sdmmisiratiËue hulp Eleciromotoren, £cMdÜow Snoepje van de A. i. O. Ufeerd mooi Drukwerk aan Uw zaak DRUKWERK ..De Gelderse vallei" UJoningruil (spoed) cnr Huishoudschool Plastic - Ralston - De Gruyter'S H.H. Adverteerders O^Lcieel RinqZtie^en te TaaAd IZfiesiesi geeft Cachet Q,aAay& „£andan van de gemeente Veenendaal lAaag, en Stan&od 25-jWiLg. ZxiJhnjaluZeutn U. Uoutd en Zn. voor de viering van het 400-jarig bestaan HOOFDSTRAAT (Voorheen) Tussen »Sticht en Gelre« Bekendmaking Amsterdam-ueenendaal Kerkewijk 4 - Veenendaal Gevraagd bekend met boekhouding kunnende typen. Werkdagen nader over een te komen, Voorlopig gedeeltelijke werkdagen. Inlichtingen etc. bij de Directrice IYI. Ilftïl GRO DELLE Cfioisyuueg 5. zeist, Tel. 4015 VEENENDAAL IN VOGELVLUCHT (Voorheen) Opening Per radio uitgezonden Was Uw wol veilig in ALK ALIVRIJ 'tis nieuw 'tis Plastic nu, hier is deze uerf een zakje met heerlijke versnaperingen U DRUKKER If Wij maken U er beleefd op attent, dat wij in verband met de feestelijkheden, Donderdag verschijnen, zodat wij de Advertenties Woensdagmorgen 12 uur in ons bezit moeten hebben. FEESTAGENDA. Zaterdag 10 September. 10.1510.30 Luiden der klokken. 10.30 Officiële opening der feestelijkheden door de Burgemeester vanaf de Pui van het Gemeentehuis en voorlezing van een proclamatie van het Gemeentebestuur. Herauten te paard zullen deze proclamatie met bazuingeschal op vele punten herhalen. Opening Oud-Hollandse Markt door de Burgemeester. -23.00 uur Feestterrein met fonteinen en attracties. 14.00 14.00 14.3016.30 Zwemwedstrijden Bergbad. 15.00 Mondaccordeonconcours Défilé der deelnemers Nationaal langs Hoofdstraat en Kerkewijk. 15.00 Start Wandelmars voor jongens en meisjes van 1014 jaar. 16.00 Opening Historische Tentoonstelling „Laagveen wordt Groot- Veen" door de Burgemeester. 16.00 Nat. Mondaccordeon Wedstrijden. 19.00 Opening Tentoonstelling „Kunstbeoefening" in de Teken- school. 20.00 Concert door Harmonie „Caecilia" op het Stationsplein. 22.00 Schitterend Openingsvuurwerk op het Feestterrein. Na afloop bussen in alle richtingen. Zondag 11 September. In alle kerken dankdiensten. Maandag 12 September. 14.0022.00 Hist. Tentoonstelling en Oud-Hollandse Markt. 14.0023.30 Feestterrein met attracties. 14.30 Buitengewone Vergadering van de Raad der gemeente in gebouw „Eltheto". 14.0022.00 Historische Tentoonstelling en Oud-Hollandse Markt. 14.0023.30 Feestterrein met attracties. 19.0022.00 Tentoonstelling „Kunstbeoefening" in de Tekenschool. 19.30 Muzikale Rondgang Harmonie „Caecilia". 20.30 Concert met volkszang door de Veenzangers in oude costu mes onder leiding van Gijs van Zanten op de Oud-Hollandse Markt. Dinsdag 13 September. 14.0022.00 Hist. Tentoonstelling en Oud-Hollandse Markt. 14.0023.30 Feestterrein met attracties. 19.0022.00 Tentoonstelling Kunstbeoefening" in de Tekenschool. 19.30 Tafeltenniswedstrijden in het Gym. lokaal Hoogstraat met Demonstraties door Cor du Buy, kampioen van Nederland. 20.00 Concert Muziekgezelschap „D.S." op het Prins Bernhard- plein. Woensdag 14 September. 13.00 Start Tocht Ouden van Dagen vanaf Stationsplein. 