Nieuwsblad voor Veenendaal en Omstreken Pelgrimstochten naar Een. Prinses Marijke 2 jaar. De jeugd vraagt onderwijs in Techniek. HOEST U? S£menyd Ylitujuui 'P^oedi^^eu^iten 0 HOEST CDag in GRIEP 17» JAARGANG VRIJDAG 1S FEBRUARI 1949 No. 993 UITGAVE: DRUKKERIJ „DE GELDERSE VALLEI" ADVERTENTIES Verschijnt 1 keer per week inSTICHTS- en GELD.-VEENENDAAL, AMERONGEN, ELST, RHENEN. ACHTERBERG, OVERBERG, DE HAAR, HEUVELSE STEEG GROEP, BENEDENEIND, KADE MAANDERBUURT, EDERVEEN, reNSWOUDE, SCHERPENZEEL aiö Fa. J. F. TAK Abonnementsprijs F 0.85 per kwartaal Losse cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaul Telefoon 601 Redactie W. Fi ter Hoeven VALLEI Gewone advertentieprijs per m.m. 12 cent. Minimumprijs per advertentie F 3.- Vraag en aanbod F. 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. Grote en kleine bladen hebben kolommen gewij aan de ontdekking van een kapper uit het kleine dorp Een in Drente. Deze man heeft blijkbaar het mid del gevonden om onthaarde sche dels weer van een welige haardos te voorzien. Dat dit in de wereld van de kaal- hoofdigen met grote voldoening is vernomen, ligt voor de hand. Tot dusver was het: eens kaal, blijft kaal. Zeker, in geen enkele kappers zaak ontbrak het aan potjes zalf of flesjes vocht, die aangeprezen wer den als zovele middeltjes om de haargroei te bevorderen, maar wel ke kapper bezat het geheim een kaalhoofdige weer een zelfs maar zeer bescheiden haardos te kunnen geven. En als er eens een middel werd aangekondigd, dat baat tegen kaal heid beloofde, dan liep het steeds op teleurstelling uit. Het bracht de gebruiker geen winst van haar, het gaf daarentegen de leverancier wel winst aan geld. Zo bleven de kaalhoofdigen met een „opgeruimd" hoofd voortleven, altijd met de stille hoop in het hart, dat er eindelijk eens een dag zou aanbreken, die voor hen de ban der kaalheid breken zou. Nu moet men ook weer niet het lot van de kaalhoofdigen al te tra gisch opnemen. Beschouwt men het economisch, dan staat de man met een kale sche del er heel wat gunstiger voor dan een met een flinke haardos. Hij heeft geen uitgave voor het perio dieke haarknippen of voor het aan schaffen van haarkammen, haar- borsLols, haarolie en haarwater. Bo vendien spaart hij niet alleen geld, maar ook tijd. Wie telt toch de uren, die bij een kapper moeten worden doorgebracht met wachten! Dan is er het voordeel van kaal hoofdigheid uit hygiënisch oogpunt. Hier zijn we op een terrein waar het niet nodig is in bijzonderheden te treden. Vergeten we echter vooral niet, dat kaalhoofdigen gerekend mogen worden tot die categorie van geluk kige mensen, die nooit ,,met de han den in het haar zitten". Dat wil in deze tijd wat zeggen, nu zo velen niet weten hoe de eindjes aan elkaar te krijgen. Maar ondanks de voordelen van een kaal hoofd, is er toch een heim wee naar de terugkeer van de ver gane glorie. Dat hoeft niet te verwonderen, omdat inzonderheid zij, die reeds vroeg hun haarscheiding zich almeer zagen verbreden en tot de oren na deren, dit als een proces beschouwen, dat eigenlijk bij de ouden van da gen behoort en dus niet past bij hun betrekkelijke jeugd. Neef Narks uit de Camera Obs* cura moge dan vergoeienlijkend op merken: ,,Ik mag wel zo'n mane schijntje", men ziet zo'n lieflijke maan toch maar het liefst aan de bestaanshemel van een ander. Zo is er dan een ware pelgrims tocht van kaalhoofdigen begonnen naar het dorpje Een in Drente. Zij hopen er de haarbedekking van weleer te vinden en de „Enige" kapper voedt die hoop door de ver zekering, dat bij mislukking