[«arbeid is D teveel! V££nendaai a.r. 1 P. v. d I C.h.u, g s.g.p v.v.d. 6y b k.v.p. YlPieneri &Ai iPypOAi FT M d 9e.me.ngd ïlieuw-ó D< ding *esch M&atschappi) rot bevordering dei tand heelkunde alsmede de Algemene Zieken- rondsen een gelijk aantal vertegenwoor digers in het Algemeen Bestuur van de Stichting benoemen. Daarnaast kunnen nog andere vertegenwoordigers worden benoemd door de Kruisverenigingen, de Provinciale Raad voor Gezondheidszorg en de besruren van Bijzondere Scholen. Professor Heringa zier de twee grond slagen waarop het gebouw van de so ciale Tandheelkunde moet worden op getrokken als volgt. De le~ grondslag is ontleend aan de sociale, i.i preventieve geneeskunde, vparvan sociale tandheelkunde een onderdeel is. De 2e grondslag voor sociale cand- Jmtide is gelegen in-de- voor de tand- £1 kunde zelf typische, scherpe afschei ding tussen de beginnende en voort geschreden caries en de technische mo gelijkheid de behandeling der beginnen de defecten af re grenzen met betrek kelijk eenvoudige handgrepen en zo doende aan de behandeling de karakte ristiek van de voorbehoeding re ver enen. ierin ligt de kracht, doch tevens de ing van de sociale tandheelkunde. 7/7<\a illt-n die bij de schooltand- w zijn betrokken ouders en op- hieronder begrepen het nut van gebitsverzorging in de schooltijd inzien en beseffen, dat deze strekt tot behoud van het gebit van vele kinderen en te vens een bijdrage vormt tot de bevor dering van de preventieve geneeskunde, dan zal het doel dat de voorvechters van schoolrandverzorging voor ogen staat volledig Bereikt kunnen worden Uits'oq Aanbesteding Op het Bureau Gemeentewer ken werd Maandagmorgen voor re.~ kening van de gemeente Veenendaal aanbesteed het rioleren van de Klaas Katerstraat. De Savornin Lohman- straat en de Bergweg c.a. te Vee nendaal. De inschrijving was als volgt: De hoogste was Holke Rienstra, Rotterdam, 270.800,-; de laagste P. Henzen H. J.zn.. Elst-Amerongen. f 123.362.- De gunning is aange houden Eiermarkt. Dinsdagmorgen waren op de eier markt aangevoerd ruim 65.000 stuks eieren. Bij een vlotte Kandel werden prijzen genoteerd van -*4.50 tot f 15- per 100 stuks. 4— rLESI.AACU* Van de Minister is inmiddels bericht ontvangen, dat gerekend kan worden op een rijkssubsidie van 33% pet. in de netrokosten Aangezien omtrent de ge meenschappelijke regeling thans vol ledige overeenstemming is bereikt met Gedeputeerde Staren en als gevolg daar van een spoedige goedkeuring is ver zekerd, zai de dienst dus vermoedelijk per 1 September a s. kunnen gaan wer ken. Voorts stellen B. en W. aan de Raad voor aan het bestuur van „Patrimo niums Bouwvereniging' een strook grond te verkopen aan de Dennenlaan voor de bouw van 14 boven- en bene denwoningen, en tevens een grondvoor- schot te verlenen tot een maximum be drag van ƒ17500.- en een bouwvoor- schot tot ten maximum bedrag van ƒ206000.-. Voor de financiering van deze bouw zullen B. én W. trachten zo spoedig mogelijk een geldlening aan re gaan. Zolang het sluiten van een vaste lening niet mogelijk is, zullen de uit gaven met kasgeld moeren worden ge-? financierd. Dc- N.V. Prov. Utr. Electr. Maat schappij heeft aan de Raad toestemming gevraagd haar tarieven voor Veenendaal te verhogen en wel een verhoging van het nachtsstroomtarief met cent per kWh (van 2 ^ent op j cent), alsmede een verhoging van het tarief voor klein- industrie en hand werk slieden met 1 cent per kWh Wo or op G V** o1 r»c?