i Rel Meisje praam. IIVIOR HOUSEN CADEAU HEROPENING een paar Nylon kousen. ANT. DE RUITER's Manufacturenhandel N. U. HEDERLAH0SCHE WOLSPINNERIJ mannelijk personeel vrouwelijk personeel mom TAXI ROD IB? IIE1IIIIIE BOBBELS Boekhandel Ta. Jac. v. HARDEUELD geuraasd. cor. niiverheidsschooi - ede llrouuiel bediende i Oninbare juibesiediju I aan Uui zaad DRUKUIERHER sen unite OiensMe Kappersleerling „De Eeiterse rallei" KLEIIREHORUH sporiieen- en Dt gruyter s Snoepje van de week Anbeek, Hoofdstraat 73 VEENENDAAL Hulp in ng huishouding. n. u. Ritmeester Sigaren-Fabrieken NATUURBAD ,B E R 6 B i> P" li.- d u u p d 8 p Fa. liled. fl. ui. de Haas geeft Cachet Komt ü/rect Siamièiebeiichten Dik Hendriks Tilly Alberti H. UI, SEPTER B. SEPTER-van maanen Ter gelegenheid van de van onze zaak. zullen wij onze NYLON RECLAME hand haven tot en met DINSDAG 1? MEI elke 50 ste koper ontvangt cadeau. In alle afdelingen extra aanbiedingen, dus doet Uw voordeel. üïaag, en Aanbad Hoogstraat 12 Veenendaal Bloemenmagazijn „flor A" U/S UEVER OPBELT een zakje met heerlijke versnaperingen burgerlijk*: stand. Bezoek Z K H. Prins Bernhard Hendrik v. d Pest Arisje v. d. Pest vraagt Leerlingenavond „ARS MUSICA Zeer belangrijke VtlLING gevraagd dus naar DRUK K E R IJ RHENEN. C.H.A.R. candlrfaterriijst. Op de gecombineerde lijst voor de komende raadsverkiezingen van de Chr. Hist. Unie en de Anti Revolulion- nairen komen de volgende candidalen voor: 1. W. Klaassen; 2. P. Kerkstra; 3. L. v. Viegen; 4. G. Hooijer; 5. J. v. d. Haar; 6. H. Drost; 7. T. v Lienden; 8. L. v. Breenen; 9. W. Lokhorst; 10 J. v. Dam; 11. J. G. Meijer; 12. H. J. de Ridder; 13. J. Hovestad; 14. B. van Viegen; 15. H. J. Griffioen; 16. J. A. van Laar; 17. S. Stienstra; 18. J. C. van Doom. De laatste vier candideten zijn anti- revolutionnairen. Geboren: Berdinus, z. van Adrianus van Viegen en Neeske Brinkman. Jan Hendrik, z. van Dirk Gerrit Harde man en Rikje Dijkhuizen. Roeloffina Gijsberla, d. van Willem Hootsen en Jannetje Henzen. Helena, d. van Cor nells van de Haar en Jannetje Corne lia Budding. Teunis Wilhelm, z. van Teunis van de Hoef en Wilhelmina Geertruida van der Meijden. Ondertrouwd: Wilhelmus Hendrikus Derksen, Wageningen en Cornelia Bartha Scheffers, Rhenen. ELST. De eerste verjaardag van Koningin Juliana. Het waren wel koude dagen waarin d© *w»te verjaardag van onze Konin gin viel, maar dit kon toch weinigen tegen houden om niet aan 't feest deel te nemen. Donderdagmiddag om 1 uur had de officiële opening plaats achter de Openbare School in aanwezigheid van Burgemeester Jhr. Bosch Ridder van Rosenthal en enkele raadsleden. Door de kinderen werden hierna een drietal volksliederen gezongen waarna op een verhoging een goochelaar plaats nam en de kinderen geruime tijd bezig hield. Intussen waren zij eerst nog in de school in ruime mate door de Oranje-Vereniging getracteerd. Na het „wonderlijke" van de goochelaar werd nog enige tijd hondendressuur gegeven. In de pauze welke hierna volgde wer den de balons gevuld. Jammer van de lage nevel die er hing, zodat de ballons welke klas voor klas opgelaten wer den spoedig uit het oog verdwenen waren. De wind was Z.