2e blad DE VALLEI Vrijdag 6 Mei No. 17 RAenen UjeeJveruLcuil Schaken Kalebassenzaad gratis. Van de zijde der Winkeliersvereni ging wordt medegedeeld, dat het in gevoerde kalebassen- of pompoenen zaad bij de fa. v. Ginkel gratis ver krijgbaar is. Hierdoor stelt de Winkeliersvereni ging de inwoners in staat zelf hun ka lebassen te kweken voor de lampegie- tersavond. Het zaad is van zeer grote exemplaren. BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: Steven van Binsber- gen, 24 jaar met Gerritje Petronella van Ojik, 21 jaar. Getrouwd: Willebartus v. d. Brink, 25 jaar met Jannetje Gaasbeek, 28 jaar; Willem den Hertog, 22 jaar met San- drina Diepeveen, 21 jaar; Heinrich Heimen Jacob Haanschoten, 24 jaar met Maagje Schoeman, 21 jaar; Hen drik Beukhof, 27 jaar met Maria van Binsbergen, 25 jaar. Geboren: Johanna Petronella Geer truida, d. van Roelof van der Garde en van Geertruida Aartje Diepeveen; Maria Cornelia, d. van Willem Marinus Grandia en van Maria Cornelia v. d. Klis; Bertha, d. van Jan Versteeg en van Johanna Christina Buitenhuis; Al- bertus, z. van Albertus v. d. Poel en van Geertruida v. d. Bovenkamp; Cor- nelis, z. van Gijsbertus Croes en van Eliena Maria Goote. Overleden: Geen. BEKENDMAKING. De Burgemeester der gemeente Vee- nendaal maakt bekend, dat ten ge meentehuize, Hoofdstraat 34, Bodeka mer, alhier, zijn terug te bekomen de navolgende op de openbare weg ge vonden voorwerpen: Een paar glacé dameshandschoenen, twee breipennen met een kluwen wol, een jongensjasje met een legerveld- muts, een textielkaart, een zak oud brood, een kinderportemonnaie, een wit kinderschoentje, een bruin glacé dameshandschoen, een blauwe trui, een doosje met rode knopen, een oor knop en een fietslantaarn; dat zijn aangelopen: een bouvier en een klein hondje (wit met zwart ge vlekt) als verloren voorwerpen werden aangegeven: een portemonnaie, een schakelarmband, een paar gymschoe nen, drie zilverbons, groen gebreide kindertas met inhoud, een blauw kin derwagenvacht; dat is weggevlogen: een duif, don kerbruin (tuimelaar). BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Veenendaal maken bekend, dat bij hun besluit van 25 April 1949, no. 1893, van 7 tot en met 14 Mei 1949 onthef fing is verleend van het verbod, ver vat in art. 2, eerste lid, van het Win- kelsluitingsbesluit 1941, met dien ver stande, dat Se winkels die dagen voor het publiek geopend mogen zijn tot uiterlijk 20.00 uur. Veenendaal, 28 April 1949. Burgemeester en Wethouders vnd.: De burgemeester, A. BAKKER. De Secretaris, D. BLANKESPOOR. Ritmeester schaaktournooi begonnen. Voor het eerst in de schaakgeschie denis van Veenendaal wordt thans 'n schaaktournooi gehouden, waarbij te- jvens de titel van Veenendaals kam- ipioen op het spel staat. In de grote cantinezaal van de Rit- meesterfabrieken, verzamelden zich Dinsdagavond een veertigtal schakers, die voor dit tournooi ingeschreven hebben. Op de grote lange dissen ston den de schaakborden keurig opgesteld. De heer F. H. v. Schuppen, ere-voor- zitter van de Ritmeester Schaakver eniging opende dit schaaktournooi met een kort woord. Hij dankte de deelne mers voor hun aanwezigheid en was verheugd, dat de belangstelling al di rect voor dit eerste tournooi zo groot was. Nadat de heer v. Schuppen het tournooi voor geopend had verklaard, ontvingen de deelnemers nog enkele bijzonderheden over het reglement, enz. De heer Grosman wees er nog even op, dat er verschillende schakers aan wezig