ET WI) Hans ud. Dikken 6. 01. uan Eden De cijfers wijzen het uit! lloor ueruen en Men naar hmdeiieli nomen. 0) Germ Hendrih van den Bosch 0. H. RECTER Sr. Wouter Peterman DanhUeiuiging STAMBOEK VARKENS m t KOUSEN flfluerteeri in dil trad de gruyter Snoepje van de week jfk^ DRUKKERIJ JxmittietiebiMen D. H. RECTER Sr. Verloren wmmmmmm Vaocu} en Aan&ad Wacht U nog evenl lëmpo 1:1 'MS Bespuiting Middellaan Uitvoering Operette „Prins van Llnd" Offlcieële opening Chr. Huishoudschool Door het Bestuur van bovenge noemde school werd ons mede gedeeld, dat op 27 April a.s. n.m 3 uur officieële opening zal plaats vinden, in Hotel »De Korenbeurs» „Niwln" Filmavond Op Maandag 25 April a.s. zal in gebouw »Eltheto« des avonds 8 uur een filmavond worden ge houden. Vertoond zullen worden de films »Soldaat over Zee*, •Indonesië werkt weer*. »Ons hart k'opt voor de Niwin*. Verdei nogtekenfilms,terwijl een bekende Geslaagd. Hendrik Lambertus BERT HEY BERT DIRK HENDRIK RECTER 'h GROOTHANDEL in Levensmiddelen Fok- en verkoopdag I 49 67 25 15 25 19 35 24 18 20 17 18 29 18 SMYRNA-WOL Pa grootste en bekendste handbreiwolfabrieken in Nederland reparatie-Inrichting een zakje met 100 gram versnaperingen en een verrassing I W J. 223 Ze ging haar gast voor naar het dak van net paleis, terwijl ze Rob haar plannen mededeelde. Het bleek dat allo blanken waarschijnlijk als bur gers van dit vreemde volk zouden worden toege laten. Nooit zouden ze echter meer uit de stad mogen vertrekken. 224 Alle blanken zouden hoge posten mogen be kleden, ze zouden geëerd en geëerbiedigd worden en Rob mocht later als koning regeren. Rob liet niet blijken dat hy en zijn vrienden met deze plannen niet ingenomen waren en vroeg of hij de vliegma chine mocht waarschuwen, dat allen veilig konden landen. 225 Dit werd hem toegestaan. Brommend kwam hel grote vliegtuig naderbij. Men wist nog niet of alles veilig^ was, maar toen Rob opgemerkt werd en zijn tekens begrepen waren, ward langzaam gedaald. 226 Vlak bij het paleis was een vijver en hier stevende het toestel heen. Rob rende omlaag om zyn vrienden te verwelkomen. Allen stapten uit en lieten de machine onbeheerd op het water achter. Direct betrokken enige zwarte krijgers de wacht bij het toestel. Donderdagmiddag toen de Fa. Bruil uit Ede bezig was met het spuiten van de Middellaan en een der arbeiders zich op de tankwa gen bevond (de 34-jarige M. uit Ède), sprong plotseling het deksel van de ketel. Hij werd ernstig aan zijn hoofd gewond en bij de Heer Poot aan de Middellaan binnen gedragen, waar Dr. Remme heel kundige hulp verleende waarna hij per ziekenauto naar zijn wo ning te Ede werd overgebracht. Op Woensdag 27 April zal door het kinderkoor Veenendaal West in het gebouw Eltheto op gevoerd worden de Operette, «Prins Lind» in vijf bedrijven vrij bewerkt naar de duizend en een nacht. Het geheel zal in Oosters decor en costuum worden opge voerd. Het dameskoor Veenen daal West zal deze avond mede werking verlenen en op verzoek nogmaals Aan de schone blauwe Donau