SpresKuioorden en gezegden. Ueenendaai Rdenen spaarnanH veenendaal en omsireher Officieel geopend Het bezoek van Z. K. H. Hoog-4 heid Prins Bernhard Aanrijding Leerlingenavond. Jubileum. Candidaten voor de a.s Gemeenteraadsverkiezingen. Gaasbeek, D. J. Rebergen, K. vpn Doorn, A. Ballonnen kwamen in Duitsland en Zwitserland terecht D. C Baars (België). In aansluiting aan hei dezer dagen in de pers opgenomen voorlopige be richt betreffende de voorgenomen 9tudie-tocht van Z. K. H. Prins Bern hard der Nederlanden kan thans na der worden medegedeeld, dat deze tocht zal plaats vinden op Woensdag 25 Mei a.s. De excursie omvat een groot deel van het Z.O., het Zuiden en het Westen en zal, beginnende te 9.25 uur bij de gemeente Woudenberg, gaan langs Renèwoude en Veenen- daal, in welke laatste plaats, waar het gezelschap om 10 uur zal arriveren, ongeveer twee uren wordt verbleven voor een bespreking met vertegen woordigers uit alle groepen der be volking uit de Z.O.-hoek. Verder gaat de tocht over Amerongen, Langbroek, Werkhoven, Houten, Jutphaas naar IJsselstein, aankomst half vier, waar eveneens een samenkomst, ditmaal voor de vertegenwoordigers uit de Z.W.-hoek der provincie, zal plaats vinden. De reis wordt daarna tegen half vijf voortgezet, waarbij achtereenvolgens eveneens een kort bezoek wordt ge bracht aa'n de gemeenten Montfoort, Linschoten, Kamerik, Wilnis, Vinke- veen en Waverveen. Na een wat lan ger oponthoud in laatstgenoemde ge meente zal de tocht, te ongeveer kwart voor zeven beëindigd worden met een bezoek aan de gemeente Vreeland. Ballonwedstrijd. Ter gelegenheid van het begin der Klokjes week, georganiseerd door de Veenendaalse Winkeliersvereniging „Handel en Nijverheid" werden Zater dagmiddag j.l. meer dan 1500 luchtbal lonnetjes opgelaten. In de Eierhal was het een geweldige drukte bij de uit rèiking van deze ballons. De kinderen hadden op de scholen reeds een label ontvangen. Vele ballonnetjes kozen reeds het luchtruim, voordat de tocht door het dorp begon, voorafgegaan door het Chr. Tamboer- en Pijper corps „Prins Bernhard". De ballonnetjes werden in de Sta tionswijk opgelaten. Burgemeester Bakker liet als eerste een zeer grote ballon los, waarna de overige ballon netjes onder oorverdovend gejuich der kinderen de lucht ingingen en voort gestuwd door een straffe wind in Z.- Oostelijke richting verdwenen. De belangstelling voor de oplating was enorm. Intussen was het ook in de winkel- eerste dag der ^Wntkelweek" £)e spreekwoorden- en gezegdenprijsvraag schijnt ook zeer goed in de smaak te vallen en vooral de jeugd trekt van etalage naar eta lage om de eerste woorden van het spreekwoord op te schrijven, om zo doende thuis het gehele spreekwoord te vinden. De 66-jarige landbouwer v. d. V. uit Renswoude werd op de Rijksstraat weg nabij De Klomp Vrijdagavond door een Amerikaanse personenauto aangereden en ernstig gewond. Na de eerste hulp van Dr. Ringelestein werd het slachtoffer naar het Julianazieken- huis te Ede overgebracht. Het slachtoffer is inmiddels aan de opgelopen verwondingen overleden. Reclame-markt. De gewone wekelijkse markt op Dinsdagmorgen begint een goede op leving te vertonen, maar hel zal nog wel jaren duren, voordat zij zo groot is en zoveel belangstelling zal trekken als de reclamemarkt, welke Dinsdag van 38 uur gehouden werd