J. F. TAK Kieuwsblad voor Veenendaal en Omstreken PtedM&ubten WIRlERMIORDLEZIItBER Ds. de Reuver vee rerneuzen. NA DE FEESTEN Begin de dag met IVO HOL 23e JAARGANG VRIJDAG 13 MEI 1949 No. 18 UITGAVE: DRUKKERIJ „DE GELDERSE VALLEI' ADVERTE NTIES Verschijnt 1 kaar per week inSTICHTS- en GELD.-VEENENDAAL, AMERONGEN, ELST, RHENEN. ACHTERBERG, OVERBERG, DE HAAR, HEUVELSE STEEG GROEP, BENEDENEIND, KADE MAANDERBUURT, EDERVEEN, RENSVVOUDE, SCHERPENZEEL VOOR BEHANG BUSSEN VERF GLORIA WATERVERF Oud Geref Gem. Donderdag 19 Mei 's avonds 7 uur Ds. van Leeuwen van Loenen a/d Vecht RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6.30 uur Ds Hop. Sproeten? SPRUTOL Abonnementsprijs F 0.85 per kwartaal Losse cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veen en da al Telefoon 601 Redactie W. F. ter Hoeven VALLEI Gewone advertentieprijs per m.m. 12 cent. Minimumprijs per advertentie F. 3.- Vraag en aanbod F. 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. Wanneer we nog" eens terugdenken aan hel Koninginnefeest op 30 April en he;t Bevrijdingsfeest op 5 Mei, dan krijgen we toch wel een ietwat onbe vredigend gevoel. De eerste verjaardag van Juliana als Koningin is er wat onze gemeente be treft, al heel sober afgekomen. Aan gevlag heeft het niet ontbroken, maar verder was er niet anders dan wat muziek op de Markt. Geen kinderzang, geen muziek door de straten, geen volksspelen, geen vuurwerk, niets van dat alles. Ja maar, de kas kas van „Oranje dag" was leeg en aangezien deze ver eniging gewoon is deze feesten te or ganiseren, kon er van festiviteiten geen sprake zijn. We verstaan dat, maar betreuren het meteen. We vragen ons af of het niet mo gelijk was toch een zij het dan be scheiden feestprogram in elkaar te zet ten. Voor dit doel was heus wel wat geld bij elkaar te krijgen. We zijn er van overtuigd, dat de bevolking van Veenendaal, die zo gehecht is aan 't Oranjehuis en van feestvieren houdt, gaarne bereid zou geweest zijn „Oran- jedag" financieel in staat te stellen wat meer te geven dan nu het geval is ge weest. We willen niet voorbijzien, dat de laatste dag van April zich lang niet zo goed leent lot feestvieren dan de laat ste dag van Augustus. We hebben ech ter te rekenen met het feit, dat nu voortaan het feest der Koningin in 't voorjaar valt en dan moeten we er van maken wat er van te maken valt. Trouwens, in tal van gemeenten is dit jaar de Koninginnedag met grote op gewektheid gevierd. En dan, April heeft ook z'n goeie buien. Wat 't Bevrijdingsfeest betreft, heb ben we de indruk, dat dit feest bezig is zijn warmte te verliezen. Nu is dit geen wonder. Hoe verder we afleven van het grote moment der bevrijding, hoe meer de indrukken vervagen en hoe minder de drang om het feit der verlossing te vieren. Zouden de werk gevers het in hun hoofd hebben dur ven halen 5 Mei lot een gewone werk dag proclameren, toen we voor de eerste maal die dag als een nationale gedenkdag vierden Natuurlijk niet De indrukken waren nog zo vers en de vreugde was nog zo groot, we moes ten wel onze blijdschap tot uiting brengen en heel ons volk vierde spon taan en opgewekt die eerste herden kingsdag. Dit jaar echter was hel een aanzienlijk getemperde feestvreugde, en het is te verwachten, dat dit in de toekomst eer erger dan minder wor den zal. Bij dit om zo te zeggen natuurlijk verloop komt het feit, dat het feest der bevrijding omfloerst is door de rouw over zovelen, die in de bezet- lingsijd vielen, maar ook door 't droef verloop van de zaken in Indië. Wat dit laatste betreft is er in duizenden harten vrees voor het lot van onze jongens, maar ook wrevel jegens een regering, die van niets anders schijnt te willen dan van toegeven en nog eens toegeven en daarbij niet rekent met het