mevr. n. man de eelt Een grote rol Fruit Drups CADEAU! AAIIBESTEDIhG oioonnuis AflUBESTEDMG Steno-Typiste EU GROTE ontbijtkoek llfBOEDEL-UE1K0P11G Daniel HBkdrlkus RoHs Winkel - Woonhuis met Pakhuis aankomende bediende oe Gelderse llallei j. h. Uliimink Jochem u. schuppen Ezn. een paleis I UEILIHG OUERBERG Compagnon wed. J. Budding- Halm hartelijke dank Opgelet Pootaardappelen C. Hop BOFFI E b o F F I E Y/ie *"inl de P<*- Ulaag, en Aanbod bakelaar T. HARTOG's Rijwielfabriek Hollandia Tricotagefabriek Hypotheekgelden FAMILIEDRUKIJUERKEI! Familieberichten Dankbetuiging CHRISTINA HARDEMAN De Sold. J., Schotten DANKBETUIGING Korp. R. v.d. Pavert De TR AININGAVOND Voor 83 KOFFIE en THEE grote rol Fruit Drups Cadeau KOFFIE en THEE "T'^krUS*'.' April a.s. VOOR Het Huis met schuren, Tuin en Grond, Het bouwen uan drie dubbele woningen met scbuurljes aan de Drillweg te Eist (Utr.) VOIKSTUI N DERS A. de KLEUVER DE ERVEN L. HE IJ bieden aan: Gevraagd Hl Utrechtsestraat 230 Rhenen Telefoon Eist (U) 239 J. H. en W. van LEEUWEN KERKEWIJK 65 VEENENDAAL 250 g. koHie VOOR AL U W NAAR DRUKKERIJ JAARVERSLAG GROENE KRUIS. Jaarverslag van de Vereniging „Het Groene Kruis" voor Stichts- en Gelders -Veenendaal over 1948. Het bij 't vorig jaarverslag gemelde gunstige verloop over 1947, heeft zich ook in 1948 gehandhaafd. We mogen wel constateren, dat althans voor het Groene Kruis de onrustige oorlogsjaren geheel achter de rug zijn. Alle werkzaamheden, zowel in de Wijk als in het Wijkgebouw hadden een normaal druk verloop. Ook de 6 kraamverzorgsters van het Centrum voor Kraam hulp waren nagenoeg steeds in functie. In het Bestuur kwam een verandering voor, door het bedanken van de heer M. van Schuppen Hzn., wegens hoge leeftijd. Wij zullen zijn goede adviezen in het Bestuur node missen, doch prijzen ons gelukkig in zijn zoon F. H. van Schup pen een waardig opvolger te hebben gevonden. Met leedwezen moet ik hier het overlijden melden van twee oud-bestuurs leden, n.l. de beide ere-leden, oud-voorzitter Dr J. G. Kets en Mevr. Hardeman- Helsdinger. In 1948 vergaderde het Bestuur slechts 4 maal, hetgeen er mi. op wijst, dat alles een normaal verloop heeft gehad en er weinig moeilijkheden waren. Veranderingen in het personeel kwamen niet voor. Alleen vertrok Zr. Weesie als docente voor het Centrum voor Kraamhulp, aangezien in Veenendaal en omstreken niet voldoende aspirant-kraamverzorgsters gevonden konden worden om een tweede cursus aan te vangen. Haar werkzaamheden, wat betreft het Cen trum, worden thans verricht door Zr. v. Zweden. De divers-f consultatiebureaux, specialisten en controlerende doktoren wer den ook dit jaar druk bezocht. De vorig jaar gemelde op stapel staande bouw plannen werden voltooid, n.l. een tweede spreekkamer met kleedgelegenheid, alsmede een wachtkamer. Een en ander gaf een vlottere afwerking van het bezoek. De verrichte werkzaamheden in 1948 laten zich als volgt specificeren: (ge tallen tussen haakjes zijn voor 1947). Onze drie wijkzusters brachten in totaal 6326 (7109) bezoeken aan 722 (828) zieken. Tevens waren zij aanwezig bij 2 (10) bevallingen invallend voor de Kraamverzorgsters voor het Groene Kruis. Op het Consultatiebureau der Prov. Utr. Vereniging tot bestrijding der tuberculose werden 642 (499) nieuwe patiënten ingeschreven. Het aantal consulten bedroeg 3137 (2215). Sputumonderzoek vond plaats in 190 (212) gevallen. Uitgezonden werden 13 (5) patiënten naar sanatoria en wel: 1 naar „Zonnegloren", 6 naar Nood-Sanatorium te Amerongen, 4 naar „Oranje Nassau-oord", 1 naar het Kindersanatorium te Hoog-Blaricum en 1 naar „Erica" re Nunspeet. De verpleging werd voortgezet voor 9 (5) patiënten, n.l. 2 in „Sunny Home" te Waardenburg, 2 in „Zonnegloren" te Soest, en 1" patiënt in resp. „Volkssana- '.orium" te Hellendoorn, „De Heuvel" te Vaals, „Heidezicht" te Amersfoort, „St. ius-gesticht" te Harderwijk en „Berg Bosch" te Bilthoven. Mocht ik het vorig jaar er op wijzen, dat de t.b.c. te Veenendaal nog lang ie kop niet was ingedrukt, zo wijzen bovengenoemde cijfers juist uitbreiding tan. Meer ingeschreven patiënten met vanzelfsprekend meer consulten, meer uit zendingen naar sanatoria en meer voortgezette verplegingen. Het Consultatie Bureau tot bestrijding der t.b.c. blijft dan ook actief, ge tuige het schoolonderzoek in het voorjaar 1948 te Veenendaal, Rhenen, Eist, Achterberg, De Klomp en Renswoude. Hierbij werd toegepast de reactie von Pirquet op in totaal 4418 kinderen. Degenen die positief reageerden n.l. 450 kinderen werden door de arts van het Consultatie Bureau, Dr. Drion, in het Wijkgebouw doorgelicht. Hierbij werden 6 afwijkingen gevonden, u.l. 2 uit Renswoude. 2 uit Veenendaal en 2 uit Rhenen. Het percentage positief Pirquet was in Renswoude 19 in Veenendaal 0.6 en in Rhenen 8.8 Ook de onderwijzers en onderwijzeressen werden gecontroleerd. Het aantal bezoeken door de 3 wijkzusters aan t.b.c.-patiënten gebracht bedroeg 1223 (1414). Op l Januari 1948 waren ingeschreven 69 (72) gezinnen met 80 (86) patiënten. Daarbij kwamen in 1948 25 (24) gezinnen met 28 (28) patiënten. Afgeschreven werden 10 (27) gezinnen met 14 (34) patiënten, zodat per 1 Januari 1949 nog werden bezocht 84 (69) gezinnen met 94 (80) t.b.c,-patiënten. De woningtoe stand was goed in 35 (27) gevallen, voldoende in 32 (39) en slecht in 8 (3) ge vallen. Mag ik de bevolking van Veenendaal, gezien de noodzakelijkheid om de t.b.c. te blijven bestrijden, opwekken volgende maand de te houden Emmabloem- collecte flink te steunen, opdat de nodige gelden voor genoemde bestrijding niet ontbreken. Vorig jaar bracht deze collecte 775,- 725,-) op. Ons devies zij: Op naar de duizend gulden. Het Consultatiebureau der Prov. Utr. Vereniging tot Bevordering der hygiëne van Moeder en Kind, gehouden op Vrijdagmiddag, had een normaal verloop. Er werden 272 (291) nieuwe baby's ingeschreven, terwijl door de leider van het Bureau Dr. Frylink 4206 (4328) maal een baby werd gecontroleerd. Onze wijkzusters bezochten voor Dr. Frylink 608 (632) zuigelingen waarvoor 1833 (1599) bezoeken nodig waren. Ook werd in 1948 namens dit Bureau een Moedercursus in 't Wijkgebouw gegeven. Naar Chr. Gezondheid en Vacantie Koloniën in