Z^ee/t endacdt INGEZONDEN. Mirakunstmarmer Oproeping Schoolbezoek aan Vewibeto Begrafenis L. Hey. Onder grote belangstelling werd Zaterdagmiddag het stoffelijk over schot van de Heer L. Hey te Vee- nendaal ter aarde besteld. Eerste spreker aan de groeve was Ds. D. van Enk, Geref. Pred., die releveerde welke centrale plaats de kerk inham in dit leven. Daaraan was al 't andere ondergeschikt. 56 jaar lang hééft hij deze kerk gediend in het ambt. In zeldzame trouw en overgave ging hij jaar in jaar uit, ook elke Zaterdagmiddag, heel lang tesamen met de reeds overleden Heer J. van Schuppen op huisbe zoek. Veel, heel veel hebben zij ge daan aan-de-opbouw van Gods kerk. Daaruit is ook alleen te verklaren de vastheid van eigen geloof en de zekerheid ^in leven en sterven het eigendom v^n de Heere Jezus te zijn. Aan 's.lfeeren huis achtte hij zijn aards huis ondergeschikt, en zijn zaak moest ook mede dienen om des te beter voor dë Kerk des Heeren te kunnen leyen. God geve ons allen zo te leven en zo te sterven. Soli Deo Gloria. Nadat ér gezongen was Ps. 138 1 en 4 sprak namens het gehele per soneel dë; Heer H. de Gooyer, die met warmfé getuigde van de grote plaats dfë de overledene innam in 't bedrlj??^ijn grote eenvoud en zijn hartelijke belangstelling, ook in 't lot van de enkeling troffen steeds weer. Zijn nagedachtenis zal steeds in ere blijven. Zijn zoon, de Heer H. Hey, dankte namens de familie én deze vatte alles samen in deze éne belijdenis: De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de Naam des Heeren zij geloofd. Deze begrafenis werd besloten met de Apostolische geloofsbelijdenis en het zingen van Ps. 72 1.. DE ONBEWAAKTE OVERWEG. Het sein stond op veilig, het flik kerlicht werkte, en toch was het niet te zien. Wat was het geval? Enige schooljongens vonden het zo interessant dat ze op het hekzuid zijde klommen en er bij gingen staan om het toch maar goed te kunnen zien, met het gevolg dat er een complete „verduistering" plaats had, waar we in de bezettingstijd blij mee zö^den geweest zijn. Vraag:.dat licht opzettelijk zo laag aangebracht dat een schooljon gen met er voor te gaan staan het kan nivelleren? H. De evangelisatie-commissie van de Gereformeerde Kerk, heeft in overleg en met goedvinden van de kerkeraad een „Zaaiweek" georga niseerd. Dit wil zeggen dat van Zondag 24 tot Zaterdag 30 October vele leden van de^e kerk het evan gelie zullen brengen in zoveel moge lijk gezinnen. Dit zal geschieden door lectuur- verspreiding, huisbezoek en straat- prediking, dit laatste gesteund door zang, en Zaterdagsavonds ook met medewerking van het Chr. Tam boers- en Pijperkorps „Prins Bern- hard". Al deze werkzaamheden worden vooraf gegaan door bidstond in de gewone morgengodsdienstoefening op Zondagmorgen, 24 October. Aanvang half tien. Caecilia. Naar me|i ons mededeelde was de uitslag vari de verloting op de ge houden Bazar van 16 October als volgt: ,9 No. 532: Hoofdprijs; 765, le prijs; 370, 2e prijs; 422, 3e prijs; 593, 4e prijs; 291 5e prijs. De naam van de pop was „Vio- letta" terwijl het aantal bonen 3366 bedroeg. Diegenen, die hun prijs nog niet in ontvangt genomen hebben, kun nen dit doen aan het Secre tariaat: Kanaal weg 22. De laatste dag van de bazar voor de Veenendaalse Harmonie „Caecili^" heeft de Donderdag- eri