De „Vewibeto" priis prachtige autoped 4M? Nieuwsblad voor Veenendaal [en Omstreken h&ÏÏt\ELT NIKT - T? 17e JAARGANG VRIJDAjG 22 OCTOBER 1948 No. 976 UITGAVE: DRUKKERIJ „DE GELDERSE VALLEI" ADVERTENTIES Verschijnt 1 keer per week inSTICHTS- en,GELD.-VEENENDAAL, AMERONGEN, ELST, RHENEN. ACHTERBERG, OVERBERG, DE HAAR, HEUVELSE STEEG GROEP, BENEDENEIND, KADE MAANDERBUURT, EDERVEEN, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL door de Commissaris der Koningin van de Provincie Utrecht de Heer M. A. Reinalda geopend. „VEWIBETO" geopend. Reeds direct een enorme be langstelling. Na maandenlange voorbereiding en de koortsachtige haast aan het einde van de vorige week, is de „Ve wibeto" handel- en industriebeurs Maandagmiddag onder grote be langstelling geopend. Maandagmorgen waren nog ver schillende standhouders bezig de laatste versieringen aan te brengen of te voltooien en werd de beurs voor de ontvangst van het publiek in gereedheid gebracht. Des middags om twee uur ver zamelden zich een aantal genodig den in de restauratie-ruimte. Onder de aanwezigen merkten wij op het volledige gemeentebestuur van Vee nendaal, Wethouder Hoolboom van Ede, verschillende raadsleden van Veenendaal, vertegenwoordigers van de verschillende zuster-organisaties van „Handel en Nijverheid" uit de omliggende plaatsen, afgevaardigden van de Ned. Spoorwegen en Kamer van Koophandel. Even over tweeën werd de Com missaris der Koningin in de provin cie Utrecht, de Heer M. A. Reinalda met zijn echtgenote aan de ingang opgewacht door Burgemeester Bak ker. Terwijl vele standhouders zich rond de zitplaatsen schaarden, be klom de voorzitter van „Handel en Nijverheid", de Heer Ant. de Rui ter het spreekgestoelte. Nadat hij een bijzonder woord van welkom gericht had tot de Heer en Mevrouw Reinalda en het Gemeentebestuur van Veenendaal alsmede de andere autoriteiten, stond de voorzitter een ogenblik stil bij de afgelopen 25 ja ren, waarbij hij een oprecht woord van dank uitsprak tot de oud-be stuursleden de Heren J. F. Tak, P. J. Schoemaker en N. H. van Schup- pen, die eveneens aanwezig waren. Met weemoed herdacht de spreker de oud-voorzitter, wijlen de Heer A. P. van Ginkel. Aan het einde van zijn toespraak sprak de Heer De Ruiter de wens uit, dat de beurs aan alle verwachtingen zal mogen vol doen. Het hoogtepunt van de plechtig heid kwam, toen de Commissaris der Koningin het woord nam en in een gloedvolle rede zijn waardering voor het werk van de Veenendalers uitte. De Commissaris herinnerde er aan, hoe wij na 5 jaren bezetting, thans ruim 3 jaar bezig zijn, om op de puinhopen een nieuw vaderland te scheppen, waarbij hij de woorden van Prof. Huizinga in herinnering bracht, die hij schreef in zijn voor woord in 1938, n.l.: „Wij leven in een bezeten wereld en wij weten het." Het enigste wat Nederland no dig heeft is eendracht. In eendracht en met hard werken kan ons volk er weer bovenop komen. Het was nu de derde maal dat de Commissaris in Veenendaal was en hij feliciteerde burgemeester Bak ker met een dergelijke gemeente. Juist in Veenendaal achtte hij aan wezig, wat Nederland nodig heeft: arbeid en eendracht. Bij zijn eerste bezoek aan de gemeente had hij reeds tot burgemeester en Wethou ders van Veenendaal gesproken over Eindhoven. Wat Eindhoven voor Brabant was, zo zag de Commissaris Veenendaal in de toekomst voor dit gedeelte van Nederland. Met de wens dat de eendracht de basis zal zijn voor de toekomst, waarin het nu nog kleine Veenendaal een be langrijke plaats in het weer zoveel sterkere Nederland zal mogen in nemen, verklaarde de Commissaris de Vewibeto voor geopend. Op deze gloedvolle en om zijn inhoud zeer sterke redevoering, volgde een zeer hartelijk en dankbaar applaus. Burgemeester Bakker dankte in antwoord op deze toespraak voor de goede wensen aan het adres van Veenendaal geuit. De Burgemeester was dankbaar en trots. Niet trots op zichzelve maar op de Veenendaalse industrie