4 Eeuwen Veenendaal Swing scheermesjes J. F. TAK os. j. uan dijk Nieuwsblad voor Veenendaal en Omstreken 4 6AU U<u s'htxwi fucbl- UllflTERAUOnDLEZinfiEII 23e JAARGANG VRIJDAG 26 Augustus 1949 No. 33 UITGAVE: DRUKKERIJ „DE GELDERSE VALLEI" ADVERTENTIES Verschijnt 1 keer per week inSTICHTS- en GELD.-VEENËNDAAL, AMERONGEN, ELST, RHÉNEN. ACHTERBERG, OVERBERG, DE HAAR, HEUVELSE STEEG, GROEP, BENEDENEIND, KADE MAANDERBUURT, EDERVEEN, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL SS. Zaterdag 10 September 10.1510.30 uur Luiden der klokken. 10.30 uur voorlezen van een proclamatie aan de bur gerij door de burgemeester vanaf het bordes van het Gemeentehuis. Herauten te paard zullen met bazuingeschal deze pro clamatie op vele punten van het dorp herhalen. 14 uur Opening van de Historische tentoonstelling. het Feestterrein Inwerkingstelling van de fontein. Opening van de Oud Hollandse Markt 15 uur Nationaal Mondaccordeonconcours in de Sta tionswijk, voorafgegaan door een défilé der deelne mende verenigingen. 20 uur concert door Caecilia op het Stationsplein. 22.15 uur Schitterend openingsvuurwerk op het feest terrein aangeboden door Oranjedag. 23.30 uur sluiting feestterrein. Zondag 11 September In alle kerken dankdiensten. Maandag 12 September 1422 uur Oud Hollandse Markt, Feestterrein, Ten toonstelling. 20 uur Concert Veenzangers Dinsdag 13 September 14—22 uur Oud Hollandse Markt, Feestterrein, Ten- j toonstelling. 20 uur Concert Prins Bernhardplein. Woensdag 14 September 14—22 uur Oud Hollandsche Markt, Feestterrein. Tocht van Ouden van Dagen, mei muziek bij de intocht. Generale repetitie Openluchtspel. Donderdag 15 September 1422 uur Tentoonstelling. Oud Hollandse Markt, Feestterrein. 1317 en 1820 uur kaartverkoop Open luchtspel. 20.15 uur Opvoering Openluchtspel. Vrijdag 16 September 14—22 uur Tentoonstelling, Oud Hollandse Markt Feestterrein. 1317 en 1820 uur kaartverkoop Open luchtspel. 20.15 uur Opvoering Openluchtspel. Zaterdag 17 September 10 uur Kinderzang Feestterrein, jeugdtractatie, kinder voorstelling in het openluchttheater. 14-22 uur Tentoonstelling, OudHoll. Markt, Feestterrein 13—17 en 18-20 uur kaartverkoop Openluchtspel. 20.15 uur Openluchtspel. 15 uur motorrennen Stationswijk. 15 uur paardensport Feestterrein. Maandag 19 September 1422 uur Oud Hollandse Markt, Tentoonstelling. Feestterrein. 20.15 uur Lampegietersavond. 22.15 uur Schitterend Slotvuurwerk. Zo juist ontvangen MET APPARAAT Zie advertentie pag. 4 BEKENDMAKING Zoals bekend zal in de maand Sept. a.s. het 400-jarig bestaan dezer gemeente feestelijk worden herdacht. Ter gelegenheid hier van zijn festiviteiten georganiseerd van 10 t''m 19 Sept. 1949. De hoogtepunten der feeste lijkheden liggen op Vrijdag 16 en Zaterdag 17 September a.s. Burgemeester en Wethouders wekken in verband hiermede al le ingezetenen op hun familiele den - oud Veenendalers - uit te nodigen deze dagen binnen de gemeente door te brengen, opdat geheel Veenendaal die dagen als één grote familie zal vieren. Het gemeentebestuur zal het ten zeerste op prijs stellen, indien ieder daartoe zijn medewerking wil verlenen. Veenendaal, 25 Augustus 1949. Burgemeester en Wethouders van Veenendaal: De Burgemeester, A. Bakker De Secretaris, D. Blankespoor Bent U al Abonnè De Vallei"? van Ned. Herv. Kerk 10 en 7 uur dhr. v. Noort. Reydon, Kerkewijk, Tel. 329. EDERVEEN. Van Zaterdagmiddag 6 uur tot Zon dagavond 12 uur dokter Ringelestijn, Ederveen, Tel. 201. Abonnementsprijs F 0.85 p*r kwartaal Losse nummers 6 cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenèndaol Telefoon 601 Redactie W. Fi ter Horven k L Gewone advertentieprijs per m.m. 12 cent. Minimumprijs per advertentie F. 3- Vraag en aanbed F. 