14.0022.00 Hist. Tentoonstelling en Oud-Hollandse Markt. Als een bizonderheid vermelden wij dat voor bovengenoemd Openluchtspel, door de Heer Thijs de tekst werd geschreven en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door Gijs van Zanten die voor deze ge legenheid een Cantate componeerde »Ons Veenendaal« en werd opgedragen aan Burgemeester Bakker. Hieraan werken mede de gecombineerde verenigingen, o.a. »De Veenzangers«, het «Ritmeester Mannenkoor« «Veenendaals Meisjeskoor« 1 en 2, »Veenzangers-Knapenkoor«en de Veenendaalse Harmonie »Caecilia«, het geheel onder leiding van Gijs van Zanten. Het vele werk en studie wat hieraan al vooraf ging is voor een leek niet te be grijpen. Wij hopen dat allen die hieraan medewerken veel succes mogen oogsten en het door een ieder zal worden ge waardeerd. van Burgemeester en Wethouders Veenendaal maken bekend dat bij hun besluit van 24 Augustus 1949, nr. 4048. voor het tijdvak 10 tot en met 19 Sept. 1949 ontheffing is verleend van het ver bod, vervat in artikel 2, eerste lid, van het Winkelsluitingsbesluit 1941, met dien verstande, dat de winkels, alsmede de op het Marktplein te houden Oud- Hollandse Markt, op die dagen voor het publiek geopend mogen zijn tot uiterlijk 22.30 uur. Veenendaal, 7 Sept. 1949 Burgemeester en Wethouders voornoemd: Burgemeester A. Bakker De Secretaris D. Blankespoor Behalve ringrijden met dogkarren op Zaterdagmorgen, 17 Sept. a.s. in de Zandstraat om 10.30 uur Komt ook op het programma. RINGRIJDEN „LOS TE PAARD" Voor de aardigste en of meest Komische costuums wor den prachtige prijzen beschikbaar gesteld o.a. Nylonkou sen. Rijwiellantaarns enz. Men kan zich alsnog voor deelname zowel met dogkar als «paard onder de man« aanmelden t/m Woensdagavond, 14 Sept., in hotel «De Haas«, Markt. Het inleggeld bedraagt voor dogkar f. 2.50 en «Los te paard« Aangeboden te Amsterdam gr. benedenhuis (kamer en suite, 2 sl. kamers, kelder enz.) en grote tuin. Huur f 37.50 per maand. Zoekt idem woning te Veenendaal. Br. Machinehandel v.d. POL, Hoofdstraat 110 GROTE VOORRAAD NIEUWE merken Heemaf en Dordt e.a. vanaf V, P.K, tot 7'/« P.K. in 1000-1500-3000 omw. Ventilato ren, Vuuraanjagers.etc. 14.0023.30 Feestterein met attracties. 15.0017.00 Sport voor de jeugd op het Feestterrein. 19.0022.00 Tentoonstelling „Kunstbeoefening" in de Tekenschool. 19.30 Tafeltennisfinale in het Gym. lokaal Hoogstraat. 20.30 Inhalen Tocht Ouden van Dagen met muziek van de Har monie „Caecilia", het Muziekgezelschap „D. S.", het Tam boers- en Pijperscorps „Prins Bernhard" en de Mondaccor- deonvereniging „De Hohnerboys". Donderdag 15 September. 13.0017.00 en 18.0020.00 Kaartverkoop Openluchtspel bij het Feestterrein. 14.0022.00 Historische tentoonstelling en Oud-Hollandse Markt. 14.0023.30 Feestterrein met attracties. 19.0022.00 Tentoonstelling „Kunstbeoefening" in de Tekenschool. 20.15 Opvoering „Tussen Sticht en Gelre". Openluchttheater bij het Feestterrein. Vrijdag 16 September. Voormiddags kindertractatie in de scholen. 13.0017.00 en 18.0020.00 Kaartverkoop Openluchtspel bij het Feestterrein. 14.0022.00 Historische Tentoonstelling en Oud-Hollandse Markt. 14.0023.30 Feestterrein met attracties. 15.0017.00 Demonstraties Gymn. Vereniging „Sparta" met muzi- zikale omlijsting door het Pijperscorps „Prins Bernhard". 19.0022.00 Tentoonstelling „Kunstbeoefening" in de Teken school. 20.15 Opvoering „Tussen Sticht en Gelre". Openluchttheater bij het Feestterrein. Zaterdag 17 September. 10.00 Zang door 3500 schoolkinderen op het terrein Stationswijk. 11.00 Kindervoorstelling in het Openluchttheater. 