GRENSCORRECTIES GLORIA IIM1EH Nieuwsblad voor Veenendaal en Omstreken BEHEERSING J. F. TAK DERSTEE6 GLANSUERF «J. F. T A K J. F. TAK BEHANGB0EKEN1949 23# JAARGANG VRIJDAG 22 ARRIL 1949 No. 15 UITGAVE: DRUKKERIJ „DE GELDERSE VALLEI" MAANDERBUURT, EDERVEEN, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL Begin en eindig de dag met IVOROL )3ao4Uu-€A; V'daaJt tiitfiotfitken, iiinqen., Huiden laxatief 7)tedL&&eu>den. u B-onnenZLjAi reeds ontvangen. GROOTSTE KEUZE LAAGSTE PRIJZEN ALonn«m«ntiprlJi F 0.05 p»r I<W<11<<111I I ett« nummMfi r«nt R«ilac<i« «n AdmlnUtratU i'oiullalw«<j 0, V«*nonJ«ul Téloloon 601 Radarlla W. Fi tör Horvan VALLEI ADVERTE NTIES Gawona advertentieprijs per m.m. 12 cant. Minimumprijs par advartantla F. 3.- Vraag an aanbod F. 1.30 van 1-20 woorden. Élk woord ma»r 6 cant. V.r.chijnt 1 k..r p«r w..k inSTICHTS- en GELD -VEENENDAAL, AMERONGEN, ELST, RHENEN. ACHTERBERG, OVERBERG, DE HAAR, HEUVELSE STEEG GROEP, BENEDENEIND, KADE Toen Duitsland capituleerde en daarmede een eind kwam aan de twee de wereldoorlog, werd al spoedig ge zonnen op middelen om de geleden schade zo goed mogelijk te herstellen. Wat niet hersteld kon worden, dat was het verlies aan dierbaren, die gevallen waren als slachtoffers van het duivels geweld van de vijand. Des te meer echter klemde de eis, dat Duitsland behoorde te bloeden voor hetgeen het ons land in stoffelijke zin had berok kend. Ruw berekend werd de schade op 15 milliard geschat. Het viel niet te verwachten, dat het zwaar getrof fen Duitsland dit bedrag ons zou kun nen uitbetalen en dat zeker niet, wan neer ook de andere landen, die het tot zijn prooi had uitgekozen, hun reke ningen zouden presenteren. Men kwam daarom van verschillende kan ten met annexatieplannen voor de dag en wilde daarmede tweeërlei doel be reiken. Een flinke lap Duits grondge bied kon dan beschouwd worden als betaling voor de toegebrachte schade, terwijl meteen door amputatie van be langrijke stukken van het Duitse rijk want ook andere landen hadden recht op hun aandeel in de buithet gevöar voor een derde aanvalsoorlog zo goed als geweken zou zijn. Kort na het eind van de oorlog ver scheen een brochure van Dr Van Ga len: „Annexatie van Duits gebied een dure plicht voor Nederland". In deze brochure werd betoogd, dat we aan spraak behoren te maken op zoveel Duits grondgebied, dat daardoor ons land eens zo groot zou worden. De Wezer behoorde onze Oostgrens te worden, de Rijn van Wezel tot aan Gelderland de Zuidwestelijke begren zing en de Lippe de Zuidgrens. Het bleef niet bij deze ene voorslag. Het was enige tijd lang al annexatie wat de klok sloeg. Natuurlijk klonken er ook stemmen op, die van annexatie niet wilden weten, althans niet van annexatie op grote schaal, maar toch mag gezegd worden dat vrij algemeen onder ons volk de gedachte leefde, dat het volkomen redelijk was door middel van een groter of kleiner stuk Duits grondgebied vergoeding te ontvangen voor de enorme schade door Duitse agressie ons land en volk toegebracht. Toen is hot stil geworden. Men hoor de niet meer over annexatie spreken, niet omdat ons volk onverschillig te genover dit vraagstuk kwam te staan, maar omdat andere ingrijpende inter nationale problemen alle aandacht op eisten. Vandaag echter staat het weer in het midden der belangstelling. Maar hoe? Het woord „annexatie" is volkomen geschrapt. Men spreekt