Vrijdagavond ver overtroffen. Het was Zaterdagavond voor velen on mogelijk de Eierhal te ^betreden. Voortdurend was de Eierhal over vol. De resultaten van de eerste twee avonden waren zeer bevredi gend, zodat het niet ander kan, of „Caecilia" heeft een behoorlijk saldo overgehouden. De mondaccordeon- vereniging „De Hohnerboys" maak te 's avonds een rondgang door het dorp om de belangstelling voor de bazar van haar zustervereniging te wekken, zoals in de voorafgaande avonden reeds „D. S." en „Prins Bernhard" dit hadden gedaan. Door de resultaten van deze bazar zal „Caecilia" in staat gesteld wor den de zo hoog nodige vernieuwing van haar instrumenten te voltooien. Burgerlijke Stand. Ondertrouwd: Dirk Johannes Bou- man, 35 jaar en Annigje van den Broek, 34 jaar. Getrouwd: Barend Methorst, 20 jaar en Geertruida Gerarda Wen- ting, 19 jaar. Geboren: Mina Cornelia, d. van H. A. van Baaren en G. van Barne- veld; Jannetje Stevelina Martina, d. van P. G. van Ojik en C. Kroesber- gen; Cornelis Gijsbertus, z. van J. van Capellen en A. van de Voort; Jannetje, d. van J. Hilbert en R. Verwoert; IJnze, z. van J. H. den Hengst en S. van der Jagt; Evert, z. van C. van den Dikkenberg en H. Roseboom; Barendina Maria, d. van W. van der Poel en J. J. van Beek; Ewald, z. van M. B. C. ter Haar en U. Kautz. Bekendmaking. De Burgemeester der gemeente Veenendaal verklaart, dat ten ge meentehuize, Hoofdstraat 34 alhier, zijn terug te bekomende de navol gende op de openbare weg gevon den voorwerpen: een geruite sjaal, een kinder - portemonnaie, een panterdoosje met verschillende bonnen, een filmrol, een broche, twee autowielen met banden, een dop van een benzine tank, kinderpantoffeltje, een bruine meisjesschoen. Als verloren werden aangegeven: drie portemonnaies, een bruine schoudertas, een zakje met pronk- bonen, loonzakje met als inhoud 12.-, een vulpen, een popkanarie, een verpleegstersinsigne, een kin- derwagendop, een lederen riem, een manchetknoop, een dameshorloge en een bankbiljet. Roekeloze kwajongensstreek. „Je bent nauwelijks volwassen en amper groot genoeg om je neus boven een glas bier te kunnen ste ken; een klein opscheppertje, een onbenullig jongetje, dat branie wil slaan door flink te drinken en dan met een air van „dat kan ik" de straat opgaat om anderen lastig te vallen en baldadigheid te plegen!" Met deze nu niet bepaald vrien delijke woorden schetste de Officier van Justitie bij de Utr. Politierech ter de persoon van een 19-jarige schiïdér A. W. alhier, die dezer da gen voor hem terecht stond wegens het kapot trappen van een rode waarschuwingslantaarn bij een stuk opengebroken weg bij het knoop punt „Kortverloren" alhier. Tenge volge van dit feit was gevaar voor de veiligheid van het verkeer te duchten. Het jongmens was op 27 Maart j.l. met een stel vrienden uit geweest, ze hadden flink gedronken en op straat gekomen zijn ze tot baldadig heid overgegaan en bij die gelegen heid heeft W. het gewraakte feit ge pleegd. Deze roekeloze kwajongensstreek zal de jongeman ƒ25.