De Vallei PbedMeuAteri Twede Blad Vrijdag 9 Sept. 1949 - nr. 35 DE HOOGSTRAAT (VOORHEEN) FOTO LAMME Vervolg van Raadsverslag le blad mag zijn in deze moeilijke dagen. Nadat de ingekomen stukken zon der enige opmerking de Raad pas seerde kwam de wethoudersverkie zing aan de orde. Alvorens tot stem ming werd overgegaan vroeg de Heer Van Hardeveld het woord. „Meestal is het zo, dat er vooraf- een bespreking gehouden wordt door de verschillende fracties over de wethoudersverkiezing", aldus de Heer Van Hardeveld. „In heel veel gemeenten is het gebruikelijk, dat de grootste fractie de uitnodigingen verzend. Van de zijde van de P.v.d.A. was men van mening, dat dit ook nu moest gebeuren. Wij hebben echter een schrijven ontvangen van de A.R. en de C.H., waarin zij me dedelen, dat zij een voorbespreking gehouden hebben dat zij besloten hebben hun stem uit te brengen op de aftredende wethouders, en zij verzochten ons hetzelfde te doen en ook onze houding te herzien in de deelneming van de commissies. De medewerking hebben wij afgewezen. Wanneer zij ons voor het een niet nodig hebben, behoeven zij ook op het andere niet te rekenen. De Heer Van Hardeveld wacht eerst het ant woord af, alvorens zijn verdere hou ding te beps|len. De Heer Van Stempvoort (A.R.) deelde mede, dat de rechtse partijen ëen onaernnge oes pre King nadelen gehouden, hetgeen op zichzelf niets bijzonders is. Dat de P.v.d.A. hier uit concludeert, dat zij terzijde ge schoven zijn en dat dit een beledi ging is, betreurt spreker en hij ver zekert, dat dit geenszins de bedoe ling geweest is. Ook de Heer Van Galen (C.H.) spreekt in deze zelfde woorden. De C.H. fractie is bijna geheel nieuw en was van de gang van zaken niet op de hoogte. Had zij dit gebruik geweten, dan had zij ook de P.v.d.A. in de onderhandelingen betrokken. Ook hij gaf de verzekering, dat een belediging niet aanwezig was en dat ook zij prijs stelden op een aan gename samenwerking met de P.v.d.A. Na deze woorden deelde de Heer Van Hardeveld mede, dat hij met de verklaringen genoegen nam, zo dat de P.v.d.A. hun starre houding zal laten varen en weer deel zal ne men aan de commissies, hoewel zij zich bij deze wethoudersverkiezing van stemming zal onthouden. Hoewel de voorzitter meende, dat een dergelijke bespreking eigenlijk niet in de raadsvergadering thuis- behoort, had hij de leden even gele genheid gegeven zich uit te spreken, terwille van de goede verstandhou ding. Allereerst werd daarna gestemd voor de wethouders zetel in de va cature van de Heer A Middelhoven. Uitgebracht werden 15 stemmen, waarvoor 10 vopr de Heer Middel hoven en 5 blanco. De tweede stemming in de vaca ture van de Heer Ant. de Ruiter leverde als resultaat op: 9 voor, 5 blanco en Bastmeyer 1. De Voorzitter juichte de herbe noeming van de beide Heren als wethouder toe en hij verzocht hen weer naast hem te komen zitten. De verhouding in de Raad was per fect geweest, de verhouding tussen Burgemeester en Wethouders zo mo gelijk nog perfecter. De besprekingen verlopen altijd even prettig en de voorzitter was er van overtuigd, dat het wethouderschap bij deze heren in goede handen is. Hij hoopte op dezelfde prettige wijze samen te kunnen werken, in het belang van de gemeente. Als laatste punt van de agenda volgde een benoeming van een com missie tot onderzoek van de reke ningen van de bijzondere scholen over het dienstjaar 1948. Gekozen werden de Heren C. de Gooyer, Joh. van Hardeveld en