11.00 Ringsteken in oude costumes met dogkarren, Zandstraat. 13.00—17.00 en 18.0020.00 Kaartverkoop Openluchtspel bij het Feestterrein. 14.0022.00 Historische Tentoonstelling en Oud-Hollandse Markt. 14.0023.30 Feestterrein met attracties. 15.0017.00 Motorrennen in het Boslaanplan, na afloop concert door „De Hohnerboys". 15.0018.00 Ruitersport door de Rij vereniging „De Valouwe" op het Feestterrein met muzikale omlijsting door „Caecilia". 17.00 Voetbalwedstrijd „D.O.V.O."—„Be Quick" op het DOVO- terrein. 19.0022.00 Tentoonstelling „Kunstbeoefening" in de Teken school. 10.15 Opvoering „Tussen Sticht en Gelre". Openluchttheater bij het Feestterrein. Maandag 19 September. 14.0022.00 Historische Tentoonstelling en Oud-Hollandse Markt. 14.0023.30 Feestterrein met attracties. 19.0022.00 Tentoonstelling „Kunstbeoefening" in de Tékenschool. 20.15 Lampegietersavond. 21.15 Concert Harmonie „Caecilia" op het Feestterrein. 22.15 Schitterend Slotvuurwerk op het Feestterrein. Na afloop bussen in alle richtingen. -r. Spaarbank Veenendaal en Om streken. Aan een overzicht omtrent de gang van zaken bij de Spaarbank Veenendaal en Omstreken ontleen den wij het volgende: In haar nog maar korte bestaan van ru/im drie maanden heeft de spaarbank aan inlagen ontvan^rn van terugbetalingen waren uiteraard ge ring en bedroegen ƒ2.013.-, zodat per saldo op 1 September j.l. 102.571.56 aan spaargelden aan haar waren toevertrouwd. Het aan tal uitgegeven spaarbankboekjes be droeg per die datum 195. Ter bevordering van het sparen werd aan verschillende inleggers een spaarbusje uitgereikt en aan alle baby's, geboren na 1 Juni 1949 in de Gemeente Veenendaal, een spaar bankboekje toegezonden met een in leg van één gulden. Rekening houdende met de tijd waarin deze resultaten werden be reikt n.l. de vacantietijd, waarin bij de meeste spaarbanken meer wordt teruggehaald dan ingelegd is de leiding zeer tevreden met deze gang van zaken en ziet de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet. Verschillende plannen tot bevor dering van het sparen staan nog op het programma en te zijner tijd zullen hierover nadere bijzonder heden bekend gemaakt worden. Ten einde iedereen zo veel moge lijk in de gelegenheid te stellen zelf zijn spaarbankzaken te kunnen be handelen is het kantoor met ingang van September ook geopend Vrij dagsavonds van 7 tot 8 uur. De dagelijkse openingsuren wer den eveneens uitgebreid. VERVOLG Uey Culemborg opent nieuwe fabriek! Na de aanbieding van een fraai Cu- lemborgs schilderij door het jongste personeelslid onderstreepte een lang durig en daverend applaus van de tal rijke aanwezigen hun instemming met het door de medewerkenden in het openingsspel weergegevene. Dé avond werd verder gevuld met een keurig verzorgd programma van muziek, to neel en zang, waarbij bleek dat er onder de leden van de beide fabrie ken uitnemende krachten waren, om het peil van een feestavond tot een dusdanige hoogte op te voeren dat men niet zou menen met amateurs te doen te hebben. De eigen band van de gebroeders Stolker droeg er mede toe bij deze avond tot een vrolijk en ongedwongen samenzijn te maken, dat nog lang zal voortleven in de herin nering van de vele aanwezigen. Met een kort en gevoelvol dank woord gaf de heer Hey uiting aan zijn dank voor alles wat hij deze dag had mogen ontvangen aan sympathie betuigingen. Bovenal stelde hij het