eia ïPsfioAl Rfieneti ShneA,o-ng,en YlenóAuaude Het Arbeidsbureau. Benoemd, Gift voor Juliana-ziekenhuis. Het zwakke kind. Onze jongens komen thuis. Ouderavond Beslissingswedstrijd „D. O. V. 0/ Wandelsport Ver. „Blauw Wit" Modevakschool. Op het te Rotterdam gehouden examen van „De Verenigde Mode vakscholen in Nederland" slaagden op 4 en 5 Maart voor costumière de dames T. Burgstede, E. van Holland, I. Varel, B. v. d. Fliert, R. v. d. Weerdhof, T. v. Manen, A. de Zouwe en voor coupeuse de dames R. van Manen, D. Blauwendraad, A. Val kenburg, W. Gerestein. Er werd er geen afgewezen. Hun opleiding genoten ze op de afdeling te Veenendaal, waarvan directrice is Mej. M. A. E. Gerrits. De Commissie van Advies voot het arbeidsbureau te Veenendaal k^am op 19 Maart j.l. in ver gadering bijeen. De Wet plaatsirg minder valide arbeidskrachten en de beroeps keuzevoorlichting maakten punten van bespreking uit. De vergadering achtte het ten slotte gewenst, dat, docr middel van prop ganda, meer bekendheid aan het werk van het arbeids bureau zal worden gegeven. Wat de beroepskeuze betref', dient men te weten, dat bij het arbeids bureau kosteloze adviez- n vei- k ijg> aar zijn, waarhij allereerst rekening wordt gehouden met een ieders persoonlijke belangen. De Heer W. A. D.kkers, onder wijzer aan de Vrij Christelijke school te Veenendaal Lmet ingang van 1 Juli a.s benoemd als onder wijzer aan de Chr. School te Amsterdam. De Penningmeester van het Veenendaalse Juli na-ziekenhuis v erd dezer dagen verrast met een gift van f500— van een dame, die onbekend wenst te blijven. De Directie van de Ve^nend^al- sche Stoomspinn°rij en Weverij N.V. heeft het p^an opgevat om al haar medewe 1<(sr)ers een pra'ic lot te geven in grote nationale loterij voor het herstel van het zwakke kind van al'e gezindten in Ne Ierland waarvan detrekkmg Op Koninginnedag 30 A "ril a.s zal plaats vinden door middel van een Oud-Holl >nd<* Danz^nbord spel in bet Olympisch stadion te Amsterdam. Met hot troepentransport schild »Groote Öeer« zal v^moedelijk thuis komen onze plaatsgenoo' J. Prins, op 27 Maart a.s. Dinsdagavond we'd in F.ltheto een ouder vond tiehouden van de Vrije Christelijke School aan de Nieuweweg. Vele ouders hadden tevoren in de school kennis genomen van het werk der leerlingen. De voor zitter van het S^ho lbestuur, d< Heer G. C. van Schuppen, sprak het welkomswoord O der leiding van de Heren Kuiper en Waar denburg we d met een groep leer- 1 ngen gezongen. Een 9-tal liederen afgewi-seld door d c amatie wer den op uitstek-nde wijze t»n gc hore gebracht. De Heer Breimer, onderwijzer aan het Chr Doof stoiT meninstiiuut «Effatha» te Voorburg, gaf een interessame be«chouvx ing i ver het lesgeven op het instituut van doofstomm- kinderen. Met lichtbeelden wer den de eesi roken woorden ver duidelijkt In de pauze werd door velen gehoor gegeven aan de op roep om steun en velen gaven zich al9 lid op. Aan het einde der avond gafhet Schoolhoofd, de Heer van de Nadort, zijn jaarverslag, met de voornaamste gebeurtenissen op school. Veenendaal verloor met 3 van R.V.W. Voor de eerste bekerwedstrijd speelde Veenendaal I een uitwed strijd tegen de Renkumse derde klasser RVW, waarbij de Veenen- daalploeg een verdiende 30 neder laag kreeg te incasseren. Technisch waren de Veenendalers wel sterker in het velö, maar dat technisch overwicht werd volkomen teniet ge daan door het geweldige enthousiast- me van het jeugdige RVW dat er alles op zette om de tweede klasser een nederlaag te