De map op de Vuurpijl! De laatste dap van de Klepjes llleek. een u:khundio l Dl Dl E R III A K een uakkuodig SCHILDER Actie! Agent-incasseerder voor Vem eo stomen naar HARDEVELD koud. I ADTOBUSDIEt STER Fa. «led. fi. UI. DE HAIIS lllltlMD Arielen UAït DE UIEERD Bent u ai noonne van ..De EXTRA ZAKGELD VAN DE CASSABONS 1 RITMEESTER SIGAREDFASRIEHElf Prima Renderend Leuensmiddeienbedriit levende Zuiderzeebot W. HARTOG en Zn. VERKOOPSTER E. van de Weerd - Ede r Jamet Wolletje99 Fa. wed. A. w. de iyi. F. Andeweg-TMns Straatprediking BEZOEKT SieuLtteioji tttouiuiiMinioor H. janscn ie r h e n e n i DiEnSTREGELIDGEII GEWIJZIGD Nijverheidsschool voor Wageningen en Omstreken. SMYRNA-WOL inrichting voor algehele UOEMRZOR8MG DE PAARDENMARKT LENI VAN D. UIT ROTTERDAM HEEFT liÊÉ Tijdens HENNY JANSEN Apoth. Ass. Zandstraat 11 Telef. 215 - Veenendaal Depót van de bekende Nutricia artikelen Bij de en FIRMA VEENENDAAL VEENENDAAL «n OMSTREKEN DAVIDSTRAAT 18 - Tel 304 en 709 Dameskleding en Manufacturen Manufacturen en Confectie. GROOTESTRAAT 14-16 - ■■-O'-:* even beroemd als de Neveda handbreiwol LEiDSCHE WOLSPINNERIJ N.V, LEIDEN VEENENDAAL De grootste en bekendste handbreiwolfabrieken in Nederland Voor fijne of grove Markt 16 - Tel. 345 LINOEflLAftn 32 ueenendaai DE AANGEKONDIGDE op het Da Costaplein TE VEENENDAAL OP DINSDAG 17 MEI a.s. as doe al drie maanden hei huishouden van mijn tantedie rust t moet houden. Ik krijg vijf gulden zak geld in de weekmaar ik doe nu alle boodschappen bij de ©e Gruyter, dan heb ik het geld van de cassabons bovendien. Die paar centen van de cassabons die hou je maarzegt mijn oom. Maar je kunt wel ziendat een man geen verstand heeft van huishoudenwant die paar centenzijn toch al gauw drievier gulden in de maand. Wie daar niet van profiteert is een sufferdI (dat niet erbij zetten in de krant 11 f) door Hênkven H*ttwijk (W#relt varvélgd) 1 Zeem en Spons vanaf f2.92 Emaille Maatkannen a 1 Liter f 2.65 Emaille Toiletemmers met deksel a f7.50 Tosca Crème en Parfum Maja Toilet* en Gelaatspoeder vanaf f160 Drogisterij „DE VIJZEL9' kunnen geplaatst worden Bij voorkeur Leeftijd beneden 30 jaar. Gegadigden gelieven zich te melden bij de portier, Kerk^wijk 75 Grote Levens- en Varia v erzekerings Mij. vraogt: Leeftijd niet boven 40 jaar, borgstelling vereist, Vast salaris en provisie, stand plaats Rhenen of Veenendaal. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder Nr. 230 a/h bur. van dit blad. Een onzer relatie's biedt t» koop aan: met ruime'woning, mooie umkel en grote tuin, gelegen in dorp in het Oo6ten van de province Ut echt. Omzet plm. f800.- per week Bij koop wordt woning ontn imd. Inlichtingen Boatrixstraat 37 Veenendaal Ontvangt een keurig SPAARBANK.BQEKJE Kan daarnaast ook een SPAARBUSJE In bruik leen krijgen. Ontvangt over alie inlagen een rente van 2Vs% tot f3500 - daarboven 1V2%« Wordt aan een APART LOKET geholpen en kan dus rustig zijn spaarbankzaken afdoen, zonder dar een ander daarvsn getuige is, g Alle terugbetalingen geschieden direct alleen als het gaat om zeer grote bedragen moet van te voren kennis uoiden gegeven. Alle verder gewenste inlichtingen worden gaarne verstrekt. Dagelijks