van de kuur het gestorte bedrag tot de laatste cent wordt terugbetaald. Bo vendien zijn er bewijzen voorhanden, dat personen, die zich aan de behan deling onderwierpen hun kaalheid verloren, een kop met haar her wonnen en als knipklanten konden ingeschreven worden. Zie, dat geeft de burger, alias de kaalhoofdige moed. We vragen ons echter af, of het goed is, dat het geheim van deze kapper zijn monopolie blijft. Of het niet in het belang van het grote le ger der kaalhoofdigen is, dat de sluier, die nu nog over het geheim ligt, wordt weggenomen, zodat straks elke kapperszaak in staat is zijn met haar misdeelde klant de reddende hand te bieden. Daartoe zal het wel moeten ko men, want nu al loopt het werk de kapper van Een over de handen. Ze komen er uit alle delen van het land, zelfs al uit Amerika. De behande ling, die vele maanden duurt, moet ter plaatse geschieden en dus moe ten gegadigden zich telkens weer een bezoek aan het Drentse dorpje getroosten. En dat, terwijl er in dit landelijk plaatsje geen gelegenheid tot logeren is. Men droomt er nu van grote hotels en van gelegen heden tot verstrooiing van de vele gasten, zodat het kleine Een zal uit groeien tot een van Neêrlands voor naamste vacantie-oorden. Alles goed en wel, maar ook de kleine man, die finaal door zijn haar heen groeide en die niet over een auto beschikt noch zich enige weken laat staan maanden kan vrij maken voor beharingskuur, ook hij heeft zijn rechten. Of niet? Is het woord „ambacht-1 derwijs en belangstelling vinden ze op de ambachtsschool veel eerder dan bij I scholen voor algemeen vormend on derwijs. Trouwens ook deze algemene vorming wordt op de ambachtsschool zeker niet verwaarloosd, doch ze krij gen minder „ballast" mee, waaronder men de vakken verstaat, waarvan de leerlingen op de andere scholen zich zo vaak afvragen welk nut ze voor hun later leven hebben. Een jongen, die van de ambachtsschool komt, is daardoor zeker niet slechter uitgerust voor de eisen, die het leven aan hem zal stel len, dan de leerling, die het einddiplo ma van een voortgezette lagere of een middelbare school bezit. Men deelt ons onderwijs in in drie kringen: lager, middelbaar, en hoger onderwijs. Tot de eerste groep beho ren de gewone lagere school, de ulo, de mulo, de ambachtsscholen en de lagere landbouwscholen; tot het mid delbaar de HBSsen, de middelbaar- technische, de hogere handelsscholen en de middelbare landbouwscholen, 't Hoger onderwijs omvat de hogescho len, (zoals Delft, Wageningen, Rotter dam en Tilburg) en de universiteiten, zoals Leiden, Amsterdam, Groningen, Utrecht en Nijmegen. Het gymnasium en de gymnasium-afdelingen van de lycea worden voorbereidend hoger on derwijs genoemd. Al deze namen zijn vrij onlogisch. De HBS levert b.v. meer a.s. studenten school' verouderd? Om met de deur in huis te vallen: de ambachtsschool is niet hoog in aan zien bij de jongens, die pas van de la gere school komen en al evenmin bij hun ouders. Volkomen ten onrechte, want de behoefte aan jongelui met een technische opleiding is zeer groot Door de toenemende industrialisatie zal bovendien de vraag naar bekwame technische krachten zeker nog toene men, zodat voor de jongelui met een ambachtsschool-diploma de wereld openstaat. Het is een algemeen voor komend verschijnsel, dat de industrie klaagt over het onvoldoende aanbod van geschoolde krachten, waartegen over veel te veel ongeschoolden staan. Ook het aanbod van kantoorpersoneel is ruim genoeg, zodat men kan zeggen, dat de maatschappij juist in het bij zonder jongelui vraagt, die