en handel. Vooral ook de handel was zeer belangrijk voor Veenendaal en hij was er werkelijk trots op, wat „Handel en Nijverheid" bij deze beurs tot stand gebracht had. Hij had zich verheugd over de ijver en de ambitie van de winke liers om iets buitengewoons tot stand te brengen, en de genodigden zouden straks kunnen constateren, dat hij niet teveel gezegd had en dat hun verwachtingen misschien nog overtroffen zouden worden. Het verheugde de burgemeester, dat zoveel zakenlieden van elders gekomen waren om de beurs te be zoeken en spreker gaf hun de raad in Veenendaal goed om zich heen te zien, daar er in meer dan één opzicht „heel wat te koop" is. Burgemeester Bakker beëindigde zijn rede met de verwachting en de overtuiging uit te spreken, dat Vee nendaal bij een voortduren van de vrede in de toekomst, nog veel van zich zal laten spreken. De Heer Vos bracht de felicitaties en de beste wensen voor het wel slagen van de beurs over namens de Directie van de Nederlandse Spoorwegen. Ook de Ned. Spoor wegen hebben zeer veel interesse voor Veenendaal, getuige het bezoek van de president-directeur der N.S., Ir. Den Hollander, dat hij vorig jaar aan Veenendaal bracht en het ge meentebestuur geconfereerd had over de toekomstplannen. Als laatste spreker bij deze ope ningsplechtigheid trad de Heer J. W. v. d. Graaf uit Utrecht naar voren, als vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel en Fabrieken uit Utrecht. Nadat de Heer De Ruiter namens „Handel en Nijverheid" aan de Com missaris een herinnering aanbood aan deze officiële opening en Me vrouw Reinalda een bouquet bloe men in ontvangst had genomen, ver hieven alle aanwezigen zich van hun zitplaats en zongen het Wilhelmus. Thee wordt de genodigden gepre senteerd en reeds beginnen in de Industriehal de eerste machines met daverend geweld te werken. De genodigden maakten langs de verschillende stands een wandeling. De Commissaris der Koningin M. A Reinalda tijdens zijn rede De Heer en Mevrouw Reinalda moesten na een vluchtige blik in de stands geworpen te hebben, ver trekken. De vluchtige indruk van deze expositie heeft het echtpaar Reinalda vermoedelijk dermate ge ïmponeerd, dat de Commissaris spontaan de mededeling gaf, dat hij Dinsdagavond opnieuw een bezoek aan de beurs zou brengen, om een ?n ander eens rustig in ogenschouw te kunnen nemen. Met ongeduld stonden intussen in de Sandbrinkstraat enkele duizen den mensen te wachten, om toege laten te worden tot de VEWIBETO. Toen dan ook om half vier de gele genheid daartoe was, had de politie de grootst mogelijke moeite in de mensenmassa in goede banen te lei den en naar binnen te loodsen. De eerste dag was de belangstel ling voor de beurs reusachtig en zal wellicht de record-dag blijken te zijn. De autobussen konden de pas sagiers uit andere plaatsen slechts met grote moeite vervoeren. Te 9 uur Maandagavond passeerde reeds de 6000ste bezoeker de controle. Behalve een aantal nieuwsgierigen was deze Maandagmiddag natuurlijk een zeer groot percentage huismoe ders aanwezig, om het eerste bij de aantrekkelijke textiel-stands te ko men. Met grote moeite heeft de orga nisatie de enorme mensenmassa binnen in beweging weten te houden en al dreigde er wel eens een op stopping, alles functionheerde uit stekend. tige stand van de Frisia Wolspin nerij, met de slagzin: ,,U breidt, wij draaien" staat een moderne spin machine naast een ouderwets spin newiel te snorren. De attractie van de Frisia is bovendien, dat zij een prijsvraag heeft uitgeschreven hoe veel knotten wol zich in haar stand bevinden. Als prijs stelt zij 5 kilo gram breigaren ter beschikking. Niet minder in de publieke be langstelling staat het veel lawaai makende weefgetouw van de V.S.W. dat meter na meter gestreept flanel fabriceert. Het is zeer moeilijk voor de bezoeker de industriehal te ver laten, want de vele in werking zijn de machines vormen natuurlijk een grote bezienswaardigheid. Al direct