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 rent. WILHELMINADAG (31 Augustus) Straks is 't weer Oranje Boven!": Woensdag is in Neêrland feest! d' Een en dertigste Augustus is toch steeds de dag geweest. Vijftig jaar was deze datum in ons land Koninginnedag; 'n Halve eeuw. een periode, die men steeds gedenken mag. En al is Zij nu Prinsesse, leeft Zij stil in Haar paleis, toch klinkt straks: „Oranje Boven!" naar d' aloud' bekende wijs! Neêrland zal Haar niet vergeten, Neêrland leeft nog met Haar mee; daarom ziet men Woensdag in ons landje éne vlaggenzee! In Haar rijk gezegend leven blijft Haar jaardag een festijn; Woensdag zal het in ons Neêrland „Wilhelminadag" dus zijn! Wilhelmina van Nassauwe, blijf nog lang voor ons gespaard; dat 's de wens van 't volk van Neêrland rond d' Oranjeboom geschaard. Vredig zij Uw levensavond, wetend', dat een hechte band Neêrland's volk bindt aan Wil'mina: Moeder van ons Vaderland! (Nadruk verboden.) JO SPIEGELS. De viering van het 400-jarig be slaan van Stichts- en Gelders-Veenen- daal zal een waardig karakter dragen. Zoals reeds bekend heeft Dr Thoomes mei medewerking van de heer Sand- brink een boek geschreven „Vier Euwen Veenendaal" dat dezer dagen van de persen komt. Deze historie van ons dorp zal binnenkort uitvoerig in de pers besproken worden. Wat de festiviteiten en manifesta ties betreft het volgende. Als twee hoogtepunten staan hier de historische tentoonstelling en het openluchtspel. Daarnaast zullen er op alle dagen, de Zondagen natuurlijk niet, grotere en kleinere feestelijkhe den zijn zodat van 10 tot en met 19 September Veenendaal in het teken zal staan van zijn grote jubileum. Nadat reeds gedurende verscheidene maanden door diverse commissies voorbereidingen waren getroffen voor de festiviteiten, waarvan op de affiche reeds gewag wordt gemaakt, heeft het gemeentebestuur gemeend een cen trale leiding in het leven te moeten roepen ter coördinatie en verwezen lijking der plannen. De heer H. J. Verwiel uit Waalwijk werd bereid gevonden de gehele organisatie op zich te nemen. De heer Verwiel heeft meerdere grote tentoonstellingen en feestelijkheden georganiseerd, o.m. de Oude Kunst- en Antiekbeurs in het Prinsenhof te Delft, in Juni en Juli j.l. en de ons allen nog zo vers in het geheugen liggende Vewibeto. Vanaf 1 Augustus heeft de heer Verwiel zijn secretariaat in het ge bouw van de Gemeente-Secretarie, vanuit dit punt gaan thans alle acties. De tentoonstelling. „Laagveen wordt Groot-Veen". Ondanks de schaarse historie van Veenendaal komt er toch een tentoon stelling tot stand die een overvloed van bezienswaardigheden zal bevat ten. Bij het binnenkomen wordt het oog meteen getrokken door een enorm panorama van de streek met ons dorp als centrum. Daartegenover wordt aan de hand van kaarten en vitrines met gesteenten etc. een overzicht ge ven van de grond waarop wij wonen. Vervolgens ziet men al voort wande lend een prachtig diorama met alle typische planten en vogels van de om geving. Er tegenover vindt men in grote vitrines een groot herbarium met daarboven schitterende natuur foto's. Vervolgens zal men maquettes, werktuigen en foto's kunnen bewon deren betrekking hebbend op de turf graverijen, de bijenmarkt en de land bouw. De historie van Veenendaal zal wor den verteld op twee uitgestrekte wan den met een keurcollectie van oude prenten, tekeningen, foto's en teksten. Onder deze tekeningen bevinden zich o.m. een zestal exemplaren uit de ver zameling van Paleis Soestdijk, voor dit doel welwillend afgestaan door H.K.H. Prinses Wilhelmina. Er zql een afdeling te zien zijn gewijd aan hel onderwijs, een gewijd aan de wa tersnood van 