ter gele genheid van de Klokjes week. Op sommige momenten kwam men slechts voetje voor voetje voorwaarts. Vele winkeliers bleken zeer goedé marktkooplieden te zijn. Wat tevens opviel was het groot aantal vreemdelingen dat Veenendaal Dinsdagmiddag bezocht, zodat het ook in de winkelstraten ongewoon druk was. De verschillende busdiensten konden maar amper de bezoekers ver voeren. De reclamemarkt is evenals het vorige jaar weer het hoogtepunt geworden van de Veenendaalse win kelweek. alleen de Piano- en Harmoniumleer lingen zich zullen laten horen, maar juist de veelzijdigheid van de muziek school zal hier uitkomen, daar ook 't „Eerste Veenendaalse Strijkorkest" zal optreden en enkele zangnummer tjes zullen worden ten beste gegeven. i BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: Jacob Nouris 18 jaai en Magdalena Kwarten 19 jaar. Dirk Hendriks 27 jaar en Mathilda Alberti 23 jaar. Getrouwd: Maarten van der Meer 26 jaar en Lubertha Looijen 22 jaar. Geboren: Jacob, zoon van Antonie van Wijk-en van Anna Maria v. Ewijk. Johanna Alida, d. van Willem de Kleu- ver en van Gerritje Johanna Boers. Aartje Petronella Maria, d. van Pieter Romijn en van Adriana Elisabeth Geurts. Gerrit Willem, z. van Evert v. Manen en van Petertje Rosbach. Si mon Bastiaan, z. van Arie Waarden burg en van Maartje Schuitmaker. Hendrikus, z. van Gerrit Cornelis Be rends en van Margarefha Jacoba Wil- helmina van de Weerd. Frank Alexan der, z. van Nicolaas Theodorus van dei- Veen en van Wilhelmina van Poel geest. Jan Wilhelm, z. van Cornelis v. d. Heuvel en van Hendrika van Vie- gen. Gijsbertus Hendrikus, z. van Ger rit Jan Jansen en van Lucya Johanna Dina Vink. Hendrik, z. van Johan Ma rie Schuilenburg en van Woulerina Petronella Lieftink. Overleden: Geen. van de Craats, W. van den Dikkenberg, van Barneveld, G. SGP. van Hunnik, B. van Kampen, D. van Deelen, G. J. van Beek, T. M. de Kleuver, A. Valkenburg, E. K.V.P. Rothuijsen, J. A. Righart, L. J. M. H. Rijsemus, C. B. Jakobsen, A. F. CPN. Veenendaal Veenendaal Veenendaal «Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Sukkel, C. de Jong, L. van Ewijk, J. Gem. Belang, van de Bovenkamp, H. W. G. V'daal van de Bovenkamp, J. J. V'daal Alg. Belang, van Son, W. A. J. Veenendaal Janssen, G. Veenendaal Benoeming. De heer Kor Dijkstra, Dir. der Vee- nend. Muziekschool „Ars Musica(i, die onlangs benoemd werd tot leraar voor zang aan de Chr. Huishoudschool al hier, ontving thans een benoeming als zodanig aan de Chr. Huish.school te Ede. Evenals in het najaar van het vo rige jaar zal ook nu door de leerlin gen van de Veenendaalse Muziekschool Ars Musica" een leerlingenavond ge geven worden en wel op Dinsdag 17 Mei, des avonds 7.45 uur in gebouw „Eltheto". Het ligt in de bedoeling, dat niet Gevonden en verloren voorwerpen. De» burgemeester der gem. Veenen daal maakt bekend, dat ten gemeen tehuize, Hoofdstraat 34, terug te be komen zijn de navolgende op de open bare weg gevonden voorwerpen: Een kruk van een auto, een dames hoed, drie portemonnaies, twee étui's met bril, een tasje, een gekl. hoofd doek, vier zilverbonnen, een metalen duimstok, een witte slipover, een pad- vindersriem, een handschoen, een vul penhouder, een textielkaart, een paar wollen sokken, een tas met inhoud. Aangelopen een bruin hondje; op het postkantoor is blijven staan een doos, inh. 5 textielkaarten. Dat als verloren zijn aangegeven: een mand, inh. textielgoederen, een fietslamp, een kinderschoentje, een studieboek, twee polshorloges, een bankbiljet van 10,-, een ballpointpen, een portemonnaie, een bruin leren ceintuur, een zak inhoudende 5 kg. kip penvoer; Weggevlogen twee duiven kleur wit- bruin, en twee duiven (meeuwtjes). Veenendaal, 11 Mei 1949. 