Ant. de Ruiters Flinke JODGEll onze Mileit iet elks smid. ZEGELS DOOR DE HlliDERIOCHI? STEMPELEN? nette ijsuehter ie een SpaaMMHle heen van de Spaerhanh Veenendaal en OmstreHon. Haosstr. 19 - Postgiro 530673 - ueenendaal De Melkslijters te ueenendaal (YIAKEtf BEKEKD 6. HAIYIEflT f. 0. c. Riyilon hlmezio SIJSBEI R. H. U O. LUST6RAÖF AFWEZIG Flinke JOr.G D UITSLAG Gemeenteraadsverkie zing Renswoude. Vervolg van Pagina 4 Zonder geluk vaart nieumand wel. W. F. HARMSEN W. V MANUFACTURENHANDEL Hoogstraat 12, Tel. 591, Veenendaa tweede prijs. HAA, GEBAK VAN^j ÖIjkStRA ZIE ONZE ETALAGE!!! VAaaq. en Aanbad Pin-up Home Permanent Zonnebrlüen h Kleppen Badmutsen Zonnebrandolie •t m creme zepen - Eaudecoiogne enz. uan 1 Juli tot 25 Juli CHAUFFEUR AmeAofiqeri Lijst 1 UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZING AMERONGEN C.H.U 502 stemmen in 1946 531 stemmen 2 P.v.d A 284 282 5 G. A Dagnelie 143 94 4 S.G.P 278 254 5 A.R 219 186 6 Wildeman 249 204 7 Tenger 123 120 Zetelverdeling: C.H.U P.v.dA. G. A. Dagnel ic S.G.P AA. Wildeman Tenger 3 zetels. 2 1 2 1 1 iri 1946 4 zetels 2 0 2 1 1 1 AMERONGEN. Ned Hen Kerk. 10 en 5 uur Ds. B. F. C. de Groot. Ger. Kerk. 10 en 5 uur Ds. L. Zwaan. Gemengd Nieuws I.UVA VERLOTING 1949 i hoofdprijzen elk ter waarde van fj0.000.-. Trekking 29 Juli. Ten bate van de vakafdeling Model vliegtuig-sport van de Kon. Ned. Ver. v. Luchtvaart, ten bate van de Motor Luchtvaart van de Kon. Ned. Ver. v. Luchtvaart en ten bate van de Stichting Nationaal Luchtvaartfonds, heeft de Mi nister van Justitie de goedkeuring ge hecht aan het houden van de jaarlijkse (ditmaal de 15e) Lu va (Luchtvaart) ver loting. Voor elk dezer verlotingen A. B en C is als hoofdprijs uitgeloofd een prijs rer waarde van 10.000.-. Naar keuze 10.000.- op de aankoop van een huis overal in Nederland, ƒ10.000.- op de aankoop van een auto (prijs-klasse ƒ6500.-) met gratis ben zine, olie, banden, verzekering, belasting en dergelijke; veestapel, stamboekvee, n.l. 4 paarden ter waarde van 5000.- en 4 koeien ter waarde van 5000.-. De prijs per lot is 60 cent. Evenals vorige verlotingen geschiedt de trekking te 's-Gravennage ten overstaan van het Notaris-kantoor Waldorp. De datum is vastgesteld op 29 Juli. Advertenties in dit blad vermelden nadere bijzonder heden ten aanzien van de verdere prij zen, enz. BELANGRIJKE UITVINDING OP HET GEBIED VAN DE SPINNERIJ. Een nieuwe uitvinding van de Heer Ambler (gedurende de oorlog was de heer Ambler vice-luchtmaarschalk bij de R A F.) die beschouwd wordt als de meest ingrijpende sinds 100 jaar, trekt in de kringen der wolindustrie sterk de aandacht. De uitvinding heeft tot re sultaat, dat twee-derde van de machines in de kamgarenspinnerij overbodig wordt De nieuwe vinding is voorlopig nog in beperkte mate beschikbaar, Lijst 1 Gem. Bel. 174 stemmen 2 P.v.d. A. 162 3 A R. 164 4 S. G. P. 128 5 C. H. 440 Zetelverdeling Lijst 1 1 2 1 3 1 4 I 5 3 1 zetel Lijst De narnen van de gekozen raads leden zijn; J. v. d. Brandhof E. de Zweers H. Vermeulen G. Hardeman H. M. van Be^k J. T. V olleswink_e. H Lokhorst „Mag 'm met hinderen," antwoord de Joop onverstoorbaar. „We zullen ze maar weer eens aan licht helpen." Hij herstelde .het contact en daarna gingen ze haw boven, maar evenals de vorige keer: op hun kousen. Het lichtloze halfuurtje had het ge wenste effect gesorteerd. Beiden za ten