bij het betreden van de Vewibeto wordt men geïmponeerd door de di verse kousenbreimachines van Vee- nendaals grootste kousenfabriek. Groot en indrukwekkend is ook de spinmachine en twijnmachine van de C^-aepjoswolfabrlek. De sigarenfabrieken hebben in hun stands geen machines geëxpo seerd, maar geven op fraaie wijze hun verschillende merken en de ver schillende landen waarheen het Vee nendaalse product geëxporteerd wordt; en dat zijn er indrukwek kend veel! Deze tentoonstelling openbaart de bezoeker tevens, dat er in Vee nendaal behalve tafelkleden en lo pers, ook kostbare handweeftapijten gefabriceerd worden. Het is onmogelijk alle stands onder de loupe te nemen. Door de m W* **V Komt direct met Uw bonnen naar de in de VeGé Zelfbedieningswinkel voor: Pure Chocolade, Choc. Hagelslag, Choc. Pastilles, Cacao. VERDER NOG ONBEPERKT VERKRIJGBAAR: Speculaas (zonder inlevering), Boter Bisquits, Blikken Pruimen, Blikken Appelmoes (m. suiker), gereed voor ge bruik, Ontbijtkoek. De enorme belanstelling voor de .VEWIBETO', Foto Lamme Op de Vewibeto exploiteert de Végé kruidenierscombinatie een „zelfbedieningswinkel" naar Ame rikaans model. Aan het begin van de lange stand ontvangt de bezoe ker een papieren tas, waarna hij zelf I langs de welvoorziene vakken kan wandelen, de producten in zijn of haar tas kan doen en zich naar de kassa begeven, waar de inhoud van de tas gecontroleerd wordt en afge rekend kan worden. De Végé heeft op deze beurs met haar stand zeer veel succes en wij vragen ons af, of deze „zelfbedieningswinkels" niet spoedig in Nederland in gebruik ge nomen zullen worden. Een attractie voor de vele bezoe kers van VEWIBETO is natuurlijk de industriehal, waar de moderne machines van de Veenendaalse be drijven in werking zijn. In de prach- verscheidenheid en de „fijnheid" niet alleen van de stands, maar ook van de geëtaleerde artikelen, bewijst de Veenendaalse winkelier dat hij, behalve een gezonde handelsgeest, ook een goede smaak heeft. Dinsdagavond bracht de Commis saris der Koningin met zijn gezin een bezoek van ruim 1V« uur aan de beurs. 'Hij werd rondgeleid door Bur gemeester A. Bakker, terwijl de voorzitter van „Handel en Nijver heid" Mevrouw Reinalda en Me vrouw Bakker inlichtingen verstrek te. Hier en daar werd een praatje gemaakt en ook nu betuigde de Commissaris bij zijn vertrek zijn buitengewone tevredenheid over deze beurs en de ondernemingsgeest van de Veenendaalse handel. Dinsdagavond kwam ook reeds de tienduizendste bezoekster Vewibeto binnen. Het was Mej. Heiny Ver steeg, Zandstraat 129, die op het secretariaat gefeliciteerd werd en een door de Hollandia Tricotage- fabriek aangeboden geschenk in ont vangst nam. In het midden dezer week ver klaarden verschillende standhou ders zich eveneens tevreden over de verkoop. Woensdagavond waren bijna 15.000 bezoekers de controle gepasseerd. Ook burgemeester Booth van Ede bracht Woensdagavond met zijn echtgenote een officieel bezoek aan de beurs. Donderdagmorgen bezichtigden ongeveer 200 kinderen van de hoog ste klassen der Lagere Scholen de beurs. BONNENLIJST voor het tijdvak van 24 Oct. t.e.m. 6 Nov. 1948. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: Bonnen voor brood en vlees: 3241, 3242 Brood: 800 gr. brood. 325, 326 Brood: 400 gram brood. 321, 323 Vlees: 100 gram vlees. 322 Vlees: 300 gram vlees. Alle bonkaarten: 328 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet. 327 Algemeen: 200 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel. Bonkaarten KA, KB, KC 812: 331 Algemeen: 500 gram boter of margarine of 400 gram vet. 332 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 333 Algemeen: 50 gram cacao. 334 Algemeen: 750 gram suiker, bo terhamstrooisel, enz., of 1500 gram jam, stroop, enz., of 750 gram versnaperingen. 335 Algemeen: 250 gram waspoe- der. B 345, C 347: 500 gram boter of margarine of 400 gram vet. Bonkaarten KD, KE 812: 337 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet. 338 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 339 Algemeen: 100 gram cacao. 