Bezoekt d6 BAZAR in „ELTHETO" van 30 Maart t.m. 2 April WINKELSLUITING fVOWÖL J. F. TAK J. F, TAK Nieuwsblad voor Veenendaai en Omstreken 'PtedM&uAten BxmnejnlitiJb ÏZaxhuu&i, U'daa£ ten bate van: SONNEVANCK - ZONNESTRAAL - ZONNEGLOREN Een nieuwe School BEHANGBGEKEN1949 UyjioiPie&erij VeA^eke- lüig&ti, UuLyen Ixvzatiei Horen in huis! 17e JAARGANG VRIJDAG 25 MAART 1949 No. 998 UITGAVE: DRUKKERIJ „DE GELDERSE VALLEI ADVERTE NTIES stichts"kade Onbetwist de beste tandpasta Voor Zondag 27 Maart 1949 (Ingez. Med. Sanapirin bevri dt U 'Van kou en pijn! Abonnementiprijs P 0.85 par kwartaal Losie nummers 6 cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Redactie W. F. ter Hoeven VALLE Gewone advertentieprijs per m.m. 12 cent. Minimumprijs per advertentie F. 3.- Vraag en aanbod F. 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. om zeven uur 's Alle winkels avonds dicht. Alle winkels op Donderdag tot negen uur open. Alle winkels Dinsdagmiddag ge sloten. Op Zondag geen enkele winkel open. Ziedaar de korte inhoud van het voor-ontwerp winkelsluitingswet. Tot nog toe leefden we onder het winkelsluitingsbesluit 1941. Dit be sluit stamt dus uit de bezettingstijd. Alle winkels moesten om zes uur ge sloten worden. Hierbij golden geen sociale overwegingen met betrek king tot het winkelpersoneel, dat volgens de winkelsluitingswet van 1930 des avonds tot acht uur en des Zaterdags zelfs tot tien uur gebon den was. Volstrekt niet. Het sluiten om zes uur werd alleen voorgeschreven om gas en electriciteit te sparen. We za ten immers in de oorlogstijd, toen op alles en nog wat moest bezuinigd worden. Nu wordt straks door een nieuwe wet op de winkelsluiting ook deze erfenis uit de donkere en sombere bezettingstijd opgeruimd. Toch heeft het besluit 1941, het Jiagge dan^ipL- nood geboren zijn, een aanzienlijke verbetering ge bracht in de positie van het winkel personeel, ja, het is zelfs zo, dat niet wenigen de zes-uur-sluiting willen gehandhaafd zien. Ongetwijfeld is er voor dit stand punt veel te zeggen. Waarom, (zo redeneren de voor standers van de zes-uur-sluiting) waarom moet de winkel dat uur na zessen openblijven? Het is dan juist een uur van slappe nering, omdat 't in bijna alle gezinnen het etensuur is. Bovendien zijn de mensen nu al jaren er aan gewend hun inkopen vóór zes<uur te doen. Waarom moet dan dat uur, waarin ook het winkel personeel nu aan tafel kan gaan, zonder noodzaak toegevoegd worden aan de arbeidstijd van de winkelier? Het publiek kan er buiten en wij, de winkeliers, worden er maar door gedupeerd. Het komt ons voor, dat de fout van het voor-ontwerp is, dat het in zake de sluiting generlei speling toe laat. Stad en platteland, industrie centra en landbouwgebieden, ze worden over één kam geschoren. Toch moet erkend worden, dat in heel wat dorpen een sluitingsuur om zeven uur in verband met bedrijfs- bezigheden gewenst is, terwijl daar entegen in menige stad dat uur zon der bezwaar op zes uur gesteld zou kunnen worden. Een oplossing zou gevonden kun nen worden door de plaatselijke overheid de bevoegdheid te geven in verband met locale omstandighe den het sluitingsuur op zes dan wel op zeven uur te stellen. Het voorstel alle winkels op Dins dagmiddag gesloten te houden is ook niet zonder bezwaar. Het ongerief, dat deze algemene sluiting met zich medebrengt, treft vooral het winkelpersoneel zelf. Het heeft de Dinsdagmiddag vrij, het wil die vrije middag besteden om uit te gaan in eigen plaats of naar een na burige stad. Maar van winkelen is daarbij geen sprake, want alle win keldeuren zijn gesloten. Waarom ook hier zo radicaal? Zou het zo onoverkomelijk zijn de win kels in enkele groepen te verdelen en die dan op verschillende dagen der week een