Nieuwsblad voor Veenendaal en Omstreken Uitslag Gemeenteraads VERKIEZING 9lediMeuAten. J. F. TAK 23* JAARGANG VRIJDAG 24 Juni 1949 Partijen A.R./Chr. Hist. Unie A.R. Chr. Hist. Unie Partij v.d. Arbeid Groepslijst (Van de Bovenkamp) S.G.P. K.V.P. C.P.N. Groepslijst (van Son) Partij v. d. Vrijheid V.V.D. Oude S.D.A.P. Onafh. Nat. Groep Groep Weiter Middenstandspartij rotest. Unie taal geldige stemmen Totaal ongeldige stemmen Totaal uitgebrachte stemmen 2236 937 1873 893 173 156 103 6439 183 3037 1847 430 612 175 2185 1303 1645 794 202 139 6368 199 6622 6297 6567 22S5 1552 1590 766 208 88 169 6 17 6693 112 6805 23fi 1934 153- 121 408. 181 49' 141 1 Totaal zetels A.R. 5 gelijk, P. v.d. A. 4 verliest 1, C.H U. 5 wint 3, S.G.P verliest 1, Lijst van de Bovenkamp verliest 1 zetel. In de Gemeenteraad zullen thans zitting hebben A.R. W. v. Stempvoort, Alb. Middelhoven, Jac. Slok, C. de Gooijer en H. C.H.U. Ant. de Ruiter, M. Bastmeijer, W. van Galen, E. de Kleuver, J. SchoJ^g P. v.d. A. Joh. van Hardeveld, T. Verkuijl, hj. M. ij S.G.P. B. van Hunnik De stemmen werden ais volgt uitgebracht: Plant en J. De Kiesdeler ii 44511 LIJST 1 A.R. van Stempvoort, W. 1227 Middelhoven, Alb. 55 Slok Jac. 246 de Gooijer, C. 236 Bos, H. 344 Kroesbergen, S. 38 Diepeveen, E. C. 41 van Amerongen, C. 24 van der Sluis, A. 12 van Kuyk, C. N. 12 van Leeuwen Jzn., H. 15 van Beek, W. 16 Maris, P. W. 7 •Gaasbeek, D. J. 23 Rebergen K. 11 van Doorn, A. 5 TOTAAL 2312 LIJST 2 P. v.d. A. van Hardeveld, Joh. 1358 Verkuijl, T. 25 Plant, H. M. J. 38 Jansen, J. H. H. 62 van Eden, J. 9 van der Woerd, H. 5 van de Craats, W. 12 van den Dikkenberg, J. 12 van Barneveld, G. 18 TOTAAL 1539 LIJST 3 C.H.U. de Ruiter Ant. 1387 Bastmeijer, M. 273 van Galen W. 51 de Kleuver, A. 57 Scholten, J. 23 van Amerongen Jac. 39 de Gooijer, D. 7 van Dijk, T. 5 Slok, Joh. 39 van de Hoef, E. J. 29 van Hunnik, D, J, 14 van Schuppen, P. 8 van Gender en, C. 2 TOTAAL 1934 LIJST 5 ALG. van Son, W. A. J. Janssen, G. TOTAAL BELANG 132 9 141 LIJST Sukkel, C. de Jong' L. van Ewijk TOTAAL 6 C.P.N. 43 0 6 49 LIJST 7 K.V.P. Rothuijsen, J. A. Riahart, L. M. H. 165 Rijsemus, C. B. 7 LIJST 4 S.G.P. Jakobsen, A. F, 1 van Hunnik, B. 277 TOTAAL 181 van Kampen, D. 79 van Deelen, G. J. 15 van Beek, T. M 17 LIJST 8 GEM. BELANG de Kleuver, A. 7 v.d. Bovenkamp, H. W. G. 102 Valkenburg, E. 14 v.d. Bovenkamp, J. J, 19 TOTAAL 409 TOTAAL 121 ^Gevaarlijke Woningpolitiek. Ds. van Wijnoaarden Veeneind, 3 uur Ds Vroegindewey. Dijkstraat, 2.45 uur onbekend. Sola Fide, 10 en 5.30 uur Dr W. S. van Leeuwen van Rotterdam. Ger. Gem Dinsdag 28 Juni 7 30 uur Ds. Mallan van Bruinisse en Vrijdag 1 Juli 73 *uurDs Woestijne van Ridderkerk BADMUTSEN ZON BRILLEN CREME on ZONNEBRANDOLIE Z.KH Juni zijn Begin de dag niet IVO BO li Last van zennwen f Ahonnémervtipflj» F 0.HS p»r kwartooi Lotto nummers 6 cent RedactU en Administratie ParallelwAg 8, Veenendnol Telefoon 601 Redactie W. F. Ier Hoeven No. 25 UITGAVE: DRUKKERIJ „DE GELDERSE VALLEI" ADVERTENTIES Gewon* advertentieprijs per m.m. 12 cent Minimumprijs per advertentie F 3 Vraag en aanbod F. 1 30 van 1 - 20 woorden. Elk woord meer 6 cent. Verschijnt 1 keer per week in STICHTS- en GELD.