waren, die geen lid van een schaakvereniging waren. Indien zij zo enthousiast zouden worden voor het schaakspel, dan zou de Schaakclub „Veenendaal" hun gaarne opnemen. De plaatsen werden intussen inge nomen, nog even was er een geschui fel, maar spoedig kon men een speld horen vallen: het tournooi was begon nen. Het spel van zet en tegenzet, het spel van paard, pion en Koningin Er wordt bij dit tournooi in drie klassen gespeeld. In de eerste klasse zijn 7 deelnemers. Zij spelen om de le prijs, welke tevens het schaakkampi oenschap van Veenendaal zal opleve ren. In de 2e klasSe komen heel wat meer deelnemers uit, terwijl in de 3e klasse de jeugd domineert. Het schaaktournooi eindigt op 23 Mei a.s., waarna op Dinsdag 24 Mei, de prijsuitreiking en de sluiting zal ge schieden. Uitslag le ronde „Ritmeester Schaak tournooi": Klasse 1: G. A. BlankestynC. v. Genderen 01; M. v. d. BovenkampP. v. Beek 01; D. DavelaarM. Diepeveen 0—1. Klasse 2: Groep A. J. SchoemanC. Beyer 01; J. Die peveenA. Blankespoor afgebr. Groep B. J. N. ElenbaasG. Beukhof 10; L. BeukenkampJ. de Fluiter 01. Groep C. J. VeenhofC. E. Grosman y2V2', E. VersteegM. Geleynsen y21/z- Groep D. J. GeleyrfsenJ. H. Meulenbroek 1—0. r Klasse 3: Groep A. J. HardeveldJ. Dijkstra 10; C. BlankestynG. v. d. Scheur 10. Groep B. C. v. d. HaarHiensch 01; C. Wijn bergenJ. Heikamp 10. Groep C. H. v. ManenT. de Kievid 10; SlokD. Jansen 10. Groep D. C. BaarsD. v. Manen 10. dag a.s. in het D.O.S. station te Utrecht een inter land-wedstrijd speelt tegen België. Voor Kroesbergen, zowel als voor DOVO en Veenendaal is dit een grote eer. Wij hopen, dat Kroesbergen er toe zal bijdragen, dat de Oranjehemden winnen. VEENENDAAL. Veenendaal heeft het in de laatste competitie-wedstrijd tegen Arnhemse Bovs niet tot een over- misschien nog wel het beste weer- viel de eer te beurt, ter gelegenheid geeft. Jan van Cuyk—R.K.V.U.V. Als U deze naam leest van de ploegen die op Zondag 15 Mei a.s. de strijd aanbinden in Cuyk. Jan van Cuyk is 'n ploeg uit Cuyk aan de Maas. Een plaatsje dat zo luister rijk gelegen is aan de Maas en voor enige tijd geleden haar 2000-jarig bestaan vierde. Vele Katholieke Veenendalers winning kunnen brengen. De Vee- hadden daar hun wieg staan en na_ nendalers zijn er de laatste tijd ge-!tuurlijk blijft hun hart trekken naar heel uit. In Arnhem werd een 41 Kroesbergen van DOVO in Ned. Elftal. De midvoor van DOVO, Jean Kroes bergen, is als midvoor gekozen in het Ned. Zaterdagmiddagelftal, dat Zater- nederlaag geboekt. Veenendaal 3 won van Barneveld 2 met 31, terwijl ook het vierde elftal met dezelfde cijfers won van H.V.C. 7. Na afloop van de wedstrijd. Arn hemse Boys-Veenendaal werd de aanvoerder van het Veenendaal- elftal, M. van Kooten gehuldigd, daar hij zijn voetbalschoenen aan de kapstok zal hangen. De laatste competitie-wedstrijd was tevens de laatste wedstrijd voor deze sym pathieke aanvoerder. In de kleed kamer werd hem een geschenk óver- de geboorteplaats. Daarom heeft het Bestuur van Unitas gemeend met medewerking van J.V.C. een voet balwedstrijd te organiseren om de vriendschapsbanden weer eens te verstevigen. Daarom gaan wij allen mee als supporter om onze jongens die een zware partij tegen krijgen, aan te moedigen. Deze tocht, die per luxe toering- car geschiedt, gaat door 'n prachtige omgeving en langs de Rijn. Men kan zich opgeven bij de heren H. Mol- mans, Gortstraat 102 en A. Jacobs (Nieuwe weg en W. Ebbers, Buurt- 1 daan. Toont U allen ware sportlief- Hancügd namens „Veenendaal". jhebbers en Unitas.supporters en Van Kooten speelt reeds vele ja-!gaat allen mee Zaterdag 14 Mei a.s. wordt ren in het Veenendaal-elftal, waar van de laatste 2 jaren als aanvoer der. DovoVeenendaal 00. door de Motorclub Veenendaal een K.N.M.V.