bezorgen en hierin zowaar slaagde. Veenendaal had voor Rebergen, die voor een aantal wedstrijden geschorst is, F. Keiman opgesteld. Veenendaal nam het voor rust te gemakkelijk op en al waren er vol doende scoringskansen, zij slaagden er niet in de fanatieke verdediging van de gastheren te doorbreken. Nadat de rust met een blanke stand was ingegaan, gebeurde 15 mi nuten na de hervatting datgene, wat reeds tevoren te voorzien was, de gastheren namen op uitstekende wij ze de leiding. Veenendaal bleef bij het spel van „op de bal zitten" te kalm en binnen tien minuten was de achterstand reeds tot 20 opge voerd. De Veenendaalse voorhoede bleef onmachtig het Renkumse doel doorboren. Met een goed doelpunt verhoogde RVW de stand tot 30. Een strafschop tegen Veenendaal werd naastgekogeld. Een zeer teleur stellend begin van de Veenendalers voor de bekerronde. t l ^e noodzakelijk gewo*den be slissingswedstrijd voor h t kamri oenschap van de 4e kla se K N V.B afd. Zaterdagmiddag, toss» r D O.V O en D V S. '33 uit Frmelo. /al op Zatermiddag 2 April a.s gespeeld warden op het H,V.C terréin t" Ame sfoort Door DOVO worden nederlaag wedstrijden georganiseerd, waaraar o a. zullen deelnemen IJsselmeer- vogels.Zuidvog Is,Huizen,Spaken burg Edo, Bameveld en D.V.S.'33 Zatermiddag wordt de eers e nederl ag wedstrijd gespeeld doo D.O.VO tegen Ifsselmee'vog» Is DOVO moet beslissingswedstrijd spelen tegen DVS 33. Keeper Labee stopte protest strafschop. Zaterdagmiddag vond onder grote belangstelling de uitvoering plaats van de uitspraak der KNVB-pro- testcommisie, inzake het protest van WHC. Er heerste een nerveuze spanning, toen de twee betrokken spelers met de scheidsrechter A. de Bruin uit Ede het veld betraden. Wezep had linksback H. de Groot aangewezen om de strafschop te nemen, terwijl doelman Labee voor DOVO de laat ste kans op een beslissingswedstrijd verdedigde. De spanning steeg ten top, toen scheidsrechter De Bruin op kalme wijze de elf passen van de doellijn afmeette en de bal op zijn plaats lag. Keeper Labee nam met een grimmig gezicht de plaats onder de lat in, terwijl elf pas van hem af De Groot, eveneens met een grim mig gebaar achter de bal plaats nam. Het fluitje van de scheidsrechter klonk schril over het veld, een kei hard schot volgde, en met een enor me vuistslag stompte doelman La bee de bal uit zijn heiligdom en deed Hem bij de .cornervlag belandden. Eén seconde was het stil, maar di rect daarop vlogen de DOVO-sup- porters met een waar Indianenge- huil op doelman Labee af en onder een geweldig enthousiastme werd hij naar de kleedkamer gebracht. Niemand lette meer op de speler uit Wezep, die een 100-tal kilometers verre reis gemaakt had, met de vaste overtuiging het vonnis over DOVO te voltrekken, doch zijn strafschop, die overigens uitstekend genomen was, te zien mislukken. Voor de derde maal had doelman Labee dezelfde strafschop uit zijn heiligdom weten te keren, waar voor hij van de voorzitter van DOVO de heer Hiensch na afloop een bloe menhulde in ontvangst had te nemen. Door het stoppen van deze straf schop zal DOVO thans een beslis singswedstrijd moeten spelen om het kampioenschap der vierde klasse KNVB met DVS 33 uit Ermelo. Naar ale waarschijnlijkheid zal deze be- slisisngswedstrijd Zaterdagmiddag 2 April a.s. op Birkhoven te Amers foort gespeeld worden. Zaterdagmiddagvoetbal. Veenendaal verloor opnieuw van O.S^O. Voor het kampioenschap der Za- t^rdagmiddagcompetitie l^ed Vee nendaal in haar thuiswedstrijd tegen OSO opnieuw een 