nu op de divan, de armen om el kaar heen en ze keken glimlachend naar de deur. Zo zacht had het twee tal op zolder niet gelopen, of binnen hadden ze het toch gehoord. „Zouden jullie de deur nu maar eens niet opendoen?" vroeg Fred. Onhoorbaar draaide zijn vriend de sleutel om en met Greet trad hij nu binnen. „Zo, eindelijk gevonden?" vroeg hij op autoritaire toon. „Werd anders wel tijd, hè? Een stel harden zijn jul lie, hoor! Een hele dag verloren laten gaan. Denk je toch eens in, hoeveel zoenen jullie verspeeld hebben, dom oren!" Allen schoten in een lach. Fred had z'n verlegenheid, vooral nu Greet en zijn vriend er weer waren, nog niet geheel overwonnen, maar hij durfde nu toch in hun tegenwoordigheid Annie over haar hand te strijken. Het geen al een hele vooruitgang was. vond Joop. Ze dronken nog een kopje thee en toen verklaarde Greet, dat ze al veel te lang gebleven waren en nu meteen i» huis moesten. „Straks moppert papa." „Gunst; ja," schrok haar zuster, „we hebben de tijd helemaal vergeten." „Alweer een stap In de goeie rich ting," concludeerde Joop tevreden „Zodra je de tijd gaat vergeten, ben je al een heel eind op de goede weg." Annie keek hem niet geheel begrij pend aan, maar toen hij haar een knipoogje gaf, bloosde ze en draaide zich om, om haar mantel Mn te trek ken. Het duurde evenwel nog ver scheidene minuten voordat het vier tal afscheid van elkaar genomen had, hetgeen Greet de nuchtere Opmerking ontlokte: „Het lfjkt wel, of we naar het andere eind van de wereld gaan. Morgen zijn we er immers .weer:" 's Avonds, toen de beide vrienden zich uitkleedden, zei Fred peinzend: „Eigenlijk heb je nog gelijk, samen zweerder. Waarom ben ik gisteren niet wat flinker geweest? Dan had ik haar en mij een vervelende nacht be spaard." „Zo is het, jochie, je moet het ijzer smeden als het heet is. Enfin, je hebt haar nu, zorg er voor, dat je haar niet verliest." ,Dat zal wel loslopen," meende Fred luchthartig, maar hij kon op dit ogenblik nog niet vermoeden, dat zijn geluk binnen een paar dagen reeds gevaar zou lopen. V. Het geluk van de vier jongelui was volkomen. Dagelijks brachten de meisjes een bezoek aan de garage en het kon niet zo druk zijn, of er werd een uurtje afgenomen voor gezellige kout en voor een klein vrijpartijtje, 's Avonds gingen ze om beurten naar „Ruimzicht", terwijl het ook wel eens gebeurde, dat de meisjes semen de avond in de gaf&ge kwam doorbren gen. Het bedrijfvan de vrienden groeide voorspoedig. Ze kregen nu langzamerhand ook vaste klanten. Dat wil zeggen: automobilisten, die gere geld dagelijks kwamen tanken. Een feit van belang was, dat de bakker in het dorp er toe overgegaan was om zijn oude aftandse merrie voor ?oed op stal te zetten, de wagen op te bw gen en een nieuw bestelautotje er voor in de plaats te nemen. Aangezien hij veel klanten had in dc wijde om geving van het dorp, kon hij deze met zijn auto vlugger en beter bedienen en de wagen kwam bij de garagehou ders in onderhoud. Een tweede feit van betekenis was, dat de chauffeur van de brandweer auto ging trouwen en naar een ander dorp verhuisde.. Joop werd toen door de burgemeester aangezocht als op volger en dat nam hij natuurlijk on middellijk aan. Dit gaf wel geen in komen, behalve dan bij brand, maar de jongeman zag hierin een blijk van vertrouwen en zodoende werd hij door deze benoeming in de dorps