bloed, dat de onzen gaven voor het recht en de vrijheid der volkeren van Indië. Ook de dodenherdenking aan de vooravond van de Bevrijdingsdag zal zeker in de loop der jaren aan bete kenis gaan inboeten. Niet, omdat gaat tanen de eerbied, die we koesteren voor allen, die in de bezettingsjaren hun leven gaven voor het vaderland. Die blijft, maar behoeft zich.niet jaar in jaar uit te demonstreren in een stille optocht naar een hun ter ere opgericht gedenkteken. Doch juist omdat mettertijd die jaar lijkse optocht een einde neemt, is het zaak de gedachtenis aan die gevallen helden levendig te houden door een blijvend gedenkteken. Reeds in vele plaatsen is zo'n monument opgericht en ongetwijfeld zal ook hier in Vee nendaal 't simpele houten kruis plaats moeten maken voor een meer waardig en blijvend herinneringsteken. We willen hierin odk betrekken het kruis, dat op de berg staat opgericht op de plaats, gewijd door de gewelddadige dood van vijf vaderlanders. Wie neemt voor deze daad van pië teit het initiatief? HET VOORBEREIDENDE JAAR OP DE NIJVERHEIDSSCHOOL. Bij beschikking van 22 April 1947 werd door de toenmalige Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen (Minister Dr J. J. Gielen) inge steld een commissie van onderzoek be treffende het lager Nijverheidsonder wijs voor jongens (bekend onder de naam „Commissie Goote"; de voorzit ter was n.l. Mr Ir M. Goote, chef van de afd. Nijverheidsonderwijs van het Ministerie van O. K. en W.). In deze commissie hadden zitting een Inspecteur van het Nijverheidsonder wijs, een waarnemend Hoofdinspec teur van het Lager Onderwijs, enige Directeuren en een leraar bij hel Nij verheidsonderwijs, terwijl verder ver tegenwoordigd waren het Ministerie van Economische Zaken, van Sociale Zaken, de Stichting van de Arbeid en het Bedrijfsleven. In-één van zijn conclusies spreekt de Commissie de wenselijkheid uit van het invoeren van een voorbereidend jaar als schakel tussen Lagere School en Ambachtsschool. Naar aanleiding hiervan is door de huidige Minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen (Prof. Dr Th. Rutten) een werkcommissie ingesteld, die tot opdracht heeft gekregen op korte termijn richtlijnen uit te stippe len voor het invoeren van dit voorbe reidende jaar aan de Nijverheids school. Nu de inschrijving van leerlingen voor de nieuwe cursus is opengesteld, lijkt het mij gewenst ter voorlichting van de ouders hieraan enige beknopte beschouwingen te wijden: (Voor hen, die van dit actuele, uit 80 bladzijden bestaande rapport in zijn geheel wil len kennisnemen, zij medegedeeld, dat het bij de Staatsuitgeverij te Den Haag voor de prijs van 1.60 verkrijgbaar is.) De eisen van toelatig tot de Am bachtsschool hebben de laatste jaren nogal eens wijzigingen ondergaan. Sinds verleden jaar geldt uitsluitend de voorwaarde, dat de leerling 6 klas sen der Lagere School moet hebben doorlopen. Deze verandering is in de kringen van het Nijverheidsonderwijs met zeer gemengde gevoelens begroet. Eén van de moeilijkheden, die zich voordoen is wel deze, dat de (soms maar juist 12-jarige) leerlingen vaak te klein en te tenger zijn voor de praktijklessen Aan de andere kant heeft ook het doorlopen van het 7e leerjaar bezwa ren, waarvan ik bijvoorbeeld noem: Vele leerlingen voelen zich niet meer thuis op de L.agere School, als hun vriendjes uitvliegen naar H.B.S., ULO enz., ook al omdal vrijwel overal een afzonderlijke 7e klasse ontbreekt, waardoor "de leerlingen in het gunstig ste geval een aanhangsel (tje) bij de 6e klasse vormen, dus een blok aan het been van die klas en aan dat van de onderwijzer. Het komt ook voor, dat een leerling bij gebrek aan een 7e klas in zijn eigen school, nog gedurende een jaar op een andere school wordt