Nederland werden 10 (2) kinderen uitgezonden. Van de douche-cellen werd weer minder gebruik gemaakt, n.l. 15790 (17820) maal. Het verminderde aantal zal echter de Veense bevolking niet doen vervuilen, doch is toe te schrijven aan verdere uitbreiding der fabrieksdouchecellen. De verplegingsartikelen van het magazijn genieten nog steeds een flinke aftrek. Er werd n.l. 1386 (1641) maal een artikel in 29 (29) verscheidenheden verstrekt. Bovendien maakten 29 (21) patiënten gebruik van onze hoogtezon. waarbij 390 (340) bestralingen plaats hadden, terwijl de transportabele hoogte- zon en de twee infra-rode lampen regelmatig in gebruik zijn. Met het Röntgentoestel werden 62 (117) foto's gemaakt. De assistentie van de zusters werd 7 (4) maal ingeroepen voor vervoer van patiënten naar het ziekenhuis. Laatste hulp na overlijden werd 56 (79) maal verleend. Wijkkraamverzorgsters Groene Kruis. De 2 wijkkraamverzorgsters waren in 1948 weer flink bezet, evenals vorige jaren. 218 kraamvrouwen werden door hen bezocht, waarvoor 4500 bezoeken nodig waren. Mej. Verwey was bij 96 bevallingen aanwezig en Mej. Van de Haar bij 59. Bovendien werden door Mej. Van de Haar 8 gezinsverzorgingen gedaan, waarvoor zij 82 dagen bezet was. Dit in dienst van het Centrum voor Kraamhulp. Voor dit Centrum werd 51 maal zitting gehouden. Gedurende de eerste 10 maanden van 1948 waren 5 kraamverzorgsters aan het bureau verbon den, dit werd op 1 November 1948 met één gediplomeerde kraamverzorgster uitgebreid. Gezamenlijk werden door de kraamverzorgsters van het Centrum 101 kraamvrouwen geholpen in totaal met 1078 verpleegdagen. Huiszorg. Zoals vorig jaar gemeld werd, werd 31 December 1947 de Vereniging Huiszorg ontbonden, zodat in 1948 geen werkzaamheden werden verricht. Mo menteel zijn besprekingen gaande om via het Groene Kruis weer een dergelijke vereniging te laten functionneren. Uit dit verslag blijkt dat de werkzaamheden van het personeel weer legio waren. Wijkzusters, Wijkkraamverzorgsters en Kraamverzorgsters van het Cen trum gaven zich allen weer met volle ijver voor hun werk, waarvoor hun allen hier een woord van dank wordt gebracht. Ook het echtpaar Van Voorst, alsmede de dienstbode, dank voor de zorg aan de Wijkzusters en verdere Wijkgebouw- werkzaamheden. De penningmeester prijst zich gelukkig in Vos een actieve nieuwe bode gevonden te hebben. Het ledenaantal bedraagt thans, niettegenstaande diverse bedankjes, 4146. Ik hoop, dat Vos in staat zal zijn dit nog uit te breiden. Aan het einde van mijn verslag gekomen wek ik U allen op tot medewerking aan onze vereniging, alle medewerkers namens het Bestuur onze hartelijke dank overbrengend, eindig ik, U dankend voor Uw aandacht. De Secretaris, W. J. SCHOEMAKER. Getrouwd Gezagvoerder KJ.C.P.G. en V'daal, 22 Maart 1949 Toekomstig adres Dennenlaan 24 Enige en algemene kennisgeving Voor de bewijzen van deelneming ondervonden tijdens de~ziekte en bij het overlijden van onze innig geliefde Moeder, Groot moeder en Overgroot moeder betuigen wij aan allen, in 'tbijzonder Dr.Vergouwen en Zuster Valk, onze welgemeende dank. De