alleen van „grenscorrecties". Hier en daar zal de grens wat recht worden getrokken, elders wat meer uitgebogen en dat dan ten koste van het grote Duise rijk. De berg heeft een muis gebaard. Aanvankelijk hadden die grenscor recties wat meer om het lijf, maar de grote vier vonden zelfs dat nog te veel geëist, zodat het nu geworden is tot een gebiedsuitbreiding van een be lachelijke omvang. Wat echter het meest weerzinwek kend is, dat is de Duitse reactie op de plannen tot deze simpele grenscorrec ties. Men gaat er van die zijde tegen le keer alsof het hart uit het Duitse rijk wordt gesneden. Al het leed, al de schade, al de moedwillige vernietigin gen een klein volk aangedaan, dat in vrede met zijn buurstaten wenste te leven, schijnt de brutale overweldiger niets te zeggen. Als Duitsland had ge wonnen, had het heel ons land >nge- palmd en ons volk in zijn geheel naar Oost-Europa doen verhuizen. Nu het de strijd heeft verloren en een kaal geplunderd land en een onmenselijk bejegend volk de vinger durft uit te steken naar een onbeduidend stukje van zijn grondgebied, zet het een bru tale mond op en schreeuwt het moord en brand. Kan het schaamtelozer? Op het ogenblik is de situatie zo, dat de Tweede Kamer zich zonder enige geestdrift voor de grenscorrec ties heeft uitgesproken en de Eerste Kamer wellicht een „tegen" zal doen horen. Reeds hebben België en Luxem burg verklaard voorlopig geen aan spraak op Duits grondgebied te zul len doen. Als ook wij afzien van de grenscorrecties, dan geven we prijs wat de naam prijs nauwelijks waard is. We houden alleen de bittere nasmaak van een op niets uitgelopen actie een gewetenloze vijand te laten betalen voor zijn wandaden. onbetwist de heste tandpasta Verkrijgbaar in alle welvoorziene zaken. Ing. Med. Zo'n paar stralende zonne-Paasda- gen, eens in de honderd jaar, maken ales weer goed. Wat een weer en wat al" kostelijkheden! We hebben paas- brood gégeten en menig eitje kunnen verschalken. Ja, dat paasbrood. Juist had ik gelezen, dat zo'n brood precies een guldentje mocht kosten, toen de bakker vroeg of er nog paasbrood moest zijn. „Een-vijf-en-twintig, me vrouw", hoorde ik hem in de gang zeggen. Als rechtgeaard krantenman néém je zo iets niet. Ik meende, dat m'n vrouw zou worden genomen en ik stoof dan ook te voorschijn en zei met de krant nog in de hand: „Hé bakker, hoe kan dat nou? Hier staat dat een paasbrood een gulden mag kosten en nu zeg jij een kwartje méér!" Een minachtend gesnuif was het gevolg. „Ze kennen wel zo veel schrijve", was het antwoord. „Da's geen kren tenbrood, dan moet je op je fiets stap pen om er een krent in te vinden." Daar stond ik, met de krant nog in m'n hand. Die goede bakker van ons wou niet eens de moeite nemen, het verheu gende bericht te lezen. Hij geloofde mij zó wel! We hebben een kwartje meer betaald En dan de paaseitjes. Lekker zo'n eitje. En als het lekker is, denk je niet eens meer aan geld. Maar toe vallig kwam hel ter sprake aan de paastafel. „Dal is óók uitgekookt", zei yn'n vrouw. Ik keek over de feestelijk gedekte tafel naar de eieren, die er gaaf en onbeschadigd uitzagen. Maar die waren het niet. Niet het ei, maai de handelaren waren volgens mijn vrouw uitgekookt. „Ze hadden eerst vijf prijsklassen: 1, 2, 3, 4 en 5. Daar voor werden prijzen vastgesteld. Daar na hebben ze 'n nieuwe klas gemaakt: prijsklasse nul en die is