ondergebracht. Naast het bezwaar, dat een dergelijke school zich niet naar de Ambachts school kan richten, komt de zeer ern stige bedenking, dat de jongen in één jaar tijds 2 maal van school moet ver wisselen, waardoor van een band met de „tussenschool" geen sprake kan zijn. Bij de nieuwe toestand wordt daar entegen de totale tijd, op de Am bachtsschool doorgebracht, van 2 jaar verhoogd tot 3 jaar, waardoor de band met deze school sterker, en het saam horigheidsgevoel onder de leerlingen groter wordt. Zij, die zich voor ogen hebben ge steld een vak te gaan beoefenen, wil len liefst zo spoedig mogelijk met dat vak in aanraking komen. Het is dan ook onder de vorige toelatingseisen meermalen voorgekomen, dat hoofden van scholen mij vroegen of het niet mogelijk was, hun flink uit de kluiten geschoten pupillen uit de 6e klasse toch te aanvaarden; vaak verlieten deze knapen huilend mijn kamer, als ik ze moest teleurstellen. De voorgestelde regeling lijkt mij een oplossing, waarbij het belang van de toekomstige A.B.S.-leerling ten zeerste is gediend. Zij biedt o.a. de vol gende voordelen: A. Het door een kind toch altijd gevreesde toelatingsexamen komt te vervallen. Deze „zeef" (aan onze school werd jaarlijks 10 afgewe zen) werkte natuurlijk, ondanks het tweezijdige karakter, dat aan het exa men werd gegeven, niet altijd even ge lukkig, en we zijn dan ook zeer dank baar, dat we nu een vol jaar gelegen heid zullen krijgen om te onderzoe ken: le. Of een leerling geschikt is voor een technisch beroep, en: 2e. Of het vak, dat hij zou willen kiezen, met zijn aanleg in overeen stemming is. B. Omgekeerd krijgt de leerling ge legenheid zich een betere voorstelling te maken van wat een bepaald Vak voor hem betekent en wat dat van hem eist. Het zal dan ook niet meer nodig zijn, dat vader en zoon me na een langdurig gesprek toch nog vragen of ik nu maar zeggen wil, wat de jongen mo§t worden! Ik moge ter illustratie hier nog eens het geval vermelden van de leerling, die na drie maanden teleurgesteld kwam vertellen, dat hij van school ging; hij had zich n.l. opgegeven voor instrumentmaker en meende nu, dat hij muziekinstrumenten zou gaan ma ken en repareren. C. De overgang van Lagere School naar Ambachtsschool wordt voor de leerling gemakkelijker. Het vaklera- rensysteem op de Ambachtsschool maakt het noodzakelijk, dat dé leer ling les krijgt van een vrij groot aan tal leerlingen. Bovendien komt hij van 26 uur op 3.8 y2 uur les (plus huis werk). In het voorbereidend jaar zal dit aantal lager zijn (28 a 30 met inbe grip van pauzen). Voorts zal waar schijnlijk meer dan de helft van het onderwijs „algemeen vormend" zijn, d.w.z. voortbouwen op de leerstof van de Lagere School. Dit kan dus voor een klas doof één of twee leraren (dire hun loopbaan als onderwijzer op de Lagere School begonnen) gegeven worden, waardoor het totale aantal leraren, dat aan een klas les geeft, belangrijk daalt. D. De« „handenarbeid", die op som mige Lagere Scholen reeds gegeven wordt, kan in de goed geoutilleerde lokalen van de Ambachtsschool beter tot zijn recht komen. Zij kan de alge mene handvaardigheid van de jongen bevorderen, hetgeen de eigenlijke op leiding (van slechts 2 jaar) ten goede zal komen. Nadrukkelijk zij vastgesteld, dat het eigenlijke vakonderwijs in het voor bereidende jaar niet wordt gegeven; dit is ook niet mogelijk, omdat de be roepskeuze eerst plaats vindt na dit jaar. E. Bij sommige vakken van het algemeen vormend onderwijs zal het mogelijk zijn zich gedeeltelijk te rich ten naar het aansluitende Ambachts school-onderwijs, b.v. bij tekenen; Naast het handtekenen zullen het lijn tekenen en het voorbereidend vakte kenen kunnen worden beoefend, waar door op de Ambachtsschool een belere