geopend van 9-l2'/2 uur en van 2~3 uur Zaterdags van 9-11 uur. HOOGST R. 19-Postgiro 530673 -VEENENDAAL Vanaf heden weer dagelijks verkrijgbaar: bij het vanouds bekende adres Voor de afdelingen Is plaats voor zelfstandige,vakkundige Sollici atiesf-chriftelijk cf mondelingaan: TELEFOON 345 - V ENENDAAL Vlet ingang van Zondag 15 Mei as u orden onze Volledige dienstregelingen xijn gratis verkrijg baar bij de chauffeurs en aan ons kantoor: Mekt 16 Veenendaal v' A <- ..v Uw geduld wordt nog even op de proef gesteld, nog enkele dagen en dan is de beroemde Neveda Smyrna-wol weer overal verkrijg baar. Wachten op goede en mooie dingen duurt altijd lang, dat blijkt wel uit de honderden brieven en telefoontjes, die binnenkomen. Wees maar blij, dat U hebt ge wacht, want de echte, vooroorlogse kwaliteit Smyrna-wol van Neveda is straks weer overal present. Dan kunt U de mooiste, sterkste en sierlijkste karpetten en kleed jes knopen met dit ongeëvenaarde product Neveda Smyrna-wol, 6- draads, in 42 diepwarme tinten, ge garandeerd motecht en kleurvast. Straks kunt U volop Neveda Smyrna-wol krijgen en het succes van Uw werkstuk is verzekerd. Het geduld wordt ruim beloond. naar Dagelijks van 2-6 uur en volgens afspraak. Behalve Zaterdags Hen uitgebreide collectie waaronder Hengls tot 7 Mtr. lang- en Bamboe hengels 3-d lig en uit één stuk, Bamboe top pen enz,, vindt U bij De speciaalzaak waar U zeker slaagt. Beatrixstraat 74,-Telefoon 698 VEENENDAAL wordt UITGESTELD van Za terdag 14 Mei tot Zaterdag 21 Mei, des avonds 8 uur. Evangelisatie Gerei Kerk. INSCHKIJViNG van leerlingen voor de voorbereidende klasse en voor h-*t eer8te leerjaar, aanvangende 1 Septembe» 1949, van Dinsdag 17 tot en met Vrijdag 20 M*i, des voormiddag» van 9-Huur en des namiddags van 2-4 uur; bovendien Op I insdag 17, Donderdag 19 en Vrijdag 20 Mei dea avonds van 7-9 uur in het schoolgebouw aan de Grindweg. - Trouwb >ekje meebrengen - erlingen kunnen weden inbteach'even voor de vakken: d n-M< hinebankwerkr - Motor*ij uit?- ei Rij-vi hersi llen - Timm-ren - Electro- en Sani- tairrechniek - Instrumentmaker - Huis I Vc »ra* ti - n Reclame^child^ren - M- ubelmaken C*r- rosseriebouw - Modelmaken - Brood— en Bsd- ke'bakken. HISEN VAN TOF.LATIMG: tot het voorbereidend jaar worden toegelaten zij, die bij de aanvang van de curaus tenminste zes klassen van een lagere school hebben doorlopen T »t h-d eerste leerjaar kunnen worden toe- gelaten zij» die g-durende zeven j^ren lager onderwijs hebben gen den. Directe toelating tot het eerste le-r jaar - zander het doorlopen van de voorbereidende klasse - is llee> dit jaar nog mogelijk HET BESTUUR. re f BIJ ELK DE GRUYTER- ARTIKEL EEN CASSABON VOOR TIEN GULDEN CASSABONS ÉÉN GULDEN TERUG DE BONS ZIJN IN ELKE WINKEL INWISSELBAAR %75 ZONDER, GELUK VAARTNIEMAND WEL „Het zou me niets verwonderen als er onweer kwam," veronderstelde Fred. „Ik zou m'n regenjas maar mee nemen, als ik je was, want de kap van de jeep lekt een beetje." „Moeten we dan maar eens maken". Om negen uur kocht hij de broek, ging er, verheugd als een schooljongen, die een cadeautje heeft gekregen, mee terug naar de garage en verkleedde zich. Fred keek