20 nederlaag, waardoor het elftal van de Omroep Sport Organisatie uit Hilversum naar de vierde klasse KNVB promoveert. Bij de aanvang der wedstrijd bood de leider van OSO de Veenendaal aanvoerder een 35-tal toegangskaar ten aan voor het bijwonen van de generale repetitie van de Bonte Dinsdagavondtrein. De eerste helft van de wedstrijd verstreek zonder doelpunten. Er stonden twee gelijkwaardige ploegen tegenover elkaar. Bij Veenendaal vlotte het in de voorhoede allerminst waardoor de Hilversumse verdedi ging de talrijke aanvallen gemakke lijk kon weerstaan. Een zeer goed schot van Van de Scheur wist de Hilversume doelman op uitstekende wijze uit de rechterbenedenhoek te grabbelen. Aan de andere zijde had de Veenendaalse achterhoede haar handen vol aan de vastberaden OSO-aanvallen, maar verder dan 'n afgekeurd buitenspeldoelpunt brach ten de Hilversummers het niet. Ook in de tweede helft leverden de doorzichtige Veenendaal-aanval- len niets op. Na een half uur spelen in de tweede helft kwam OSO ster ker opzetten en doelpunten konden niet uitblijven. Wel wist doelman De Laak enkele malen ten koste van een corner te redden, maar even la ter is het de linksbuiten, die in bui tenspelpositie de Veenendaalse kee per het nakijken gaf. Nu was het buitenspel scheidsrechter Cabo ont gaan, zodat de Hilversummers ove rigens verdiend, de leiding namen. Veenendaal trachtte het spel te ver plaatsen, maar het merendeel der schoten ging naast en over. terwijl met de goed gerichte schoten de Hilversumse doelman wel raad wist. Kort voor het einde zag OSO's links buiten kans de eindstand tot 20 te brengen, waardoor OSO's promotie een feit werd. Het Veenendaalse gpel, dat in het begin der competitie zo voortreffe lijk was, zakte reeds aan het einde der competitie danig af, en heeft in deze twee'promotie-wedstrijden wel erg teleurgesteld en vooral de schot vaardigheid der voorhoede heeft veel van haar kracht ingeboet. N.V.V.S.N.A. 3—7. In een, van Veenendaalzijde slecht gespeelde wedstrijd gingen de Newo mensen in de laatste competitie wedstrijd met 73 ten onder. Het vertoonde spel doet de verwachtin gen voor de a.s. promotie-wedstrij den zeer sterk dalen. Dorr bovengenoemde Vereniging zal op Donderdagavond 31 Mrt om 7 30 uur een tr^inir es-avond worden gehouden in de Eierhal alhier. Filmavond in Irene. In gebouw Irene wordt Woensdag 30 Maart een filmavond gehouden, uit gaande van de vereniging „Het Zon nehuis" de christelijke vereniging tot verpleging van behoeftige chronisch zieken te Utrecht. De weleerw. heer Ds J. v. d. Heide hoopt het openings woord te spreken waarna de speelfilm met een evangelische strekking „Door- tje Verkerk" zal worden gedraaid. Na een toespraak door de heer van de Helm, administrateur der vereniging, volgt „Draagt zorg voor Hem.de film in dienst der christelijke barm hartigheid. De weleerw. heer Ds G. F. Snel zal A de avond sluiten. j' Naar wij vernemen is het de moei waard de film „Doortje Verkerk" gaan zien. v Gezinszorg een feit. Woensdag 17 Maart 1949, is zonder dat iemand er erg in had, voor Rheneif een belangrijke dag geweest. Op deze dag hebben de kerkelijke en politieke partijen elkaar de hand gereikt om ge zamenlijk de schouders te zetten onder een zwaar stuk werk in het belang der inwoners van Rhenen. Reeds en kele jaren waren alle partijen er van doordrongen dat er in Rhenen een ge zinsverzorgster moest komen om de helpende hand te kunnen bieden in die gezinnen waar door ziekte van de hiusvrouw hulp nodig