Kinderen. Heden nam de Heere tot onze diepe droefheid, na een geduldig gedragen lijden, van onze zijde weg in de Hope des Eeuwigen levens, onze lieve zorgzame Moeder, Be- hu wd-,~ Groot- en Overgrootmoeder W*1 Wed. von GtRRIT MULLER in de ouderdom van 77 jaar erf 8 maanden, De Heere trooste ons in dit smartelijk verlies. Uit aller naam Kinderen Behuwd. Klein en Achterkleinkinderen Veenendaal, \9 Maart 1949 Gortatraat 19 De begrafenis heeft plaats g^had Woensdag 23 Maart 1949 te 2.30 uur. Heden overleed tot onze diepe droefheid geheel onverwachts in de Hope des Eeuwigen levens onze lieve zorgzame Man. Vader, Behuwd en Groot vader in de ouderdom van 75 j aar De Heere trooste ons in dit smartelijk verlies. Uit aller naam G. ROKS-v. Schuppen Veenendaal, 15 Mrt, 1949 Kerke wijk 9 De begrafenis heeft plaats gehad 18 Maart 1949 te 11.30 uur Voor de vele blijken van belangstelling ondervon den bij ons gouden Hu welijksfeest, betuigen wij hiermede onze Fam. Turkesteen, Beatrixstraat 7 Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond bij het overlijden van onze geliefde vader, behuwd- en grootvader De heer betuigen wij bij deze onze hartelijke dank Uit aller naam E. J. van Schuppen Veenendaal 21 Maart '49 dankt langs deze weg, alle Buren en bekenden, voor de grote belangstelling getoond, bij zijn terugkeer uit N.W.L 2-8-R.I.LM. Hiermede bedankt de Directie en Personeel van de Tricoiagefabriek ,,Hol lannia" voor het bizondere Pakket' door hem ontvangen, Tjapajoeng Indonesië Maakt van Uw huis Behang en verf uit voorraad leverbaar. Staalboeken en kleur- kaarten aanwezig. Voor schoonmaakartikelen ntar; Drogisterij REIN KOK Apoth. ass. Gelderland 10 - Veenendaal van de W-mdelsportvereniging .BLAUW-WIT" wordt eehou- dan op Donderdagavond 31 Mrt. a.8. om half acht in de Eierh.l Nieuwe leden kunnen zich al daar opgeven en bij onder staande adressen: A. H. v.d. Pol, Eenvoudlaan 13 G. Kroe«bergen, Pelikaanstr. 16 A. v. d. Weerdhof, Boalaan 21 Minimum leeftijd 16 jaar -Het Bestuur. Op Maandag 4 April 1949 des morgens om 11 uur, zal door Burgemeester en Wethouders van Veenendaal in het openbaar worden aanbesteed Het gedeeltelijk leggen ven een riolering en het aan leggen van een asphaltbe- tonweg in het Klein Schutje te Veenendaal, voor reke ning van da gemeente Veenendaal Bestek en voorwaarden met tekening zijn a f 10 - per stel verkrijgbaar ten kantore van Gemeentewerken, Hoofdstraat 34 te Veenendaal of franco per post na ontvangst van een post wissel a f 10, alle soorten en maten naar Achterkerkstraat Erkend Handelaar Van 24 Maari t/m 2 April Ter kennismaking met onze hoogfijne kwaliteit ontvangt U bij aankoop van 500 gram Koffie of 250 gram Koffie Thee 100 gram I Ji 1 Da krachtigst* en de geurlgste -aBw» de kinö Op Vrijdag 1 bouw van een re Amerongen. Voor rekening van de heer E Moesbergen aldaar. Bestek en tekening ver krijgbaar a f3 50 per stel bij de architect T. J, PLOEG C122 Amerongen Notaris Oude verbleekte portretten ma ken wij weer als nieuw. Portret specialist De Smalen Korto- (?r<««-ht 6. ^Vmer«f<~»ort TaI. 3536 Vooi le en 2e hyp. in som nige gevallen ook los geld, verze keringen en taxaties naar Fa. Mulder en Zn. Kerke wijk 193 Te koop aangeboden een Kinderwagen Te bevr. Dahliastraat 23 Te koop een ZEUG over 10 dagen uitgpuld Te bevr A. v. d. Brandhof, Overberg47 Veenendaal. Te koop elecrrische Wasmachine in goede staat. Prijs 90. Parallelweg 36 Te koon Noorüngen poters maat 28/35 a f 5 -. N. Baar9 Cuneraweg 345 - Achterberg Te huur Pakhuis Bergruimte Oppervl. 