Gezondheid Schoonhei d en Bescherming voor U w h uid (I< g. Med.) Plechtige herdenking van de gevallenen Band Ned.-lndonesië RHENEN. Koninginnedag in alle eenvoud gevierd. Met een aubade van de schoolkin deren voor het stadhuis werd de vie ring van de verjaardag van H.M. Ko ningin Juliana ingezet. De beide mu ziekcorpsen, O.B.K. keurig in nieuwe uniformen gestoken, werkten hieraah jnee. Na de toespraak van de voorzit ter van het feestcomité, welke door een korte redevoering van de burge meester werd beantwoord het col lege van burgemeester en wethouders was op het bordes aanwezig mar cheerde de jeugd naar Ouwehands Dierenpark. De voorzitter van OBK dankte nogmaals het gemeentebestuur en de burgerij voor de medewerking ter verkrijging van de nieuwe uni formen. De firma De Haan en Pen ning bood limonade aan, de heer Ouwehand tracteerde de kinderen op ijsjes. In de middaguren defileerde de gym nastiekvereniging voor het gemeente bestuur. De ruim tweehonderd gym nasten, allen voorzien van uniforme sportkleding, rijkelijk rood-wit-blauwe en oranje vlaggen met zich meevoe rend, maakten een keurige en fleurige indruk. Voor het stadhuis speelde Ons Genoegen het Wilhelmus, gevolgd door het Bondslied van het Koninklijk Ne derlands Gymnastiek Verbond, dat door alle gymnasten uit volle borst werd meegezongen. De vaandelwacht bracht een vlaggengroet. Na een drie werf hoera op onze Koningin, aange heven door de burgemeester, ver volgde Wilskracht de mars door de stad. Op'de weide bij het Veerhuis won Voorwaarts de voetbalwedstrijd tegen S.K.V. uit Wageningen met 10. Met een concert door Ons Genoe gen in het K.E.-Plantsoen en een optocht van Oefening Baart Kunst werd de viering van de dertigste April besloten. Zeer geslaagde 1-Mei-viering. De 1 Mei-viering werd Maandag ochtend ingezet door een grote schare kinderen die in een fleurige optocht naar „Roodland" trokken en onder toezicht van enige volwassenen de dag met zang, dans en spel, afgewisseld met enige poppenkastvertoningcn, doorbrachten. Ruime tractaties vielen de kinderen ten deel. In de namiddag was er een druk bezochte bijeenkomst voor vrouwen in gebouw Centrum, waarbij het kinderkoor „De Rood borstjes", o.I.v. de dirigent W. Verweij uit Oosterbeek, medewerking verleen de. De temperamentvolle rede, uitge sproken door mevrouw A. J. Duister- hofFiegen uit Zeist werd met grote aandacht beluisterd. Nadat in de avond de Meistoet, waarin vaandels en vlaggen werden meegevoerd, on der de vrolijke tonen van „O.B.K." door Rhenens straten was gegaan, had de wel zeer druk bezochte avondver gadering plaats, eveneens in gebouw Centrum. De zaal was tot in alle hoe ken gevuld. Na een openingswoord van de heer Veenstra, voorzitter van de 5fd. Rhenen van de P.v.d.A., sprak de heer A. M. Jansen uit Den Haag een Mei-rede uit welke met grote aan dacht werd gevolgd. „Kunst Na Ar beid" zong enige liederen, „O.B.K." bracht muziek ten gehore. De toneel vereniging „Thalia" bracht het uit zeven taferelen bestaande schone Mei spel „Zestig jaar Mei", door O. Th. Mooij, voor het voetlicht. De wijze waarop dit gevoelvolle Mei-spel werd uitgebeeld dwong aller bewondering af. Voorzitter Veenstra sloot deze uit stekend geslaagde avond met een op wekkend woord en bracht dank aan allen die hun medewerking gaven om deze avond te doen slagen. territoriale luchtverdediging van vliegvelden, bruggen, havens, en an dere belangrijke militaire of economi sche objecten. Zij die zich vrijwillig bij de Natio nale Reserve verbinden genieten het voordeel dat aan hen geen andere mo bilisatie-bestemming gegeven zal wor den. Mochten dus nog dienstplichtigen van de lichtingen 1941 tot en met 1944 worden opgeroepen voor het vervullen van een beperkte dienstplicht, dan zullen de vrijwilligers van de Natio nale