is. Elke partij of vereniging op zich zelf was niet in staat om een meisje in vaste dienst te nemen, daar de kosten hieraan ver bonden te groot zouden zijn. Thans is besloten voor gezamenlij ke rekening een gezinsverzorgster te nemen, terwijl de gezinnen waarin ge holpen wordt, naar draagkracht in de kosten bij zullen moeten dragen. Het dagelijks bestuur van het cen trum bestaat uit de heren Ds H. v. d. Linden, voorzitter; G. Henzen, secre taris; J. v. Kooten, penningmeester, terwijl Dr B. Stegeman dienst doet als adviserend geneesheer. Aanvragen voor gezinshulp moeten schriftelijk gedaan worden bij de sec retaris op de afd. Sociale Zaken van het gemeentehuis. Voor de jongens in indië De voetbalwedstrijd Voorwaarts Lienden, die werd gespeeld voor de afdeling Rhenen van Thuisfront Hu- manitas, trok Zondagmiddag grote be langstelling. Vooral uit Lienden wa ren vele voetbalsupporters naar deze kant van de Rijn gekomen, om de vriendschappelij ke voetbalontmoeting te kunnen bijwonen. De Rhenenaren verloren met 41. De opbrengst voor het thuisfront be droeg 176,40. VVV en KNMB hand in hand naar de vierde Vacantiefeestweek. Van de Paltshof en Koningshof trefpunten. Het bestuur van vreemdelingenver keer treft reeds allerlei maatregelen voor de ontvangst van duizenden vreemdelingen en vacantiegangers, die de komende zomer Rhenen zullen ko men bezoeken. De zo juist gereed ge komen folder „Waar en Daar" ziet er aardig en keurig verzorgd uit en stelt een ieder, die nog geen definitieve plannen heeft gemaakt, de vraag: Waar zult u dit jaar uw vacantie door brengen? Waar kunt U genieten van bes, heide en water? Hoc antwoord luidt in Rhenen met zijn prachtige om geving! Vacantieweek wordt voorbereid. VVV heeft de afgelopen winter niet stilgezeten. Het nieuwe adresboek is ter perse, terwijl een nieuwe en zeer overzichtelijke wandelkaart met voet-, rijwiel- en ruiterpaden weer is gete kend en binnenkort afgedrukt zal worden. In 't verkeershuis op het Hof is men druk bezig met het beantwoor den van allerlei aanvragen betreffen de schoolreisjes, bezoeken aan Ouwe hands Dierenpark, bezoeken aan de Grebbeberg en met de bespreking van hotels en pensionruimten in het voor seizoen en niet minder met de voor bereidende werkzaamheden voor de te houden vierde WV-Vacantiefeest week in de eerste week van de maand Augustus, wanneer ons uit het puin herrezen stadje weer duizenden va cantiegangers zal trekken. Voor de 2e maal in de geschiedenis van deze feest- week voor de vreemdelingen zal de af deling Rhenen van de Koninklijke Ne derlandse Middenstands Bond een ver kooptentoonstelling organiseren. Dit maal met een respectabele oppervlak te van 1000 vierk. meter. Het tentoon stellingsgebouw zal verrijzen op de Ko ningshof en VVV zal vermakelijkhe den plaatsen op het Fred. v. d. Palts hof. De verbinding tussen deze twee trefpunten zal worden gevormd door de Torenstraat, waarboven gedurende die week een electrisch lichtdak zal worden aangebracht. VVV hoopt in de vacantieweek iedere dag weer iets bij zonders te kunnen geven. De voor zitter deelde nog mede, dat hij de pl. verenigingen bij deze vierde vacan tieweek zoveel mogelijk wil betrekken. Geslaagd. De heer E. J. Grijsen, plantsoenbaas bij de gemeentelijke plantsoenen, be haalde na afgelegd examen, aan het door het Rijk erkendé Instituut voor Practische Wetenschappen, het diplo ma bosbouw. Rode Kruis in jaarvergadering bijeen. In de brandweerkazerne kwam de afd. Rhenen van het Ned. Rode Kruis in jaarvergadering