DE VALLEI 8 April 1949 No. 14 3 Blad De Gemeenteraad van Veervendaol bijeen. Langdurige debatten over onderwijs. Het ging in het begin erg vlot in de Raadsvergadering van Woensdag avond j.l. Na de installatie van het nieuwe raadslid, de Heer C. J Gaasbeek (Gem. Belang) gingen de eerste tien agendapunten binnen 5 minuten onder de hamer door, zon der dat er een woord gesproken werd, behalve het monotone stem geluid van de voorzitter, die de agendapunten aan de orde stelde. Eerst bij punt 12: de regeling van de jaarwedden van gemeente-secre tarissen en gemeenteontvangers werd het woord door enkele raads leden gevoerd, zonder dat het voor stel overigens een wijziging onder ging. De gemeente heeft de laatste ja ren zeer grote bedragen geinves- teerd in aanleg en verbetering van wegen, aankoop van bouwterreinen enz., waardoor de kapitaalsuitgaven niet meer in eigen beheer gedaan kunnen worden. De gemeente heeft op korte termijn 800.000.- nodig. Een lening blijkt hiervoor echter niet te vinden te zijn, waarom een voorstel aan de raad gedaan werd, om gedurende 1949 kasgeldleningen aan te gaan tot een bedrag van 600.000.-. De Heer de Gooyer is er nooit een voorstander van ge weest om aan B. en W. de bevoegd heid over te laten, maar kon zich er evenals de Heer Van Hardeveld er mee verenigen, indien de Finan ciële Commissie gehoord werd, het geen B. en W. toezegden. Bij het prae-advies, naar aanlei ding van een verzoek van de Ker- -keraad der Ned. Herv. Gemeente onderwijs te zijn en de Heer Van Hardeveld meende, dat het eind zoek was en dat er nog vele andere aanvragen zouden volgen. Boven dien bestreed de Heer Van Harde veld de juistheid van de 50 hand tekeningen (de zgn. Ouderverkla ring). Volgens hem kon redelijker wijze aangenomen worden dat in dien de school over enkele jaren zou worden gebouwd, de toegezegde kinderen niet op deze school zouden komen, omdat zij dan reeds op een andere school zouden zijn. Naar aanleiding van alle opmer kingen, op het voor of tegen een kerkelijke school, antwoordde de wethouder van Onderwijs, de Heer A. Middelhoven zeer uitvoerig. Hij vermeed weliswaar het onderwerp vrije christelijke school of een be paalde kerkelijke school, maar meende, dat aan de door de Wet voorgeschreven verplichtingen was voldaan. Indien er 50 ouders zijn, die er behoefte aan hebben hun kin deren naar een bepaalde school te zenden, is de Raad niet bevoegd dit af te stemmen. De juistheid der handtekeningen trok Wethouder Middelhoven niet in twijfel. De Raad kon volgens spreker niet anders doen dan dit voorstel aan vaarden. Het voorstel werd tenslotte met 9 tegen 5 stemmen aanvaard. Het volgende agendapunt kwam er niet door. Dat was een verzoek van het bestuur der Ver. tot bevor dering van Chr. onderwijs om mede werking tot stichting van een zgn. „opleidingsschool". Het verzoekschriift werd als volgt toegelicht: De hier ter plaatse be staande scholen voor gewoon lager onderwijs geven uiteraard als regel eindonderwijs, daar de meeste harer Weliswaar is dooi verschillende Raa(j haar medewerking aan deze bedrag van 120.000.- voor de ver- sc oo es uren getrac t aan ^ezej school te verlenen. Om de zoge-beteringen aan Klein Schutje, onder e oe te tegemoet te komen door de,naamde „Helling" nabij het Verlaat'toezegging, dat met de gunning van vorming van zgn. „opleidingsklas-jaan te kopen en te verbeteren had bet werk gewacht zal worden, tot- sen coc ler ooi an geenszins de Raacj geen bezwaar tegen, maar I dat zekerheid verkregen is, dat de een aan de behoefte beantwoorden-;zij maakte wel degelijk bezwaarj Gemeente Ede voor 50 in de kos e, ge ij gerichte opleiding voor het tegen de ƒ40.000.