1De Burgemeester vnd. A. BAKKER. Eiermarkt. Op de Veenendaalse eiermarkt wer den Dinsdagmorgen aangevoerd 80.000 eieren. De prijzen varieerden van 13,- tot 13,75 per 100 stuks. Dinsdag herdacht het echtpaar Hardeman—Van Noord, Talmaplein 10, hun gouden huwelijksfeest. De bruid en bruidegom, resp. 80 en 75 jaar, genieten nog een uitstekende gezondheid en voor hun 50-jarige echt vereniging bestond veel belangstelling. Op 20 Mei viert hel echtpaar Bou- manVan Schoonhoven, Wilhelmina- straat 30, eveneens hun gouden huwe lijksfeest. A.R. Vrijdagavond werd in Hotel De Korenbeurs de „Spaarbank Veenen daal" officieel geopend. Een groot aan tal genodigden woonden deze avond bij. De Voorzitter van de Nutsspaarbank te'Wageningen, Prof. Ir. M. F. Visser, schetste het belang van een sociale in stelling als deze voor Veenendaal. Het geld d it door de spaarders bij despaarbank Veenendaal wordt gebracht, wordt weer belegd in uiterst soliede effecten en hypo theken. Het inkomen van de spaar bank bestaat uit het meerdere dat /ij van haar beleggingen ontvangt dan dat zij aan haar spaarders vergoedt. Hiervan worden de on kosten betaald en wat er daarna nog over mocht zijn wordt ge stort in een reservefonds dat dient tot meerdere zekerheid en veilig heid van de door de inleggers gestorte gelden. Aandeel in de inst of tantiemes aan bestuurs leden of aan de leden van de Commis«ie van Toezicht en ad vies komen niet voor daar deze heren hun werzaamheden voor de spaarbank geheel belangloos ,ferrichfen. Nutsspaarbank te Wageningen, die haar 100-jarig bestaan reeds enige ja ren achter zich heeft én in die tijd een reserve van meer dan 600.000,- heeft gekweekt, garandeert deze Veenen daalse instelling. Hiermede wil Wage ningen haar dank tot uiting brengen voor de gastvrije ontvangst in Veenem daal ondervonden tijdens de evacS* in 1944. Na Prof. Ir. Visser sprak Dr. Ir. Smith waarbij hij een technische toe lichting op de Spaarbank gaf. Namens de Commissie van Toezicht en Advies sprak de heer D. Sandbrink. Het woord werd verder nog gevoerd door Burgemeester Bakker, Dr. J. R. A. Buning en de Heer J. F. Heemink. De „Spaarbank Veenendaal" is on dergebracht in het oude Polderhuis aan de Hoogstraat, dat zich voor deze doeleinden zeer goed leent. P O 1 i t i e - r a-p p o r t t Nederlandse Spoorwegen is men doen- Bij de H. van Schuppenbrug de om in de diverse treinstellen foto's 'ijn door de Gemeente verse bloe van Rhenen te laien aanbrengén. De metjes geplant. Het blijkt echter. gemeente verhoogde de subsidie, het- dat voortdurend van deze bloe- geen spr- van grote betekenis noem- men weggenomen wordt. De po de' vooral daar de financiën nog steeds litie verzoekt thans het publief opgevoerd dienen te worden. Op de pl. ook hierop toe te zien en onmid- verenigingen werd een beroep gedaan lelijk de politie te waarschuwen zoveel mogelijk mee te werken aan de indien men getuige is van deze komende