duurder en groter In de beste lentestemming, waarin wij allen deze paasdagen heb ben verkeerd, nam ik het eitje uit het dopje. Er stond een nulletje op gestem peld. „Ja, je hebt de grootste", beweer de m'n vrouw. „Hier is een tweetje". Ik legde de nul naast de twee, maar kon met de beste wil van de wereld geen verschil ontdekken. „Leuk hè," zeg je dan. Omdat je stemming zo op perbest is, beheers je je. Dat doet de prijsbeheersing blijkbaar ook. Die be heerst zichzelf. Daarvan kreeg ik nog een aardig bewijsje, toen ik een paar dagen voor Paas in Rotterdam een kopje chocolade dronk. Het was een fijne tent. Prijsklasse D stond er op het menu. Kop chocolade met slag room die is er óók weer 35 cent. Maar de vrouw neemt geen slagroom, vanwege de lijn. Het werd dus: een sjok mét en een zónder slagroom. De nette nota die me werd gepresenteerd wees nochtans 70 cent aan. Dan vraag je naturlijk: hoe kan dat nou? Het kon heel best. „Met en zonder slagroom is de prijs gelijk, meneer!" Meneer keek wel heel erg verbaasd. Hij had wel twee porties slagroom aangekund, maar hij beheerste zich. Zo langza merhand kom je er achter, dat prijs beheersing zèlfbeheersing is Inc. med. JAN VAN RIEMSDIJK 70 (Nadruk verboden). Zéven lig is Jan van Riemsdijk En zo wat al veertig jaar Zingt hij koeien, vaarzen, varkens En de boer zélf bij elkaar. In de landelijke eenvoud Zit zijn charme en zijn kracht; Héél zijn glundere verschijning, Zelfs zijn boeren-pelje lachl. En zijn goed en warm natuur-hart Legt hij in 't eenvoudig lied; Hij bewijst: het alledaagse Is zo alledaags nog niet. Hulde, Jan voor je prestaties Hier en in Amerika Err een éxtra complimentje Voor je Irek-harmonica, Waarmee jij in al die jaren Wel ééns raar bent omgegaan; 'k Heb hem dikwijls horen kreunen, Hij heeft héél wat uitgestaan! Blijf, in op'ra-laal gesproken, Nog heel lang de troubadour, Blijf nog lang dichter und bauer En ook de fidele boer. Zéven tig! De beste wensen Voor jou en je levenslied; d'Oude garde weet te sterven, Maar van overgave niet! Clinge Dooi en bos. HEILSOLDATEN. Een gure voorjaarsavond in de slad. Een buurt waarin de gezeten woont. Een natte wind slaat zijn kille vlagen in je gezicht. Er klinkt gezang in de verte. Een bruiloft ergens? Een Zalerdaguvondfuif van luidruchtig volk? Mis. Een groepje heilsoldaten staat te zingen alleen maar te zin gen van het bloed aan hel kruis ge vloeid. Een kleine kring in het spook achtige licht van een straatlantaarn. Niemand blijft staan. Toch zingen ze dóór. Ze zingen uit alle macht. Een paar donkere mannenstemmen, de wat schelle sopranen der vrouwen er bo venuit. Bleek doen de gezichten aan. De vlag van vuur en bloed is present. Straks gaat de optocht huiswaarts. En nóg zingen ze. Een optocht waar geen mens bij meeloopt. Uiterlijk bekeken een wat belachelijke vertoning. Is dat nu alles? Wal zingen, wat parade ren, een Strijdkreet rond-gevend aan een paar open deuren? Ja dat is alles. Maar diep in je harl welt er toch iets warms op. Wie gaat staan zingen in een lege straat op een gure Maartavond, terwijl alle ramen geblindeerd blijven, als er diep in je geen vreugde is, die al die troos teloosheid overwint? Is dat niet het essentiële van alle ge loof? Geloof doet steevast „dwaas". Geloof zingt tegen de kale muur op. Geloof moet uitbarsten. Als er geen Geloof is innerlijk rijk* aan zichzelf, mens komt, dan