Reserve hiervan worden vrijge steld. Vertrouwd mag worden dat geen rechtgeaarde Nederlander zich onttrek ken zal aan de versteviging van het wettig gezag, en mede zal helpen de nationale weerbaarheid tegen buiten- of binnenlandse belagers krachtig te maken. Wij hebben aan den lijve ondervon- Utrecht en Oud-strijders, vormden een carré rond deze plechtigheid. Vier ere-roffels en twee strophen van het „Wien Neerlands Bloed" kon digden de komst aan van een groot aantal hoge militaire autoriteiten. On der hen bevonden zich o.m. de Bevel hebber in het Eerste Militaire Gewest Generaal-Majoor J. H. Jager, die metz. van J. Nieuwho^f en N. J. Mander- depot Geneeskundige troepen té gevallenen eerden. Na het inaéhtnemen van twee minu ten stilte, werd de plechtigheid met het eerste couplet van ons volkslied besloten. AMERONGEN. BURGERLIJKE ST^ND. Geboren: Gerrit, z. van P. van Vee- nendaal en T. Blankestijn; Cornelis, de organisatie van de herdenking was belast. De Chef-Luchtmachtstaf Luite nant-Generaal C. Giebel, de vertegen woordiger van de Chef Marinestaf de Schout bij Nacht F. J. Kist, de Luite nant-Generaal b.d. Jhr. W. Roëll, ter wijl even later arriveerden de Chef van de Generale Staf Generaal Mr. H. J. Kruis, de, Commissaris van de Ko ningin in Utrecht, en de Burgemeester van Rhenen. De Minister van Oorlog, die de her denkingsrede zou uitspreken, was ver den wat het betekent zonder onze de-jhinderd aanwezig te zijn in verband mocratische vrijheden te moeten leven met de begrafenis van oud-minister Dozen en tuben 40-75-''0ct. Hümea, de Hamamelii crème van Mijnhardt. De Nationale Reserve. Ter versterking der landmacht is door de regering de Nationale Reserve in het leven geroepen, waarbij de goed willende en gezagsgetrouwe Neder landers zich vrijwillig kunnen melden om in tijden van nood hun land te dienen en op de bres te staan voor een vrij en zelfstandig voortbestaan van onze Natie. De taak dezer Nationale Reserve is voor een belangrijk deel gericht op de en moeten tonen paraat te zijn om or de en rust te handhaven. Meldt u dus bij de leden van de pl Commissie voor steun Wettig Gezag, welke U gaarne alle inlichtingen in zake toelaatbaarheid, rechten en ver plichtingen zullen verschaffen. Zie advertentie in dit blad. Plechtige herdenking op de Grebbeberg. Onder het pas ontloken groene lover van de oude eiken en beuken op de Grebbeberg vond in de ochtenduren van de vierde Mei de plechtige her denking plaats van allen, die in de jaren 19401945 voor de bevrijding van ons land zijn gevallen. Een stra lende lentezon baande zich een weg door het hoge geboomte en overgoot de vele graven met een gouden schijn sel. Aan weerszijden van de hoofdin gang stond de ere-wacht opgesteld, bestaande uit een peloton van het depot Vechtwagens te Amersfoort en een peloton van het derde Territoriale Bataljon. Achter het groot houten kruis had de Koninklijke Militaire Ka pel o.I.v. Kapitein Rocus van Ieperen zijn plaats ingenomen. Deputaties van de Koninklijke Landmacht van vóór 1940, in het bijzonder van het 8e R.I. van de Luchtstrijdkrachten, van het K.N.I.L., van de voormalige Binnen landse Strijdkrachten, van de Konink lijke Brigade Prinses Irene, van het Fievez. In zijn plaats sprak de Staats secretaris van het Ministerie van Oor log, Z.E. Mr. W. H. Fockema Andreae. Toen de Adjudant van H.M. de Ko ningin, Luitenant-Kolonel Jhr. D; J. A. A. van Lawick van Pabst de be graafplaats had betreden, beklom de Staatssecretaris van Oorlog het podium om de korte gedachtenisrede uit te spreken. Spr. herdacht de vele gevallenen en memoreerde, dat op deze plek voor het eerst heftige en moedige tegen stand was geboden. Velen brachten hier hun hoogste offer. Het is echter niet bij 1940 gebleven, maar doorge gaan tot aan de dag van vandaag, al