hem bewonderend aan. „Hebben ze nog meer van die broe ken" vroeg hij jaloers. „Weet ik niet," antwoordde Joop, die zo trots als een pauw was. ,,Ga straks eens even kijken." „En de garage alleen laten? Niks daarvan. Komt morgen wel." Een kwartier later startte Joop, na geoogd door zijn vriend. Zo, dacht Joop, innig tevreden, vandaag gaan we eens heerlijk uit. Hij reed de wagen tot naast de villa en liet toen brutaal achterom. Lang behoefde hij niet te wachlen, wanl gelijktijdig verscheen Greet, stralend als de zomerse dag zelf. Ze had een lichte blouse aan en een bruine rok, terwijl ze het jasje, dat bij de rok be hoorde, over haar arm droeg. Gemak kelijke, lage bruine schoenen voltooi den haar loilet. Om te aanbidden, dacht Joop, toen hij haar lachend en kele ogenblikken had aangezien, waar door Greet op bekoorlijke wijze bloos de. „Mooi op lijd, hè?" „Geweldig," prees hij. „Stap in mijn nederig vehikel, koninklijk jonk- vrouwe, dan zal ik je voeren naar on bekende landen en deze aan je kleine voetjes neerleggen...." „Niks hoor," antwoordde ze lachend, ,',ik ben pas in het buitenland geweest. Maar zonder gekheid, waarheen gaan we?" Ze nam naast hem in de jeep plaats. Intussen kwam haar zuster ook even aanlopen en begroette hem. „Jullie treffen het, zeg," zei ze met een tikje afgunst in haar stem; „veel plezier." „Troost je," antwoorde hij, „morgen ben jij de gelukkige." Hij startte en langzaam wendde hij het wagentje, in de richting van de grintweg. „Waarheen gaan we?" vroeg ze voor de tweede maal. „Jij mag het zeggen," stelde Joop gul voor. „Bos? Hei? Strand?" „Bos hebben we de laatste weken genoeg gezien," antwoordde Greet, „en hei hebben we hier in de buurt in overvloed." „Dan gaan we naar zee," besliste J hij. „Zwemmen en zonnebaden." „Maar ik heb geen badpak bij me," zei ze verschrikt. „Hindert niel" weerde hij luchtig af. ,,Ik ook niet. Dan huren we ze wel." Hij draaide voorzichtig de grote weg op, want er was behoorlijk veel ver keer, waarna hij de richting van de slad insloeg. Halverwege sloeg hij linksaf, een kleinere weg in, die naar een Jdein baplaatsje voerde, dat minder bekend was. Een uurtje later waren ze reeds op de plaats van bestemming. De zon brandde al onbarmhartig en de koele zeelucht woei hen uitnodigend tegemoet. Joop parkeerde z'n wagentje en gewapepd met z'n tas, waarin hei' lunchpakket zat, dat Fred had klaar gemaakt, gingen ze naar het strand. Een poosje later hadden ze elk een badhokje veroverd en een badpak ge huurd en na zich verkleed te hebben, doken ze in het koele zeewater. Joop keek terluiks met stille bewondering naar haar aardige figuurtje. Drommels, dal was een meisje om in te bijten. Was hij even een geluksvogel, dat hij met zo'n aardig kind een dagje uit kon gaan? Ze bleven een vol uur in zee en toen verklaarde Greet, dat ze er ge noeg van had. Ze zochlen een stil plekje uit tegen de duinen en gingen zonnen. Joop, heerlijk verfrist door hel ge zonde bad, kreeg een behaaglijk ge voel. Tjonge, wat kon het leven toch prettig zijn. Nu hadden ze weer werk en goed werk, behoorlijke verdiensten en bovendien waren ze eigen baas. En tot overmaat van al dit geluk was hij nu een