- boete subs. 10 dagen hechtenis kosten. De Po litierechter bedreigde hem verder met gevangenisstraf als hij nog eens iets dergelijks zou uithalen en gaf hem bovendien de ernstige waar schuwing geen café's te bezoeken. Warenhuis-dieveggen worden streng gestraft. „Ik waarschuw de mensen niet meer, ze zijn al genoeg gewaar schuwd. Iedereen moet weten, dat dergelijke diefstallen hier in Utrecht niet worden getolereerd. Als de mensheid uit de omgeving zo hard leers wil zijn, dan moet ze dat voe len. De enige manier om een einde te maken aan de veelvuldige dief stallen uit warenhuizen, is drastisch optreden en ik eis tegen deze ver dachte een gevangenisstraf van drie maanden." Dit scherpen requisitoir hield de Officier van Justitie bij de Utr. Po litierechter Vrijdagmiddag tegen een 22-jarige inwoonster uit deze ge meente, mej. H. B.G., die gedag vaard was wegens diefstal van een damesjapon uit de zaak van C. A. te Utrecht. Verdachte was iri Juni j.l. met haar moeder naar de Domstad ge togen, had in bedoeld warenhuis een japon gekocht en betaald, maar een tweede exemplaar gratis mee genomen. Na de eis van de Officier brak zij in snikken uit: „Het is in een op welling gebeurd" en zelfs het aan merkelijk mildere vonnis, n.l. 14 dagen gevangenisstraf, kon haar niet tot bedaren brengen, zodat zij totaal overstuur de zaal van Vrouwe Justitia verliet. Op de Vewibeto tentoonstelling wordt in de stand van de Heer Huibers een nieuw Veenendaals product geëxposeerd, nl, het Mi rakunstmarmer. De kunstmarme ren platen zijn in een nieuw Veenendaals bedrijfje met de hand vervaardigd. Dit Mira-marmer is slechts moeilijk van natuurmarmer te onderscheiden en is in verge- ÜjHno tot het natuurproduct ve> 1 g ^edkoper. Een Veenendaals be drijf met grote toekomstmogelijk heden. De districsraad voor het consu- tencrediet voor Veenendaal en Renswoude verzoekt de personen die in het bezit zijn van consu menten crediet en nog geen be richt ontvangen, het voorschot boekje bij de districstraad in te leveren, zich met het voorschot boekje jen de stamkaart van he hoofd van het ge in te wenden tot de afdeling sociale zaken ter Gemeentesecretarie. Hoofdstraat 100 Op Dinsdag 26 en Woens dag 27 Oct. a.s. tussen 9-12.30 en 14-17 uur. Op persoonlijke oproeping behoeft niet meer te worden gewacht. Donderdagmorgen brachten on geveer 500 schoolkinderen van de velschillende lagere scholen hun onderwijzer of o derwijzeres een bezoek aan de Vewibeto, op itnodiging van »Handel en Nij verheid. Het was verbazend aar dig, om de reacties van de jeugd te zien op al het moois dat de Vewibeto biedt. De verschillende stands werden op critische wijze bekeken. De meeste standhou ders waren aanwezig en bezorg den de schoolkinderen een recla me-biljet of een versnapering Voo-al op de prospectie ontstond een ware jacht. Men keek nauw lettend toq of een vriendje of vriendinnetje soms een had, wat nog vergeten was. Nadat de kinderen op keurige wijze langs de stands waren ge leid, ontving het onderwijzend personeel een kopje koff:e in het restaurant, terwijl de kinderen gelegenheid kregen om op eigen gelegenheid eens rond te neuzen, mi's zij niet gingen hollen. Zij ge droegen zich werkelijk keurig en hebben genoten van al het schoons j. DISTRIBUTIEDIENST VEENEN DAAL. In verband met de samenvoeging der Kring Veenendaal met de Kring Amersfoort, zullen de kantoren te Veenendaal en Rhenen op Vrijdag 29 en Zaterdag 30 October gesloten zijn. Bakkers kunnen hun bonnen in leveren te Rhenen op Dinsdag 26 Oct. van 9.00—10.30 en te Veenen daal op Woensdag 27 