- extra kosten om ten bijdraagt en dat de Raad de mo- voortgezet onderwijs tot stand wor- de Spoorlaan uit te graven en alsltieven zou vernemen, indien het en gebracht. Dientengevolge doet meerwerk te betalen voor de be- werk niet aan de laagste inschrijver zie zeer s er de behoefte gevoelen- strating en riolering van het Bos-werd gegund. aan een centraal gelegen opleidings-,laanp]arL He Heer Plant kon zich! Vervolgens werd aan de orde ge- school, bestemd voor alle daarvoor (hiermede allerminst verenigen en steld de geruchtmakende zaak van '^ThTsW^e'Tchotl wilt:"" SteWe dlt tOTUg te H"* wa^ n lmen tot een volgende zitting en de;over in een vorige vergadering reeds vragen gesteld waren door de Heer om een zodanige school als afdeling,Raad eerst het bestek ter inzage te voor gewoon lager onderwijs aan de eveneens van dat bestuur uitgaande schQol voor uitgebreid lager onder wijs. De Heer Van Hardeveld vond verstrekken, opdat dan nagegaan om medewerking voor de stichting leerlingen na het verlaten der school van een school voor gewoon lager geen ander onderwijs genieten. Een onderwijs in de Zuidwijk bracht de tongen eerst recht los, en een uit voerige bespreking volgde over de al of niet noodzakelijkheid van deze vrij groot aantal kinderen volgt echter, na volbrachte leertijd aan kon worden of het risico voor de aannemers is. De Heer Van Harde veld informeerde of het juist was, .dat B. en W. opdracht gegeven had- deze voordracht nog erger dan de|den en dat men met de uitvoering vorige. Men gaat een schifting ma- reeds bezig was_ waarop hij een be! ken, zodat arbeiderskinderen dit vestigend antwoord kreeg. Deskun- hogere schoolgeld met kunnen be- - talen en waardoor wellicht andere scholen ontvolkt worden. Dit blijkt uit het feit dat er schoolhoofden zijn, die de ouders waarschuwen en dat de scholen toch reeds voor oplei dingsklassen zorgen. Hier zit een „drijven" in, hetgeen zeer gevaar lijk is. Het onderwijs wordt er door verpest en als men zo doorgaat, u. ucguiuicxi ja, ^.uiiuci uai ue xiaaa.ueze zaax gegeven. Tiidens de in schoollokalen, aldus "preker lege|feh°°rd werd. Bij een dergelijk be-jterpellatie van de Heer Van Harde- jlangrijk bedrag had de Raad toch weid in deze vergadering bleek dui- De Heer Slok vond deze school zeker in een spoedeisende zitting delijk, dat hier van tegenwerking evenmin noodzakelijk en vond hetj bijeen moeten komen. Nu lag hetgeen sprake was. De voorzitter een klap in het gezicht van de feit er. Wethouder de Ruiter stemde'merkte op, dat hij weinig waarde- digen waren van oordeel, dat deze arts een woning ter beschikking onvoorziene omstandigheid (meters dikke verflaag en bagger in de grond) niet voor rekening van de aannemers kon komen en dat bij arbitrage de Gemeente zeker in het ongelijk zou worden gesteld. De Heer Van Stempvoort vond het een gruwel, dat er reeds met het werk bovendien de opmerking, dat hij het zeer prettig zou vinden, indien de Raadsleden eens een excursie maakte naar de talrijke werken die thans in de Gemeente uitgevoerd worden. Dit plan vond instemming bij de Raad, zodat op een nader te bepalen dag de raadsleden een rond gang door de gemeente zullen ma ken, om de vorderingen en de aard der werkzaamheden bij de aanleg van nieuwe wegen, nieuwe riolerin gen en woningbouw in ogenschouw te nemen. In verband met het vergevorderde uur bleek geen enkel raadslid er meer behoefte aan te hebben aan de rondvraag deel te nemen, waar na de raad in geheime zitting ging, ter behandeling van verschillende bezwaarschriften "voor het school geld. Moeilijkheden bij de verbetering van de spoorlaan. wilde hebben. Deze arts had nu aan het raadslid Hardeveld een uitvoe- !J de ultvoermg v*n riolerings- rig schrijven gericht, waarbij hijT en de aanleg.en verbetering omschreef, dat het Gemeentebestuur der,lWe^fn ln _en nablJ de bouwwijk van Veenendaal zijn vestiging in b>ultbrf dingsplan Zuid-Oost" (Bos- derdaad had tegengewerkt. B. en WJ 3a1n' Larikslaan> Middellaan, Groe- haHHpn intnccpn nelaan> Dennenlaan