aansluiting tussen het vaktekenen en het praktijkonderwijs kan worden verkregen. Zo kunnen bij het vak „rekenen" reeds enige elementaire wiskundige begrippen worden bijgebracht; door deze verschuiving kan het wiskunde onderwijs op de Ambachtsschool weer beter aansluiten bij de vaktheorie, ter wijl het er thans vaak bij achterblijft. F. Bij de bestaande toestand treedt een heterogene bevolking van zeer uiteenlopende ontwikkeling, afkomstig van een groot aantal Lagere Scholen, telken jare weifelend en zoekend de Ambachtsschool binnen, en heeft enige maanden nodig om zich aan te passen of tot de conclusie te Jtomen, dat de keuze verkeerd is geweekt Bij de nieuwe situatie zullen na een selectie, waarbij een veel geringer kans op verkeerde beoordeling be staat, vrij homogene groepen leerlin gen hun intrede in de eigenlijke Am bachtsschool doen, en direct doelbe wust kunnen aanvangen met de be oefening van het vak hunner keuze. Dat daarmede het belang van de ge meenschap, die zo dringend behoefte heeft aan geschoolde krachten, even als het belang van deze werkers zelf, ten zeerste is - gediend, spreekt even eens voor zichzelf. Tenslotte zij er nog op gewezen, dat in dit jaar toelating mogelijk is voor de voorbereidende klasse en voor het eerste leerjaar; het ligt echter in de bedoeling om in hel vervolg behou dens uitzonderingsgevallen alle toe komstige AmbachtSschoolleerlingen eerst het voorbereidend jaar te laten doorlopen. NAAR TELhFOON 632 Hoofdstraat 118 Drogist, Apoth. As». (Ing. Med, GROTE BUITENLANDSE BELANG STELLING VOOR DE NEDER LANDSE LANDBOUW. In vergelijking met voorafgaande jaren bestaat er dit jaar in het buiten land een toenemende belangstelling voor de Nederlandse landbouw. Hoe wel in het bijzonder de grote herstel werkzaamheden zoals op Walcheren de aandacht trekken, blijken de vele buitenlanders, die ons land bezoeken, evenzeer grote bewondering te koes leren voor de voortvarendheid, welke op alle agrarische gebieden in ons land wordt tentoongesteld en waarin vooral de vruchtbare samenwerking lussen het wetenschappelijk onder zoek en de practijk tot uitdrukking komt. In het middelpunt van de belang stelling van de in de Nederlandse landbouw geïnteresseerde buitenland se bezoekers staan de Aalsmeerse bloemenveilingen, welke de grootste coöperatieve bloemenmarkt in Europa is, de glascultuur in het Westland, de gemechaniseerde landbouw bedr ij ven in de Wieringermeer, de Haarlemmer meer en elders, de verschillende proef- b<. - - njen, waar de resultaten van heP^ëtehstnappeiijk onderzoek wor den^ getoetst, het Veredelingsinstituul van het Centraal Bureau te Hoofd dorp, de Stamboekbedrijven, de Zui velbedrijven, de verschillende proef tuinen, de Landbouwhogeschool en de laboratoria en instituten voor land bouwkundig onderzoek te Wageningen etc. Voor het seizoen 1949 zijn tal van excursies georganiseerd voor belang stellenden in de Nederlandse land bouw, met inbegrip van de akkerbouw, de tuinbouw, de veeteelt en de zuivel industrie, uit Engeland, België, Frank rijk, Zwitserland, Denemarken en Zweden. De voorgenomen totstandko ming van de Benelux speelt uiteraard een rol in hèt feit, dat onze Zuider buren een groeiende belangstelling voor de Nederlandse landbouw aan de dag leggen. Behalve het bezoek van gezelschappen komen ook uit tal van delen van de wereld waaronder Australië en Nieuw Zeeland perso nen, die een speciale studie maken van de verschillende onderdelen van onze landbouw. De organisatie van de excursies, welke veelal op aanvrage van de Ne derlandse landbouw-attachés in het buitenland plaats hebben, berust bij het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, dat met het oog op de omvang van het bezoek, speciale voorzieningen heeft getroffen