October van 9.00—11.00 uur. Verdere inname vindt niet plaats. Een nadere mededeling betreffen de dagen en uren van inlevering der bonnen door H.H. detaillisten in de week van 31 Oct.6 November volgt nog. Veenendaal, 20 October 1948. C.J.V.ersDOVO 1—2. In een matig gespeelde wedstrijd heeft DOVO j.l. Zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen C.J.V.ers gewon nen. DOVO had W. van de Haar weer in de middenlinie opgenomen, die door uitstedigheid enkele maan den verstek moest laten gaan. Door zijn aanwezigheid is het DOVO-elf- tal weer sterker geworden. DOVO'S midvóor, J. Kroesbergen, gaf na een kwartier spelen zijn club de leiding. Een kans om gelijk te maken ging voor C.J.V. verloren, toen haar midvoor door de DOVO- verdediging was gebroken en op 2 meter afstand van het DOVO-doel hoog over te schieten. Even voor rust is het wederom Kroesbergen die met een gloeiende kogel de voorsprong van DOVO tot 20 opvoerde. Na rust deed DOVO het kalm aan. Te kalm, want de gastheren kregen daardoor gelegenheid verwoed aan te vallen en de DOVO-achterhoede kreeg het zwaar te verduren. Van de Haar toonde echter bij deze ver dediging zijn goede vorm. Een kwar tier voor het einde werd keeper Labe echter op onhoudbare wijze gepasseerd. DOVO zag bijtijds ge vaar en ging resoluter spelen. Wel zaS zij kans nog een derde doelpunt te maken, maar dit doelpnut werd terecht wegens buitenspel geannu leerd. Met DOVO sterk in de aanval kwam het einde. Voetbaluitslagen: Zaterdagmiddag: V.V.J.Veenen daal 05; C.J.V.—Dovo 12. Zondag: GelriaVeenendaal 10; Veenendaal 2—W.V.C. 2 1—3; Vee nendaal 3't Gooi 5 00; B.B.C. 4 Veenendaal 4 03. GelriaVeenendaal 10. In een zeer goed gespeelde wed strijd heeft Veenendaal de wedstrijd tegen Gelria te Velp op ongelukkige wijze met 10 verloren. In het Veenendaal-elftal waren Van de Broek en Otten vervangen door Rebergen Jr. en Merlijn. De stormachtige wind heeft een zeer belangrijke rol in deze wed strijd gespeeld, want voor rust had Gelria het spel geheel in handen, terwijl zij na rust een voortdurende stormloop van Veenendaal Had te trotseren. Na 8 minuten spelen nam Gelria met een uitstekend schot de leiding. Geholpen door de wind kwam Gel ria steeds opnieuw terug, maar zij vonden een Veenendaalse doelver- dediger steeds op zijn post. Even voor het verstrijken van de eerste helft mistte de gastheren een strafschop. De 10 voorsprong van Gelria met de rust drukte al zeer slecht het grote overwicht van Gel ria in de eerste helft uit. Geholpen door de wind zette Veenendaal na de rust een geweldig offensief in, waarbij Gelria niet meer aan te pas kwam. Het werd een ware belegering voor de Velpe- naren, maar steeds was er een been dat in uiterste nood redding bracht. De Veenendaalse voorhoede kon geen doelpunt maken. Even voor het einde maakte midvooir Bleyenjberg een keurig doelpunt, nadat hij de gehele Gelria verdediging gepas seerd was. De scheidsrechter had echter hands geconstateerd en kende het doelpunt niet toe, maar liet even buiten het strafschopgebied een vi^je trap nepien, welke niets opleverde. Deze beslissing van de scheidsrech ter kostte Veenendaal het gelijke spel, dat zij zeker verdiend had. „De Hohnerboys" geven in het gebouw Eltheto op 3 en 4 November a.s. haar eerste winteravond-uitvoe ring. Het orkest