-VEENENDAAL. AMERONGEN, ELST, RHENEN. ACHTERBERG, OVERBERG. DE HAAR, HEUVELSE STEEG GROEP, BENEDENEIND, MAANDERBUURT, EDERVEEN, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL lie Kamer 1946 68__ Raad 1946 6101 196 Prov. St 1946 100 lie Kamer 1948 8 4 19sT 668;i 193w^ 687* 1 .A. .--y J Het woningvraagstuk is een benau wend probleem, vandaag en zeker nog vele jaren hierna. Het heeft geen zin nog eens weer dit vraagstuk van alle kanten te bekij ken. Dat is reeds zo vaak gedaan, maar het brengt de oplossing niet veel verder. Ook in onze gemeente worstelt men met een ontstellend tekort aan wonin gen en iedereen weet wel jongelui aan re wijzen, die al jaren verloofd zijn en zo gaarne zouden willen trouwen, maar nier kunnen, omdat er geen huis of zelfs geen gedeelte van een huis beschikbaar is. Wat dat betekent voor zulke jonge mensen is niet te zeggen. Wij, ouderen, die in normale tijd huwden, zonder veel moeite een ruime woning kregen, bij het groeien van het gezin niet behoefden te tobben over de nodige slaapgelegen heden en die nu nog behoorlijk zijn ge huisvest, war weten wij van de ondra gelijke last, waaronder jongeren gebukt gaan, die jaar in jaar uit moeten wachten op een bescheiden woning om daar hun huwelijksleven te beginnen? We kunnen niet zeggen, dat ons Ge meentebestuur niet alles doet om in de bestaande woningnood te voorzien. In tegendeel, de nieuwe straten, die tot woningwijken uitgroeien, zijn even zo veel bewijzen, dat met kracht gewerkt wordt aan verbetering van de bestaande toestand. Wat nu echter op touw wordt gezet om woningzoekenden te helpen, is uit een oogpunt van moraliteit niet te ver antwoorden. Het betreft n.l. de bouw van circa 300 duplex-woningen, waarvan er reeds 50 iif uitvoering zijn. Zoals reeds de naam aanduidt, zijn deze huizen bestemd voor twee gezin nen, één boven en één beneden. Maar welke woonruimte krijgen deze gezin nen? Een woonkamer van behoorlijke afmetingen, een kamertje, dat voor slaapgelegenheid moet dienen en nog een kleine keuken. Ziedaar alles. Van een zolderruimte is geen sprake. En voor wie zijn dan die woningen bestemd? Ongetwijfeld voor een groot deel voor jonge mensen, die een gezin wensen te vormen. Maar hoe ter wereld zullen zij dat kunnen? Dadelijk reeds bij de geboorte van het eerste kind krij gen ze de grootste moeite met het plaat sen van een wieg of ledikant je. Vraag nu maar niet hoe het gaan moet, als het gezin zich nog verder zou gaan uitbrei den. De enige slaapgelegenheid is zo Jclein, dat er naast een tweepersoons ledikant en een linnenkast zelfs geen plaats meer is voor een stoel. Hebben onze vroede vaderen, die hun goedkeuring hechten aan de bouw van zulke miniatuurwoningen, geen oog ge had voor de hoge zedelijke belangen, die hierbij in het spel zijn? Hebben zij zich dan niet gerealiseerd de funeste gevol gen van zo'n woningpolitiek? Het besluit tot het bouwen van deze duplexwoningen i$ ongetwijfeld ingege ven door de wens om op korte termijn tal van woningzoekenden huis\esting te kunnen verlenen en dat is zeker toe* te juichen, maar dat daarbij niet of niet