260 M2, Te bevr. on der 194 a. h. bureau van dit bl TelVoop 2 maatpinken en 100 «r. Oyerberg 26 A. KI icenhokg'as verkrijebaa bij/J. Groorveld, Aannemer Grraep D 105. en C. A. v, d. Broek. Honfdstr. 54, V'daal Nieuwe naaimachines 2de hand». - Ranara?ie« (ook aan htr's) G, KOOMEN, Zand- atraat 72? Tel, 353- ^f zend briefkaart. Voor dat U over gaat tot h°t aanschaffen van een gebruikte vracht- of luxe auto wendr U zich rot het al oude adres 1. W. van FNt, Verlaat 4, Vee nendaal. Telefoon 293, Gróte prlisverminderlng v n kachelblokken en aanmask- hout. Hed°n verkrijgbaar Mj J*n Kool. Holleweg, Tel, 566 en bij Bart van Doom. Hoek van de Buurtsteeg. Kurk droog heugen en eiken brandhout a f 1.25 per mud zak. Thuis be zorgd f 1 35 bij afname van minstens 5 zakken. D. S. VINK te Ame- zal Woensdag 30 1949. te 11 uur, rongen Maart 1949. te 11 uur, te Amerongen, in Hotel »De Roode Leeuw«, voor de Erven H. Pater Kzn. openbaar verkopenc te O verberg - Amerongen, De Haar D 66, grenzende aan de zuidzijde van de nieuwe snel- verkeersweg, groot 39.60 A. Tn gebruik van J. v. d Scheur, die hot perceel direct na de veiling kan ontruimen. Het perceel kan aan de meestbieden de worden toegewezen, ^"zichtiging alléén op Dinsdag 29 Maart a.s v»n 2 6 uur. Betaling uiterlijk 2 Mei 1949 April a.s drie van op Vrijdag 1 verbouw blok woningen Molenstraat 551 553,555 Amerongen voor rek. van de hr. J. van de Pol. Bestek en tekening a f 2 50 per stel verkrijg baar bij H. Warns, Bouw kundige, Amerongen. Lentetijd - Carbolineum- tijd. Pr ima groene Carho'i- neum f'1,30 n. lirer. bruine Car- bolineum f 0.25 oer liter. Ver krijgbaar Tij JAN KOOL,Hoi- le weg D 120 Tel 566 Gevraagd eer» Fn^ooch*» STAARTKLOK Br. o. ni 196 a. h bur, v d. bl»d le koop aangpbr*r|on een goed onderhouden Kinderwagen te bevragen F. v. d. Weerd Dijkstraat 11, Veenendaal. To koop aang^bod-neen 15" d*'fge gruttersbak en een winkelsteHing. Sav. Loh- manstraat 166, Veenendaal, Jonge vroUWi 32 jaa*\ met 2 k.. N. Herv. zoekt kennisma king met net persoon. Brieven met foto onder n. 195 aan het bureau van dit blad. Op Donderdag 14 April 1949 om 14 uur zal door het gemeentebestuur van Rhenen worden aanbesteed Bestek en tekeningen ver krijgbaar ter gemeente secretarie bestuursafd van Rhenen a f 10.