bijeen. De jaarver slagen van de voorzitter, de secretares se en de penningmeester waren zeer uitvoerig en getuigden van een kern gezond verenigingsleven. Namens de kascommissie bracht de heer Westera verslag uit, waarbij spr. hulde bracht aan de penningmeester voor het zeer accurate beheer. Bij de bestuursver kiezing werden gekozen Zr E. L. de t. en fie heer Kluun. Laatstgenoenyie zal het' secretariaat gaan waarnemen in stede van mevr. Bosch van Rosen thal, die om gezondheidsredenen dit werk heeft moeten neerleggen. De voorzitter reikte hierna met een toe passelijk woord de EHBO- en Help stersdiploma's uit, waarna Dr v. d. Hulst de nieuwbenoemde colonne commandant Dr B. Stegeman, instal leerde. Spr. stond geruime tijd stil bij de commando-wisseling en schetste de nieuwbenoemde als een goed vader lander, die zijn ondervinding te velde heeft opgedaan. Voorts was Dr v. d. Hulst diep getroffen door de grote ac tiviteit welke in de afdeling Rhenen heerst. De scheidende commandant Dr C. J. v. Kerkwijk betuigde in zijn met gevoel uitgesproken rede zijn hart grondige dank aan het bestuur en le den voor de prettige samenwerking en wees op het mooie werk van het Rode Kruis. De voorzitter deed zeer uitvoerige mededelingen over de te houden oefenavonden, bloedtransfu sie, inzamelingscampagne 1949, kader cursussen én komende wedstrijden. Burgemeester opende O.B.K.-Bazar. In de*grote zaal van gebouw Cen trum, herschapen in een warenhuis, werd door de Burgemeester, Jhr. Mr. Bosch v. Rosenthal de groots opgezet te bazar welke gehouden wordt ten ba te van het instrumentenfonds der ar beidersmuziekvereniging „Oefening Baart Kunst", officieel geopend. Ook de beide wethouders, de heren G. v. d. Steeg, en J. Boelhouder, alsmede de gemeentesecretaris, gaven blijk van belangstelling. Na een welkomstwoord van de voorzitter van OBK, de heer Sterkenburg, wees de burgemeester erop, dat het woord „bazar" oorspron kelijk uit het oosten tot ons is geko men. De bedoeling van een bazar was om het werkelijke leven te leiden in de gemeenschap. OBK en het bazar- comité verkopen ten bate van het ge- meenschapsdoel. Spr. wenste het be stuur en comité veel succes, opdat de vereniging veel geld binnen krijgt. Voorzitter Sterkenburg sprak woorden van dank aan het adres van burge meester en wethouders voor de grote medewerking en aan de heer Wester huis voor het gratis beschikbaarstel len van de grote zaal. Spr. hoopte op het welslagen dezer bazar. OBK zal steeds, onverschillig voor welk doel, haar volle medewerking verlenen, op dat de vereniging voor de gemeen schap datgene zal zijn, zoals het be hoort, aldus de heer Sterkenburg. Burgerlijke stand van 17 tot en met 23 Maart 1949 Geboren: Paulus Gerardus Jose- phus, z. van S. A. M. Stevens en A. A. Kromhout; Roelf, z. van A. van Geenhuizen en F. van der Meij; Wil- lemina Johanna, d. van J. H. Klaas sen en A. Langelaar; Catharinus Geurt, z. van S. Nellestijn en H. E. Scheffer; Christina, d. van A. H. Rijsemus en F. J. Brugman; Ottolina Johanna, d. van S. Veenhof en J. B. Jansen; Arikke, d. van J. L. Puijk en M. J. de Man. Ondertrouwd: Arie Gijsbertus van Baak, Lienden en Elisabeth Hool- horst, Rhenen; Willem Vink, Keste- ren en Bartha van Oort, Rhenen. Getrouwd: Gerrit Hovestad en Dirkje Johanna Blankestijn; Nico ter Burg en Evertje Baars; Johannes Marinus van Hattem en Christina Bartje Dina van Tongéren. Overleden: Jan van Laar, 80 jaar, weduwnaar van Jannigje v. Laar; Johanna Drost, 77 jaar, gehuwd met Aalbert