1855, een aan de ge meente, met oude docurhenten, boe ken etc. Het bekende schilderij van de Veenendalers in de Geertekerk ie Utrecht zal worden overgebracht. Het hieropvolgend gedeelte der ten toonstelling is gewijd aan de handel en nijverheid. Na een inleidendp tekst ziet men allereerst de wolspini- ners in hun oude en nieuwe vornj, daarbij de wevers, de tricotage indu strie etc. Op gelijke wijze de sigaren, metaalwaren, gas, water en electrici- teit. Brandweer en Arbeidsbureau zijn eveneens met specifiek historisch ma teriaal vertegenwoordigd. De tentoon stelling zal worden besloten met een serie zeer grote luchtopnamen die een overzicht zullen geven van de plaats als slotappotheose van de hele wor dingsgeschiedenis. Het Openluchtspel. De heer Tom Hos, de bekende ré gisseur van de Gooise Wagenspelerö en andere gezelschappen is belast met de leiding van het openluchtspel dajt op 15, 16 en 17 Sept. gespeeld zajl worden. Geestelijk vader van de openlus spel-idee is de heer Thijs die een co cept samenstelde gebasseerd op be scheiden middelen.» Dank zij d£ geldmiddelen die door de gemeente lijke subsidie ter beschikking kwamd kon een kostbaarde-f* ondernomen. De heer Tom Ros, e vakman met grote ervaring kreeg op dracht dit spel uit te werken, daarb( gesteund door de heer Thijs. Zich basserend op de historische g gevens heeft de schrijver een spel o stapel gezet dat schitterend zal wo den. Het zal een echt kijkspel worde een lange reeks kleurige tafrelen u de historie, beginnend in de vroed middeleeuwen, de tijd doorschrijdencj tot 't heden. Een gezelschap van bijr 200 amateurs uit Veenendaal zal me een kern van enige bekende beroep spelers en een uitgebreid orkest m koren samenwerken en onder de le ding van Ros een groots spel opvoe ren. De heer Van Zanten heeft de leiding van het muzikale gedeelte. Specialisten op gebied van geluid en licht brengen een uitgebreide instal latie tot stand. De prachtige tribunes zullen plaats bieden aan 2400 bezoe kers zodat bij drie opvoeringen totaal 7200 mensen het spel zullen kunnen zien. Naast de genoemde hoogtepunten, spel en tentoonstelling zal men kun nen genieten van de volgende festi viteiten, een Oud-Hollandse markt, compleet met schandpaal, gemeente huis etc. waarop ook weer speciale concerten zullen worden gegeven. Grote motor wedstrijd in het dorp, rui tersport, een nationaal mondaccordeon- concours, twee ongekend grote vuur werken, sportdag voor de jeugd, con certen, en vele andere attracties die nog in voorbereiding zijn. Rijtoer Ouden van Dagen. Versieringen. Het feestterrein komt op het eind der Sandbrinkstraat. Deze wordt schit terend verlicht, aan het eind komt een fontein in een park die vooral des avonds met zijn vijf reusachtige stra len een prachtig verlicht waterballet te zien zal geven. Op het terrein komt de hal voor de tentoonstelling, een groot restaurant, de auto-skooter, schiettent, kleine attracties en con sumptiegelegenheden. Teneinde iedere Veenendaler in de gelegenheid te stellen alles mee te ma ken hebben de industrieën zich be reid verklaard Vrijdag 16 des middags en Zaterdag 17 des ochtends te slui ten. Ook de toegangsprijzen zullen voor niemand een bezwaar zijn. Bij de huis aan huis-collecte door enige honderden collectanten zal n.l. aan ieder gezin dat een bijdrage levert, hoe gering deze ook moge zijn, aan ieder gezinslid van 14 jaar en ouder een kaart worden verstrekt waaraan 10 reductie-bons gehecht zijn die ieder recht geven van toegang tot een der gebeurtenissen, gratis of tegen de prijs van 0.25. Bezoekers van buiten Vee nendaal betalen voor deze entree's de normale prijzen van 1.