-W., zodat uit de richting Ede maar afgewacht moet wordeh welke ballon het verst geko men is. Voor de verst gekomenen zijn mooie prijzen beschikbaar gesteld. Met nog een uur gratis doorbrengen in de vermakelijkheden op het feestterrein werd dit kinderfeest beëindigd. In de avonduren was jong en oud op de been op het feestterrein waar een ie der zich naar hartelust vermaakte, 's Zaterdagsmiddags om 5 uur vonden op Zwijnsbergen tal van volksspelen en hebben het genoegen U, mede namens wederzijdse Ouders, kennis te geven van hun voor genomen huwelijk. Kerkelijke huwelijksbevestiging D.V. Dinsdag 24 Mei om1l.45 uur v.m in de Ned Herv. Kerk (Julianakerk) door de Weleer waarde Heer Ds S. C. van Wijngaarden Veenendaal, 10 Mei 1949 Pr Bernhardlaan 253 Zandstr. 67 Receptie: Dinsdag 17 Mei van 7.309 uur, Zandstraat 67 Toekomstig adres: P/f Bern- hardlaan 253 D V. 30 Mei is voor ons een dag van dankbaar herdenken. Onze geliefde Ouders en Grootouders en Zijn die dag 40 jaar ge trouwd, Dat God hen nog vele jaren voor elkander ®n voor ons mag sparen is de wens van ons allen WIM en TRUUS Henk, Janny en Dirkjan CO en DIT Diny en Janny TEUS en JO Chris en Ineke HENK en DINY Henny, Cobi en Tini ANNIE en AB LETT Y en DICK Gelegenheid tot felici teren Dinsdagl7 Mei1949 Veenendaal, 14 Meit9l9 Julianastraat 52 plaat», waarna om 5 uur da opstelling plaats had van de optocht. Deze was echter niet zo als wij van vorige jaren gewend zijn. De gymnastiekafdeling van, „Oranje-Wit" zorgde er toch voor dat het geheel nog goed in de smaak viel, die achter de muziekver. „Cres cendo" volgde. Hierna volgden een tweetal praal wagens. De een was van EHBO, welke het komende wjjkgebouw symboliseer de. De andere was een kolossale klomp voorstellende de welvaart van ons land. Bij de prijsuitrtfking in café „De Morgenster" meende de jury alle drie de groepen een eerste prijs toe te ken nen. Op het feestterrein was de drukte 's avonds buitengewoon. Over de hoofden zou men hebben kunnen lo pen. In de zaal van „Sportlust" heers te ook een gezellige drukte bij het dansorkest van Spaan. Tegen sluitingstijd gaf de burge meester en diens echtgenote ook nog even blijk van belangstelling. AMERONGEN. Verkiezing gemeenteraad. De voorzitter van het hoofdstembu- reau der gem. Amerongen brengt ter kennis, dat de op secretarie voor een ieder ter inzage liggen de op 10 Mei j.l. bij hem ingeleverde lijsten van can- didaten voor de verkiezing van leden van de raad. Hij maakt tevens bekend dat het hoofdstembureau op 16 Mei a.s. te 20 uur in een lokaal van de openbare lagere school in een openb. zitting zal beslissen over de geldigheid van deze lijsten, alsmede over de hand having van de daarop voorkomende Candida ten, BURGERLIJKE STAND. Geboren: Cornelis, z. van A. van Ravenswaaij en G. v. d. Broek. Jan, z. van J. v. d. Grift en J. van Laar. Sonja Sixtina, d. van H. J. van Alte- na en N. Doppenberg. Ondertrouwd: Hendrikus Jacobus Vos, oud 24 jaren en Maria van Beek, oud 23 jaren. Getrouwd: Geen. Overleden: A. de Groot, echtgen. van de Bonte, oud 64 jaren. S. Stemerding, oud 82 jaren, overleden te Harderwijk. M. Spaans, oud 24 jaren. Raadsverkiezingen. Voor de verkiezingen voor de gem.