«s - t r "Hfrd Gelders-Veenendaal bracht haar stem uit voor de Gemeenteraad van Ede. De gedetailleerde uitslag voor de 4 stembureanx van Gel ders Veenendaal en De Klomp is als volgt 705 536 727 254 159 116 11 2505 Onze plaatsgenoot Henk Koning^ slaagde ie Amersfoort voor de R.H.6.S. mee 5 jarige cursus, afdeling 8- Twee leerlingen van de Muziek school „Ars Musica" te Veenendaal slaagden dezer dagen voor het diplo ma Kerkelijk Orgelspel. Het betrof de dames C. en D. van de Kamp uit Barneveld. Het examen werd te Am sterdam afgenomen door de Geref. Organisten Vereniging. Uw arbeid vlot niet omdat U ge plaagd wordt door een barstende hoofdpijn. Dat hoeft niet. Neemt een Witte Kruispoeder en de hoofd pijn verdwijnt direct. Witte Kruis montert U op en U doet weer opgewekt Uw werk. Poedersf0.85 p. doosje 12st Cachetsf0.90,, koker 12st. Tabl. fl.75„ 24st. Bij apothekers en drogisten Voor Nederland DU TIM. Oe^s'geest. (Ing. Med.) GEMEENTERAAD VERGADERT. De Raad der gemeente Veenendaal zal op Donderdag 30 Juni a.s. bijeen komen, ter behandeling van een aantal agenda-punten. Onder de stukken bevindt zich een voorstel tot ruiling van grond met de Heer H. H. van Schuppen. Het betreft hier een perceel grond van ongeveer 1500 m2 benodigd voor de aanleg van een geprojecteerde weg, die vanaf de Bergweg zal lopen naar de bouwwijk .JZuid-West". De opzichter-tekenaar op arbeids contract bij de dienst van Gemeente werken. de Heer C. W. de Ixen heeft een aanstelling ontvangen als technisch- ambtenaar in de gemeente Zwijndrecht. B. en W. stellen voor de Heer C. W. de Leen met ingang van 1 Augustus a.s. eervol ontslag te verlenen. De gemeenschappelijke regeling tot instelling van een schoolartsendienst voor de gemeenten Amerongen, Doorn, Langbroek, Ixersura, Maarn, Renswou- de, Rhenen, Veenendaal en Wouden berg is als eens eerder in de Raad be handeld. Nadat de burgemeesters der Kringgemeenten verschillende wijzigin gen hc-bben aangebracht, deels op ver zoek van Gedeputeerde Staten, komt dit ontwerp rhans weer in de Raad rlC.P.N. Geldige stemmen Ook hier boekte de C.H.tl. vrij behoorlijke winst, terwijl de S.G.P. ook op Gelders minder dan de helft van het aantal stemmen haalde dan in 1946. De P. v.d. A. en de A.R. wis ten zich te handhaven, evenals de V.V.D. en de K.V.P. De commu nisten boekten een verlies van 2 3 Voor Gelders-Veenendaal en De Klomp hebben thans 4 leden in de Edese raad zitting, nl. de Nsat V5-J-Q4L3H- G. de aümw (rTviai A.), G. van Veldhuizen (A.R.) en H. P. Hool- boom (V.V.D. .Hohnerboys" Woensdagavond bracht de Mond- accordeonvereniging „De Hohner- boys" een bezoek aan het Nood-Sa natorium te Amerongen. In de ge hoorzaal werd onder leiding van de heer A. Castricum gemusiceerd. Een gedeelte van de patiënten was in de zaal aanwezig, terwijl de overige patiënten in de verschillende gebou wen door middel van de geluidsin stallatie de muziek konden volgen. „De Hohnerboys" hadden voor deze avond een populair programma ge kozen, zodat de patiënten volop ge legenheid kregen do bekende wijs jes mee te zingen, hetgeen dan ook uit volle borst geschiedde. De pa tiënten toonden zich buitengewoon dankbaar en staken dit niet onder stoelen of banken. Verschillende nummertjes moesten herhaald wor den. In de pauze werd aan de muzi kanten een verfrissing aangeboden, terwijl aan het einde der avond na mens het ontspannings-comité een oorkonde werd overhandigd aan „De Hohnerboys", waarbij de pa tiënten hun dank betuigden voor deze gezellige avond, een zeer op prijs gestelde ontspanning in hun eentonig leven. Bij het afscheid verzekerde de voorzitter van „De Hohnerboys", dat het geweldige enthousiasme en de hartelijke ontvangst, ook de Hohner boys dankbaar stemde, en dat zij in de komende winter zeer gaarne nog eens naar Amerongen zullen komen, om een ontspanningsavond te ver zorgen. Aanrijding. Woensdagmorgen stak het 4- jarige dochtertje van de heer Van de Bovenkamp plotseling voor de ouderlijke woning aan de Buurtsteeg de weg