Rebergen. a 'gaci. i n—yr. -.c» iy Grootse plannen voor Eist. In aansluiting op ons bericht van vorige week betreffende de grote plannen in Eist in zake het oprich ten van een wijkgebouw-kleuter- school enz., hebben wij ons in ver binding gesteld met het bestuur van de door ons genoemde stichting. Zoals U bekend is heet deze stich ting „Dorpsbelang" d.w.z. dat zij zich ten doel stelt het behartigen van de belangen van het dorp Eist en haar bevolking in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door: 1. Het bevorderen der medische en hygiënische belangen. 2. Het geven van kleuteronder wijs. 3. Het bevorderen der zuigelin genzorg. 4. Het in studie nemen van diver se vraagstukken welke zich in het dorpsleven voordoen en het treffen van maatregelen die ter oplossing daarvan nodig en mogelijk blijken. Om tot bovengenoemde resultaten te komen heeft het bestuur het vol gende nodig geacht: Algemene bekendheid in het dorp Eist en haar omgeving. Zij verzoekt de burgerij daarom dringend de algemene vergadering te willen bijwonen, die zij voorne mens is te houden op Donderdag 31 Maart a.s. te 8 uur in een der zalen van het café van de heer Van Leth. Op deze vergadering zullen de eventuele mogelijkheden en finan ciële lasten besproken worden ter verwezenlijking van de reeds ge noemde plannen. Het bestuur vertrouwde ons reeds toe, dat zij de beschikking heeft over een gedeelte der financiën, doch dat het andere gedeeltedient bijeenge bracht te .worden door de burgerij zelf. Tevens hebben wij een blik mo gen werpen op de voorlopige schet sen die gemaakt zijn voor de bouw van het wij kgebouw-kleuter school en badcellen. Waar deze gebouwen zullen geplaatst worden kon de stichting ons nog niet mededelen daar deze plannen wel in een ver gevorderd stadium zijn doch niet po sitief genoeg voor publicatie. - Verder vernamen wij de vele no den van het dorp Eist, die hoogno dig verbetering behoeven. Hiermede wil de stichting zich ook belasten, maar wil dit doen wanneer de El- sterse bevolking geheel achter haar staat, dan ziet zij de mogelijkheid de zo zeer gewenste en noodzakelijke verbteringen aan te brengen. Daarom dringt zij er zeer op aan dat ieder burger van Eist boven 18 jaar op de algemene vergadering aanwezig zal zijn en wij onderstre pen dit verzoek ten volle daar ons uit dit bezoek gebleken is hoe nood zakelijk het is Eist op een beter en hoger plan te brengen, dit in het be lang van Eist en haar bewoners, vandaar het devies: Allen voor Eist Eist voor allen! Blindencollecte. De opbrengst der collecte welke gehouden werd ten bate van de bjinden, bracht op de somma van 174,50. Dit mooie resultaat is we derom een steun aan de misdeelde medemensen. Aan de meisjes en de gevers van dit liefdewerk hartelijk dank. Het monument. In gebouw „Pniël" had j.l. Maan dagavond het bestuur van de Oran jevereniging zitting genomen als vergadering teneinde contact te krij gen met de inwoners van Eist om te komen tot de oprichting van een oorlogsmonument. Na het welkomstwoord van de voorzitter, zette deze uiteen wat hun bedoeling is omtrent het op te rich ten monument. Na deze uiteenzetting volgde vele gesprekken en al spoe dig was men het eens over de op richting, doch men stuitte op de fi nanciële moeilijkheden. Besloten werd aan alle plaatselijke vereni gingen en vooraanstaande personen te verzoeken hun medewerking te willen verlenen, om zodoende dit bezwaar op te ruimen. „The Moonlicht Serenaders". Het sinds kort opgerichte Mando line-ensemble „The