gemeenschap opgenomen. Ook deze wagen had hij reeds in onderhoud, ter wijl de garage nu tevens voor de olie- en de benzineleverantie moest zor gen. Dit alles had de vriendelijke bur gemeester, die veel met de jongen op had, in orde gemaakt Wordt vervo gv JxLmi^ie^eAichten Uitplaats van Kaarten en geven U kennis van hun voor genomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Donderdag 30 Juni a.s. te 11.30 uur v.m. te Zeist. Kerkelijke nzegening in de Doopsgezinde Kerk te Zeist door de Weleer waarde Heer Ds. B. Dufour van Wageningen. Gelegenheid tot gelukwensen na afloop van de dienst in de Kerkeraadskamer. Veenendaal, Hoofdstraat 94 Zeist, Prins Alexanderweg 23 24 Juni 1949 In plaats van kaarlen Wedn. var LENA VAN DEN BERG nu CATHflRIIB BOUDESTElil Geven hierbij kennis van hun voorgenomen huwelijk waarvan de \olirekling D. V. i« bepaald op Dondci- dag 7 Juli a 8. Veenenendf»), 23 Juni 1949 lulianastraai 70 Kerkelijke h-twelijksbe- v» slicing om 12.30 u in dc Ch--. Geref. Kerk te Veenen daal, door de Weleerw. He »r Ds. R. Hofatra Voor de vele blijken van deel neming en medeleven onder vonden tijdens de ziekte en over lijden ven onze innig geliefde en zorgzame Man, Vader, Behuwd en Grootvader iSERRIf /-htgenoot van A. E. JONGEJANS van de Haar betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank aan Familie, Buren en Kennissen in het bij zonder Dr. Vergouwen en Zuster van Zweden. Namens de Familie Wed. A. E. JONGEJANS— van de Haar Veenendaal, 21 Juni 1949 Dijkstraat 2Ca jonGFjQns plétKCchMud DANKBETUIGING I ij mijn terugkeer uit Fndië betuig ik mijn hartelijke «laak aan viiend-n en be kenden, alsmede officiële in stanties, maar wel zeer in het bijzonder de Buurtveren. „KOSTVERLORENC voor de spontane en harte lijke ontvangsr, >Sold. O.V.W. O. van BAAREN Koatverlort n 3 TANDARTS Tot MAANDAG 18 JULI Spoedgevallen worden waarge nomen door de Tandartsen H. A. van Donkeragoed, G. R. Kets en A, H. Mulder op hun spreek uren. Bij de Coöperatie de »Vol- harding», Zandstraat 103 kan geplaatst worden een voor de Bakkerij, Aanmelden Vrijdags van 8 tot 10 uur n.m. kan zijn belastingen en andere rekeningen door de spaarbank van zijn spaarbankboekje laten betalen, De Spaarbank berekent GEEN KOSTEN voor deze overboekingen. De Spaarbank vergoedt een rente van 2V*°/o tot f. 3500.-, daarboven 1 ,/ïö/o- OOK OVER GEBLOKKEERD GELD Aan hen die nog geen spaarbankboekje hebben zullen wij er gaarne een uitreiken. Dagelijks geopend van 912en van 23 uur/Zaterdags van 911 uur. GEMEENTE RHENEN Aangifte van Nieuwe Leerlingon der Openbare Scholen Burgemeester en Wethouders van Rhenen Bremen ter kenrils v-tn be'a- ghpbbenden Dat op Donderdog 30 Juni 1949 van 20-21 uur in de be reffende scholen gelegenheid zal worden gegeven tot aangifte van nieuwe leerlingen voor de: Openbare lagere 9chool aan de Nieuwe Veen end oalse weg (hoofd de heer C. van O "men Aan deze school is een opleidines- klas'-e verbonden voor H. B. SGymnasium, Lyceum, Hande'sschool e.d. De toelating heeft plaats op 30 Augustus 1949 O. enbare lagere school te Eist (hoofd de heer G J. Hulsehos.) De toelating heeft plaats op 30 Augustus 1949 Openbare Jager-^ school tm Achterberg (hoofd de heer A. M van de W-al De toelating heqL piaats op 30 Augustus !949. j i Openlweschool fm.