over. Een juist passerende personen-auto, afkomstig uit Barne veld greep het kind. Dr W. Remme die spoedig ter plaatse was, consta teerde een schedelbasis-fractuur en achtte vervoer van het slachtoffertje onmogelijk, zodat het naar de ouder lijke woning werd overgebracht. De toestand van de kleine is hoogst ern stig. Polltie-rapport. Door de politie werden in de nacht vóór de verkiezingen vier personen op heterdaad betrapt, terwijl zij be zig waren verkiezingsbiljetten op huizen, schuren en palen te plakken. De voorraad werd in beslag geno men, terwijl de politie proces-ver baal opmaakte. De politie hield twee ontvluchte, knapen uit een Opvoedingsgesticht aan en leverde de ontsnapten weer ter bestemde plaats af. De twee wandelaars die de kortste weg naar huis namen langs de spoor baan kwamen tot de ontdekking, dat de kortste weg naar huis niet altijd de voordeligste is. Een volijverige bakker, die te vroeg met zijn werkzaamheden was begonnen en dus de arbeidswet over trad, zag zijn ijver evenmin beloond. Colorado-kcver. Het Hoofd van de plaatselijke po litie maakf verbouwers van aard appelen erop attent, dat zij verplicht zijn de politie onmiddellijk in kon nis te stellen van do aanwezigheid van Coloradokevers, daar anders proces-verbaal zal worden opge maakt Burgerlijke stand. Ondertrouwd: geen. Getrouwd: Elbertus van Barne veld. 25 jaar en Regina Arnolda Jo hanna Stokkermans, 26 jaar. Geboren: Jan Frans, z. van A J \Y di Kruit'! en van Baaien: lan z. van A. van de Bovekamp en F van de Bovenkamp. Overleden: Kil Jansen Versteeg,' 82 j., weduwnaar van G. v. d. Bruin- horst. -J Gevonden en verloren voorwerpen. De Burgemeester der gemeente Veenendaal maakt bekend, dat ten Gemeentehuize, Hoofdstraat 34, te rug te bekomen zijn de navolgende op de openbare weg gevonden voor werpen: Bolpen: vier portemonnaies; een d»>os met sportschoenen; een nagel garnituur; étui met bril: kinde* mutsje; schakelarmband; ceintuu boodschappentas; aangevlogen eb postduif 49-228409. Dat als verloren aangegeven zijn) Kindermutsje: twee portèmoij naies; <een pop; vulpen; blauwe r genjas;\ bruin geblokt jongensjasje dasspeld; portefeuille met inhou glacé qfameshandschoi-u; zjiveril UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZING RHENEN .n 1946 Lijst 1 P.v.d.A 1779 stemmen 2 C.H.U.A.R 1592 p, 3 Gemeente Bel 1 Onafh. C.H 5 S.G.P Totaal geldige stemmen 5031 Zetelt crdeling: P.v.d.A 5 2C«rk C.H.U.—A.R. 4 Gemeente Bei 2 Onafh. C.H 0 S.G.P 2 ui 1946 in 1946 1730 stemmen 1250 611 322 706 4619 5 zeiels (Ing. Med.-1 Gemeentepersoneel op excursie. Maandag maakte het personeel van de dienst van gemeentewerken een excursie, die bijzonder geslaagd raag heten. Om half acht des och tends werd vanaf het gemeentehuis met een NBM-touringcar gestart en vrerd via Zeist-Amersfoorl naar ErJ- versum gereden. Hier werd langs het .indrukwekkende stadhuis gereden, waarbij in het bijzonder de arbei ders van de dienst van plantsoenen TM beplantingen uit ons stadje in vervoering geraakten over de schone flora rondom dit schitterende bouw werk. Hierna vond de bezichtiging plaats van de NCR V-studio, waarbij het gezelschap onder deskundige leiding werd rondgeleid. Via Weesp werd de tocht voortgezet naar Am sterdam, alwaar allereerst de inwen dige mens werd versterkt. Om half^ ?en was het gezelschap weer present jij de touringcar en werd naar de luchthaven Schiphol gereden. Terug :n Amsterdam stapte het gezelschap ap de plezierboot voor een rondvaart ioor de grachten en havens. Ook in ie stad werden bezienswaardigheden bezocht, waarna de terugtocht werd -aanvaard. Na een vermoeiende, doch welbestede en leerzame dag arri veerde het gezelschap laat in de avond in de Grobbestad. Een woord *Van lof aan het adres van de opzien- i ter bij de dienst van gemeentewer- ken. de heer Van Raalte. die deze i Berg en Jannigje van Hien. beiden bijzonder mooie excursie organiseer- ie Rhenen. Schoolkinderen op reis. Onder leiding van het personeel en enkele leden van de Oudercom missie maakten de leerlingen van de eerste en tweede klas van de_»oJ. school aan de Nieuwe Veenendaalse- weg een trip met NBM-touringcars naar Valkeveen. Onder daverend ge juich werd 's ochtends om half negen gestart. De eerste pleisterplaats was Zeist, waar in hot bos bij de Herten kamp spelletjes werden gedaan en de kinderen tractaties ontvingen. De reis werd voortgezet via Hilver sum. waar langs het prachtige stad huis en langs de studio's werd gere den. naar Valkeveen. In de route lag ook opgenomen het Paleis Soest- dijk. Tegen twaalf uur bereikte men deze Zuiderzeebadplaats, waar eerst flink gegeten werd. Hierna trok de grote schare de speeltuin in. j^aar ruim twee uur lang de tijd \Verd doorgebracht met voetbal, handbal er. ander vermaak. Jammer dat er geen pootje baden in zee kon plaats hebben, het weer leende zich daar niet voor. De terugtocht ging via Amersfoort, in Soest werden gevulde koeken gegeten. In de buurt van Laan 1914 werd weer gepauzeerd. Daarna ging het huiswaarts. BURGERLIJKE STANI) Ondertrouwd: Dirk Jan van (Ten ie. is alleszins verdiend. Intekenlijsten voor nationaal geschenk. Door bemiddeling van het comité viering van de nationale feest dagen /i\Ven op verschillende plrat- in We gemeente intekenlysteil -.nj17101 bus./m worden gedeponeerd ii jc^ïiT Jciiri tennisballen; weggevlogen postdu 1947-55((574; twee sierduiven: bruin jasje y ,De Snelpost" De P.V. de Snelposj te Veenen daal hield 19 Juni een wedvlucht vanaf Dourdan (Frankrijk). De uit slag was als volgt: D. G. Schans 1, 7, 15. R. J. v. Koo- ten 2. H. Ulrich 3, 13. H. v. Veenen daal 4. C. Donkelaar 5. F. Spies 6, 8. A. v. Asselt 9. H. L. Spies 10, 16. R. v. Manen 11. C.-v. Ginkel 12 W A. Eimers 14. Neder laag-wedstrijden. Zaterdagmiddag 4 uur speelt DOVO een nederlaag-wedstrijd tegen Spakenburg op het DOVO-terrein aan het Panhuis. Dinsdagavond 7 uur volgt dan de nederlaagwedstrijd DOVOFatna uit Zeist, een westelijke derde klus ser. flengelwedstryd. De Hengel vereniging „De Kin- voorn" hield aan de Rijn bij Ingen haar eerste onderlinge hengelwed- strijd. waarvoor een flinke belang stelling bestond. De totale uitslag wordt eerst bekend als ook de an dere vier wedstrijden gehouden zijn. Voor deze eerste wedstrijd was de uitslag als volgt: 1. W. G. Leeuwenkamp met 432 gram bovenmaatse vis 2. J. van Manen met 362 gram: 3. D Reber- gen met 210 gram. Avondvierdaagse In Veenendaal werden de deelne mers aan de Avondvierdaagse aan de grens der gemeente opgewacht door het muziekgezelschap „Caeci- lia", dat de deelnemende verenigin gen naar de Cantine van de „Neve- da" wolfabriek bracht, waar in de afgelopen dagen het begin- en eind punt gelegen was. Dank zij een goe de organisatie heeft deze Avondvier daagse een zeer vlot verloop gehad. De voetbalvereniging „Veenen daal" zal haar jaarvergadering hou den op Maandag 27 Juni a.s. in de Kegelbaan. De aftredende bestuurs leden J. H. H. Jansen, J. D. Septer en H. Gerritsen stellen zich niet meer herkiesbaar. van een landelijk geschenk aan he Vorstelijk bruidspaar in verbam met het 12% jarig huwelijksfe< Van de plaatsen, waar dit geschiedt, zal nog nader mededeling worden gedaan. Een ieder is dan in de gele genheid om op 30 Juni. 1 en 2 Juli zijn handtekening op de lijsten te stellen en zijn bijdrage in de bus te doen. De lijsten met handtekeningen zullen bij het geschenk aan het Vorstelijk paar worden aangeboden. Anjerdag. Op Zaterdag 25 en Maandag 27 Juni zal in onze omgeving de Anjer collecte worden gehouden. Naar wij vernemen zullen hieraan de mu ziekverenigingen „O.B.K.", de mond- accordeonvereniging ..Kunst en Vriendschap" en „Ons Genoegen" muzikale medewerking verlenen. Sproeten? 