vrije middag te be zorgen? Daardoor zou voor een deel tegemoet gekomen worden aan het hierboven genoemde bezwaar, ter wijl toch alle winkels één middag in de week gesloten konden worden. Dat op Zondag de winkelsluiting algemeen zal worden, kan niet an ders dan toegejuicht worden. De Zondagsrust, die we zelf niet willen missen, mogen we anderen niet mis gunnen. En wanneer iemand uit eer bied voor de Goddelijke wet op Zon dag zijn winkel gesloten houdt, ja, gesloten moet houden, dan geve de Overheid een andere, die deze wet negeert, niet de gelegenheid tot ver koop. Tenslotte gaat de Goddelijke wet boven alles. We hebben intussen nog slechts met een voor-ontwerp van wet te maken en weten dus niet hoe het straks definitief geregeld zal wor den. Er kunnen nog belangrijke wij zigingen worden aangebracht. Maar hoe ook de beslissingen mogen val len, het stemt tot dankbaarheid, dat aan de sociale belangen van het win kelpersoneel de nodige aandacht wordt geschonken door de regering. Ouderavond Patrimoniumschool A. Ook dit jaar toonden de ouders weer veel belangstelling voor de ouderavond van de Patrimonium- school A. In de school hebben de ouders gelegenheid gehad met het onderwijzend personeel te spreken en de vorderingen van de kinderen in ogenschouw te nemen, daarna trok men in grote getale naar het ge bouw „Eltheto", waar Ds J. Bakker als voorzitter van het schoolbestuur de avond opende. De zangklasse on der leiding van de heer R. Vollema trad deze avond verschillende malen op en maakte een zeer gunstige in druk. Interessant was de aardrijkskun- de-repetitie van de hoogste klasse met hun onderwijzer, de heer H. Hiensch. Er werd een reis om de wereld gemaakt, waarbij de kinde ren gelegenheid kregen bijzonderhe den over de verschillende landen te vertellen. Het nieuwe schoolhoofd, de heer A. Schilperoort sprak over de „Bal dadige Jeugd" en memoreerde, dat het vroeger met de baldadigheid even erg gesteld was. De bezettings jaren hebben er geen goed aan ge daan. De Penningmeester der school, de heer Brouwer gaf nog een over zicht van de financiële toestand dei- school Deze ouderavond is in alle opzich ten geslaagd en het onmisbare con tact tussen school en huisgezin werd opnieuw verstevigd. Ds de Looze spreekt voor de Herv. Jeugdraad. Voor de Herv. Jeugdraad komt Don derdag 31 Maart in de Oude kerk spre ken Ds E. E. de Looze uit Hilversum, over het onderwerp: „Ons Huwelijk". Gezien de grote belangstelling die be sfond toen Ds de Looze verleden jaar het onderwerp behandelde: „Onze ver loving", twijfelen wij niet of er zal voor deze*avond ook weer veel belang stelling zijn. In verband met het onderwerp moet de toegang tot de kerk gesteld worden vanaf 18 jaar. (Ing. Med.) Ouderavond Ned. Herv. School. mm uvehf voor Uw muren - Geeft niet af - 25 kleuren. Hoofdstraat 118 Drogist, Apoth, Ass* (Ing. Med Misschien zegt U onwillekeurig: „Al weer een nieuwe school?" Ja, de behoefte aan goed onder wijs is groot in Veenendaal. Gelukkig wordt er aan die behoef te reeds in veel opzichten voldaan. Wij hebben verschillende lagere scholen, een Ulo, een H.B.S., een Handelsavondschool. De huishoud school wordt binnenkort geopend en er wordt hard gewerkt aan een school voor het minder begaafde kind. Toch zal er nu nog een school bijkomen en wel een zgn. „oplei dingsschool". Dat is een school, be stemd voor die kinderen, wier ouders het voornemen hebben, hun kind, na volbrachte leertijd aan de lagere school, naar een school voor voort gezet onderwijs te zenden. Verreweg de meeste kinderen gaan, na de lagere school doorlopen te hebben, het leven in. Zij hebben vooral behoefte aan onderwijs, dat op de praktijk is in gesteld. De leerlingen, die verder stude ren, hebben onderwijs