een tech nische school hebben doorlopen. Toch ziet men vrijwel overal in het land, dat ouders, die hun kinderen na de lagere school laten doorleren, in de eerste plaats denken aan Ulo, Mulo, of HBS, terwijl de ambachtsschool wordt be schouwd als de laatste keus. Dit is in vele opzichten te betreuren. Er zijn massa's jongens, die pas aardig heid in het leren krijgen als ze zien, dat het leren een practisch doel heeft en dit rechtstreekse verband tussen on- Heden viert ons Koninklijk Gezin en met dit het gehele Nederlandse volk de tweede verjaardag van het jongste prinsesje van Oranje, H.K.H. Maria Christina. De geboorte van dit koningskind ligt nog vers in ons geheugen. We kenlang heeft ons volk in de koude winter van 1947 Haar komst ver beid. Tijdens de kroningsfeesten in Amsterdam heeft een jubelende menigte voor het eerst Marijke toegewuifd en nu zij dan twee jaar wordt, zal die menigte mensen, weer verspreid over de elf provin ciën, zich zeker het tere poppetje herinneren dat in haar handjes klapte, toen die duizenden op het Damp&in haar begroetten. Evenals haar zusjes heeft ook Marijke eer»lplaats gekregen in het hart van het Nederlandse volk. Moge haai degtie levensjaar een voor spoedig zijn! af, dan het gymnasium en is dus ze ker een vorm van voorbereidend ho ger onderwijs. Daarentegen heet de HBS Hogere Burgerschool, terwijl men ook spreekt van hogere handelsscho len, terwijl deze geen hoger, doch mid delbaar onderwijs geven. Met de ulo en de mulo is het al even vreemd, want al zijn dit officieei lagere scholen, in feite geven zij middelbaar onderwijs van beperkte omvang. De benamingen van onze scholen kloppen dus helemaal niet meer met hun doelstelling. Zo is het ook met de ambachtsschool waar van de naam een overblijfsel is van de 19e eeuw, wat ertoe bijdraagt, dat deze scholen niet populair worden. Zou het niet verstandiger zijn de ambachtsscholen niet alleen om te do pen, maar ook werkelijk te veranderen tot „lagere technische scholen"? Wij hebben het gevoelen, dat een dergelij ke naamverandering, vooral wanneer deze gepaard gaat met een modernise ring van het leerprogramma deze vorm van onderwijs snel populair zou ma ken. Technische beroepen worden goed betaald en het is alleen een dwaas standsvooroordeel, dat vele ouders hun jongens naar scholen doet zenden, waarvoor ze eigenlijk ongeschikt zijn. De jeugd zelf heeft de grootste belang stelling voor techniek en het zou dus al heel vreemd zijn, wanneer 'n school die aan deze vraag tegemoet kwam, niet een suces zou worden. „ZWART" VLEES KAN SCHADE LIJK ZIJN VOOR DE VOLKS GEZONDHEID. In verband met de tijdelijke ver laging van het vleesrantsoen schijnt de vraag naar clandestien vlees te zijn toegenomen. Reeds verschillende keren is ge wezen op het gevaar, dat het ge bruik van dit vlees kan opleveren voor de volksgezondheid. Immers, bij het clandestien slachten worden hoegenaamd geen hygiënische maat regelen in acht genomen, waardoor meestal een minderwaardig pro duct in de (zwarte) handel wordt gebracht. Enige tijd geleden is weer eens aan het licht gekomen, op welk een voor de volksgezondheid onverant woordelijke wijze met frauduleus vlees wordt geknoeid. Ambtenaren van de CC.D. ontdekten een listig verborgen clandestiene bergplaats NIEUWE WERKKLEDING BONNEN GELDIG VERKLAARD. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de bonnen voor werkkleding H. 11 en L. 11 tot nader order geldig zijn voor het kopen van werkkleding. Op de' bonnen H. 11 kan men kopen: een overall of een werkpak van drill, keper of satijn, een lange' stofjas, een lange witte jas, een laboratoriumjas of een mouwschort. Op de bonnen L. 11 kan men kopen: een werkbroek of werkjasje van keper, drill, satijn, beaverteen, Engels leer, manchester of pilow, een korte witte jas, een koksbuis of een körte stofjas. De bonnen H. 12 en L. 12 zijn nog niet geldig. De bonnen H. 1 t/m. 10 en L. 1 t/m. 10 en de rantsoenbonnen FC. en FD blijven voorlopig geldig. Rode Hoestpoeders van Mijnharde Doos 45 et. j—— Im\ med.) ampo is niet de goedkoopste, tar wel de beste verkoudheidszalf. Ingez. med. boven een cafetaria in Amsterdam. Toen de ambtenaren dit vertrek binnentraden, vluchtten opgeschrik te ratten welke dieren besmette lijke ziekten kunnen verspreiden naar alle kanten weg. Voorts was de vloer van het vertrek met korsten vuil en bloed bedekt. Temidden van deze bende prijkte o.m. ca. 90 kg rundvlees, kennelijk bestemd om clandestien te worden verwerkt of verkocht. Bij nader onderzoek bleek, dat de cafetariahouder in een periode van 6 weken voor meer dan 6000.- clandestien vlees in zijn producten had verwerkt. De Economische Po litierechter veroordeelde hem tot 2 maanden gevangenisstraf, 3 maanden sluiting van het bedrijf en verbeurd verklaring van het inbeslag genomen vlees. Een compagnon van de cafe taria-houder kreeg 2 maanden ge vangenisstraf. Tenslotte werd de leverancier van het vlees veroordeeld tot 2 weken gevangenisstraf en 4 maanden Rijkswerkinrichting en een in deze zaak betrokken slager tot 1 week gevangenisstraf en 3 maanden Rijkswerkinrichting. REIZEN IN ZWITSERLAND MET EEN REISCHèQUEBOEKJE Degenen, die een deviezen-toe wijzing hebben voor reisdoeleinden in Zwitserland, kunnen nu weer gebruik maken van een reispostchè- queboekje. De chèques hierin zijn betaalbaar aan alle postkantoren in Zwitserland. Om in het bezit te komen van zo'n boekje, moet men een aanvraag rich ten tot de Postcheque- en Giro dienst te 's-Gravenhage of tot de postkantoren. In de aanvraag dient dan te worden vermeld het post kantoor, waar men later het boekje wil afhalen, omdat rechtstreekse toezending niet mogelijk is. De post kantoren en de JPostchèque- en Giro dienst verschaffen alle nadere in lichtingen. ONGEFRANKEERDE POST PAKKETTEN. Met ingang van 1 Maart 1949 zul len weer gewone ongefrankeerde postpakketten verzonden kunnen worden. Over de voorwaarden en derg. ge ven de P.T.T.-kantoren alle nadere inlichtingen. INTERNATIONAAL TELE FONEREN. Op 7 Februari 1949 is het telefoon verkeer tussen Nederland en Iran geopend; alleen Teheran is bereik baar. De mogelijkheid tot telefoneren met Iran bestaat dagelijks van 7.30 tot 8-30 v.m., behalve des Vrijdags en des Zondags. Gebruikt dan onze bekende Hoestmiddelen. Hoofdstraat 118 Tel 632 - Vdaal (Ing. med.) (Ingez Med.) HOEVEEL RADIO-LUISTERAARS TELT NEDERLAND? Het aantal aangegeven radio-toe stellen in Nederland bedroeg op 1 Febr. j.l. 1.152.608 tegen 1.132.093 op 1 Januari. Öp 1 Januari waren er 506.604 aangeslotenen op het Rijksradio- distrubutienet tegen 502.806 op 1 De cember 1948. Voorjaarsactie NIWIN. De NIWIN zal in de maanden Mei en Juni een nieuwe actie starten. Een „buitenpostactie". De naam zegt het al: het gaat om onze mannen op de buitenposten. Voor hen, die midden in de rimboe, ver van alle beschaving, hun zware taak ver vullen. Zij in de eerste plaats hebben recht op de ontspanning, die de NIWIN kan brengen. Daartoe hoopt men duizend „Rimboekisten" te kunnen versturen. Deze ..Rimboekist" zal materiaal bevatten van geestelijke en lichame lijke ontspanning en bovendien een gasolinelamp met onderdelen. Voor al deze lamp zal in een zeer grote behoefte kunnen voorzien. Tezamen met de Thuisfronten hoopt de NI WIN metterdaad een „lichtpunt" te brengen op vele eenzame buiten posten. Ze mogen nog blijven Een algemeen verbod voor communisten om in overheidsdiensten werkzaam te zijn, is bij regering niet in voorbe reiding, voor Zondag 20 Februari 1949. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk. Markt. 9.30 uur Ds. Bakker. 5 uur Ds. v. Dieren van Ede. Julianakerk. 9.30 uur Ds. v. d. Heijde van Rhe- nen. 5 uur Ds. v. Wijngaarden. El- theto. 9.30 uur Ds. v. Wijngaarden. Veeneind 3 uur Ds. Bakker. Dijk- straat 2.45 uur Ds. Hop van Rens- woude. Sola Fide. 10 en 5.30 uur Dr. Beekenkamp van Delft. Ger. Kerk. 9.30 en 5 uur Ds. v. d. Brink. Ger. Kerk, onderh. art. 31 K.O. Openb. lagere school Pr. Bernhard- laan. 10.30 en 3 uur Stud. F. v. d. Bos van Den Haag. Chr. Ger. Kerk. 9.30 Bev. Ds. Slofstra door Ds. de Bruin. 5 uur intrede Ds. Slof stra. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur Ds. Kok. Leger des Hëils. Zaterdag avond 7.30 uur straatzang. Zondag morgen 10 uur Heiligingsdienst. 7 uur Openluchtsamenkomst. 8 uur Verlossingssamenkomst. Ned. Prot. Bond. 10.30 uur Mej. Revel- man van Lunteren. RHENEN. Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds. v. d. Linden. 6 uur Ds. v. d. Heide. Ned. Herv. Ger. Evang. 10 en 6 uur dhr. Vlaanderen van Naarden. Ger. Gem. 9.30 en 6.30 uur leesdienst. ELST. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur Ds. Vlasblom. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur leesdienst. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur dhr. v. Viegen. Veen- eind Woensdag 23 Febr. 7.30 uur Dhr. Edelman van Soestdijk. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6.30 uur dhr. v. Noort. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur Ds. Bieshaar. RENSWOUDE. Nea HerV Keik. 10 en 6 uur Ds. Hop. Ger. Kerk. 10 en 6.30 uur Ds. Molenaar. AMERONGEN. Ned. Herv. Kerk. V.m. 10 en n.m. 5 uur Ds. B. F. C. de Groot. Ned. Prot. Bond (zaal Buitenlust) 10.30 uur Ds. N. van Gelder, Rem. predikant te Utrecht. Ger. Kerk. V.m. 10 en n.m. 5 uur Ds. L. Zwaan. Sanapirin verkort de ziekte dagen. Tabletten 40 en 75 ct. (Ing. Med VEENENDAAL. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur alleen voor' zeer dringende gevallen dokter Reij- don, Kerkewijk, Tel. 329. EDERVEEN. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 6 uur tot Zondagavond 12 uur dokter van Ringelestijn, Ederveen, Tel. 201. ELST—AMERONGEN. Zondagsdienst doktoren Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 10 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter Kars te Amerongen. Oudste inwoonster overleed. Te Barneveld is de oudste inwoon ster v$n ons land, de 105-jarige mej. Jansen, bekend als „tante Mietje", overleden. Aan de kant gezet. Van de ruim 500 werksters, in dienst der gemeente Amsterdam, gaven er 35 gehoor aan de dringende oproep weer aan de arbeid te gaan, met het gevolg, dat er 465 schoonmaaksters werden ontslagen. Naar Indonesië De „Kota Inten" vertrok met 1300 militairen naar Indonesië. Ons slechte gebit. In een te Utrecht gehouden vergadering van tandartsen-organisaties, ziekenfond sen en gemeentebesturen, verklaar de de heer F. Scherphuis, tandarts, dat volgens statistieken 96 dér Nederlandse bevolking aan tand bederf lijdt. Het oorlogstuig. Tengevolge van een ontploffing iri de Artillerie inrichtingen aan de Hembrug werd een arbeider gedood.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 1