en Spoorlaan) Van Hardeveld, n.l. of het juist was, dat B. en W. de vestiging van deze arts hadden tegengewerkt. De Voor zitter had reeds in de vorige ver gadering geantwoord, dat van tegen werking geen sprake was geweest, maar dat B. en W. niet zijn inge gaan op de snelheid, waarmede deze hadden intussen aan de Raadsleden!"' ^enn,enlaan en Spoorlaan) een uitvoerige uiteenzetting van' °8n fCh vele moelliikheden voor, begonnen is, zonder dat de Raad.deze zaak gegeven. Tijdens de in-l°'m' at op sommige plaatsen i„j -r»-- i. nog vrij veel bagger wordt aange- schoolhoofden der lagere scholen. De Heer Van Stempvoort kon zich niet verenigen met deze zienswijze toe, dat het beter geweest was, dat ring had voor de wijze waarop deze de Raad onmiddellijk bijeen ge-'arts met het college van B.' en W. roepen was, hetgeen in de toekomst .omspringt, daar alle mogelijke mede- en meent dat er geen klasse-ver-!bij soortgelijke gevallen zeker zou,werking werd verleend. Het College schil gemaakt wordt. Ook de U.L.O.-|gebeuren. jtreft in dit oRzicht geen enkele school, waar het schoolgeld toch| Nadat nog door enkele personennaam en de voorzitter stelde er ook hoger is, wordt bezocht door hierover het woord werd gevoerd,'Prijs op, deze zaak in het openbaar minstens 50 arbeiderskinderen. werd het voorstel van B. en W. met te behandelen. De Wethouder meende, dat de be- 8 tegen 5 stemmen aangenomen.! De Raad verenigde zich tenslotte hoefte van deze school wel duide-jTegen stemde de fractfe v» de'xnet^de verklar ng ^an Burgemee lijk bleek uit het enthousiasme, P. v. d. A. Iw aurSemees deze weg blijkt een metersdikke troffen, die geheel verwijderd moet worden om latere verzakkingen te voorkomen, hetgeen vooral voor asphaltwegen funest zou zijn. Be treft het een klinkerweg, dan kan men het gedeelte, dat verzakt is er uit halen, met zand aanvullen en opnieuw bestraten; met asphalt wegen is dit echter zeer bezwaarlijk. Vooral in de Boslaan moest veel grond worden uitgegraven en met zuiver zand worden aangevuld. De grootste moeilijkheden doen zich echter voor met de Spoorlaan. ter en Wethouders. eenter, na volbrachte leertijd aan!waarmede ne ouders hun har»H r» a n J i (laag verf- en andere afvalstoffen een school voor gewoon lager onder-!tekening hadden gezet. Aansezien'de Kerkewnk nltJl?de, d8r verëadering aanwezig te zijn, afkomstig van de wijs, de plaatselijke inrichtingen Ln dT te trekken.en de deelde de Wethouder van Openbare vroegere textielfabriek van de firma al of niet noodzakelijkheid van deze wijs, de plaatselijke inrichtingen aan alle eisen voldaan'is is Hp hp a ireKKen en ae deelde de Wethouder van Openbare school en over de al af niet nood-voor voortgezet onderwijs welke'1^ 5 te kopen':Werken' de Heer De Ruiter nog zakelijkheid van een Kerkelijke laatste leerlingen andersoortig on-'liik buiten de Raad fip uwir f-n W' mgetrokken-;mede' dat de plannen om 1 of 2 school. Het merendeel der raads-j derwijs behoeven dan de eerst-1 er schijnbaar anders over want met'orde omt dlt later noS aan de(sPeeltuinen in deze gemeente te leden bleek voor een vjij Christelijk genoemde. onener» in ppn ^7Prö^7r»rrJor./H n a iopenen in een vergevorderd stadium egen 6 stemmen weigerde de. De Raad voteerde vervolgens eenjverkeren. De Wethouder maakte roegere textielfabriek van de firma Roessingh. De Spoorlaan maakte vroeger n.l. deel uit van de zgn. „Gezonken Hoek" en werd dit lage terrein met allerlei afvalstoffen op gehoogd. ü-iwi ovjl een vuigcuuc vinnig en ue "C iliccoiv. nat r\+ V* /n4- V. .Ti" T -ï t 7 vv ««1 UC- bii soortppliikp crpvnllpn 7plrpr 7nn tfrorUnn J tt i *~i 11 ---t----t,-—IUV.IW111P1, uiiiopiiiigi,, uddi aue inogeiijKe meae- Schil ffemaakt wnrHt Onk Ho TTT. n .'pphpnrprt (troft i.A \r\-F4-r\ t t~\ „1-1 1 ~i "i ^4- 1 _"i n

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 5