigen ledenop de bres heeft gestaan, maar bovenal een plaatse lijke vereniging waar het de belan gen van Veenendaal betrof, in welk opzicht ook. De vereniging heeft zich slechts éénmaal op zeer glad ijs gewaagd. Dat was, toen het toenmalige col lege van B. en W. het plan publi ceerde om de bomen in de Hoofd straat te verwijderen en een trottoir langs de huizen te leggen. De be treffende winkeliers zagen dit als een klap in het gezicht en nadelig voor hun bedrijf. De winkeliersver eniging werd er voorgespannen en een circulaire verscheen, waarbij alle leden en niet-leden opgeroepen werden om aanwezig te zijn op een protestvergadering. Op deze verga dering voercje de burgemeester ook het woord en hij wist zowaar de winkeliers van het nut te overtui gen. De gedachte, dat tussen de bo men goede parkeerplaatsen zouden zijn voor auto's werd ontzenuwd. In dit opzicht had het Gemeente bestuur een ruimere kijk op de toe komst en de winkeliers zijn niet on genegen te erkennen, dat zij toen wat kortzichtig waren en de zaken te donker inzagen. Want wie nu de Hoofdstraat ziet en zich nog her innert hoe het vroeger was, kan niet anders beamen, dan dat deze ver betering ook voor de winkeliers zeer belangrijk geweest is. voor Zondag 17 October 1948. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk Markt. 9.30 uur Ds. Vroegindewey 5 uur Ds. v. Wijngaarden. Juliana- kerk 9.30 uur Ds. v. Wijngaarden 5 uur Ds. Bakker. Eltheto 9.30 uur Ds. Bakker. Veeneind 3 uur Dhr Blijleven. Dijkstraat 2.45 uur dhr Gaasbeek. Sola Fide 10 uür Ds P. Veen van Utrecht. 5.30 uur Ds H. J. Groenewegen van Den Haag Geref. Kerk 10 en 5 uur Ds. W C. v. d. Brink. Chr. Ger. Kerk 9.30 en 5 uur D^ Geleijnse. Maan dag 18 Oct. 7.30 uur Ds. Overduin Ger. Gem. 9.30 en 5 uur Ds. Kok Leger des Heils. Zaterdagavond 7 uur Straatzang. Zondagmorgen 10 uur Heiligingsdienst. 7 uur Open luchtsamenkomst. 8 uur Verlos singssamenkomst. Ned. Prot Bond. 10.30 uur Mej. Revelman. Eben Haezer, Woensdag 20 October 7.30 uur Dh Edelman v Soestdijk RHENEN. Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds. v. d. Linden, H.A. Nam. 6 uur Ds. v. d. Heide, Dankz. Ned. Herv. Ger. Evang. 10 en 6 uur Ds. P. Zandt van Delft. Ger. Gem. 10 en 6 uur leesdienst. Oud Ger. Gem. 10 en 3 uur leesdienst. AMERONGEN Ned. Herv Kerk 10 en 5 uur Ds B F. C de Groot Ger. Kerk 10 en 5 uur Ds Zwaan. OVERBERG. Ned. Her. Kerk. 10 uur dhr. v. Noort. Nam. 3.30 uur Ds. de Groot. Oud Ger. Gem. Maandag 18 Oct. 7 uur Ds. de Reu ver van Terneuzen. ELST. Ned. Herv. Kerk. 9.30 en 6.30 uur Ds. Vlasblom. Oud Ger. Gem. Maandag 18 Oct. nam. 7 uur Ds. de Gruyter van Oostburg. Ger. Gem. Dinsdag 19 Oct. 7 uur Ds. Rijksen van Leiden. D.V. WOENSDAG 20 Oct. hoopt te spreken van PUTTEN In ELTHETO om 7*30 uur Van het thans zitting hebbende bestuur, is alleen nog de Heer Ant. de Ruiter als oprichter aanwezig. Tot 1934 heeft hij de functie van secretaris vervuld, nadien werd hij tot voorzitter gekozen. Door zijn doortastend optreden en met behulp van zijn niet minder ac tieve medebestuurders, heeft „Han del en Nijverheid" steeds de juiste koers gevaren. En het kan niet an ders, of met deze leiding, gaat „Han del en Nijverheid" nog een zeer goede toekomst tegemoet. Een toe komst, die belangrijk is voor de le den, maar zeker niet minder be langrijker voor Veenendaal. „Vewibeto" is de kroon op het werk van 25 jaren hecht vereni gingsleven. Wij wensen „Handel en Nijverheid" nog vele lustrumbeur zen in de toekomst. Nieuwe bonnen voor tabak. Wijziging in de bonaanwijzing. Van 24 October af zullen de bon nen voor tabak tegelijk met de bon nen voor voedingsmiddelen worden bekend gemaakt. In de bonnenlijst van 21 October zullen derhalve bonnen worden aangewezen voor 6 rantsoenen ta bak (tabakskaart) en 2 rantsoenen tabak (gecombineerde kaart), be stemd voor het tijdvak van 24 Oc tober t/m. 6 November. In verband hiermede worden voer de week van 17 t/m. 23 October van de tabakskaart de bon Tabak 116 voor twee rantsoenen sigaretten of kerftabak en van de gecombineerde kaart de bon Tabak 119 voor één rantsoen sigaretten of kerftabak aangewezen. RENSWOUDE. Ned Herv. Kerk. 10 uur dhr. v. Viegen. Nam. 6.30 uur Ds. Hop. Geref. Kerk. 10 en 6 uur Ds. Molenaar, bed. H.A. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds. Hop, Bed. H. A. 6 uur Dhr. v. Viegen nabetrachting. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur Ds. Bieshaar. Zondagsdienst Veenendaal. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur alleen voor zeer dringende gevallen Dr. C. P. Engel, Tel. 425. EDERVEEN. j Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 6 uur tot Zondagavond 12 uur Dr. de Waard, De Klomp, Tel. 200. ELST-AMERONGEN-LEERSUM. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 10 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter Cos- ter van Voorhout. INGEZONDEN. Gaarne wil ik de aandacht ves tigen op het feit, dat de Heer H. Geerling, onderwijzer aan de Ko ningin Juliana-school, alhier, en le raar M.O., een opleiding ter hand neemt voor allerlei examens Engels. Het is een groot belang voor ve len in Veenendaal, dat deze gelegen heid tot dergelijke studie onder zeer deskundige leiding thans openstaat. Ieder, die uit hoofde van zijn werk, met het oog op toekomstige mogelijkheden of ook uitsluitend uit belangstelling, zich in het Engels wil bekwamen, beveel ik dan ook aan zich tot de Heer Geerling te wenden. J. G. THOOMES. K¥t We'yers hoeV VEENENDAAL 'te.l.S9& Abonnementsprijs F. 0.80 per kwartaal Losse 6 cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Redactie W. Fi ter Hoeven VALLEI Gewone advertentieprijs per m.m. 12 cent. Minimumprijs per advertentie F. 3.- Vraag en aanbod F. 1,30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. Bezoekt de JubileamDeurs en Tentoonstelling „veuiibeïO te veenendeet van ie lot 23 octoner 1948. VEWIBETO 0H0HMHMH3MÏ

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 1