Vacantieweek. vernieling of diefstal. ^et Cebuto en NBM worden onder- Een drietal personen werden handelingen gevoerd voor het ürgani- in de afgelopen week bekeurd sele" Va" t0thten naal' Rhenen' Met wegens het rijden /onder licht. Belgle en Luxemboul» wordt contact opgenomen voor de uitwisseling. Bij rJeI L ?n PerSOOn, WOrd pr°' de Waterstaat drong de vereniging aan mi h F i °PSemaakt wegens Lp spoecjige verbetering van de.Greb- s eiing. beweg. De KLM heeft een schitterend Men is thans op de Larikslaan album in bewerking van foto's van en Middellaan bezig met het aan Rhenen en omgeving. Ook in de rij- brengen vaxi een asphait-betoniaa. dende VVV-etalage is Rhenen "verte- op de inmiddels reeds klaarge genwoordigd. Het jeugdkamp van de maakte wegen. De werkzaamhe NJHC op de „Eikelenkamp" te Eist den, die door de Fa. Gebrs. Brui zal binnenkort een der drukste kam- te Ede worden uitgevoerd, vor- Pen van Nederland zijn. Ook dit jaar deren snel. Ook in de anderen Iza* een tweede inlichtingenbureau op straten waar deze beton asphalt- de Grebbeberg worden geopend, wegen komen, n.l. in de Dennen- BÜ de rondvraag drukte de heer laan en Boslaan zijn de wegeL w°lff er zijn spijt over uit, dat in on- reeds van een puinlaag voorzieL ze gemeente zo weinig mensen zijn, en geheel verhard. Dit zijn than?- die in verenigingsleven actief werk- de eerste straten in Veenendaal. zaam zijn. Er moet in de Rhenense ge- welke van asphalt worden voor- meenschap* veel meer belangstelling zien. Tot nu toe waren het uit I bestaan voor het verenigingsleven, sluitend klinkerstraten. Qit zal de verenigingen ten goede ko- Het Boslaanplan tovert dezf men, aldus de heer Wolff, verzonken hoek» van vroeger, Wethouder, v. d. Steeg sprak ten- tot een van de modernste woon-1 slotte uit naam van het gemeentebe stuur woorden van dank, waardering, hoop en vertrouwen aan het adres van wijken in Veenendaal om RITMEESTER Schaaktournooi VVV in het algemeen en de voorzitter in het bijzonder. Spr. noemde de ver eniging een machtige pijler waarop 'n brug is gelegd om Rhenen naar een betere toekomst te brengen. Damkampioenschappen. De kampioen dammen van Rhenen is nog steeds niet bekend en in het clubhuis aan de Driehoek wordt nog van Stempvoort, W. Middelhoven, Alb. Slok, Jac. de Gooijer, C. Bos, H. Kroesbergen, S. Diepeveen, E. C. van Amerongen, C. van der Sluis, A. van Kuyk, C. N. van Leeuwen Jzn., H. van Beek, W. Maris, P. W. C.H.U. de Ruiter, Ant. Bastmeijer, M. van Galen, W. de Kleuver, E. Scholten, J. van Amerongen, Jac. de Gooijer, D. van Dijk, T. Slok, Joh. van de Hoef, E. J. van Hunnik, D. J. van Schuppen, P. van Genderen, C. P.v.d.A. van Hardeveld, Joh. Verkuijl, T. Jansen, J. H. H. Plant, H. M. J. van Eden, J. van der Woerd, H. J. Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaat Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Reeds van het begin van deze week af komen de labels terug van de ballonwedstrijd aan het sec etariaatderVeenendaalse Win- keliersvereriging. Uit de steeds aanhoudende stroom blrkt, dat de ballonnetjes, die jl. Zaterdag om half vijf zijn opgelopen via de Betuwe en het noordelijk deel van Limburg Duitsland zijn inge trokken. Hoewel er vele inzen dingen uit Nederland bij zijn, komt het overgrote merendeel toch uit het Rijnland Westphalen. De ballonne jes zijn o.a. gevonden in