zal een geheel nieuw programma ten gehore bren gen. Na de pauze volgt afwisselend muziek en toneelstukjes met zang van de Heer Scherrenburg. Het zal voor „De Hohnerboys" niet erg moeilijk zijn om de beide avonden uit te verkopen, want velen herin neren ,zich nog het keurige pro gramma van het vorige jaar. En ditH maal zal het programma er heus niet voor onder doen. Uitreiking bonkaarten Gemeente Ede. Na-uitreiking bonkaarten 812 uit sluitend in Ede op 26 October a.s. van 9.15—11.45 en 12.30—15.30 uur. Uitreiking bonkaarten 901 enz. volgens' de nummering aangebracht links binnen in de stamkaarten. Geld.-Veenendaal: 26 October: 9.30 —10.30: 1—600; 10.30—11.45: 601 —1250; 12.30—13.30: 12^11650; 13.30—14.30: 1651—2150; 14.30— 15.30: 2151—2650; 15.30—16.15: 2651—2800. 9 November: 9.3010.30: 2801 3200; 10.30—11.45: 3201—3650; 12.30—13.30: 3651—3900; 13.30— 14.30: 3901—4250; 14.30—15.30: 4251—4600; 15.30—16.15: 4601— 4750. Ederveen: 27 October: 10—11: 37501 —37900; 11—11.45: 37901—38300; 12.30—13.30: 38301—38700; 13.30— 14.30: 38701—39100; 14.30—15.30: 39101—39500; 15.30—16.30: 39501 —39700. Na-uitreiking alleen te Ede op Dinsdag 21 December 1948. Medebrengen: Stamkaart afge knipte inwisselingsbon 812 van de oude bonkaart. A.s. en jonge moe ders bovendien CA, CB, of CM- kaartjes. De Distributiedienst maakt be kend, dat van 25 October af inlich tingen verkregen en aanvragen in gediend kunnen worden te: Ede: Maandag en Woensdag van 9.0011.45 en van 12.3016.15 uur. Zaterdag van 9.00—12.00 uur. Veenendaal: Dinsdag van 9.3011.45 en van 12.30—16.15 uur. RHENEN. Burgerlijke Stand. Geboren: Geertje, d. van C. van der Kuil en W. van der Werken; Jo hanna Gerda, d. van G. H. van de Lustgraaf en H. Bossenbroek; Cor nelia, d. van H. Visch en C. de Groot; Erik Theodoor, z. van M. Diepeveen en A. D. J. Hak; Jacoba, d. van H. van de Scheur en W. van Esseveld. Ondertrouwd: Gerardus Joseph van Swaaij, Wageningen en Alida Rothuis. Getrouwd: Huig Bouter en Corne lia Christina van den Brink; Jan Hendrik van Meeteren en Jannigje van der Klift. Overleden: A. Th. Onink, 86 jaar, weduwnaar van C. O. van Kalkeren, (overleden te Lienden). Belediging. De 44-jarige huisvrouw H. H. K. Schr. uit Eist stond Maandagmiddag voor de Utr. Politierechter terecht wegens belediging van haar dorps genoot T. v. d. V. Op 9 Juli j.l. had^zij tijdens een ontmoeting een woordenwisseling gekregen met laatstgenoemd persoon waarbij zij hem beledigende uitdruk kingen naar het hoofd geslingerd heeft. Deze woorden kosten haar 15 boete subs. 10 dagen hechtenis (.eis 25 boete subs. 10 dagen) en de Po litierechter gaf haar de vermaning mee haar opvliegende aard wat te bedwingen. Ouwehands Insectarium. Het fraaie insectarium, waarmede Ouwehands Dierenpark op de Greb- beberg werd verrijkt en waarvoor reeds direct na de officiële opening zo veel belangstelling bestond, blijft de aandacht trekken. Dit behoeft geen verwondering te baren, want de keurcollectie insec teneieren, poppen, larven, kevers, vlinders, enz., welke er uit de onder ling meest verschillende delen van de wereld zijn bijeengebracht, heeft de wel zeer bijzondere attractie, dat er in ieder deel van het jaar ook in de herfst, ook in de winter weer wat nieuws, wat aparts is te zien. Zo bij voorbeeld de wandelende takken. Vele