nodig, dat aansluit bij het voortgezet onder wijs. Dat is geen „beter onderwijs", maar „ander onderwijs". Op de gewone lagere school kan men wel groepen vormen van leer lingen, die verder gaan studeren. Dat gebeurt te Veenendaal ook, en vaak op uitstekende wijze. Een ideale oplossing is het echter niet. Veel beter is het, een speciale opleidingsschool te vormen. Beter voor de betreffende leerlin gen. En ook beter voor de gewone lagere scholen, die zich daardoor geheel kunnen toeleggen op degelijk eindonderwijs. Het Bestuur van de Ver. ter Be vordering van Chr. Onderwijs, waar van de Chr. Ulo-school en de Vrije Chr. School aan de Nieuwe weg uit gaan, heeft daarom het voornemen, een opleidingsschool, als afdeling L.O., te verbinden aan de Ulo school. In het gebouw van de Ulo kunnen met betrekkelijk geringe moeite en kosten de nodige lokaliteiten worden ingericht. Het voor de stichting van een nieuwe school vereiste aantal leerlingen is reeds aanwezig, zodat een verzoek om medewerking bij de Gemeenteraad kon worden inge diend. Ouders, die hun kinderen gaarne op deze school geplaatst zagen, die D.V. in September geopend wordt, kunnen dagrvan aangifte doen bij het Hoofd der Chr. Ulo-school. Voor het eerste leerjaar zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. De aangifte voor de hogere leerja ren wordt van heden af ook open gesteld. Veenendaals gezin vertrekt naar Canada. Zestien Venendalers vertrekken op 22 April a.s. per boot naar Canada, waar zij op een kwekerij te St. Jule- vere aan een nieuwe toekomst zullen gaan bouwen. De 53-jarige Geurt Schoeman, gaat met zijn vrouw en 12 kinderen, waar van er 2 gehuwd zijn, deze grote reis ondernemen. Drie jongens van het 12- tal zijn boven de zestien jaar, alsmede een meisje. St. Julevere is een nieuwe Nederl. nederzetting in Canada, waar zich reeds meerdere Hollandse gezinnen hebben gevestigd. Door middel van de Chr. Emigratie-vereniging „Hofiand— Canada" krijgt de heer Schoeman in Canada gelegenheid een toekomst op te bouwen. Een nieuwe woning met een kwekerij is hem ter beschikking gesteld. In St. Julevere is nog geen predikant, maar de spoedige komst van een zendeling is toegezegd. Volgens ontvangen mededelingen is de grond in St. Julevere zeer geschikt voor de groentenkwekerijterwijl de woning, die het gezin Schoeman ter beschik king zal krijgen, van alle moderne comfort is voorzien. Lang heeft de familie Schoeman in spanning gezeten, en soms was er wei nig hoop, dat de gekoesterde wens in vervulling zou gaan. Maar thans is de dag van vertrek vastgesteld en het ge zin bereid zich reeds op het vertrek voor. Een boottocht van negen dagen en enkele dagen in hun toekomstig vaderland ligt nog tussen Veenendaal en St. Julevere. De heer Schoeman heeft altijd een vooruitstrevend karakter gehad en daarom zal het hem zeker gelukken in zijn nieuwe vaderland voor zijn kin deren een behoorlijk bestaan te ver zekeren. Er bestond zeer grote belangstelling voor de ouderavond van de Ned. Herv. School aan de Beatrixstraat. Vóór de bijeenkomst brachten de ouders een bezoek aan de school, waar zij gele genheid hadden met het onderwijzend personeel over de vorderingen van hun pupillen te spreken en ook de werk stukken en nuttige handwerken te be kijken. De grote zaal van Eltheto was tegen acht uur voor het grootste gedeelte gevuld, toen Ds J. Bakker, als voor zitter van het Schoolbestuur de bijeen komst opende. In zijn openingswoord sj,*ak Ds Bakker.„over het verval, dat G _r._ rC ^te zien is, maar gelukkig kon con- stileren, dat het Christelijk onderwijs in'eVeenendaal nog een grote plaats in- ne« imt. 