Duisburg, Wie-baden, Bonn en rot nu toe zijn er twee inzendin gen uit Neukirch in Zwitserland binnen. De meeste vinders schrijven een ardig biiefje er bij of soms een aantekening op de label, hoe en waar de ballon werd gevonden, terwijl weer anderen cok de bal Ion terugzenden. Enkele vinders makek van de gelegenheid gebruik door middel van deze label een correspondentie-vrindje of vrien dinnetje te vinden. De puzzelaars van de spreek woorden en gezegden wedstrijd wordt bericht, dat zij de op'os ingen bij eventueel te kort aan officiëele formulieren, ook kunnen inzenden op gewoon briefpapier Onder voorwaarden dat de num mers op de j iste volgorde komen Hofland, Patr.laan; Huibers Nieuweweg en de nummers 141 en 35 „van Hotel de Haas ver vallen. Nieuwe deelnemers v. Barneveld, v. d Polstraat, v. Kesreren, Bea- trixstraat, v. d. Weerdhof, Beneden eind. Dinsdagavond^ werd de derde ronde gespeeld om het Ritmees ter Schaaktournooi. De uitslagen w^ren als volgt: Klasse I G. Blankestijn M. v.d. Bovenkamp 0-1 Klasse II: P*ePeveen,~ A Biankespoor 1*0 steeds fel gestreden. Vtenhof-E. Versteeg 0-1 H. Meulenbroek-G Koudijs 1 0 Geiijnsen-G. Koudijs 0-1 Klasse III; Groep A. Hardeveld-C. Blankestijn 0-1 Dijkstra-C. Blankestijn 0-1 Dijkstra-G. v.d. Scheur 1-0 Groep B. v. d Haar-C. Wijnbergen 1-0 Heikamp-J. Hiensch 1-0 Groep C. -f. v. Manen—J. Slok 1-0 de Kie id—D, Jansen 1-0 Groep D Baars—D Bos 1-0 C. Bmrs-D. v. d. Scheur 2 O. v. Manen-R. Devilee 10 D- B^s-P. v. d Scheur l—O Groepskampioen lil klasse zijn A C. Blankestijn B. J. Hiensch C. H. v. Manen De Veenendaalse* Postduiven- ver. «De Snelpost» hield een wed vlucht op 8 Mei j 1. van Vilvoorde I Schumann, met medewerking De uitslagen in de eerste klas wa ren: J. v. SettenL. A. Lieuwen 2— 0; G. v. SettenM. v. Manen 20; A. de Groot—W. v. Dijk 11; J. Tolle naarJ. H. v. Dijk 20; A. J. v. Ma nen—J. H. v. Dijk 2—0; M. v. Manen A. J. v. Manen 02; J. Tollenaar Lieuwen 0—2; E. Visee—A. de Groot 02; H. v. SettenW. Baars 1—1; VoskuilenW. v. Walsem 20 en J. H. v. DijkD. Linde 02. Tweede klas: RademakerT. v. Dijk 20; VeenendaalG. Spies 20; T. v. Dijk—K. Pleijler 20; Keijman— Meurs 20; VeenendaalT. v. Dijk 02; GeerlofKeijman 20 en J. SmitSpies 02. v „Kunst Na Arbeid" gaf culturele avond. In Irene gaf de Arbeiderszangver eniging „Kunst na Arbeid" Zaterdag avond een grootse uitvoering van de werken „Der Rose Pilgerfahrt" van F. Mendelssohn en „Lorely" van Robert van so- De prijzen vielen alsvolgt D. G. Schans 1-44-50; H. van Kooten 2-'4-22 25; H. J. van Manen 3-7-19; M Lansing 4-3 H. L Spies 5-6-12-13-46-51; D. J. v. Deelen 7—45 ;C. v. Gin kei 9-17-23-56-58; H v. Vee nendaal 10-34-35G J Hen driks 11-41-42-43; A. Aalbers 15-53; C G, Schot 16-37; T. v Dijk 18; R. van Manen 20; v d. Zilver 21A. v. Asselt 24—38 55; G. G. Schor 26-27-33; A Merlijn 28-30-36; G. de Geit. 29-49; F. Spies 32: W, A. Ei mers 39; A. J. Boers 40; C. v Asselt 47: J. Ulrich 48-59; H v. d. Haai* 52; G. J. van Manen 54; J. Geerestein 58: J. W Ga zenbeek 60. V.V.V. kwam in jaarvergadering bijeen. In het „Wapen van Rhenen" kwam de vereniging voor vreemdelingen listen van naam. De muzikale omlijs ting en begeleiding werd aan de vleu gel door Jaap Hillen op sublieme wij ze verzorgd. Onder de bezielende lei ding van de dirigent Willem Verweij, werden beide werken met groot