- en 0.50. Deze uiterst lage prijzen zijn mogelijk dank zij de bijdragen van de bedrij ven, van de burgerij en de ruime ge meentelijke subsidie en de zeer voor zichtige wijze waarop de bedragen be sleed worden. Vanzelfsprekend wordt van de bur gerij volledige medewerking verwacht. Ook rekent het comité op een groot aantal versieringen en verlichtingen alsmede op mededingers in de etalage wedstrijd. Voor eerstgenoemde wedstrijd zijn de volgende prijzen ter beschikking gesteld: Bedrijven 2 médailles; Zaken 4 médailles; Buurten le prijs 150.-; 2e prijs 100.-; 3e prijs 75.-; 4e prijs 50.- en de 5e prijs 25.-. Voor par ticulieren le prijs 50.-; 2e prijs 40.-: 3e prijs 25.-. Verkrijgbaar bij: Hoofdstraat 118 Drogist, Aporh. Ass« (Ing. Med.) (Ing. med.) BONNENLIJST voor het tijdvak van 28 Augustus tot en met 10 September. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: Voedingsmiddelenkaarten 909: 281 Vlees (A, B, D): 100 gr. vlees. 282 Vlees (A, B): 300 gram vlees. 283 Vlees (D): 100 gram vlees. 284 Algemeen (A, B, D): 250 gram rijst. 286 Algemeen (A, B): 200 gr. kaas of 250 gram korstloze kaas. 294 Algemeen (D): 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. (De letters achter de bonnummers geven de kaarten aan, waarop de be treffende bonnen voorkomen). Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 910 (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken): Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter X. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 26 Augustus worden ge bruikt. De niet-aangewezen bonnen 264, 265, 268, 269, 270, 271, 273, 275, 276, 277, 278, 279 Algemeen kunnen worden ver nietigd. PREDIKBEURTEN voor Zondag 28 Augustus 1949. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk. Markt 9.30 uur Ds Bakker, 5 uur Ds Vroegindewey. Julianakerk 9.30 uur Ds Vroeginde wey, 5 uur Ds. v. d. Vredeskerk 9 en 10.30 uur Ds v. d. Pol, 5 uur Ds Bakker. Dijkstraat 2.45 uur Ds Vroegindewey. Veeneind 3 uur Ds Bakker. Sola Fide 10 uur Ds Bouman van Katwijk aan Zee, 5.30 uur Ds J. H. C. Kamsteeg van Grossel. Geref. Kerk 9, 10.30 en 5 uur Ds v. d. Brink. Geref. Kerk onderh. art. 31 K.O. Openb. Lag. School, Pr. Bernhardlaan, 9 en, 5 uur Student Bergdorf van Kam pen. Chr. Geref. Kerk 9.30 en 5 uur Ds Slofstra. Geref. Gem. 9.30 en 5 uur Ds Kok. Leger des Heils Zaterdagavond 7 uur straatzang, Zondagmorgen 10 uur hei- ligingsdienst, 7 uur openluchtsamen komst, 8 uur verlossingssamenkomst. Ned. Prot. Bond 10.30 uur Dr Faber van Wassenaar. RHENEN. Ned. Herv. Kerk 10 uur onbekend, 6 uur Ds v. d. Linden. Ned. Herv. Geref. Evangelisatie 10 en 6 uur dhr. J. Middelkoop van Oud- Beijerland. Geref. Gem. 10 en 6 uur leesdienst. Oud Geref. Gem. leesdienst. ELST. Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur Ds Vlasblom. Geref. Gem. 10 en 5 uur leesdienst. Dinsdag 30 Augustus, 7.30 uur Ds Heerschap van Wageningen. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur dhr. v. Viegen. OVERBERG. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk 9.30 en 6.30 uur Ds Hop. Geref. Kerk 10 en 6.30 uur Ds Mole naar. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk 10 en 6.30 uur Ds Bieshaar. Geref. Gem. leesdienst. VEENENDAAL. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maan dagmorgen 8 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter E. A. C. ELST—AMERONGEN. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maan dagmorgen 10 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter S. M. v. Om meren te Eist. >1' Comité van maakt bekend dat op 1 September D.V. (Donderdagavond) hoopt te spreken in Gebouw »Eltheto« Ned Herv. Pred. van Gameren. Aanvang 7,30 uur Toegang vrij Ing. med.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 1