5PRUTQ1 (Ing. Med.) Aanbesteding. In hotel „Het Wapen van Hardcn- broek" vond de aanbesteding plaats voor het bouwen van een cantine met bijgebouwen op het kampeer terrein „Roodland". Er werd als volgt ingeschreven: De hoogste was Fa. Schoemaker van Dolderen, 23.760,-; de laag ste F. Meij, 19.448,-. De verduisterde stenen. De Meervoudige Kamer van de Ut rechtse Rechtbank veroordeelde Dinsdag de 37-jarige boukhouder H. v. d. L. wegens verduistering in dienstbetrekking van een partij ste nen, groot 5000 stuks, ten nadele van C. V. V., tot zes maanden voorwaar delijke gevangenisstraf. Internationaal bezoek aan Rhenen. Landbouwconsulenten uit Enge land, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, en zelfs uit Turkije brachten een be zoek aan de proefveldon van de fa. Kuun Co uit Laren, gelegen tus sen Geldermalsen en Rhenen. Voor namelijk ging de belangstelling uit naar de suikerbietencultuur. In het Wapen van Hardenbroek werd door het uitgebreide gezelschap de Junoh gebruikt, waar de informatrice van vreemdelingenverkeer kwistig fol ders over Rhenen in de moderne ta len uitdeelde. Vanuit Rhenen werd een bezoek gebracht aan de Land bouw Hogeschool te Wageningen. Gehuwd: Marinus van der Garde en Jansje Henriëtte van der Burg. Was Uw wol veilig in H^MESSOUUUUB 35 ct pu; pik. Neito 100 gr. Van roddelen gesproken! Getooid met een keurig lichtgrijs mantelpak, het hoofd gedekt met een sierlijk hoedje met voile in dezelfde kleur, stond een dame uit Eist (Rhe nen) Maandag in het beklaagden bankje voor de Utrechtse Politie rechter. Een weinig voorkomend schouwspel, gewoonlijk zien de vrou welijke beklaagden er iets minder modieus uit „Waarom hebt u die beledigende brief geschreven aan de C.C.D.-amb tenaar J. J.?" informeerde de Poli tierechter. De rijzige figuur van mevr. A. de R. richttte zich op en ietwat bedrem meld vertelde ze van een onrecht matige bejegening door de bedoelde ambtenaar en van een oude 'vele, welke haar gedreven had tot het schrijven van hel gewraakte epistel, dat wemelde van verdachtmakingen. Er werd- o.m. in geinsinueerd, dat de C.C.D.-man door hem aangehaalde goederen ten eigen bate had gebruikt en meer van dergelijk fraais. Er was eigenlijk een hele geschie denis aan verbonden, zei ze. Een hoofdambtenaar had een metalen stoel van haar willen kopen, waar op ze niet was ingegaan, toen was de ambtenaar boos op haar gewoi- den „Bespaart u ons de rest van dit verhaal maar liever en blijft u bij de feiten", onderbrak de Politierech ter. „De zaak is eenvoudig deze: U was geverbaliseerd in verband met een economisch delict en uit wraak daarover schreef u die lelijke brief, vol beledigingen en insinuaties." Toen was het woord aan de Offi cier, die in een scherp requisitoir het gedrag van de vrouw hekelde en 'n week gevangenisstraf «tegen haar eiste. Half snikkend en huilend bezwoer verdachte haar deze straf te willen besparen. Zij zou het nooit overle ven. Zij had van haar leven nooit geen kwaad gedaan. De Politierechter was haar inder daad genadig en beperkte de straf tot een boete van 50 met een krach tige waarschuwing bovendien om zich voortaan van dergelijke aanval len op ambtenaren, die hun plicht doen. te onthouden 1 maand zitten voor wederspan- nigheid. „Een stuk kwajongen, die rond hangt in portieken, branie schopt te genover meisjes en te lamlendig is om mee naar het bureau te gaan'- aldus luidde de qualifieiatie welke de Officier van Justitie Woensdag ten beste gaf over de 19-jarige