en- train uitgevoerd. Het was een genot voor elk zangliefhebber. Willem Ver weij koerste vast en veilig door de partituur heen en bracht het vuur de zer werken op uitvoerenden en pu bliek over. Hartelijk applaus en bloe men voor de dames-solisten ten af scheid, begeleidden de laatste momen ten van deze hoogstaande «culturele avond. „Kunst na Arbeid" heeft ten volle bewezen tot iets groots in staat te zijn. Jammer dat de zaal slechts matig was bezet. De vereniging heeft zich ten doel gesteld het culturele leven in Rhenen in opwaartse richting te stu wen. Om deze schone werken ons te kunnen aanbieden, hebben de leden zich maanden lang alle moeite en op offering getroost. Dergelijke concerten vr.agen grote financiële offers. Wij stel len ons de vraag: leeft er in de bur gerij wel het verlangen om het cultu rele leven op te voeren? Gezien de Gevaarlijk tl». Twee millioen bacteriën in één kub. centimeter. De 39-jarige zuivelfabrikant N. D.. alhier, was gisteren bij de Meervoudi ge Kamer van de Utrechtse Rechtbank in hoger beroep gekomen tegen de be slissing van de Amersfoortse Kanton rechter, waarbij hij wegens overtre ding van het Consumptie IJsbesluit tot 70,- boete, subs, tien dagen hechtenis was veroordeeld. Op de vraag van de President van de Rechtbank, waarom hij in hoger be roep was gegaan, antwoordde verdach te, dat hij ziëh niet met de opgelegde Straf kon verenigen, omdat de ondeug delijkheid van het door hem aan zijn afnemers geleverde ijs niet te wijten was aan zijn schuld, maar aan een de fect in de nieuwe ijsmachine, welke hij onlangs had gekocht. „Het was toch anders lelijk mis met dat ijs", merkte de President op, „een onderzoek door de Keuringsdienst heeft uitgewezen, dat zich in een ku bieke centimeter niet minder dan twee millioen levende organismen bevon den! Verdachte voerde te zijner verdedi ging aan, dat hij terstond van het onl- dekken van de fout in de machine het geval had laten repareren, zodat het euvel van ondeugdelijke productie verholpen is. De Officier van Justitie vond het ge val nogal ernstig. „Door het gebruik van ondeugdelijk ijs kunnen ernstige ziekten veroorzaakt worden en dat ge beurt ook nogal eens", meende Zijn Edelachtbare. De Officier achtte de opgelegde straf dóór de Amersfoortse Kantonrechter geenszins te hoog en hij requireerde bevestiging van het vonnis. De uitspraak is bepaald op 24 Mei a.s. Bevorderd. De heer G. H. Bosch, monteur van de Provinciale Utrechtse Electriciteits- Maatschappij hier ter stede, is bevor derd tot hoofd-monteur in dienst van genoemde maatschappij. Veertig jarig huwelijksfeest. Het echtpaar J. v. Laar-v. Laar, wo nende aan de Lindelaan in deze ge meente, vierde op 30 April j.l. hel 40- jarig huwelijksfeest. Dat wij van dit heugelijke feit eerst thans melding maken is een nalatig heid onzerzijds. Overigens kan een „krantenman" ook niet ajles weten. Als grote bijzonderheid aan dit feest verbonden, kunnen wij berichten, dat zowel van de zijde der bruid als van de zijde van de bruidegom, beide ou ders nog in leven zijn. Zij tellen geza menlijk driehonderd negen jaar. verkeer in algemene jaarvergadering L^,-^ -p. matige opkomst op deze schitterende bijeen. De voorzitter, de heer N. Sou- L„ Ien hoogstaande culturele avond gera werbren sprak een zeer uitvoerige ope- 1^,, ken W1J aan het twijfelen