voldoende is gedacht aan de zedelijke volksgezondheid, die van zo eminent belang is, dat lijkt ons een ernstige fout. Wanneer de bouw van zulke duplex woningen hifcr en elckr^r in ons land steeds meer toepassing gaatk vinden, dan staan we aan het begin' van een tijd, waarin het kwaad der opzettelijke be perking van het kinderaantal zaT^voor;- reten als de kanker. Vooral sedert in 1904 de Woning wet in werking trad, zijn de toestanden op woninggebied enorm verbeterd en wekte met name de huisvesting van onze arbeiders de verbazing van elke buiten lander. Ons land staat dan ook wat de volkshuisvesting betreft in de voorste rij. We geven toe, dat deze gunstige uit- "z75ndering goeddeels verklaard kan wor den uit de economische welvaart van ons land in het begin dezer eeuw, die liet mogelijk maakte grote kapitalen be schikbaar tc stellen tot verbetering van dc woningtoestanden en evenzeer zijn we overtuigd, dat de schaarse geldmid delen van vandaag niet toestaan te bou wen als voorheen, maar wel vragen we ons af of met het het oog op de toe komst van ons volk moreel en sociaal verantwoord is huizen te gaan bouwen als deze duplex-woningen. Daarmee is niet gezegd, dat elke bouw van dit soort woningen is af te keuren. Uiteraard zijn er kinderloze gezinnen en we denken hierbij inzonderheid aan bejaarde echtparen, die niet meer ruim te nodig hebben, maar als er in onze gemeente 300 woningen van deze groot te worden gebouwd, is het kennelijk de bedoeling verreweg de meeste er van beschikbaar te stellen voor jong gehuw den. Er is nog een ander aspect aan deze zaak en die willen wc ïsiet verwaar- Hen ru iincrc worvb" hetekent hogFfe boimrmten en cTTr? heeft weer tengevolge meer huur. Hoi; zal de be woner die hogere huur kurmen opbren gen, wanneer hij de enige»kostwinner is? Het is nu al zo, dat met elke nieuw bouw zulke hoge bedragen zijn gemoeid, dat de huur daarmee niet in overeen stemming kan worden gebracht, althans zeker niet waar het arbeiderswoningen betreft. Inderdaad staan we hier voor een grote moeilijkheid en er is grote wijs heid nodig om tot een goede oplossing te geraken, maar we zijn geneigd te zeg gen, dat alles betris, dan jonggehuwden weg te stoppen in een ruimte, waarin geen gezin kan opgebouwd worden. In elk geval mag dit niet geschieden zonder dat een waarschuwende vinger is opge heven. Pa voor Zondag 26 Juni 1949. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk. Markt, 9.30 uur Ds v. Wijngaarden, 5 uur Ds Bakker. Julianakerk, 9.30 uur Ds Bakker, 5 uur Ds Vroegin- dewey. Vredeskerk, 9 en 10.30 uur Ds Vroegindewey, 5 uur Ger. Kerk, 9. 10.30 en 5 uur Ds v. d. Brink. Ger. Kerk, onderh. art. 31 K.O., Openbare Lagere School, Pr. Bern- hardlaan, 9 en 5 uur Ds H. Scholten van Nijkerk. Chr. Ger. Kerk, 9.30 en 5 uur Ds Slofstra. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur Ds Kok. Leger des Heils. Zaterdagavond 7 uur Straatzang. Zondagmorgen 10 uur Heiligingsdienst, 7 uur Open luchtsamenkomst, 8 uur Verlossings samenkomst. Ned. Prot. Bond, 10.30 uur Ds Alons van Nijmegen. Eltheto, 29 JuniJ nam. 7.30 uur Ds J. van Dijk (Winteravond com.). RHENEN. -Cv hled. Herv. Ger. Evang. 