ten gehore brengen. De leiding van deze avond berust bij de Heer C. Budding, Pianiste Mej. R. de Ruiter. op de Markt, terwijl daarna ge legenheid is de nieuw ingerichte school te bezichtigen. sneltekenaar zijn medewerking zal verlenen. De toegangprijs a75ct. s zo laag mogelijk gehouden, om een ieder in de gelegenheid te stellen, door deze films te gaan zien, meer mee te leven met de Jongens over zee. Zie ook de advertentie in dit blad Naar men ons mededeelde slaagde de Heer J. Brunekreef, Kapper alhier, voor scheikundighaarverf specialist. N.V. VVaieileiding-Mij. »Rh«*nf n« Behoudens vóór 1949 te doen verzei zal een duplicaai mantel worden afg^eev» n voor dievan aandeel nr. 99. dat als vermist werd opgegeven DE DIRECTIE kunnen U weer alle soorten DRUKWERK leveren De Gelderse Vallei Met dankbaarheid en blijd schap berichten wij U de voor spoedige geboorte van ons Zoontje en Broertje (ERIK) A. W. van Hardeveld, D. van Hardeveld-van den Bosch Job en Eva, Veenendaal. 21 April 1949 Kerkewijk 94. Verloofd EN Algemeen Ziekenhuis, Culemborg Hoogstraat 14a, Veenendaal 16 APRIL 1949 Onze Leerling en Vriend is door zijn Heiland opgeroepen naar de Heer lijkheid. Hij blijft in onze herinnering. Wij weten dat hij zich veiig voelde aan Jezus hart. Trooate de Heere zijn be droefde Oudera en Zusters Directeur. Leraren en Leerlingen der Chr. H. B. S Veenendaal, 18 April 1949 Na een kortstondige ernstige ziekte nam de Heere van ons weg onze eilige Zoon en Broer Hij wa8l37tiaaroucl •Veilig in Jezus' armen« H. G HFJJ J, M, HEII-van Buren Netty Greetje Veenendaal, 18Aprill949 »De Heden behaagde het de Heere, na een korte onge steldheid, tot Zich te nemen, onze geliefde Man en Vader, Behuwd- en Grootvader in de ouderdom van ruim 80 jaar. •Hij zal de dood verslinden tot overwinning en de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten af- wi"ften« Jes. 25 8. Veenendaal J. d. Boach-Ravenhorst B H, v. d. Bosch J, G. v. d. Bosch-v,d. Vliet E. H, van Schuppen- v. d. Bosch G. D. van Schuppen H. J, v d. Bosch Geld -Veenendaal. 21 April 1949 Prins Bernhardlaan 217 De teraard^b-atelling z D.V. plaats vinden Maandag 25 April 1949 te 14,30 uur op de Nieuwe Begraafplaats Vertrek van het sterfhuis te 14 uur Geenemuiden J. van Vulpen J. van Vulpen- Verhagen Veenendaal M, van Vulpen O. H. v. d. Bosch en Verloofde en Kleinkinderen Op Goede Vrijdag nam God van ona weg onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader in de ouderdom van 75 jaren- Veenendaal C. j. Recter-van Silfhout A.M.H.v. Woudenberg- Recter H. A, van Woudenberg Wassenaar: D. H. Recter H. Recter Schoonlingen Veenendaal Recter Recter G. A. Recter-Menhave G. M. Recter Veenendaal, 15 April 1949 Markt 7 De teraardebestelling heeft plaeta gehad op Dinsdag 19 April 1949 op de Nieuwe Begraafplaats te Veenendaal des nam. 3 uur G. C. Recter- van Schuppen Almelo: C. G, Recter G. j, Recter- van den Bosch Den Haag H. Relgraver- Recter t. C. N, Belgraver Arnhem M. C. Recter J. C. Recter-Dlepeveen en Kleinkinderen Het gehele