maanden reeds is er 'n grote kolonie voor hun doen druk in de weer. Minutenlang houden ze de aandacht van de toeschouwers ge spannen; steeds weer verbazen de zen zich er over, dat hetgeen ze nu toch heus voor een boomtakje had den gehouden, weer een lid van de zo merkwaardige familie der wan delende takken uit het dierenrijk blijkt te zijn. Hoe verbaasd, aangenaam ver baasd zullen nu de bezoekers zijn, die in deze herfstweken het park komen bezoeken: zij zullen thans meerdere zeer fraaie exemplaren van de z.g.n. „reuzen wandelende tak ken" (Eurycnema Goliath, afkomstig van Java) aantreffen, exemplaren waarvan de volwassen wijfjes, fraai groen van kleur, enkele decimeters lang zijfï. Hun mannetjes zijn heel wat minder fors van afmetingen. De nog niet volwassen dochters even wel, die in plaats van moeders groe ne japon nog een minder in het oog lopend grauw kleed dragen, zijn hun vaders weer ver boven het hoofd ge groeid. Het is werkelijk een interes sant schouwspel! Het terrarium vraagt vooral ook de aandacht door de aanwezigheid van de pas uit het ei gekomen sma ragdhagedissen, een gelukkig resul taat, dat de leider van Ouwehands insectaria en terraria met zijn kweekproeven heeft weten te .be reiken. De „Blauwe Driehoek" winkeliers nemen kloek besluit. Voor onze jongens in Indië. De afd. Rhenen van de Kon. Ned. Middenstands Bond, wier leden ken baar zijn aan de bekende Blauwe Driehoek, wordt steeds populairder en draait langzamerhand op volle toeren. Zij bewees dit met de on langs gehouden tentoonstelling, nam deel aan de reclame-optocht, heeft een groot Sint Nicolaasprogramma, en heeft thans het initiatief genomen om voor rekening van haar afdeling, zo mogelijk geregeld, pakketten te gaan zenden naar alle jongens uit de gemeente Rhenen die in Indië hun vaderlandse plicht vervullen. Zo spoedig mogelijk zal een aanvang worden gemaakt met de verzending van de eerste pakketten. Het secre tariaat van de afdeling vraagt thans de medewerking van familieleden van onze Rhenense jongens in Indië, ter verzameling van het benodigde adressenmateriaal. Adressen kunnen schriftelijk (in blokletters) worden bezorgd aan het secretariaat Toren straat 1, onder vermelding van de vermoedelijke datum van terugkeer uit Indië. Wij wensen de Blauwe Driehoek winkels veel .succes met de ingezet te actie. Een mooie prijs. Een dame uit onze gemeente, die onbekend wenst te blijven, heeft de Motorclub Rhenen en Omstreken 'n schitterende wildlederen jekker ge schonken, welke zal worden verre den onder de leden. Dit prachtige kledingstuk ligt ter bezichtiging in de etalage van het secretariaat, Fred, v. d. Paltshof 12. Wilskracht heeft nieuw bestuur. In de Woensdagavond gehouden ledenvergadering van de gymnas tiekvereniging Wilskracht werd een nieuw bestuur gekozen, hetgeen er als volgt uitziet: Voorzitter de heer J. J. Th. Vis- scher, secretaris dhr. A. J. Boven- schen, penningmeester mej. M. M. Huijdink, commissarissen de heren D. W. de Jong en J. M. A. Bokhoven. De vereniging die thans bijna 200 leden telt, is aangesloten bij het Ko ninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond en de onderafdeling van deze bond de Neder Veluwse Turn kring. Motorclub Rhenen en Omstreken of ficieel erkend door de Kon. Ned. Motorrijders Vereniging, de