-*r uitgebreid lagpronder- wijs (hoi fJ de tveer G. Kolkman) in het eerste Emrenlokaal der school. Tot deze school -kannen alleen worden toe- gela'en leerlineen. die met go^de uitsla? de 6e kla9 pnerschool voor gewoon lager onder wijs hebben doorlopen. Bij de toelatin° moet hiervan een verklaring bij bet hoofd der school worden ingeleverd. De toelating tot de U.T .O. school heef plaats op 30 Augustus 1949. Bij aangifte moeten de distributiestamkaart, en, in- iien aanwezig, het vaccinebewijs der kinderen voden medegebracht. Met onze vijf inzendingen van Taarten, Koekjes en kleingebnk, behaalde wij op de Internationale Ban- k- tbakkerstentooT Mel'ing B'»'- baro, te Breda, Uier etrSt8 En BID t Emhousiastroept daarom iedtr- een: Ha, ork ik ge* i bak van DIJKSTRA maken het U De VéGé-Krui I°niers makkelijk, want óók op Margarine, V«tt*n, Bot»»1, UI»* enz. ontvangt U GFZ'NSZECELS »DE VÉG Ê-K RUIDENIERS. Olfs BOEKHANDEL Fa. Jac. van Hardeveld Veenendaal, I el. 434 deelt mede dat zij varraf- heden vertegenwoordigt mmmuxjm J Utrecht dat zij 29 Jur i hun jaarlijkse vacan- tiedag wilden houden. Zij verzoek n hun cliënten beleefd Dinsdag 28 Juni voor 2 dagen melk te nemen, zodat de gezamenlijke vacaniiedag door kan gaan. COMBINATIE VAN MELKSLIJTERS KANTOORMACHINES en zij als zodanig kan aanbieden de de meest moderne schrijfmachine I Vrij vlot leverbaar ook met «lange wa gen* en met »elite« wij alle gewenste in schrift. Gaarne lichtingen. verstrekken Bottnanoei Fa. Jac. a. Harocift MM J», maar dan UW LOONZAKJE van de Stichting «Nederland Helft Indië« ALLE LOONZ/ KJES door U ontvangen #n uitgaande van bovengen< emdeS ichtini: kunnen door de »VéGé-Kruidenier8.« afge stempeld worden. Notaris T. G. v. f 1 ijn t-Rhp"»>r ZtiopPonHerd 7 I1 's9 ij in keren op D.mJt-id (4 Ju'i 194° ij t.» slag, flk-ns 'snill-g- 2 uur, in h t Hotel .Hn W-p-n van Hardcnbroel* t- Kh-nen publiek verkopen V.»or h-r N d H~h»pr- 'n ii nut.troeget Ir M.W*i-s3 P «c-el I. F-n l-n thuis a-n d- i"uner»weg 339 re Rhen«n.m-" -•ouwterr* in en Houw land Ka l "*©c i-» G no, 1451 eed g'ooi nee-, 71 ar- n. Veihuurdvooi l 5.75 p-r wek. rordb» lasting f 25- P *tC-»el 2 Fen w-.lcnl»»r«1-ij H Cii"er«w g no 339 te Fh*r er mgeb-uwd tot tw«e nood- i-orjopor, m®r grond k«d ^ec ie G T»~.l45! regr.g'd gmn ongev '9 80 aren Veth'tmd voor f 5.50 "er week. Grond- t 10.- R. Vo >r de Heer G, I, var S»tt< n P-rceel 3. Fen Woonhuis a°r de Riins'ra.t 30t«» Rh-n«»niTn». 'Ilin, k"d. Rrc-ie I no. 3")fi g"- h1 en 484ged.grootongev*-* 2,17 «r«-n. Verhuurd voo- f3.— per weel Grr-nlhel. f12 50. Weghel, fP - rr c 1 5 - Perc»"' 4 Fen Woonh"ia a»» de Bijn.t raat 37 "ia aan d hu'tenoinm®. te Rheneo m •uin, kad Sectie T no. 484 rea'. •?®d e*oot ong 2.'7 aren V-rh u*d voor 13 oer we-V G-ondKel. f12 50. Wegh-I e- o-ec 15- C Voor d» cvmi F.vrt A"U P-rceel 5 F-n huis «®n d- ''iez-nwide 12 onder Achter ^•rr Fh"nen. Vod k«>Vend S®CMa K no. 124 «7-ooi 9.20 .rer t'e huu-d voor f2 75 per wel -".rondhei 16- 1*e zi°n Din«d'ea en Donder- lago van 2 »o* 4 uur. ^anvoarHj"» V ij de hefa'i-e t3er»<ld-g 25 Augustus '949 Voor le en 2e hyp. in sommige gevallen ook los geld, verzekpj rinrren en taxaties naar Fa- Mulder en Zn. Kerkewijk 193- Oude verbleekte rortrettan ma ken wü voor al." nieuw. Portret- soer-ialist r>e Srna'en ^rtegracht 6. Amersfoort. Tel. 3538 Wegens overcompleet te koop opn eiken Dressoir aoed onder- ^ouden te bevr. Prins Bernhard- 'aan 119 To