ningsrede, waarin hij wethouder v. d Steeg, als afgevaardigde van het ge meentebestuur, in het bijzonder wel kom heette. De heer Souwerbren me moreerde, dat dank zij het goede voor beeld van het gemeentelijk bestuur ook bij de praatselijke verenigingen en organisaties meer activiteit is waar te nemen en niet in het minst bij vreemdelingenverkeer. Het verkeers- huis op het Hof gaf over vorig jaar 5300 inlichtingen van allerlei aard. De vacantieweek noemde spr. zeer ge slaagd. Binnenkort komt de wandel- kaart in drie kleuren gereed. Ook wordt er gewerkt aan een kaart voor wielrijders en ruiters. Het contact met de zustervereniging Wageningen werd op vriendschappelijke wijze voortge zet. Met de K.L.M. zijn besprekingen gaande om op grote schaal folders over Rhenen in de moderne talen te ver spreiden, ook in Zwitserland. Mei de „Kunst Na Arbeid" had beter ver diend! Schaken op de gong. Nu de competities weer zijn beëin digd, behoort ook zo langzamerhand het schaakseizoen weer tot het verle den. De zomer staat voor de deur, en wanneer er straks mooie zomeravon den komen, vertoeft men liever in de natuur om het vrije veld in te kunnen kijken, dan te zitten peinzen achter de vier en zestig velden van het schaak bord. De schaakclub „Rhenen" heeft ech ter nog enige hoogtepunten op het programma staan. Maandag 23 Mei a.s. organiseert deze vereniging voor haar leden een z.g.n. gongwedstrijd, welke wordt gehouden in het Wapen van Hardenbroek. Geveld naaldhout. De Burgemeester vestigt de aandachl op art. 5 der boswet 1922, waarbij het verboden is van 15 Mei tot 1 Augustus geveld naaldhout te laten liggen of opgestapeld te houden. Het verbod is niet toepasselijk op ge heel ontschorst hout, geïnpregneerd hout, takkenbossen, bonenstaken, hout dat in water ligt en hout, aanwe zig op de plaatsen van gebruik; bovendien geldt het verbod niet voor los tak- en tophout, tenzij dit aanwe zig is op kaalgeslagen terreinen. Rhenen, 9 Mei 1949. De burgemeester vnd.: L. Bosch v. Rosenthal. Concert in het Plantsoen. De muziekvereniging „Kunst en Vriendschap" uit Achterberg zal Za terdagavond tegast zijrf bij „Ons Ge noegen". Beide corpsen hopen dan een con cert te geven in de muziektent in het Kon. Elisabethplantsoen. Van acht tot negen uur concerteert „Kunst en Vriendschap" en van negen tot tien uur „Ons Genoegen". Onder de uit te voeren werken zul len enige concournummers zijn. Het Rusthuis gaat jubileren. Het Ned. Herv. Rusthuis gaat een jubileum tegemoet. Op Zondag 15 Mei zal het zestig jaar bestaan. Ter gele genheid van dit heugelijke feit zijn 2 gedenkdagen vastgesteld, n.l. 17 en 18 Mei. In gebouw Irene wordt 17 Mei een herdenkingsdienst gehouden, waarin Ds. H. v. d. Linden zal voorgaan. De voorzitter van het college van regen ten Jhr. Mr. L. Bosch ridder van Ro senthal zal het openingswoord spreken, terwijl door een van de regenten de geschiedenis van het Rusthuis, tot voor kort genoemd „Protestants Beste- delingenhuis", zal worden verhaald. De volgende dag is het feest voor de oudjes in het tehuis. Ook „onafhankelijke C.H." komt weer met een lijst. De candidatenlijst van de „Onafhan kelijke Chr. Historische Unie" is als volgt samengesteld: 1. W. A. v. Hoogdalem, 2. H. Visch, H. J. Hoffman, 4. E. J. v. Dam, 5. W. Henzen.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 2