W. van Galen. Rondvraag. De Heer Van Hardeveld memo- reede tijdens de rondvraag, dat en kele weken geleden Veenendaal in rep en roer gebracht is door een in braak op het gemeentehuis, waar over tot nu toe niets gepubliceerd werd. Er deden zich vele geruchten de ronde. De Heer Van Hardeveld stelde de vraag hoe het mogelijk is, dat op een van de gemeentekanto ren sommen gelds liggen te slinge ren van duizenden guldens, bij een centraal kasbeheer en hij informeer de tevens, of B. en W. reeds onder de ogen hebben gezien om maat» regelen te treffen om in de toe komst dergelijke diefstallen te voor komen. De Voorzitter antwoordde hierop, dat er inderdaad geld weg was, maar of dit inderdaad door inbraak is ontvreemd, is nog niet komen vast te staan. In verband met het politie-onderzoek is hiervan nog geen publicatie gedaan maar de voorzitter is het er mede eens, dat het niet aanbevelenswaardig is, dat er zoveel geld in kas is. Het centraal kasbeheer werkt nog niet, maar van de zijde van het gemeentebestuur zullen maatregelen getroffen wor den om een herhaling te voorkomen. Meer kon de voorzitter op dit mo ment niet in het openbaar over deze aangelegenheid zeggen, maar hij was wel bereid de raadsleden per soonlijk meerdere bijzonderheden te verstrekken indien zij dit wensten. De geruchten die hieromtrent in om loop zijn, waren natuurlijk van alle grond ontbloot. De Heer van Hunnik kreeg de in druk dat de a.s. feestelijkheden meer op een kermis gaan gelijken. Tegen een gepaste viering van het 400- jarig bestaan had spreker geen be zwaar, maar om verkapte kermis te rug te krijgen, die voor 40 jaar ge leden was afgeschaft, voelde spreker niets. De voorzitter merkte op, dat in geen geval van een kermis gespro ken kan worden, waar hij zelf ook niet voor is. Er komen wel enkele vermakelijkheden, o.a. een auto- skooter, maar dit heeft niets met kermis te maken. De Heer Van Hunnik informeer de tevens naar het ophalen van aard appelschillen. Dit was nu in handen van iemand buiten de gemeente, en hij vond het juister, indien dit ge geven werd aan iemand uit onze eigen gemeente. De Voorzitter merk te op, dat hier ook het behoefte element een woordje meespreekt en dat B. en W. er van overtuigd zijn, dat dit ophalen van aardappel schillen in handen is van een per soon, die de grootste behoefte hier aan heeft. De Heer Bastmeyer informeerde naar een trottoir langs de nieuwe huizen aan de Leinweberstraat, het geen wethouder de Ruiter met ge meentewerken zal bespreken. De Heer De Kleuver bracht de ge meente-plantsoenen in bespreking, o.a. het plantsoen in de Dahliastraat en Kastanjestraat. In de Kastanje straat was vóór 1940 een plantsoen geweest en thans stond het onkruid zeer hoog. De Voorzitter merkte op, dat in het algemeen hier wel meer aandacht en zorg aan de plantsoenen besteed zou worden, indien men de zekerheid had, dat deze niet ver nield zouden worden. Het zijn niet alleen de jeugdige personen, die zich aan vernieling schuldig maken, maar ook ouderen gaan dwars door de plantsoenen, indien hun dat 10 me ter lopen bespaart. Wethouder de Ruiter deelde mede, dat het plantsoen in de Dahlia straat nog aangelegd moest worden en dat men de planten niet in de zomer kan planten. Van een plant soen in de Kastanjelaan is hem to taal niets bekend. De Heer De Gooyer merkte op, dat ook de gemeente zich schuldig maakt aan de vernieling van plant soenen, want nu is in het plantsoen aan het Davidsplein