-prestatierit uitgeschreven de zgn. „Coupe de la Montagne". De Zaterdag werd op het Dovo-ter- start vindt p]aats des morgens van rem de plaatselijke ontmoeting tus sen Dovo en Veenendaal gespeeld voor de beker. De publieke belang stelling was groot. Het vertoonde spel was echter -onbevredigend en somtijds het aankijken nauwelijks waard. Wat wel opviel, was het sportieve verloop bij deze derby. Scheidsrechter Broekman had daar door geen moeilijke taak. Terwijl voor rust Veenendaal zo nu en dan gevaarlijk kwam opzet ten, bleek Dovo na rust een veld- meerderheid te hebben. Het gemis van midvoor Kroesbergen was ech ter funest, want nu was de Dovo- voorhoede niet in staat te doelpun ten. Het eind^ kwam dan ook met 00, een uitslag, die de verhouding af 9 uur van Hotel La Montagne. De tocht, welke zich uitstrekt over de Provincies Utrecht en Gelderland, is ongeveer 325 k.m. lang. Men verwacht, dat vele, K.N.M.V.- rijders aan de start zullen verschij nen voor deze zware prestatie-rit. De heren Groenhof en Van Eden van de Motorclub „Veenen daal" reden mee in de Soesternacht- rit en behaalden hierbij een tweede prijs. Een uitstekend resultaat voor deze zware tocht. H.M. Koningin Juliana onderscheidde twee Rhenenaren. Ook aan twee onzer stadgenoten van de verjaardag van onze Koningin, een onderscheiding te mogen ontvan gen. Zaterdagochtend vond in de raad zaal van het stadhuis de korte plech tigheid plaats. De Burgemeester had aan het hoofd van de vergadertafel plaats genomen, geflankeerd door de heren Adrianus van Laar en Jan van Hees, die res pectievelijk vijftig en veertig jaar on afgebroken trouwe dienst hebben ver vuld; eerstgenoemde als molenaar bij de Rhenense Meel- en Veevoederfa briek v.h. P. Schut en Fa. A. W. Rut gers en laatstgenoemde als voorman timmerman in dienst van de Neder landse Buurtspoorweg Maatschappij. Naast de familieleden van de beide heren, waren nog aanv/ezig de wet houder G. v, d. Steeg, die tevens de N.B.M.-diréctie vertegenwoordigde, de gemeente-secretaris en de heren J. en A. W. Rutgers. De Burgemeester wees er in zijn toespraak op, dat iemand zijn taak in deze maatschappij twee-ledig kan op vatten. In cle eerste plaats als een vloek, waarbij men zich iedere dag weer afvraagt: waarvoor werk ik eigenlijk. In de tweede plaats als een taak. die God ons heeft opgedragen. Spreker was ervan overtuigd, dat beide jubilarissen hun taak op de laatstgenoemde wijze hebben vervuld en het deed hem genoegen op deze verjaardag van H.M. Koningin Juliana, namens Haar, aan beiden de onder scheiding verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, te mogen uitreiken. Nadat de Burgemeester de heren Van Laar en Van Hees had gedeco reerd en als eerste zijn felicitaties had aangeboden, sprak wethouder G. v. d. -Steeg, mede namens de N.B.M.-direc- tie een hartelijke gelukwens uit. Hij hoopte, dat de jubilarissen nog lange tijd onder de Hoogste zegen dit ere metaal zouden mogen dragen. De heer Van Hees bracht tenslotte met enkele gevoelvolle woorden dank aan onze Koningin en aan allen, die aan de toekenning van deze onder scheiding hadden medegewerkt.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 8