steen ovenarbeider G. A. v. D. alhier, die wegens mishandeling voor de Utrechtse Politierechter was gedag vaard. w Op de avond van 5 Januari j.l. ver toefde dit jongmens te VeenemèBBl. waar hij zich in een portiek br postkantoor ophield. De hoof da" van politie, C. v. K. sommeerde \m weg te gaan. doch de jongeman wei gerde hieraan te voldoen en toen de agent hem wilde opbrengen, verzette^— hij zich hevig, waarbij de agent ge- slagen en getrapt werd. „Als je nog één keer een derge lijke vlegelachtige, onbeschaamde mentaliteit ten toon spreidt zal het je heel anders vergaan!" waarschuw de de Officier, die twee maanden gevangenisstraf eiste. De Politierechter maakte er een maand brommen van. RENSWOUDE. Storten van huisvuil. De politie van Renswoude ver zoekt ons de inwoners er met nadruk op te wijzen, dat het krachtens de politieverordening der gemeente verboden is huisvuil e.a. in de slo ten en op de bermen van de wegen etc. te werpen. Tegen overtreding van dit verbod zal in de toekomslM| streng worden opgetreden. Burgerlijke stand. Geboren: Adrianus, z. van K. Pa ter en A. van Leeuwen. Overleden: Gerard van de Haar. oud 60 jaren, echtgen. van G. van Weigraven. COM 1 Té TER VOORBEREIDING VAN DE VIERING VAN HET KOPEREN HUWELIJKSFEEST VAN HET KONINKLIJK ECHTPAAR Defile ter gelegenheid van het Ko peren Huwelijksfeest van H.M. de Ko ningin en Z.K.H. de Prins der Neder inden. reétfr eiwr tvmt ïnefiegeueeiyi zal op 7 Juli a.s. de Koninklijke Familie het Koperen Huwelijksfeest van H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden in de huiselijke kring vie ren. Deze dag zal dan ook geen natio naal karakter dragen. Op 8 Juli heeft op Huis teu Bosch te Den Haag de aanbieding plaats van het cadeau van het Nederlandse Volk aan het Koperen Paar. Het Bruidspaar heeft er in bewilligd, dat op 9 Juli d.a.v. te Baarn op het pa leis een tweecal défilés zullen worden gehouden. Het doel dezer defile's is een grootse eendrachtige huldebetuiging aan de Koninklijke Familie te brengen van en namens het gehele Nederlandse Volk. Opdat deze uiting van verbondenheid met het Huis van Oranje en van blijd over het feest werkelijk in z^É ruim mogelijke mate uit het gehele volk zal komen, is zoveel mogelijk de weg gekozen van vertegenwoordiging van de organisaties, waarin ons Volk zich in veelzijdige schakering heeft verenigd. Er wordt derhalve ook op gerekend, dat de deelname algemeen zal zijn zo dat in de defile's metterdaad een af spiegeling kan worden gezien van de vreugde en trouw van alle Nederlanders. Des voormiddags zal worden gedefi leerd door vertegenwoordigers van ver enigingen op velerlei gebied, takken van wetenschap, kunst, handel, industrie, sport enz., in zo breed mogelijke scha kering en met zoveel mogelijk typische representatie van alle delen van het land. Het des namiddags te houden défilé zal uitsluitend de jeugd in georganiseerd verband de gelegenheid geven zijn hutf^ de te betuigen. Er wordt naar gestreefd, dat elke stoer een prettig en interessant schouwspel zal bieden en dat van de deelnemende groepen zoveel mogelijk kan worden waargenomen, voor welke tak van be drijf, wetenschap, kunst, sport, enz. en/of voor welk deel van net land zij representatief zijn. Daarom zal 't op prijs worden gesteld, dat verenigings-vaan- dels en -vlaggen worden meegevoerd, uniform- of andere bijzondere kleding wordt gedragen, welke eigen is aan het DISTRIBUTIEKRING AMERSFOORT. BELANGRIJK BERICHT Met ingang van 27 Juni a.s., is de Distributiedienst voor alle zaken, behalve voor de Afd. Handel, ge opend: te VEENENDAAL op Maan dag en Woensdag van 9 tot 12 uur, en te RHENEN op Donderdag van 9.30 tot 12.30 uur

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 2