kooo nw, luchtbanden wa- -«n dr, vo-m. ton. bondon «n0 y 18. T. Lokhorst, Mnnniken- weg D 150, Veenendaal Te koon z.o a.n. p»->na Wande1- bii T. Oskam, J. O. ■^ndbrinkstraat 3 HmrraanH net meisle voor de ^ulshoudinct. oeen ruw werk. Huize Schuurinq R nor?. Fiat t« Irnnn. pas aor*a- 'n'wl in m-i-na staaf. W. Vap FiiswiiV tfio*-"nerweg 23, Lun- teren, Tel. 260 To koon crovr. i a.st.v. Br. onder nr. 272 a h bureau v 'd blad Ter overname aariaoh«don i-nnVe>n voor do lo en Po klas **.R.S, to Voopondasl, To beVr. KerkewijK 194, Veenendaal Uw Hoed b nnen wook j als nieuw terug Van der ZEE wto rnUt Ksmor. plpankamor en Ven Ven mot ftohuiir in de Don- neniaan te Veen'ondaal ("-or cie- sohikt voor beiaard Fohtnaarl voor wonina mot rm'netons 2 .clpardfamere in Veenendaal. Br. onder nr. 268 bur. v d blad Partii metse'stenen te koop Korte Molenstraat 11. Te kooo of te huur o^vraaod Puts roet orond. Rr. onder no. 270 bureau van dit 'blad, Gevraatrd enioe ooede kolen- fornuizen. Moubelhandel, Nieu- wewea 60, Veenendaal Gezocht werkkrina door melsie 28 jaar voor d. of d. e. n. or kleino boerderij ©f huishoudinc Condities nader over eon te komen. Br. onder nr. 209 a.h bureau van dit blad EEN GOEDE RAAD «DE V ÉC É-KRU1DENIFR IS PROBAAT* Drogisterij DEIn kok Apoth. Ass. GERDERLAND - V'DAAL Te koop 2 Jacauet jassen i.z.o st., herenfiets met lamp en ooe de banden prachtiae aarberdi- ne damesjas (oroen). Te bozich- tioen iederedag van 7-8, Konin- ginnelaan 6 Worrons huwelijk oevr. een net nip'do, van 's iriTcon? 8 fot •o middaon 4 uur. Zondeas vrij Grote was niet aan huis 8. de Man. H-^ofd Horv. PchooLBeatrix- straat 65. Veenendaal Gevr. Pinke drone nakhnls— mimte event, met wonina, woon- huis ;n nul aanweria. Rr. onder nr. 271 all bur. v'd blad Oevr. net melsie tot 18 iaar van 8 tot 3 uur in kWn nerin, on te konrj mooi wanrioiwaaen- *io f. 18.50. C. v. Engelenhoven Delikaanstraat 22 Te kooo Rasz. Rouviers Puds Off. ptamb. Vader Kamrioen touadkl. G. van VoJdhHzon. Ruurtlaan 58, Tel. 277, V'daal Heeft U stof wij maken voor U een prima Overhemd (ook naar maat) VAN DER ZEE Woning gevr. te Veenendaal 'egen won:ng te Amsterdam, Hoorn, Soestdijk. Winterswijk Almelo. Zwolle, Steenwiik, Gro ningen, Leeuwarden, Harlingen, Bolsward, Snepk of Drachten. Br onder nr 273 a h bur vdbl Naaister hpeft noo J dag per week vrij, liefst Woensdags oieuw en verslelw. f. 5.-, per dag. Br. onder nr. 267 a.h. bur. van dit blad Te koop plaats in de Ned. Herv. Kerk op de Markt aan de kant van Ds. Bakker. Te bev. bij Mei. G. v.d. Bovenkamp. Buurtlaan 26 t Te koop prima appelen. Roos, Renswoude nieuwe aard- Emmlkhuizen, Te koop 600 roei beste rog le bevr. J. v.d. Scheur, Cuneraweg 268, Achterberg Hooigras te koop 600 roede voor geweid hooigras. Parallel weg 49, Veenendaal Wegens teleurstelling gevraagd een flink meisje voor d. of d.e.n. door Mevr. Bakker. Markt 5, Veenendaal Oavraagd een Bankeitrcklr rij D'JKSTüfl rioold8ii8*i 21 - VdenenJda. Biedt zich aan werkster voor 1 dag per week. (Donderdags) Br. onder no. 618 Boekhandel, Fa. Jac. v. Hardeveld, V'daal Gevraagd oor de R«.kW->ij loofJzaak Banier. ■CerkrvijL 98 Tel*f ion 263 ARTS Wordt Kwame gevroogd te- vonende te Veen ndaal, iefst met traiwlcr kunnen- le rijden Kxpediti* bedrijf: Wenen- tanl en v. d. Brink, Eminalaan 58 l r i A

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 3