340 Algemeen: 500 gram suiker, bo terhamstrooisel, enz., of 1000 gram jam, stroop, enz., of 500 gram versnaperingen. 341 Algemeen: 500 gram waspoe- der. E 351: 400 gram brood. E 352: 500 gram bloem of zelfrij zend bakmeel of kindermeel of kinderbiscuits. Tabak- en versnaperingenkaarten enz., QA, QB, QC 808: 121, 122, 125 Tabak: 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak. 123 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen of 200 gram suiker, boterhamstrooisel, enz., of 400 gram jam, stroop, enz. 126 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen, of 100 gram sui ker, boterhamstrooisel, enz., of 200 gram jam, stroop enz. Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 812 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken): Geldig zijn de bonnen van strook T. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 22 October worden gebruikt. De niet-aangewezen bonnen van strook 4 van de bonkaarten 810 kun nen worden vernietigd. PREDIKBEURTEN voor Zondag 24 October 1948. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk. Markt. 9.30 uur Ds. B. v. Wakeren (Afscheid). 5 uur Ds. D. J. v. Dijk. Julianakerk 9.30 uur Ds. D. J. v. Dijk. 5 uur Ds. Bakker. Eltheto. 9.30 uur Ds. de Bruyn van Driebergen. Veeneind 3 uur Ds. Bakker. Dijk- straat 2.45 uur de heer Schinkel van Scherpenzeel. Sola Fide 10 en 5.30 uur Ds. G. v. Schuppen van Rumpt. Geref. Kerk. 9.30 en 5 uur Ds. v. Enk. Chr. Ger. Kerk. 9.30 en 5 uur Prof. J. J. v. d. Schuit van Apeldoorn. Donderdag 28 Oct. 7.30 uur n.m. Ds. J. C. Maris van Haarlem. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur Ds. Kok. Leger des Heils. Zaterdagavond 7 uur straatzang. Zondagmorgen 10 uur Heiligings- dienst. 7 uur Openluchtsamenkomst. 8 uur Verlossingssamenkomst. Ned. Prot. Bond. 10.30 uur Ds. Bot- ker van Mijdrecht. RHENEN. Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds. v. d. Heide. 6 uur Ds. v. d. Linden. Ned. Herv. Ger. Evang. 10 en 6 uur Ds. D. van Ent Braat van Elburg. Ger. Gem. 10 en 6 uur leesdienst. Oud Ger. Gem. 10 en 3 uur leesdienst. Ned. Prot. Bond. Ds. G. W. B. A. Thoden van Velzen van Zeist. Oud Ger. Gem. 10 en 6 uur Ds. Mieras van Krim pen a. d. IJsel. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6.30 uur Dhr. v. Noort. Oud Ger. Gem. 10 en 6.30 uur Ds. van Leeuwen van Loenen a. d. Vecht. ELST. Ned. Herv. Kerk. 9.30 en 6.30 uur Ds. Vlasblom. Oud Ger. Gem. leesdienst. Ger. Gem. lees dienst. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk. V.m. 10 uur Ds. Hop en N.m. ó.30 uur Ds. de Bruin van Barneveld. Geref. Kerk. V.m. 10 en n.m. 6 uur Ds. D. G. Molenaar. ACHTERBEFG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur dhr. v. Viegen. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur Ds. Bieshaar. AMERONGEN. Ned. Herv. Kerk. V.m. 10 uur de heer A. F. J. Klijn van Doorn. N.m. 5 uur de heer G. van Estrik van Maurik. Ned. Prot. Bond (zaal Buitenlust) V.m. 10.30 uur Ds. B. Duf our van Wage- ningen. Geref.' Kerk. V.m. 10 en n.m. 5 uur Ds. L. Zwaan. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter J. H. Kets, Tel. 628. EDERVEEN. Van Zaterdagmiddag 6 uur tot Zondagavond 12 uur dokter van Ringelesteijn, Ederveen, Tel. 201. ELST-AMERONGEN-LEERSUM. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 10 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter van Ommeren. Hoeveel bezoekers komen er op de Vewibeto OPGEVEN IN STAND No. 46 Bij èèn der stands op de Vewibeto" Foto Lamme Abonnementtprljs F. 0.80 per kwartaal Losse cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Redactie W, F» ter Hoeven VA LEI Gewone advertentieprijs per m.m. 12 cent. Minimumprijs per advertentie F. 3.- Vraag en aanbod F. 1 30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. Raad maal

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 1