een boom ge veld door de gemeente. Wethouder de Ruiter „was totaal beduusd" en wist van dit g\val niets af. De Voorzitter sloot hierna de eer ste openbare zitting van deze nieuwe raadsperiode. FOTOfLAMME Pr ZANDSTRAAT (VOORHEEN) Hulp aan „Draagt elkanders lasten" is volkszaak. De tuberculose is nog steeds een ernstige volksziekte. Wel is het sterftecijfer weer tot dat van voor de oorlog gedaald, maar het aantal tuberculosepatiënten is groter dan ooit. Aan de consultatie-bureaux zijn in het afgelopen jaar bijna 20.000 nieuwe patiënten „ontdekt". Naar schatting zijn er thans in ons lieve vaderland tussen de negentig en honderdduizend patiënten, die aan tuberculose lijden. Het Fonds tot bestrijding v^n de tuberculose en ter bevordering van de volksgezondheid „Draagt Elkan ders Lasten" heeft in het afgelopen jaar ruim 1500 patiënten mogen helpen. Mede ten gevolge van het tekort aan sanatoriumruimte moeten vele van deze patiënten thuis kuren en komen de kosten daarvan geheel voor rekening van het fonds. Want welke arbeider kan tegenwoordig met het loon dat hij onvangt de extra voeding, die door de consul tatie-bureaux wordt voorgeschre ven, zelf betalen? Terwijl ook de kosten voor sana- toriumverpleging, niettegenstaande door het Ziekenfondsbesluit een be drag van ƒ4,50 per dag wordt be taald, zo hoog zijn, n.l. 6.- of 6.50 per dag, dat de arbeidersgezinnen niet in staat zijn deze verpleegprijs te betalen. Naast deze verpleegprijs zijn er dan nog zoveel andere kosten, dat het fonds van het Christelijk Na tionaal Vakverbond moet bijspringen om te helpen dragen. De moeilijk heden worden nog groter als de huisvrouw patiënt wordt, want dan moet er als regel hulp in de huis houding komen, en die is, heel be grijpelijk, niet goedkoop. De leden van de Christelijke vak beweging brengen jaarlijks door hun contributie een heel groot bedrag (in 1948 was dit pl.m. 180.000.-) bijeen om de nood te lenigen. Be taalden de leden der vakbeweging slechts een lage bijdrage, dan zou die verhoogd kunnen worden. Maar ieder weet dat deze last niet ver zwaard kan worden. Daarom zal „Draagt Elkanders Lasten" in de eerste helft van Sep tember een beroep doen op het Ne derlandse volk, om door het geven van een bijdrage, de voortgang van dit waarlijk Christelijk-sociale werk mogelijk te maken. De strijd tegen de tuberculose is een volkszaak. Het C.N.V. bestrijkt met zijn meer dan 150.000 leden stellig 750.000 personen. Want dït fonds helpt alle huisgenoten, Vrou wen en kinderen. Verzwakking Viöï deze actie zal tegelijkertijd verzwak king van ons volk met zich bren gen. Door het overleg tlfssen de grote organisaties werd een collecte schema opgesteld, welk schema door het Centraal Archief in Amsterdam werd overgenomen. Daarom zal „Draagt Elkanders Lasten", dat een instelling van het C.N.V. is, een beroep op uw mild heid doen om de voortgang van dit werk mogelijk te maken. Wat D.E.L. in de loop der jaren deed, zowel voor als na de oorlog, hopen wij in een volgend artikeltje te vertellen. Collecte in de week van 1217 September. Veenendaalse Dresseerclub. Op de jaarlijkse Politiehonden keuring van de afdeling Gelderland welke is gehouden te Oosterbeek, waarin 45 honden deelnamen, had ook V.D.C. een aandeel met 3 hon den, welke alle slaagden. G. van Velthuizen met Boeston, certificaat, met 264 punten; N. van Dijk met Arco, voorlopig certificaat met 238 punten; M. van de Heuvel met Haston, voorlopig certificaat, 