'Het hoofd van de school, de heer S. de Man, sprak over de verhouding van gezag en vrijheid, onder de titel „Met vaste hand en losse teugel". Een zang klasse zorgde voor een prettige afwis seling van het gesproken woord, ter wijl verschillende gedichtjes werden gereciteerd en op aardige wijze de vorderingen in het lezen werden ge toond van het le tot het 7e leerjaar. Bij monde van de heren A. Bouman en J. Slok werd mede namens de ou ders dank gebracht voor deze contact avond. Het geheel was voor de ouders een leerzame en aangename avond, waar bij de band tussen ouders en school opnieuw werd verstevigd, hetgeen bij het onderwijs zeer grote waarde heeft Stierenkeuring te Veenendaal. Naar ons werd medegedeeld zal Dinsdag 5 April 's morgens 9.30 uur bij „De Geer" een Stierenkeuring worden gehouden. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk, Markt 9.30 uur Ds v. Wijngaarden, bev. lidmaten, 5 uur Ds v. Wijngaar den, H.D. en Ds G. J. de Graaf van Nijkerk. Julianakerk 9.30 uur Ds v. d. Linden van Rhenen, 5 uur Ds Bakker. Eltheto 9.30 uur Ds Bakker. Veeneind 3 uur Ds v. Wijngaarden. Dijkstraat 2.45 uur dhr Meijer. Sola Fide 10 uur Prof. G. C. Niftrik van Amsterdam, 5.30 uur Ds H. G. Groenewegen van Den Haag. Ger. Kerk 9.30 en 5 uur Ds v. Enk. Ger. Kerk Onderh. art. 31 K.O. Openb. lag. school, Pr. Bernh.laan 10.30 en 3 uur Stud. J. Faber van Amsterdam. Chr. Ger. Kerk 9.30 en 5 uur Ds Slofstra. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur Ds Kok. Leger des Heils. Zaterdagavond 7 uur Straatzang, Zondagmorgen 8 uur Heiligingsdienst, 7 uur Openluchtsa menkomst, 8 uur Verlossingssamen komst. Ned. Prot Bond 10.30 uur Ds De- nie van Dordrecht. RHENEN. Ned. Herv. Kerk 10 uur Ds v. d. Heide, bev. lidmaten, 6 uur Ds v. d. Linden. Ned. Herv. Ger. Evang. 10 en 6 uur dhr Meel van Leiden. Donder dag 31 Maart nam. 7.30 uur dhr Edelman van Soestdijk. Ger. Gem. 10 en 5.30 uur leesd. Ine. med. Als een kou of griep U overvalt of plotseling hoofd- of kiespijn komt opdagen, is het een uitkomst Mijnhardt poeders bij de hand te hebben. Doos 45 ct. Burgerlijke stand. Ondertrouwd: Marinus van Vie- gen, 24 jaar en Klazina Cramer, 23 jaar. Getrouwd: Dirk Meerveld, 25 jaar en Klazina Roon, 22 jaar; Gerrit Teunis van 't Voort, 22 jaar en Ever- dina Aaltje Hardeman, 22 jaar; Ger rit Scholtus, 23 jaar en Janna van de Loosdrecht, 23 jaar; Gerrit de Kloet, 24 jaar en Bartha Maria Cor nelia Koops, 24 jaar. Geboren: Jacob Jan Willem, z. van M. Budding en G. van Daalen; Men- se, z. van J. van Manen en J. Schol ten; Gerrit je, d. van J. van den Brink en J. van Leeuwen; Evert je Jannetje, d. van H. Valkenburg en E. van Dijk; Daatje, d. van J. Die- peveen en J. de Jong; Karei, z. van G. Henken en G. de Kruijf. Overleden: Met je van Brenk, 03 jaar, weduwe van J. H. van Zetten; Christina Hardeman, 77 jaar, wedu we van G. Muller; overleden te Wa- geningen: Aaltje Slok, 65 jaar, echt genote van G. Kroesbergen. TT n m ut i tt uur Ds Vlasblom. Oud Ger. Gem. Donderdag 31 Maart 's middags 3 uur en 7 uur Ds M Mieras van Krimpen a^d IJssel. Bidstond voor het Gewas ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur dhr v. Viegen. Veeneind, Donderdag 31 Maart nam. 7.30 uur Ds Bouw van Wou denberg. O VERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 en 6.30 uur dhr v. Noort. Oud Ger. Gem. leesdienst. Dinsdag 20 Maart nam. 7 uur Ds de Gruiter van Oostburg. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur Ds Bieshaart. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk 10 en 6.30 uur Ds Hop. Ger. Kerk 10 en 6.30 uur Ds Mo lenaar. AMERONGEN. Ned. Herv. Kerk 10 en 5 uur Ds B. F. C. de Groot. Ger. Ket-k 10 en 5 uur Ds L. Zwaan. VEENENDAAL. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 yur tot Maandagmorgen 8 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter C. P. Engel, Telefoon 425, Sandbrink- straat. EDERVEEN. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 6 uur tot Zondagavond 12 uur dokter Van Ringelestijn, telefoon 201, Ederveen. ELST-AMERONGEN. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 10 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter Van Ommeren te Eist. voor het tijdvak van 27 Maart tot en met 9 April. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: Voedingsmiddelenkaarten 903. 061 Vlees (A, B, D): 100 gram vlees. 062 Vlees (A, B): 300 gram vlees. 063 Vlees (D)100 gram vlees. 064 Algemeen (A, B, D): 250 gram rijst. 065 Algemeen (A, B, D): 250 gram boter, margarine of vet. 066 Algemeen (A, B): 500 gram bo ter, margarine, of vet. 067 Algemeen (A, B): 200 gr. kaas of 250 ^ram korstloze kaas. 068 Algemeen (A, B): 125 gram kof fie. 072 Algemeen (B)200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 074 Algemeen (D): 250 gram boter, margarine of vet. 075 Algemeen (D): 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. Tabakskaarten 903. 70 Tabak (QA)2 rantsoenen siga retten of kerftabak. 72 Tabak (QC): 2 rantsoenen siga retten of kerftabak. Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 904, *(bijz. arbeid, a.s. moeders* zieken): Geldig zijn de bonnen, gemerkt met de letter J. (De letters achter de bonnummers geven de kaarten aan, waarop de be- voorkomen. op Vrijdag £5 "T.aüart' De bonnen 044, 048, 049, 050, 051, 053, 056, 057, 058 e» 059 Algemeen dei- bonkaarten voor voèdingsmiddelen kunnen vernietigd worden. reeds ontvangen. GROOTSTE KEUZE LAAGSTE PRIJZEN Hoofdstraat 118 Drogist, Apoth. Aas. (Ing. Med.) KAAS, BOTER EN VLEES IN AUGUSTUS VRIJ •De berichten, in sommige dagbladen, als zouden kaas en boter per 24 Aprii in de vrije handel worden gebracht, zijn niet juist. Men verzekerde ons heden ter bevoegder plaatse, dat deze datum weliswaar door enkele instan ties in dit verband is gesuggereerd, doch er is geen beslissing op gevolgd. Nader vernemen wij nog, dat de rege ring voornemens is kaas en boter niet distributie vrij te maken, voordat dit ook kan geschieden met vlees. Dat zou zijn medio Augustus. Koker a 50 tabletten 75 ct. in alle wel voorziene Apotheken en Drogisterijen. (Ing. med.) SIGARETTEN EN TABAK 1 JULI VRIJ? Gevonden en verloren voorwerpen. De Burgemeester der gemeente Veenendaal maakt bekend, dat ten gemeentehuize, Hoofdstraat 34, terug te bekomen zijn de navolgende op de openbare weg gevonden voorwer pen: Een textielkaart, een portefeuille, twee baalzakken, een portemonnaie, een etui met inhoud, een schort, een shawl, twee wanten, een zilverbon, een paar bruine heren handschoe nen, een huissleutel; dat als verloren zijn aangegeven: Een zilveren broche, een jongens- bril, een portemonnaie en een kin derschoentje. Veenendaal, 23 Maart 1949. De Burgemeester voornoemd, A. BAKKER. (Van onze Haagse correspondent) Op een desbetreffend verzoek van de regering hebben de betreffende in stanties thans voorgesteld de tabak en sigaretten met ingang van 1 Juli in de vrije handel te brengen. Of dit ad vies zal worden aangenomen is nog niet bekend. Ondanks de recente sta kingen rekent de industrie er op 1 Juni voldoende voorraad te hebben om de eerste run te kunnen opvangen. Ove rigens gelooft men dat er van een wer kelijke run slechts gedeeltelijk sprake zal zijn omdat de koopkracht van het publiek vooral door de dure prijs dei- sigaretten zulks zal verhinderen. Wel rekent men dan op een sterke stijging van het verbruik van shag. Men ver wacht n.l., dat zodra de tabak vrij zal zijn de doorsnee Nederlander wel meer gaat roken, doch dat meerderen het zullen zoeken in het eigen fabrikaatje, teneinde dubbeltjes uit te sparen.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 1