10 en 6 uui; dhr Polderman van Utrecht. Ger. Gem. 10 en 5 uur leesdienst. Oud Ger. Gem. 10 en 6 uur leesd. ELST. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur Ds Vlasblom. Oud Ger. Gem. leesdienst. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur dhr v. Viegen. Woensdag 29 Juni 7 30 uur nm Qh Edelman van S~estdijk OVERBERG. Ned. Herv. Kerk. }0 en 6.30 uur <y^fNoort. L.. -nq"nu au:. ffltP- leesdienst. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk. 9.30 en 6.30 uur Ds W. Hop. Ger. Kerk. 10 en 6.30 uur Ds Mole naar. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6.30 uur Ds Bieshaar. VEENENDAAL. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter W. Remme, Tel. 572, Markt. nI 'F.RSE SOORTEN: Ot-rifiot A«»«vh. A«e, HOOFH^TRAAT 1T8 - TFI. (Inj, M d, SCHOOLTAND VERZORGING. Nu de Algemene Ziekenfondsen „Wa ningen en Omstreken" te Wageningen en „Helpt Elkaar" te Ede het initiatief genomen hebben om te komen tot een „Schooltandverzorging" in de gemeen ten Wageningen, Ede, Veenendaal, Rhe- nen, Amerongen en Leersum is het goed in bredere kring belangstelling te wek ken voor de taak welke aan de „School tandverzorging" is toebedeeld. Nederland bekleedt tussen de nabu rige staten een eervolle' plaats ten aan zien van de zorg voor de Volksgezond heid. Vooral de preventieve geneeskunde is tot hoge ontwikkeling gekomen en de jeugd ondervindt de zegeningen van deze voorzorgen en wordt zoveel moge lijk tegen ziekte en lichaamszwakte be schermd. Een uitzondering hierop vormt de be strijding van het tandbederf. Bij het Ne derlandse volk valt een zo grote verbrei ding van het tandbederf vast tc stellen, dat hier met het volste recht van de meest verbreide volksziekte gesproken mag worden. De noodzaak van de schooltandver zorging werd reeds lang aangetoond. Reeds itt 1916 bij een onderzoek door de toenmalige Haagse Tandartsen Ver eniging ingesteld bij 20.000 schoolkin- Prins Bernhard viert 29 38 ste verjaardag. EDERVEEN. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 6 uur Zondagavond 12 uur dokter Waard, De Klomp, Tel. 201. tot De ELST-AMERONGEN. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 10 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter Kars te Amerongen. Tanden blaak en rein; adem fris als morgendauw. (Ing. Med.) deren werden op elke 100 kinderen van 13 jaar er reeds 70 aangetroffen met tandbederf. Een later onderzoek van 6500 kinderen te 's-Hertogenbosch gaf aan, dat bij 80 pet. van de kinderen tandcaries voorkwam. Ook met het melkgebit is het treurig gesteld, hetgeen bleek uit een onderzoek dat werd inge steld bij 3500 kinderén van Kleuter scholen. Meerdere onderzoekingen, ook uit het buitenland, zijn-aan te halen om te bewijzen dat tandcaries een tand bederf is, dat reeds op jeugdige leeftijd de tanden aantast. Het tandbederf begint met een klein gaatje in het glazuur en indien dit bij tijds wordt ontdekt valt het gemakkelijk te stuiten en kan de tand door een kleine vulling voor de ondergang wor den behoed. Waar echter het ontdekken van dit beginstadium achterwege blijft, zal het tandbederf voortschrijden en zal de aan getaste tand