KNMV. Wederom een blijk van activiteit en vooruitstrevendheid van het Be stuur dezer Vereniging. Dit zal ongetwijfeld de Rhenense Motorsport ten goede komen. Wij hopen dat het Bestuur er in zal sla gen om het komende jaar terrein en grasbaansport te brengen. Singelloop. De gymnastiekvereniging Wils kracht zal door de heer J. Drost ver tegenwoordigd worden bij de singel loop te Utrecht over 5.5 km, welke op Zaterdag 23 Oct. a.s. zal plaats vinden. SCHAKEN. Tweede tiental van Rhenen goed op dreef. Het tweede tiental van de schaak club Rhenen heeft de eerste com petitiewedstrijd erop zitten. En als we het resultaat onder de loupe nemen de uitwedstrijd tegen Lunteren I werd met slechts één puntje verschil verloren dan kunnen we dubbel en dwars tevre den zijn. De Lunterse ploeg, die in de competitie van het vorig jaar als een van de sterkste tientallen van de derde klasse Oostelijke Schaak bond stond ingeschreven, mag dan nu misschien iets minder sterk ge weest zijn, de kern van het vorig seizoen was in ieder geval nog pre sent. Wanneer we bedenken dat de Rhenense schakers daarbij nog met twee invallers uitkwamen, dan mo gen we met geruststelling de ko mende wedstrijden tegemoet zien. Aan bord één speelde J. Menting remise na lange tijd op winst te hebben gestaan. De borden twee en drie betekenden een paar volle winstpuntjes. J. Verwoert was niet op dreef en moest het onderspit del ven, evenals F. André, Coops en M. Keijman. Kuppens speelde remise, evenals de Jager, wiens partij moest worden gearbitreerd. Ook Ol- vers zorgde voor een overwinning. De totale uitslag zag er als volgt uit: J. BoonstraJ. P. Menting 7r— 7i; J. RaatgeverJ. Jansen 01; J. H. GundelachA. J. Boven- schen 0—1; A. Lam—J. Verwoert 1—0; A. SpeltF. A. André 1—0; M. Vliem—M. Keijman 1—0; J. Ris- sonG. J. Coops 10; G. Ooster hagen—G. de Jager Va—1/»; C. Kel- lenbachE. J. Olvers 01; W. Nef- kensJ. H. Kuppens VaVa. Totaal 5V 241/ 2. Damnieuws. De uitslagen van der onderlinge competitie van de Rhenense Dam Vereniging luiden als volgt: le klas: M. v. ManenK. v. d. Pol 11; J. H. v. Dijk—M. van Manen 0—2; J. v. Setten—D. Linde 0—2; G. v. Set ten—E. Visee 0—2; A. de Groot— J. Tollenaar 2—0 en W. Baars—H. K. Voskuijlen 02. 2e klas: J. van Walsem—G. Meurs 2—0; T. van Dijk—Smit 2—0; G. Spies—J. Keij man 0—2; T. van Dijk—K. Pleij- ler 20; T. JagerRademaker 02; S. Veenendaal—C. van Walsem 1—1. Vrijdag 29 October a.s. speelt het eerste tiental van R.D.V. de eerste wedstrijd van de competitie tegen T.D.V. I uit Tiel. Ook Eist leeft mee met de jongens overzee. De muziekvereniging „Crescendo" te Eist zal op Zaterdag 23 October a.s. een huis-aan-huis-lijstcollecte houden, waarvan de opbrengst zal worden aangewend voor het verzen den van kerstpakketten naar onze Nederlandse militairen in de tropen. Rhenen en Nijkerk speelden gelijk. Het eerste tiental van de schaak club Rhenen heeft inmiddels de eerste wedstrijd voor de competitie van de tweede klas der Oostelijke Schaakbond achter de rug. Het heeft getoond haar plaats in deze klas waardig te zijn, door tegen Nijkerk gelijk te spelen. Nijkerk, vorig jaar eveneens een candidaat voor de tweede klas, tevens gepromoveerd, stond als een sterke tegenstander te boek. De einduitslag was 55.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 2