228 punten. Van de afdeling Gelderland slaag den 9 honden met certificaat, 7 voorlopig. Aan de keuring te Driebergen af deling Utrecht namen 27 deel. Uit slag: 1 certificaat, 2 voorlopig. Veenendaal mag terugzien op een geslaagde keuring. Het Leger des Heils. Zondag 11 Sept. a.s. hoopt Kapi- teine Kippers van Leerdam de sa menkomsten alhier te leiden in ver band met een opdrachtdienst des morgens om 10 uur. Kapiteine Kippers is geen onbe kende voor Veenendaal, 3 jaar lang heeft zij hier met veel zegen mogen arbeiden. En ongetwijfeld zal voor haar be zoek grote belangstelling bestaan. «esaii- maakten Veenendaal onveilig. In de nacht van Zondag op Maan dag hebben onbekende daders een be zoek gebracht aan een aantal villa's aan de Kerke wijk, juist op de grens van Veenendaal en Rhenen, o.a. bij de families Blankespoor, P. Heij, Augus tijn en Scherrenburg. De dieven zijn met grote vakmanschap te werk ge gaan en gevonden vingerafdrukken toonden aan, dat met de handschoenen aan gewerkt is. Bij de fam. Heij werd een groot be drag aan geld ontvreemd, terwijl ook op andere plaatsen verschillende voor werpen en geld ontvreemd werd. Het onderzoek wordt door de politie van Rhenen met kracht voortgezet. Maan dagmorgen was de bekende politiehond „Meta" aanwezig, terwijl ook de dis tricts-commandant zich ter plaatse op de hoogte stelde. Konijnendiefstallen opgehelderd. Met de arrestatie van de 39-jarige los werkman v. d. H. alhier heeft de politie te Geld-Veenendaal een goede vangst gedaan en opheldering gebracht in een aantal konijnen- en kippendief stallen in Veenendaal en omgeving. In een nacht van de vorige week fietste v. d. H. te Geld.-Veenendaal, waar hij door de politie opgemerkt werd en staande werd gehouden. Hij vervoerde op zijn fiets een aantal lege jute zakken. Ogenschijnlijk was er niets bijzonders aan de hand, zodat H. zijn reis kon vervolgen. De situatie ver anderde, toen de volgende morgen aangifte werd gedaan van diefstal van eon aantal zakken en enkele mudden aardappels en v. d. II. zat al spoedig achter slot en grendel, terwijl de be treffende zakken in beslag genomen werden. Hij legde een volledige be kentenis af. Uit het verhoor kwam al spoedig vast te staan, dat hij ook meer wist van andere diefstallen. Tenslotte bekende hij een reeks van konijnen en kippendiefstallen in Veenendaal, Ede, Renswoude, Wageningen en Ame- rongen. Het onderzoek wordt nog voortge zet. Bekendmaking. Burgemeester en Wethouders der gemeente Veenendaal brengen ter al gemene kennis, dat zij bij hun besluit van 5 September 1949 hebben bepaald, dat van Zaterdag 10 September 1949 tot en met Maandag 19 September '49 het parkeren van alle soorten voer tuigen, voorzover dit niet geschiedt voor het in- en uitstappen dan wel la- DE^HOOGSTRA AT| (THANS FOTOJLAMME voor Zondag 11 September 1949. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk Markt 9.30 uur Ds v. d. Pol, 5 uur Ds v. Wijngaarden. Julianakerk 9.30 uur Ds v. Wijn gaarden, 5 uur Ds Bakker. Vredeskerk 9 en 10.30 uur Ds Bak ker, 5 uur Ds v. d. Pol. Veeneind 3 uur Ds v. d. Pol. Dijkstraat 2.45 uur Ds Bakker. Sola Fide 10 uur Dr J. G. Thoomes, 5.30 uur Ds R. Dijkstra van Putten. Ger. Kerk 9 uur Ds v. Enk, bed. H.A. 5 uur Ds. v. Enk. Ger. Kerk, onderh. art. 31' K.O., Openb. Lag. School, Prins Bernhard- laan, 9 en 5 uur Student J. Wiskerke van Amsterdam. Chr. Ger. Kerk 9.30 en 5 uur Ds Slof- stra. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur Ds Kok. Leger des Heils Zaterdagavond 7 uur straatzang, Zondagmorgen 10 uur Op- drachtsdienst Kap. Kipper, 7 uur Openluchtsamenkomst, 8 uur verlos singssamenkomst Kap. Kipper. Ned. Prot. Bond 10.30 uur Ds Noor man van Zaandam. RHENEN. Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds. v. Leeuwen van Maarn- Maarsbergen. 6 uur Ds. v. d. Lin den. Ned. Herv. Ger. Evang. 10 er» 6 vair dhr Zagt var» 's-Graven- hage. Oud Ger. Gem. 10 en 6 uur leesdienst. ELST. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur Ds. Vlasblom. Oud Ger. Gem. leesdienst. Ger. Gem. Woensdag 14 September nam. 7.30 uur Ds. Stuivenberg van Nunspeet. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur dhr. v. Viegen. Veen- eind Woensdag 14 Sept. nam. 7.30 uur dhr. Edelman van Soestdijk. O VERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 7 uur dhr. v. Noort. Oud Ger. Gem. 10 en 6 uur leesdienst. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk. 9.30 en 6.30 uur Ds. Hop. Geref. Kerk 10 en 6.30 uur Ds. Bruins van Soest. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6.30 uur Ds. Vlasblom. VEENENDAAL. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter E. A. C. Reijdon, Kerkewijk, Tel. 329. EDERVEEN. Van Zaterdagmiddag 6 uur tot Zondagavond 12 uur dokter Ringe- lestijn, Ederveen, Tel. 201. ELST-AMERONGEN. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 10 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter van Ommeren te Eist (U.). Comité van Winteravondlezingen maakt bekend dat op 10 Sept. D.V. (Dinsdagavond) hoopt te spreken in g*iiouw A. de Redelijkheid van Oudekerk a/d IJssel Aanvang 7.30 uur. Toegang vrij (Ing. Med.) den of lossen, is verboden op de vol gende wegen: De Markt, de Hoofdstraat, de Hoog straat, de Kerkewijk vanaf de Markt in Zuidelijke richting tot aan de spoor wegovergang, de Zandstraat vanaf de Hoofdstraat in Westelijke richting tot aan de Wilhelminastraat en de J. C. Sandbrinkstraat. Veenendaal, 6 September 1949. Burgemeester en Wethouders voorn.: De Burgemeester, A. BAKKER. De Secretaris, D. BLANKESPOOR. Band Ned. Indonesië. Woensdagavond 31 Aug. vond in „Eltheto" een begroetingsavond plaats voor de teruggekeerde mili tairen uit de tropen. Deze avond werd aangeboden door het Welkom thuisfront. Ongeveer een 25-tal teruggekeerde militairen waren met een groot aan tal genodigden de ere-gasten deze avond. Onder de aanwezigen bevon den zich o.a. de Heer Burgemeester Bakker en wethouder Ant. de Ruiter. Het openingswoord werd gespro ken door de ere-voorzitter van de Band, de Heer Rompes, waarna Bur gemeester Bakker een rede hield, waarin hij de jongens een hartelijk welkom toeriep en tevens met een minuut stilte de Veenendaalse ge sneuvelden herdacht. De avond werd verder gevuld met declamatie van de Heer C. Bos en muziek van de gezusters Van Barneveld. Door de Band Nederland-Indo- nesië werd aan de teruggekeerden een herinneringstegel uitgereikt. Aan het einde der avond bracht de Heer D. van Baaren zijn harte lijke dank uit namens de gedemobili- seerden voor deze prachtige avond, terwijl hij voorts enkele indrukken weergaf als oor logs-vrij williger. Het slotwoord werd gesproken door Ds. R. Slofstra, Chr. Geref. pre dikant te Veenendaal, waarna de avond besloten werd met het Wil helmus. Tanden blank en rein; adem fris als morgendauw. (Ing. Med.) FOTO LAMME ZANDSTRAAT (THANS)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 3