Moonlicht Sere naders" gaf j.l. Zaterdag haar eerste uitvoering in de zaal van „Sport - lust" en met succes. Nog nimmer zagen wij een zulk jeugdig gezelschap in Eist die het aandurfde een Cabaret-avond te ge ven welke er inderdaad zijn mocht. Hier zit zeer zeker wat in voor de toekomst. Jammer dat er aan de or ganisatie nog wat haperde maar des ondanks kunnen zij op een goed ge slaagde avond terug zien. Ook het Hawaiian-ensemble „The Tropical Serenaders" welke de pauzen ver zorgden wist zich goed aan te slui ten en er een passend geheel van te maken. Ned. Chr. Vrouwenbond. De plaatselijke afdeling van de Ned. Chr. Vrouwenbond houdt haar maan delijkse vergadering in Pniël, D.V. 28 Maart, 's avonds 8 uur. Ds C. Vlasblom houdt deze avond 'n lezing over „de Engelenwereld". Burgerlijke stand. Geboren: Anna Maria Aletta, d. van F. van Eek en M. S. de Groot; Albertus, z. van A. van Deelen en J. Hardeman; Teunis, z. van T. de Wit en G. H. van Dijk. Ingekomen personen. C. J. Goris, echtgenote van H. Reede, van Zeist naar B. 382; A. A. van Donkelaar van Ede naar Over- berg D. 19. Vertrokken personen. G. v. Doorn van B. 35 naar Zeist. W. Bierenbroodspot van B.- 358 naar Utrecht. Culturele avond. Als laatste, van de in dit winter seizoen door de Nederlandse Pro testantenbond, afd. Amerongen, ge organiseerde lezingen op cultureel gebied, spreekt de heer Pé Faber, psycholoog te Utrecht, privaat-do- cent aan de Technische Hogeschool te Delft, over het onderwerp „Men sen en Kinderen'L lender dag 31 Maart a.s. in de zaal van hotel Bui- tenlust. Zoals gewoonlijk zal er ook nu weer gelegenheid zijn tot het stel len van vragen. Raadsverkiezingen. De verkiezing van de leden van de gemeenteraad zal in deze gemeente gehouden worden op 22 Juni a.s. De candidaatstelling vindt plaats op 10 Mei a.s. Renswoude krijgt weer zijn eigen Burgemeester. Bij Kon. Besluit van 13 Maart 1949, is met ingang van 1 April 1949 tot Burgemeester der gem. Renswoude be noemd de Edelachtbare heer J. A. Ho- sang, Burgemeester der gem. Wouden berg. Burgemeester Hosang werd geboren op 30 Januari 1907, is gehuwd, en heeft 2 kinderen. Op 3 Januari 1928 trad Burgemees ter Hosang voor het eerst in gemeen tedienst en wel ter gemeentesecretarie van Blaricum. Ingaande 1 Januari 1947 volgde zijn benoeming tot Burgemeester der gem. Woudenberg. Burgemeester Hosang is voor onze gemeente geen onbekende figuur meer. Het Burgemeestersambt dezer gemeen te werd door hem sinds 1 November 1947 reeds waargenomen. Onder zijn leiding zijn al vele werkzaamheden in deze gemeente ter hand genomen en uitgevoerd. Zo werden de werkzaam heden tot verbetering van de wegen en de schoolbouw begonnen. Geduren de deze waarneming heeft Burgemees ter Hosang dan ook zijn volle belang stelling aan deze gemeente gegeven. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Dirk Jan, z. van H. W. Gö- bel en H. Rijnders. Getrouwd: Rik v. d. Brandhof, oud 25 jaren en Cornelia Johanna v. Mou- rik, oud 19 jaren, beiden wonende te Renswoude. Oprichtingsvergadering C.H. Kiesvereniging. Op Dinsdag 29 Maart a.s. wordt in de Chr. school alhier een oprichtings vergadering gehouden, hetgeen tot doel heeft een Chr. Hist. Kiesvereni ging alhier op te richten. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de advertentie in dit blad. Gemeente-opzichter houdt geen zitting. De gem.-opzichter zal op Vrijdag 1 April a.s. ten gemeentehuize van Rens woude geen zitting houden.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 2