zeer op prijs, dat bij dit gezamenlijke feest de harmonie en samenwerking tussen directie en personeel en tussen de personelen der beide fabrieken on derling zo duidelijk tot uitdrukking was gekomen en voor een rustig ver dergaan in gezamenlijke arbeidsbe- trachting een goede waarborg bood. Het was reeds diep in de nacht toen allen voldaan huiswaarts keerden. Zaterdagmiddag opent de Heer C. Hendriksen een zaak in Lederwaren in de Hoofdstraat 103 t Zie voor verdere bijzonderheden de advertentie in dit blad. Naar men ons mededeelde zal door de N C. R. V. op Maandag 12 September a.s. des avonds 7.30 uur een uitzending worden verzorgd, waarin zal spreken de ons allen beken e Weled. Zeorgel. Heer Dr. J. G, Thoomes. Tevens zal onder leiding van Gijs van Zanten het »Lampengieters-avondlied« worden gezongen en een deel van de Cantante «Ons Veenendaak door de ge combineerde Zangverenigingen. 35 cL per pak. Netto 100 gr. (Ing. Med. NIEUWE SPORTVELDEN THANS OFFICIEEL GEOPEND. Xerxes versloeg Wageningen met 43. Zaterdagmiddag werd door het ge meentebestuur van Rhenen en de ge meentelijke sportcommissie het nieu we sportveldencomplex op „Candia", officieel geopend. Onder aanwezigheid van vele voor aanstaande personen uit de sportwereld werd ten aanschouwe van een talrijk publiek de eerste klas voetbalwed strijd Xerxes-Wageningen gespeeld, die voor de Rotterdammers, dank zij technisch beter spel, een verdiende 43 overwinning opleverde. Eerste steen gelegd voor twaalf NBM- woningen. In tegenwoordigheid van de Direc teur van de N.V. Nederlandse Buurt spoorweg Maatschappij te Zeist, dhr. E. D. Klinkert, Burgemeester en Wet houders van Rhenen de Directeur van gemeentewerken de heer N. Souwer- bren, de Architect de heer A. A. van U droomde van een verf, waar U nu eens makkelijk en mooi mee kon schilderen. voor alle doeleinden bij: Drogisterij „De Vijzel" Henny Jansen (Apoth.Ass) Zandstr. 11 - Veenendaal Ommen en onder tamelijk veel belang stelling van de zijde der NBM-Perso- neelsvereniging, werd door de Hoofd werktuigkundige van de Maatschappij, de heer Gijsbert van de Steeg, tevens wethouder van publieke werken van Rhenen, de eerste steen gelegd voor de bouw van een twaalftal woningen voor 't NBM-personeel, aan de Achterberg- sestraatweghoek Bruine Ingseweg. Voor visliefhebbers. De visclub „De Voorn" houdt Za terdagmiddag a.s. onderlinge hengel- wedstrijden in de Rijn. Kunst en Vriendschap naar buiten. De onlangs her-opgerichte vereni ging Kunst en Vriendschap" gaat Za terdag naar Veenendaal. Ter gelegenheid van de bondsdag van de Nederlandse Mondaccordeon- verenigingen zal worden deelgenomen aan het défilé. Een beperkte veerdienst. Met ingang van 1 September is voor het veer over de Rijn een beperking in de dienstregeling ingevoerd. Van 's nachts twaalf tot vier uur zal niet wor den overgezet. Voor Valkenheide. De collecte voor Valkenheide heeft hier een bedrag van 191.68 opge bracht. Ouwehand heeft weer chimpansé's. Ouwehands Dierenpark is voor 1940 een viertal chimpansé's rijk geweest PT1 VpIat» 7illlon 7i/>Vv onfloKrijfnl/^ Viar inneren hoe aardig het was deze bees ten gade te slaan in hun keurig ver blijf in het Apenhuis. Toen in de Mei dagen van 1940 de oorlog uitbrak moest men ook deze mens-apen alleen achterlaten. Echter gelukkig maar voor drie dagen, zodat ze van de honger niet konden omkomen. En