- (franco per post f 10 50). Restitutie op de dag der aanbesteding Te koop Partij Raggeitro ook geschikt voor d kstro te bevr. NoordelijkeMeentsteeg 10 Voor klein gezin, geriefelijk huis bewonend te Amsterdam wordt gezocht per 15 April of later ten net dienstmeisje. Inlichtingen Hoofdstraat 42 Veenendaal, Plaatsing gezocht voor nette jongeman van 18 jaar om opge leid te worden voor vertegen woordiger ook genegen wat Boekhoud of Magazijnwerk zaamheden te verrichten. Br. onder nr. 198 a/h bur. v/d blad Ge raagd: Kruidentortbe- diendo en aankomende be diende of leerling. Prettige werk kring. Fa. A. v. d. Weerd Za., Parkweg 33, Ede. Tel. 8584 Te koon; Een kuil prima Voederbieten J M Pluijeers, Paardekop E 3, Eist (Gem. Amerongen). Te huur gevraagd te Veenen daal of omstreken, door g'aze- WMsaer met 1 kind gem. of ongem. kamer met gebr. va^ keuken. Br. onder nr. 200 a/h bur. v/d blad Te koop z.iz.an. Wandel wagentje, Te kevr. G V01. Sav Lohmanatr. 46 fna 7 uur) Net kosthuis aangeboden te Veenendaal in gezin zonder kinderen. Mooie kamer, vaste wastafel, prima pension. Br, onder nr. 197 a/h bur. v/d blad Te koon: prachtige 2e hands Kinderwagen f27.50, Beatrix straat 47 Te koop: een 2 peis. gesch Ledikant met auping een groot stevig Kinderledikant ook gp- n°gen te ruilen voor DiVanbed, Gr>->enelaan 43 Gevraagd Een nette Jongen uooi winkel en pakhuis, A. v, d. Weerd, Vogelzaden en Hengelsrortart., Beatrix9tr. 74 Veenendaal. Te koopKuikenkaehei met kap en pijp. Buurtsteeg 68 Woningrail Flink woonhuis te Velp (bij Arnhem) ter ruil aangeboden, voor woonhuis te Veenendaal of omgeving. Br. onder nr. 199 a/h bur. v/d blad Te koop Fornuiskachel (klein model). Spoorlaan 22 Te koop aangeboden een Slaapkamerameublement bestaande uit: Ledikant, 3 d-lig bedstelt Auring-matras, Was tafel, Nachtkastje, Tafel en 2 stoelen, bij: D. Hendriks, Prins Bernhardlaan 253, Veenendsal Voor direct gevraagd: Fen flink Meisje voor dag of dag en nacht, of een flinke Werk ster 3 dagen per week. Teven' ^erstelnaaister gevraagd. H. Griffioen,Middelb.w.7,Veen n- daal Wij hebben voor uw tuin weer alle soorten KUNSTMFST Wij leveren alles franco thuis en dienen U van ad i^s Granen, Stro en Kunstmesthsn- del. Nieuweweg 110 gezocht met klein kapitaal in bestaand EXPEDITIE-BEDRIJF te Veenendaal Alle inlichtingen verstrekt Loosdrecht's Woningbureau Parallelweg 1 - Tel. 400 Gelegen aan de Hoogstraat 26 te Veenendaal Inlichtingen verstrekt de Firma L HEIJ - Hoofdstraat 45 Tel. 733 Moderne talen volkomen beheersend Alleen zij, die hieraan kunnen voldoen, gelieve te responderen, In ons magazijn is plaats voor een liefst met enige ervaring. Leeftijd 20-25 jaar Aanmelden tijdens fabriekstijden bij de portier van: bij aankoop van Geldig tol en met 2<5 Meert Zaterdagmiddag 2 April om 2 uur bij T, v. MANEN, Molenstraat 55, er zal verkocht worden: Spiegels, Schilderijen, Kapstok met kleed, 2 clubs met 4 stoelen, 2 fauteuils en 4 stoelen met uit- trektafel, Salontafel,Theewagen. Vloeikleden, Zeil, Pendulestel met coups. Keukenfornuis, Kamerkachel .Winkel inventaris, met Snelweger, Koffiemolen, Fapierstandaard, Scheppen en Gev* ich en, Bloemtafels, 2 Dres soirs, Schuur. Gazen heining, en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Te bezichtigen 's-morgens voor de verkoping. beschikbaar Alle verzekeiingen wor den door ons afgesloten Assurantie- en Hypothsekkantoor LOOSDRFCHT'S WONINGBUREAU Parallelweg 1 - Tel. 400

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 3