onverbiddelijk verloren gaan, en vermoedelijk tot verlies van meerdere tanden misschien zelfs van het gehele gebit aanleiding geven. Om met vrucht het landbederf te be strijden is het noodzak lijk dat ieder kind de gelegenheid krijgt, zodra het blijvend gebit begint door te breken, te leren hoe het zelf de mond rein kan en moet houden. Ieder nieuw element van het blijvend gebit kan aangeboren de fecten vertonen, welke niet door reini ging zonder meer vrij van caries te hou den zijn. Onderwijs in mondverzorging zal daarom alleen vrucht kunnen dragen wanneer daarbij dan tegelijkertijd alle bestaande fissuren verholpen worden zodra zij de neiging tot cariesvor. xing gaan vertonen. Alleen door middel va."\ de school zal men alle kinderen op de juiste tijd én langs zuiver paedagogische weg dit onderricht kunnen geven. De ervaring leert, dat in plaatsen waar men deze lessen wel ter harte heeft genomen, 90 pet. van de kinderen de school ver laten nicï Om het doel^Schooltandverzorging" te verwezenlijken hebben de Neder landse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, de Nederlandse Vereni ging voor Sociale Tandheelkunde en het „Ivoren Kruis" de handen ineengeslagen en gezamenlijk de „Centrale Raad voor Sociale Tandheelkunde" ingesteld. Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. (Ing. Med.) Reeds in 1921 werden de eerste Schooltandartsendiensten ingesteld, veel al met medewerking van de gemeenten, gesteund door particulier initiatief. Door bezuiniging werden in de dertiger jaren vele diensten weer opgeheven. Na de bevrijding kon worden ge bouwd op vaste grondslagen daar een gedeelte van de financiering van de plannen kon worden gevonden door in schakeling van de Ziekenfondsen. Ruim 80 pet. van de schoolplichtige kinderen is verzekerd bij de Algemene Zieken fondsen. Deze kinderen kunnen van de hulp welke de Schooltandverzorging biedt, profiteren. De Schooltandverzorging geschiedt districtsgewijze door een Stichting. Wat is het doel van de Stichting Schooltandverzorging? Deze heeft ten doel het blijvend ge bit van de schoolgaande kinderen voor tandbederf en de gevolgen daarvan te behoeden, terwijl het maken van winst niet wordt beoogd. De Stichting tracht dit doel te berei ken door: a) het blijvend gebit tweemaal per jaar te doen onderzoeken en zo nodig fe doen behandelen; b) onderricht te doen geven in mond- verzorging; c) propaganda te voeren voor doeltref fende mondverzorging. Een en ander wordt sterk gestimu leerd door de Centrale Raad voor So ciale Tandheelkunde. Het is in het geheel niet de bedoe ling de behandeling van de gebitten door de schooltandartsen provisorisch te doen zijn. De behandeling moet tech nisch op een zo hoog mogelijk peil ge bracht worden en de kwalitatief beste materialen moeten worden ge' ru t Volgens de richtlijnen van de Cen trale Raad voor Sociale Tandheelkunde dienen de Algemene Ziekenfondsen de gemeenten en de tandartsen paritair in het algemeen bestuur re zijn vertegen woordigd. Daarvoor zullen de gemeen telijke overheden, de plaatselijke ver eniging van de bij de Nederlandse

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 1