zingt het desnoods voor de stenen zó luid, zó overgege ven als zouden die straks zelf mee moeten zingen. Geloof vraagt heus niet naar succes en nog eens succes. Geloof telt de neuzen niet. Geloof laat geloof geloof blijven. Het weet, dat God ook wat doen moet in een Maartse straat voor Uw muren - Geeft niet af - 25 kleuren. Hoofdstraat 118 Drogist. Apoth, Aaa* (Ing. Med.) waar 'n soort culturele élite met zesdui zend gulden salaris woont, zeker hel meeste. Want het gewone heilsiegerlied hoort op het cultureel px-ogramma niet thuis. Hel wordt niet uitgevoerd in het Con certgebouw. Het is naar de begrippen van deze tijd, misschien wat aftands en uit een vorig tijdvak. De melodie is te di-amatisch en het sentiment wat erg goedkoop och ja. Maar de heilsol daat weet, dat mensen altijd nog maar ménsen blijven. Hij heeft teveel gezien van de verwoesting onzer samenleving. Hij weet, dat, als een hart helemaal stuk gerammeid is door de slagen van het onbarmhartige lot, juist zijn lied het doen gaal. Het lied van de Erbar ming Gods. Het lied, dal zelf voor cul- tureel-verwende oren misschien nogal erbarmelijk klinkt, maar dat boordevol van die liefde is en die goedheid, die in dit benauwde ondermaanse met een lantaarntje te zoeken is. Ik heb dit groepje zangei-s er eens goed op aangekeken. Wat ik in talloze moede ogen mis, vond ik bij hen: blijd schap. Blijdschap legen de kille Zaterdag avond in. Het waren eenvoudige men sen met eenvoudige harten. En wéér wei-d er een lied ingezet en wéér klonk hun gejubel hoog uit. Aangenomen werk zegt ge? Natuurlijk was het „aan genomen werk". Ze hebben het werk van Christus aangenomen voor de sim pele prijs van hun kostbare vrije uren na een vermoeiende werkweek. En ze laten niel af de zangers, die weten dat de hemel zingen betekent, een eindeloze jubel. En dat hebben ze maar doorgegeven, even argefoos als de kinderen meede len van hun ovei-vloed. Wat zij bereikt hebben? God weet het. Hun blij geloof zegt hun, dal zij het ook niet behoe ven te weten. Maar misschien zal er in eeuwigheid iemand met hen zingen, die die avond eerst verveeld en latei- diep geboeid heeft geluisterd achter zijn gesloten gordijnen. De heilsoldaat formeert zijn gelede ren. De troep marcheert af: één, twee; één, twee. Voorwaarts heilsoldaten; VEENENDAAL. De Veenendaalse Winkeliersvereni ging „Handel en Nijverheid" gaat van 7 tot en met 14 Mei a.s. weer een win kelweek organiseren, hetgeen, evenals het vorige jaar, een zgn. „Klokjes- week" zal worden. De plannen voor deze „Klokjesweek" werden Woens dagavond in een ledenvergadering in hotel ,De Korenbeurs" besproken. In tegenstelling tot het vorige jaar, zal tjtops bij aankooD van elke gulden een klokje beschikbaar gesteld worden, waardoor hel aantal prijzen zeer be langrijk groter kan worden. Vorig jaar werd bij elke 50 cent een klokje verstrekt. De Klokjesweek zal op Zaterdag 7 Mei a.s. geopend worden met een grote ballonwedstrijd, waaraan ongeveer 1000 schoolkinderen kunnen deelne men. Een commissie, bestaande uit de heren J. van de Bosch, C. Diepeveen en B. van de Pol zullen zich nader met de hoofden der scholen verstaan en de verdere plannen uitwerken. Voor de verst komende ballonnen zullen prachtige pi-ijzen beschikbaar gesteld worden, terwijl ook aan de verst wonende afzenders een aanden ken gezonden zal worden. De ballon nen zullen, na een korte