in het belang van een deskundige lei ding. In overleg met de Landbouw hogeschool te Wageningen zullen oudere-jaarsstudenten voor dit doel worden ingeschakeld. Hierdoor zal het mogelijk zijn, gelijktijdig een groot aantal buitenlandse gasten te ontvan gen, zoals bijvoorbeeld in deze maand, wanneer omstreeks dezelfde periode drie groepen van in totaal 150 Engelse landbouwers ons land zullen bezoeken. Afgezien van het verheugende feit van de waardering voor onze land bouw, welke uit deze belangstelling van over de grenzen blijkt, en die mede strekt ter bevordering van het handelsverkeer, komt het toenemende buitenlandse bezoek eveneens onze de- viezenpositie ten goede. AMERIKA COMPLIMENTEERT NEDERLANDSE BOEREN. In een brief aan Dr Alan Valentine, het Hoofd van de E.C.A.-missie in Ne derland, geeft de heer W. A. Rex, een van de E.C.A.-auforiteiten in Wash ington ten aanzien van de 33 jonge Nederlandse boeren, die in Amerika de landbouwmethoden bestuderen, o.m. te kennen, dat hij zich verplicht acht de Nederlandse Regering en Dr Valentine geluk te wensen met de keuze van de jonge boeren, die in het schema van de technische bijstand van het Marshall-plan naar Amerika zijn uitgezonden. Volgens de heer Rex kent ieder voldoende de Engelse taal om van zijn verblijf- in Amerika volledig te kunnen profiteren. De .neer Rex besluit zijn brief met de opmerking: „Het is beslist een plezier en een voor recht met deze fijne jonge kerels te kunnen werken". Het E.C.A.-bureau in Washington tracht zoveel mogelijk te bevorderen dat het contact tussen de jonge boe ren, die op verschillende landbouw bedrijven in 12 staten zijn onderge bracht, bewaard blijft. Het geeft daar toe een speciaal krantje uit, waarin de deelnemers hun ervaringen kunnen weergeven. De naam van het krantje is „Dutch Treats", een woordspeling van een in Amerika gebruikelijke uit drukking voor het betalen van eigen kosten. voor Zondag 15 Mei 1949. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk. Markt 9.30 uür Ds Vroegindewey, 5 uur Ds v. Wijngaarden. Julianakerk 9.30 uur Ds v. Wijngaarden, 5 uur Ds v. d. Graaf van Nijkerk. Vredeskerk 9 en 10.30 uur dhr Schinkel van Scher penzeel, 5 uur Ds Vroegindewey. Dijk- straat 2.45 uur Ds Vroegindewey. Veeneind 3 uur Ds Hop van Renswou de. Sola Fide 10 uur Ds v. 't Hof van Tiel, 5.30 uur Ds v. Barneveld van Den Haag. Ger. Kerk. 9, 10.30 en 5 uur Ds v. d. Brink. Ger. Kerk onderh. art. 31 K.O. Openb. lag. school. Pr. Bernhardlaan. 10.3^ uur en 3 uur Stud E R PRIJSAANDUIDING VERPLICHT. Nu de tijdsomstandigheden het mo gelijk maken, ten aanzien van meer en meer artikelen de prijzen vrij te laten, acht het Directoraat-Generaal van de Prijzen het gewenst, er de aan dacht op te vestigen, dat deze vrij lating geen verandering brengt in de verplichting, geëtaleerde goederen van prijsaanduiding te voorzien. Het is gebleken, dat op dit gebied hier en daar misverstand is ontstaan. De prijsaanduidingsvoorschriften zijn ten volle van kracht gebleven en gel den vodr alle goederen die van de openbare weg af zichtbaar ten ver koop zijn uitgestald. De prijsaanduidingsverplichting geldt ook voor artikelen, die niet van de openbare weg af zichtbaar zijn uit gestald, maar wel ten verkoop worden aangeboden, onverschillig waar deze zich bevinden, indien het betreft voe- dings- en genotmiddelen, textielwaren of lederwaren. Ook voor diverse dienstverrichtingen zijn prijsaandui dingsvoorschriften uitgevaardigd, wel ke nog volledig van kracht zijn. Ge noemd kunnen bijvoorbeeld worden het horecabedrijf, kappers, schoen herstellers, rijwielbewaarplaatsen enz. Tanden blank en rein; adem fris als morgendauw. (Ing. Med.) Postma van Den Chr. Ger. Kerk. 9.30 en 5 uur Ds Slofstra. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur Ds Kok. Leger des Heils. Zaterdagavond 7 uur Straatzang. Zondagmorgen 10 uur Heiligingsdienst, 7 uur Openluchtsa menkomst, 8 uur Verlossingssamen- komst. (Vaarwelssamenkomst Kapi- teine Haneveld en Luitenante Dijk stra.) Donderdagavond Welkomsavond nieuwe officieren. Ned. Prot Bond. 10.30 uur Ds Gol- derman van Amsterdam. RHENEN. Ned. Herv. Ger. Evang. 10 en 6 uur dhr M. J. Middelkoop van Oud Beijer- land. Ger. Gem. 10 en 5.30 uur leesdienst. Maandag 16 Mei n.m. 7.15 uur Ds v. d. Berg. Dinsdag 17 Mei n.m. 7.15 uur Ds Stuyvenberg. ELST. Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur Ds Vlasblom. Ger. Gem. 9.30 en 6 uur leesdienst. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur dhr v. Viegen. Veeneind. Woensdag 7.30 uur dhr Edelman van Soestdijk. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6.30 uur dhr v. Noort. Ger. Kerk. 10 en 6.30 uur Ds Bruins van Soest. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur Ds Bieshaar. VEENENDAAL. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter E. A. C. Reijdon, Kerkewijk, telefoon 329. EDERVEEN. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 6 uur tot Zon dagavond 12 uur dokter De Waard, De Klomp, telefoon 200. ELST—AMERONGEN. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 10 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter Kars te Amerongen. VELE KLEINTJES EEN GROOT GEHEEL! Zuipigheid is nog steeds een zaak, waaraan we niet licht teveel aandacht kunnen besteden. Heeft U er bijv. wel eens aan ge dacht, hoeveel brandstof verknoeid wordt door onzuinig koken? Volgens een onderzoek hiernaar moet dit ver lies voor alle gezinnen in ons lajid,te zamen jaarlyKs Ook daarom is het, dat wij U^steeds weer op he't hart drukken: kook groen ten en aardappelen met weinig water. En temper de warmtebron, zodra de inhoud van de pan kookt. Meen niet, dat het eten eerder gaar zal zijn, wan neer het „hard" kookt:'meer dan kook- temperatuur kan het daardoor immers niet bereiken! Bovendien voorkomt U, door de vlam tijdig laag te draaien, aanbranden, overkoken en onnodig slijten van Uw pannen. Een ander punt1 van belang is het schoonmaken van groenten en aard appelen: oefen U in dun schillen en gooi als regel niets weg, dat gaaf en fris is. Groene plantendelen plegen de meeste vitamines te bevatten: gebruik dus ook b.v. de uiteinden van prei en de buitenste bladeren van andijvie zo veel mogelijk. Hardgroene bladeren van kropsla, die rauw minder smake lijk zijn, kunt U even stoven. Restjes aangemaakte bloem of an dere bindmiddelen zijn vaak de vol gende dag niet meer bruikbaar. Neem dus niet meer dan direct nodig is; des noods kunt U een overschotje in vla of pap verwerken. In vele gezinnen verdwijnen weke lijks liters overgebleven thee door de gootsteen. Dit is heel jammer, want thee behoort tot onze duurste genot middelen. Beter geriskeerd, dat U te kort komt, dan steeds teveel te maken; een extra kopje is vlug genoeg gezet! Tenslote nog iets over het brood: gebruik het op, ook al kunt U er nu zoveel van krijgen, als U hebben wilt! Van oud brood kan men talloze lek kere dingen maken: wentelteefjes, broodpap, een schoteltje met appels of ander fruit, wat „soldaatjes" bij de spinazie. Als straks de nieuwe haring komt, zal ze heerlijk smaken op toast: dunne sneetjes oud brood, geroosterd (b.v. in een gasvlam) of gebakken in de koekepan. En paneermeel kunt U maken, door geroosterd brood fijn te rollen met een fles of deegrol; zo spaart U beschuitkruim of pakjes pa neermeel uit. COMITÉ van maakt bekend dat op 19 Mei D.V. (Dpnderdagavond) hoopt te spreken in gebouw „Eltheto.' Aanvang 7.30 uur - Toegang vrij, (Ing. med

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 1