dagje uit met de dochter van zijn huisheer, een meisje, waarop hij nu al dol verkikkerd was en die hem ongetwijfeld ook niet ongenegen zou zijn, anders ging ze niel met hem naar zee. Ze kietelde hem met een helm sprietje in zijn oor en vroeg plagerig: ,Een gulden voor je gedachten." Hij richtte zich op en leunde half op z'n elleboog naar haar toe. „Ik lag er net over te denken," zei hij zacht, „dat ik nu weer zo'n geluksvogel ben. Na die moeilijke tijd in de Oost, waar we zo vaak in levensgevaar waren en waar we dikwijls allerlei miserabele dingen beleefd hebben, bezitten we nu weer een baan en nog wel een, die prima is. En we waren eerst zo pes simistisch, betreffende het vinden van werk. Maar bovendien wat min stens even belangrijk is hebben we door deze baan twee aardige meisjes leren kennen, waarvan ik er één wel bijzonder lief vind." „Zo," antwoordde ze met een spot lichtje in haar ogen, „dat zal ik eens aan Annie vertellen. Voelt 'ze zich vast gevleid, dal je haar zo, lief vindt." „Haar?" vroeg Joop verbaasd. „Wie heeft hel nu over je zuster?" „Nou," vervolgde ze op droge toon, „één van ons beiden vind je toch bij zonder lief?" Ze liet zich weer achter over vallen in het zand en keek hem geamuseerd aan. „Ja," antwoordde Joop, terwijl hij zich over haar heenboog, „en dal ben jij naturlijk. Ik voel me op het ogen blik de gelukkigste mens van de we reld." „Waarom?" vroeg ze uitdagend. „Omdat je nu een eigen garage hebt?" „Nee, malle meid, omdat ik deze dag met jou samen mag doorbrengen. Kijk me zo niet aan, Greet, drommelse meid, want ik ben in staat om je te kussen." „Joop, domme jongen, waarom doe je het dan niet?" Dal was aan geen dove gezegd; on stuimig drukte hij zijn lippen op de hare, terwijl hij z'n stevige armen om haar heensloeg. Tot ze hem zacht, maar beslist van zich afduwde en diep ademhaalde. „Je zou me haast smoren," zei ze zacht, genietend van deze gelukkige momenten. Maar fneteen kwam de oude spotlust weer in haar boven. Ze keek hem olijklachend in zijn biije ogen en vervolgde: „Brutaal ben je. Dal wist ik. Eerst neemt hij bezit van de oude schuur en nu kust hij ook nog de dochter van zijn huisbaas. Ik moet zeggen, je loopt behoorlijk hard van stapel." Hij wendde zich even af. „Ik kan er niets aan doen, Greet, maar toen ik je die avond in jullie aulo zag zit ten, tijdens die stromende regen, ben ik meteen van je gaan houden. Kan ik het nu helpen, dat ik dol op je ben? Goeie genade, waaraan heb ik al dit geluk verdiend?" Ze richtte zich op en trok hem naar zich toe. „Dat heb je daaraan ver diend, dat je een flinke kerel bent, die van aanpakken weet en in staat is om zich een bestaan te scheppen, terwijl er zoveel jongens van jouw leeftijd liever lanterflanten en para siteren op de economische chaos van deze tijd. En.omdat ik je een lieve jongen vind, begrijp je? Zo!" En ze drukte vol tederheid een kus op zijn lippen. „Maar toen hij haar opnieuw in'zijn armen wilde nemen, sprong ze vlug op, sloeg hem speels met haar handdoek en zei: „Kom, we gaan nog even het water in en dan kleden we ons aan en gaan eten. Het is vast al over twaalven."

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 4