- raad werden de volgende candidaten- lijsten ingediend: Partij v.d. Arbeid: 1. H. Blankestijn, 2. R. v. Mourik, 3. G. J. Buis, 4. A. Veenhof, 5. A. v. Ingen, ^5. C. A. de Vree, 7 G. de Man. Anti-Revolutionnairen: 1. G. J. van Barneveld, 2. F. C. van Os, 3. S. Bos, 4. A. Doornebal, 5 P. Schouten, 6. J. v. Ree, 7. Th. W. den Hartog. Lijst Dagnelie: 1. G. A. Dagnelie, 2. A. Smits, 3. Mevr. Rolandus Hage- doorn-Meeter, 4. H. de Haas Dzn„ 5. G. Brewschoten, 6. F. Stob, 7. C. Han zen, 8. A. W. Jansen. Staatkundig Gereformeerden; 1. W. v= Deelen, 2. A. v. d. Dikkenberg, 3. A. v. d. Berg, 4. H. v. Roekei, 5. E. v. Eek, 6. A. van Deelen, 7. J. A. v. d. Boo- gert, 8. C. Pluygers. Lijst Tenge: 1. Ir. J. Tenge, 2. W. de Lange. Chr. Hist. Kiesvereniging: 1. K. de Bonte, 2. C. Brinkman, 3. C. Lekerker- ker, 4. A. Hasselaar, 5. R. v. d. Wete ring, 6. W. de Ruiter, 7 G. v. Ginkel, 8. C. de Haas, 9. G. H. van Barneveld, 10. C. v. Rhenen. Lijst Wildeman: 1. E. H. C. Wilde man, 2. H. v. Veenendaal, 3. J. Kei man, 4. C. Reede, 5. W. v. Eist, 6. E. Derksen, 7. W. C. C. Henzen, 8. P. Meynen, 9. H. v. Veenendaal. 25 Mei valt aan Amerongen de eer te beurt van een officieel bezoek van Z.K.H. Prins Bernhard. De Prins arriveert te 13.41 uur in Amerongen, komende uit de richting Veenendaal. Z.K.H. vertrekt uiterlijk 13.48 uur in de richting Langbroek. Het ligt in de bedoeling de ontvangst te doen plaats hebben op de Hof. De bevolking wordt verzocht o.a. door het uitsteken van vlaggen (zo mogelijk met oranje wimpel) te tonen dat zij dit bezoek op hoge prijs stelt. De werkgevers wordi verzocht hun personeel gelegenheid te geven dit be- zo«k m«de te maken. RENSWOUDE. Z.K.H. Prins Bernhard 'zal de gemeente bezoeken. Op 25 Mei a.s. zal Z.K.H. Prins Bernhard een studietccht maken door de provincie Utrecht. Hierbij zal door hem ook een bezoek worden gebracht aan de gemeente Renswoude. Z.K.H, zal op 25 Mei a.s. te 9.46 uur ten ge- meent ehuize aankomen. Het gemeentebestuur doet een be roep op de ingezetenen die dag te vlaggen. Het voornemen bestaat dat de schoolkinderen voor het gemeente huis de Prins zullen toezingen. Na een korte kennismaking met de leden van het gemeentebestuur zal de tocht wor den vervolgd in de richting Veenen daal. Damclub „Strijd en Kunst". Woensdagavond, 4 Mei 1949, speelde de damclub „Strijd en Kunst" te Rens woude een vriendschappelijke wed strijd tegen „De Toekomst" uit Leus den. Renswoude wist hierbij een 164 overwinning op Leusden te behalen. Burgerlijke stand. Geboren: Hendrik Evert, z.' van H. van Maanen en E. Veldhuizen. Teu- nisje, d. van C. K. van Ginkel en G. Verbeek. Zo de Heere wil en zij leven hofcen onze gelief de Ouders, Behuwd en Grootouders en Voskuilen. op 14 Mei a.s, de deg te herdenken dat zij voor 30 jaar in de echt zijn ver bonden. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven is de wens van hun dank bare Kinderen L. v. d. Pest- Hendriks. Gerrit Hendriks en Kind Teus Veenendaal, 2 Mei 1949 Kerkewijk 2\ Mijn hartelijke dank voor het pakket wat ik ont vangen heb van de K N M.B. met mede werking van het thuisfrond Hu- manitus afd. Rhenen Cpl Sold B. RENSEN 4 Mei Solo Voor de dag. Omstreeks Ï8 jaar Beneden 30 jaar en Voor alle afdelingen Loonvoorwaarden volgens C.A.O. Voor personen buiten Veenendaal kan vervoer worden verzorgd. Aanmeldingen dagelijks bij de PORTIER Vooi le en 2e hyp. in sommige gevallen ook los geld, verze keringen en taxaties naar Fa Mulder en Zn. Kerkewijk 193 Oude verbleekte portretten nia- ken wij weer als nieuw. Portrec- ipecialist Ol 8ma!en Korte- iracht 6, Amersfoort. Iel. 3536 Lentetijd - Carbolineuxn- tijd Puma groene Carb<>li neum fl.30 p. liter bruine Car- bolineum f0.25 p. liter. Ver krijgbaar bij JAN KOOL,Hol leweg D 120, Tel. S66 Prachtige Gladt. |ea even aia vo.ig j<ar - 33 voor f ï.- A. Loef, Kwekerij, Sandbrink ■«traMt. Te feoop. een partij ongeregeld ardeweik kop en schotels 25 c-nt per stuk. Br. onder nr 229 a/h bur. v/d blad. Koop: 2 manteikachels en een tafel. Panhuis 19 hoop: lichte satijnen bruidsjapon, met losse «Lep en bijp. hoedje, ook geschikt voor g 1. japon, f45 z. punten z. g n. dik wollen vloerkle d t>eige met bruin fllO-, Br onder nr. 53 aan Kleefsman' Boelhuis, Zandstraat 3 Gevraagd wegens huwe ijk H tegenwoordige net Mei je voord.e.n Mevr. M. Sloiboom, Buurtlaan 83 Veen^ndasl Toe komstig adres: Kerkelijk 209 Meisje-hui houdster g-vr Haarlem in gez. 2 pers, zelfst huish. k. waarnemen, geen huiselijk verkeer, goede cond. Wijnbergh, Hoofdstraat 55, Veenendaal Te koop een 3 en 4 dig. konijnenhok prima en fok- naar Fr. Hangoren voor billijke prijs. J, v. d. Brink, Smidstr. 9 Veenendaal ^fronfngruil Wie is er ge negen ie ruilen van Veenen daal naar Enschede Br, onde- nr. 233 a/h bur. v/d blad Kunnen geplaatst a-orden enig" nette commensaals, Br. onder nr. 2 2 a/h bur. v/d blad Nette ijsventer gevraagd IJssalon »Hollandid«, Achter- kerkstraat 28 Aacgeb. JEEP in prima siaat FoTd 31 half tons openlaadbak in goede etaat t.Do Vos" Renswoude bij Boterfabiiek,Tel. Ederveen 307 18 j. wenst v. bert, te ver anderen- »i f-t sigareV.inaurtrie, Bezit MULO A en typen, kennis v. Eng Handelecoir. en eenv. boel h. Br. lett, L Boekh, C. Waiboer, Rhenen. Tel. 316, Hotel GERTH Staat dag en nacht klaar voor U Te koop: Jovge Hennen 8 weken oud. FmmHlaan 15 Wie milt wandeiwagen op kogellagers. Voor kinderwagen Middellatn B li 7 DER PSALMEN EN GEZANGEN vaöaffi I.45 Vellen caliophaan voor Lamoekappen 1 M. x 1 25 M. 1 0 55 per vel TELFFOON 424 VEFNENDAAL KERKEVA IJK 