personeel der Chem. Pharm, Fabriek v/h D. H. Recter te Veenendaal geeft met leedwezen kennis van het overlijden van de grondlegger van het bedrijf de Heer Wij gedenken met dankbaarheid zijn grote ijver en beste krachten welke hij als voorbeeld voor ons allen aan de onderneming heeft gegeven. Wij vervullen hiermede de treurige plicht kennis te geven van het over lijden van onze oud Patroon de Heer Wij waren nog meerdere jaren getuigen van zijn grote werklust en initia tief, waaraan het ontstaan van het bedrijf te danken ii en tevens zijn warme belangstelling na zijn uit treding uit de firma J BOS G. v d POEL A. VAN WALSEM Heden overleed tot onze diepe droefheid na een korte ongesteldheid nog gohee' onverwachts, onzé innig ReliefdeMan, Vader, Behuwd- en Grootvader in de ouderdom van ruim 66 jaar. Uit aller naam Wed. H. PETFRMAN- v. d Scheur Kinderen, Behuwd-, Kleinkind en Verloofden Elat (Utr.), 18 April 1949 Schoolweg 7 De begrafenis h»« ft plaats gehad Vrijdag 22 April 1949 te 2,30 uur. Voor de vele bewijzen van belangstelling onder vonden bij mijn thuiskomst uit Indië, be tuig ik langs deze weg mijn hartelijke dank aan fam. en ken nissen. Tel. O.V .W. Kon. Mar C A. de Root Grebbeweg 40, Rhenan vraagt actieve en bij voorkeur goed inge voerde V ERTEGEN WOORDIOER Brieven onder No. 219 a h Bureau van dit blad. Rood-bruine dubbele le deren actetas met 2 nik kelen sluitingen. Inhoudende een map met lea sen voor opleiding gestichte- personeel, repeti iewerk, cahiers met uitgewerkte vragen en een pakja boterhammen Gaande.op Woenadag 20/4, van Middellaan, Larikalaan, Dennenlaan, Kerke wijk, Patrimoniumlaan. Dijk- xtraat, Dijkje, Dwarsweg naar R. O. G. Overberg. Verliezer is door het missen der lessen ernstig gedupeerd Gaarneterugbezorging of bericht aan: W Brands. Middellaan 86b Veenendaal of Opvoedingsge sticht te Overberg. op Donderdag 5 Mei van 9-12 uur op het veemarkt terrein te Rhenen. e af V IEDERE DAG, iedere week, iedere maand, dat U eerder bij Albert Heijn koopt, betekent een directe besparing, die onweerlegbaar tol uiting komt in Uw huishouden. Albert Heijn dankt zijn steeds groeiende klantenkring aan het streven uitsluitend de allerbeste kwaliteit te leveren tegen de allerlaagste prijs. Zie Uw directe voordeel! Neem AH als kruidenier. HUISHOUDJAM HUtSHOUDJAM. 1a soort AH BESCHUIT ZAANSE MOLEN BISCUIT I ANUSHAGEL WITTE BLOEM ZELFR. BAKMEEL HAVERMOUT j VERMICELLI j MACARONI j MAÏZENAi SCHOENCREAM TAFELAZIJN ANANAS BLOKJES ppot pot grolt ral 100 gr. 200 gr. 500 gr. 500 gr 500 gr. ..250 gr. ..2 50 gr. P«k doos grote flea 100 gr. Besteed Uw bon voor de beste koffie: Albert Heijn's BOFFIE KOFFIE Het meest gedronken en gewaardeerdl Help het zwakke kind en grijp Uw kansl Loten van de grote nationale loterij nog beperkt verkrijgbaar in de winkels van Albert Heijn. Beatrixstraat 37 Veenendaal I Vooi le en 2e hyp. in som nige gevallen ook los geld, verze keringen en taxaties naar Fa. Mulder en Zn. Kerkewijk 193 Oude verbleekte portretten ma ken wij weer als