dus Mr. Fockema Andreae. Wij heb ben de plicht jegens hen van onze her wonnen vrijheid iets goeds, iets moois te maken. God geve ons allen de kracht om voort te werken in dienst van vrede en gerechtigheid. De Koninklijke Militaire Kapel speelde „Letzter Frühling" van Grieg, waarna aan de voet van het houten kruis door de Adjudant van H.M. Ko ningin Juliana, namens Haar, een krans werd gelegd. Ook de Staats secretaris van Oorlog herdacht de ge vallenen namens de Minister met kranslegging, terwijl nog vele depu taties, o.a. van de Kon. Landmacht, het K.N.I.L., de Luchtstrijdkrachten, enz. met het leggen van kransen de sloot; Willem, z. van J. Buijing en G Roest. Getrouwd: Jacob v. Essen, oud 30 j en Elisabeth Bos, oud 28 j. Overleden: Hendrik Daniël v. Aken, oud 71 j. Prins Bernhard bezoekt Amerongen. Naar wij vernemen zal Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden op 25 Mei a.s. een bezoek aan Amerongen bren gen. Hiervoor zal de Prin» enige fa brieken in Veenendaal bezichtigen, waarna Amerongen bezocht zal wor den. Diefstal. Een dezer dagen werden bij de au tohandelaar C. v. V. te Amerongen 4 nieuwe autobanden gestolen. Een ter assistentie geroepen politiespeurhond kon het spoor van de daders volgen tot de Rijn en vond dit spoor aan de overzijde weer terug. Op de dijk raak te hij echter het spoor bijster. Waar schijnlijk werd de tocht hier per auto vervolgd. Dit is reeds de tweede maal dat hier banden gestolen worden. Koninklijke onderscheiding. De heer T. van Voorst te Ameron gen (Overberg) ontving ter gelegen heid van de verjaardag van H. M. de Koningin de bronzen medaille verbon den aan de huisorde van Oranje Nas sau, wegens 43 jaren trouwe diénst als sigarenmaker bij -de fa. Gebr. van Schuppen, Ritmeestersigarenfabriek, te Veenendaal. RENSWOUDE. Burgelijh e» tand Geboren: Wil em, zoon van H Jochemsen en M. Noorlander B 26 Willemina Gijsbertha. dochter v D. Methorst en W. v. Galen Ordertrouwd: W. van Dijk, wo nende te Amerongen en J. Rob bertsen, wonende te Renswoude monotone galmen klinken over het dorp. Een lange stoet, waarin talrijke bloemstukken werden meegevoerd, trok vanaf het ge meentehuis naar de Barneveldse- -iiraatweg en schaarde zich rond om het daar kort geleden opge richte monument voor de geval lenen gedurende de jaren 1940 1945. De Voorzitter van het Comité tot stichting v^n het monument, de Heer H. Vermeulen, herd nkt in een toespraak de gevaller en tengevolge van het verzet, uit deze gemeente en de vele met hen in de lande. Namens het Gemeentebestuur sprak Burgemeester Hosang, waar bij deze zich in de eerste plaats dchtte tot de familieleden van hen die gevallen zijn. Slt chts woorden, aldus spreker kunnen wij U mee geven, doch moge God U bij oortduring sterken in dit verlies Nadat spreker gereleveerd had, Je vele moeilijkheden, die over wonnen moesten worden alvorens dit monument geplaatst kon wor den en daarvoor zijn dhr k uit bracht aan alb n. die hieraan had den medegewerkt, vond de ont hulling plaats. Hi rna werden 2 minuten vol komen stilte in acht genomen. 2 Minuten, waarin de gedachten zich vermenigvuldigen en terug- aan naar de jaren van leed, moeite en strijd. Na het zingen van 2 couplet ten van het Wilhelmus werden talrijke bloemstukken bij het mo nument gelegd. Onthulling van monument De Torenklokken lieten hun VEENENDAAL. Naar wij vernemen, zal Donder dagavond a s. in gebouw Sola Fide een lezing worden gehouden, door de onlangs uit Indonesië gerepatrieerde veldprediker Ds. Geurtsen. Over het onderwerp: »Het werk van onze jongens in Indonesië«. Zij die Fam. of Kennissen in Indonesië hebben zullen deze avond zeer zeker bij willen wonen. Zie voor verdere bijzonderheden de advertentie voorkomende in dit blad.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 7