33 Julianaziekenhuis Veenen daal, VRAAGT een Bekend met naaien. Aan melden bij de Directrice. Inschrijving van leerlingen voor de per 1 Sept a. s. te beginnen cursus op Woens dag 18 en Donderdag 19 Mei a. s. des avonds half acht, in «Ons Huis». Inlichtingen over cursusduur en opleiding wor den tijdens de inschrijvingauren verstrekt, laat ste schoolraoport meebrengen. Eis van toelating 6 jaar L O. Het Bestuur Dinsdag 17 Mei, aanvang 7 45 uur in »Eltheto« B Piano - Harmonium - Viool Gitaar - Zang en het eerste Veenendaalse «STRIJKORKEST» vraagt voor spoedige indiensttreding aankomend voor de Loonadministratie. MULO-diploma gewenst. Sollicitaties met uivoerige inlichtingen alleen I schriftelijk. VERGEET NIET Uw abonnement Zaterdag 14 Mei vóór 12 uur' te halen, na 12 uur zijn fde abonnementen Hoogachtend. De Directie Te koop: Schuur h, 1.90 1. 3.55, br, 2,55, v. d.Lusrgraaf I Wijkstraat 16 T« koop oS te ruil, Harly Davidson 500 c.c., voor eei lichter model bij Schinkel. Brinkerstet-g 27, Veer end*al Gevraagd: Fliok net Mritj? van 's morgens 8 tot bajf ier klein gezin van 4 personen. C. van Fn^cleDhoveD, Pelikaan straat 22, Veemndaal Jonge hennen te koop lo weken oud, kern gezond. Pr Bernhardlaan 147 Mavj*. Bakker, Markt 5,vraagi wegens huwelijk der tegen woordige een Stink Meisje voor dag of d. e n. 8. Z. a.Net arb. 4 u. p. d rij. Genegen alle werkzaam leden'te verrichten. Br. onder ar, 231 Ih bur. v/d blad Namens Burgemeest* r an Wat houders van Ede (U) zal doo ondergetekende in het open baar worden A AN BESTEED, op Woensdag 25 Mei 1949 11 uur •v.m. in Hotel,.DeKlomp" Rijks straatweg 3. De Klomp het bouwen van 10 Duplex woningen met 10 schuunj aan de Eenvoudlaan te Geld Veenendaal. De inschrijving kan als volg plaats hebben: Inschrijvingsbi'jet I De massa (incluasief schilder werk) Inschrijvingsbiljet II Glas- verf- en behangwerken, Inschrijvingsbi jet III Dc massa zonder schilder werk 8e9tek en tekening verkrijtfbaai va af Zaterdag 14 Mei 1949 te *en f 7.50 per stel (Restitutie f 2.50). Th. DEKKER, Arch. B N.A Burgemeester PrinsLan I EDE (G) Telefoon 8136 Van een aantal Prachtige Perzieche Tapijten op Dinsdag 17 Mei a.s beginnende 'smiddtga om 2 uur, jn de grote zaal van Hotel »Rijnzich te Renlum. Kijkdagen Vrijdag '3, Zaterdag 14 ~n Maand*? J6 Mei a.s. van 10-5 en van 7-10 uur. We ens vertrek worden een 4 «al zeer fraaie Bontmanrela v er- kocht, die evenals de Perzische Tapijten aan de hoogste bieder toegewezen worden, Fred. A. v. Braam erkent Vei- inphouder Deurwaarder D. Kruizinga te Vrneltom Voor al Uw Gevraagd in gezin met kleine inderen fwend om met kindaren om e gaan, Irieven aan J. C. M E E N S E rfoofd der School „Rilland Bath." bij: H. HORLINGS Nieuweweg 99 - V'daal 345 (na 18 00 uur 330) Veenendaal. Parallelweg 8, Tel. 601 Ook voor meer zijn wij het aangewe zen adres. Voor Speciale tarieven BIJ AANKOOP VAN Fl. 2 50 AAN DE GRUYTER'S ARTIKFLEN

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 3