tocht door enkele straten op een nader aan te wij zen plaats opgelaten worden, terwijl aan burgemeester Bakker verzocht zal worden de eei'ste ballon los te laten. Op Dinsdag 10 Mei zal er weer een marktdag gehouden worden door de winkeliers, gezien het succes van het vorige jaar. Voorts zullen in deze klokjesweek nog tal van andere attracties plaats vinden. Zo zal op Donderdagavond een coneei-t op de Markt gegeven worden en zullen 's Zaterdags 14 Mei, de slui tingsdag, enkele plaatselijke muziek corpsen in vei-schillende wijken een rondgang maken. Een elalagewedstx-ijd zal aan deze winkelweek niel verbonden worden, maar wel een spreekwoorden-prijs vraag'. Elke winkelier zal in zijn eta lage een kaart hebben, waarop de eer ste twee woorden, of het eex-ste en laatste woord van een spreekwoord. Op deze wijze zullen meer dan 130 spreekwoorden gevormd kunnen wor den. Voor het hoogste aantal goede spreekwooi-den zullen prijzen beschik baar gesteld worden. Deze prijsvraag is in handen gesteld van de commissie bestaande uit de heren Kleefsman, Tak en Versteeg. Bovendien zal aan de gemeentebe sturen van Veenendaal en Ede toe stemming gevraagd worden de winkels in deze week tot 8 uur 's avonds ge opend te laten zijn. De ervaringen van de laatste jaren heeft geleerd, dat de Veenendaalse winkeliers op het gebied van organisa tie iets weten te présteren, zodat aan genomen kan worden, dat deze „klok jesweek" weer klinken zal als een klok en dal weer uit verre omgeving de bezoekers in deze week naar Vee nendaal zullen komen. voor Zondag 24 April 1949. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk. Markt 9.30 uur Ds Remme van Amsterdam. Bed. H.A., 5 uur Ds v. Wijngaarden. Julianakerk 9.30 uur Ds v. Wijn gaarden, Bed. H.A., 5 uur Ds Bakker. Vi-edeskerk 9.30 uur Ds Bakker, Bed. H.A., 5 uur Ds Remme van Am sterdam. Veeneind 3 uur onbekend. Dijkstraat 2.45 uur Ds Bakker. Sola Fide 10 uur Ds C. Langstraat, van Beusichem, 5.30 uur Ds. S. Offrin- ga van Wageningen. Geref. Kerk 9.30 en 5 uur Ds van Enk. Geref. Kerk onderh. art. 31 K.O. In de Openbare Lagere School Prins Bernh laan. 10 30 uur Dhr Veenkamp, Amersfoort 3 uur Ds. C Stam, te Ermelo Chr. Geref. Kerk 9.30 en 5 uur Ds Slofstra. Geref. Gem. 9.30 en 5 uur Ds Kok. Leger des Heils. Zaterdagavond 7 u. straatzang. Zondagmorgen 10 uur Hei- ligirigsdiensl. 7 uur Openluchtsamen komst. 8 uur Verlossingssamenkomst. Ned. Prol. Bond. 10.30 uur Ds Noor man van Zaandam. RHENEN. Ned. Herv. Kerk onbekend. Ned. Herv. Geref. Evangelisatie 10 en 6 uur Ds P. de Looze uit Hilversum. Geref. Gem. 10 en 5.30 uur lees- dienst. ELST. Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur Ds Vlasblom. Ger Gem. Eist. Zondag 9 30- 5 30 uur Cand. Kersten van Rot terdam Maandag 25 April. nam. 7 uur, Ds Stuivenberg van Nunspeet. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur dhr. v. Yiegen OVERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 en 6.30 uur dhr. v. Noort. Oud Geref Gem Maandag 25 April 's avonds 7 u. Ds. de Reuver van Terneuzen. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur Ds Bies- haar. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk 10 uur en nam. 6.30 uur Ds Hop. Geref. Kerk 10 uur Ds Molenaar en nam. 6.30 uur Ds Everaars van Lurite- ren. AMERONGEN. Ned. Herv. Kerk v.m. 10 uur Ds B. F. C. de Groot en nam. 7 uur Ds B. F. C. de Groot (Jeugddienst). Geref. Kerk v.m. 10 en n.m. 5 uur Ds L. Zwaan. VEENENDAAL. Zondagdienst Doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maan dagmorgen 8 uur alleen voor zeer dringende gevallen Dokter C. P. Engel Hoofdstraat 26, Tel. 425. EDERVEEN. Zondagdienst Doktoren. Van Zatei'dagmiddag 6 uur tot Zon dagavond 12 uur alleen voor zeer drin gende gevallen Dokter de Waard, De Klomp, Tel. 200. ELST—AMERONGEN. Zondagdienst Doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur lot Maan dagmorgen 10 uur alleen voor zeer dringende gevallen Dokter v. Omme ren te Eist. koopt Zomerschoenen waarin U licht en veerkrachtig loopt, bij Hoofdstraat 56-60 Telefoon 694 voor het tijdvak van 24 April tot en met 7 Mei 1949. Voedingskaarten 905. 101 Vlees (A, B, D) 100 gram vlees. 102 Vlees (A, B) 300 gram vlees. 103 Vlees (D) 100 gram vlees. 105 Algemeen (A, B, D) 250 gram bo ter, margarine of vet. 106 Algemeen (A, B) 500 gram boter, margarine of vet. 107 Algemeen (A, B) 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 108 Algemeen (A, B) 125 gram koffie. 109 Algemeen (A, B) 500 gram sinaas appelen (inleveren uiterlijk 30 April) 112 Algemeen (B) 200 gram kaas'of 250 gram korstloze kaas. 114 Algemeen (D) 250 gram boter, margarine of vet. 115 Algemeen (D) 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 116 Algemeen (D) 1 kg sinaasappelen (inleveren uiterlijk 30 April). Tabakskaarten 903. 76 Tabak (QA) 2 rantsoenen sigaret ten of kerftabak. 78 Tabak (QC) 2 rantsoenen sigaret ten of kei'ftabak. Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 905 (bijz. arbeid, a.s. moeders, ziekenj. Geldig zijn de bonnen, gemerkt met de letter L. (De letters achter de bonnummers geven de kaarten aan, waarop de be- Ireffende bonnen voorkomen). De bonnen 084, 089, 090, 091, 083, 097, 098 en 099 Algemeen der bonkaar ten voor voedingsmiddelen kunnen vernietigd worden. in diverse kleuren in 7t kg. en 1 kg. bussen Hoofdstraat 118 Drogist Apoth. As». log- Med. HET VERKOPEN BENEDEN DE MA XIMUMPRIJS IS TOEGESTAAN. Hel Directoraat-Generaal van de Prij zen vestigt er ter wegneming van hiel en daar gebleken misverstand de aan dacht op, dat het volstrekt geoorloofd is beneden officieel vastgestelde maxi mumprijzen te verkopen. Gezien de noodzaak het kostenpeil van onze pro ductie zoveel mogelijk te verlagen, moet dit veeleer worden toegejuicht, voor zover de aldus tol uiting komende concurrentiestrijd binnen redelijke grenzen blijft. Indien door de overheid minimumprijzen officieel mochten zijn goedgekeurd, mag men daar uiteraard niet onder gaan. Practisch komen der gelijke goedgekeurde minimumpiijzen nauwelijks voor. DE PRIJS VAN KRENTENBROOD. Het Directoraat-Generaal van de Prij zen vestigt er de aandacht op, dat de maximumprijs voor krentenbi-ood en rozijnenbrood onverschillig onder welke benaming, zoals Pinksterbrood, Pinksterstollen en dergelijke, dit ver kocht wordt 1,- per 800 gram be draagt. Woldiefstal. Twee Veenendalei's hadden een wol handeltje op touw gezet, dat echter geen winst opleverde, omdat de politie ingreep. De wol bleek niet op regel matige wijze de fabriek te hebben ver laten: Te dezer zake werd proces-ver baal opgemaakt en werden de aange houden personen ter beschikking van de Officier van Justitie te Utrecht ge steld. Hoofdstraat 118 Drogist, Apoth. Ass. (Ing. Med.)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 1