nieuw. Portrei specialist De Smalen Korte gracht 6, Amersfoort, Tel. 353* Alle «oorten planten voo> de siertuin. A. Loef, Kwekerij SandhrinkatrsHt ■G HHP Hebt V het voornemen om een karpet, een divankleed, 'n kussen of een tafelkleed te knopen, dan dienen Uw ambitie, t(jd en Uw zorgvuldig heid het mooiste resultaat te geven. Straks komt de beroemde Neveda Smyrna-wol weer in de vooroorlogse kwaliteit, wacht even tot die er weer is. Want alleen Neveda Smyrna-wol geeft U de garantie voor de schoonheid en kwaliteit van Uw eigen werkstuk. Neveda Smyrna-wol, 6-draads, wordt gesponnen uit de beste, speciaal gekozen grondstoffen. Nevedo-Smyrna wordt geleverd in 42 diepwarme tinten, is motecht en kleurvast Het patroon vervaagt nooit! Even geduld en de mooie, sterke Neveda Smyrna-wol is overal weer verkrijgbaar! even beroemd als de Neveda handbreiml LÏIDSCHE WOLSPINNER li N.V, LEIOEN VEENEN0AAL Gelegenheid tot het Welden ▼en wee. H. v/d Dikkenberg KI. Schutje 1, Veenendaal Te koop goede Schuur met pannen en kap 3 x 4 M Kui pt rstrast 20 1 Tc kOop, wegens slapte in het bed lijf, goed Sleperspaard, Voor eerlijkheid wordt inge staan. G, v«n Laar, Stokweg 4, Rhenen Ter overname goed werkend gehoorapparaat met been- gelaidir g, compleet mei zakaccu en gelijkrich'er. Kerkewijk 24 Weda. 4J j. F.ö. vasie betr. 3 kinderen (12, 11 en 3 jaar; in Zeist zoekt zo spoedig mogelijk een Huishoudster. Br. onder nr, 217 e/h bur v/d blad Ö.z.a. net Meisje ais leerling- Kapster of ala Winkeljuffrouw liefst in Veenendaal of Rhenen Adrea Platanenlaan 13 Rhenen Te koop Licht Zomerpakje, (korte broek) leeft. pl.m. 12tot 14 jaar. Te bevragen Maandag vond na 7 uur. Mulderslaan 81 Te koop Licht blauwe zomer- aantel in goeds staat m. 40 onder punten, van Harn, Fiuitrre'r 9 Nette jongen an zoekt net Koathuis. Br. onder nr. 2.8 a/h bur. v/d blad re ko^p anngeh' den z.g.a. Tandem» C. A. Qiint, Rüwiel handel, Gelderland 9—11. Veenendaal Gevraagd op Boerderij uit- eluirend voor h»»i-h Mid-Wik werk. Een flinke Dien«tbode voor d. of d. n. H.Griffioen Middelh.weg 7. Veenendaal Te koop: Golfplaten groo» 100x244, Rode ai-nwe Dak pannen. plm. 800 stuks en Kippenhok met ren voor 6 a i0 kippen. Rr. onder nr. 216 h btir v/rf blH le koop: 2 vaarmaiveren resp. 1 en 4 weken oud bij G. R, ven L-enwen Do M-lm. Praitcnburg riet Hou- sprokkelen in de bossen van Prattenburg is tot nader orde ten strengste verboden. Gebr. Zoeten '«a g"*> Lenftfijd - Carboiiaeum tijd Prima groene CarbNi neum f 1.30 p. liter bruine Car- bolineum 10.25 p. liter. Ver krijgbaar bij JAN KOOL,Hol leweg D 120. Tel. 566 Vakkundig - Vlug Voordelig 5 cent per ladder onge acht lengte of soort. Depöt: Fa. v, d. Bosch,. Hoofdstr. 12 Fa. A, Achterberg.Pr.Bernhard- >aan 202 Fa. P, v. d. Bovenkamp, Patrimoniumlaan 23 Fa. Sukkel, Molenatr.l, Rhenen Fa.. J.Ki ?viet, Houwe g 1 Elst(U) Fa. van Hunnik, Cuneraweg 225 Achterberg Fa. van Raay, Renawoude BIJ AANKOOP VAN Fl. 2.50 AAN DE GRUYTER'S ARTIKELEN 87.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 3