toch vond men bij terugkeer in het park de vier apen dood in hun hok. Ze lagen met z'n vieren naast elkaar op hun buik plat op de grond, met de handjes voor de ogen geklemd. Men heeft de beestjes nauwkeurig onderzocht, waarna bleek, dat ze geen enkel letsel hadden beko men De houding, waarin men deze apen aantrof, heeft toen het vermoe den gewekt, dat deze leuke diertjes van angst zijn omgekomen. Thans, ruim negen jaar later, heeft Ouwehands Dierenpark wederom chimpansé's onder zijn dierenbevol- king. Twee vrouwelijke exemplaren van ongeveer iy2 jaar oud, zijn Zon dag gearriveerd. Ze spelen met elkaar als echte mensenkinderen en maken, de armen om eikaars hals geslagen, hun wandelingetjes. BIJ AANKOOP VAN PI. 2.50 AAN DE GRUYTER'S ARTIKELEN Uw Hoed binnen één week als nieuw terug Van der ZEE Voor goede Mondorgels Flui ten, Gramofoonplaten en Naal den, Guitaren, Violen en Man dolines, alle soorten Snaren enz. naar het vanouds beken de vakkundige adres MUZIEKHANDEL Heeft U stof wij maken voor U een prima Overhemd (ook naar maat) VAN DER ZEE Carbolineumtijd. Prima groen- Carbolineum f 1.30 p. liter bruine Carbolineum f0.25 p. liter. Ver krijgbaar bij J. Kool, Holle weg D 120, Tel. 566 Voor le en 2e hyp. in sommige gevallen ook los geld, verzeke ringen en taxaties naar Fa. Mnlder en Zn. Kerkewijk 193. Oude verbleekte portretten ma ken wij weer als nieuw. Portret specialist De Smalen Kortegracht 6, Amersfoort, Tel. 3536 Te koop een haard.Sav.Lohman- straat 34 WINTERANDIJVIE Bestelt nu Uw Winterandijvie bij W. Gaasbeek, Klein Schutje 13 Veenendaal. Te koop prima duivenhok uit- neembaar 3.75 m. 1 2 m. br. 2 m. h. tevens Duiven, Dijk- straat 32 Beatrixstraat 60, VEENENDAAL Telefoon 784 Wegens plaatsgebrek te koop Tekentafel met tekenbord, haak, driehoeken enz. Zeer goed on derhouden. A. Loef, Sandbrink- straat 7 Te koop gevraagd Aanb. Boslaan 34. Bakfiets Te koop mooi zw. setter be- trouwb.bij kinderen, kan men als jachthond gebruiken, v.d. Berg, Hoofdstraat 10 Te koop 150 roeden Buurtsteeg 50 nagras, Bridge gevr. 1 of 2 pers. Goe de spelers, liefst Midd. leeft. Br. onder nr. 327 a/h bur. v/d bi. Aangeboden: Auto onderstellen op nw. rechte assen met wielen nw. banden 600-16, Melk karre tjes of nw. motor wielen en 325—19, De Vos, Renswoude, Tel. Ederveen 397 Te koop Moffeloven 1 Lucht pomp met ketel en manometer enkele Luchtketels enz. tegen e. a. n. bod na 6 uur of Zater dagsmiddags, Achterdorpstr. 51 Renkum. Noodwoning te koop. Te bez. en te bevr. bij W. v.d. Meijden Benedeneind 90, Geld. V'daal Net morgen meisje of werkster gevr. Bata Hoofdstraat 10 Te koop pr. D.K.W. R.T. bouw jaar 1939, Hoofdstraat 10 Gevraagdvoor 2 dames twee ongemeub. kamers met vrij keukentje. Liefst buitenaf. Br. onder nr. 705, Bqekhandel Fa Jac. v. Hardeveld, Veenendaal Gevraagd een nette Leerjongen om opgeleid te worden voor schoenmaker J. W. F. C. Schrijver, Groenelaan 50 V'daal Een een Dagmeisje gevr. tegen begin Oct. van 8 tot 3 uur Zondags vrij. Mevr. A. Middel hoven, Kerkewijk 104 Te koop pr. aardappels (Eigen heimers) en tevens witte kool. De Rimboe, Zuid Meentsteeg 35 Te huur aangeboden stoelen en dissen voor alle gelegen heden. Te bevr. bij Jan Kool Holle weg D 120 Tel. 566 Vee nendaal. Te koopEetaard. Noorde lingen a f.5.- per 70 kg. Bij N. Baars, Cuneraw. De Dikkenberg B.z.a. net meisje als winkeljuf frouw, plm. 15 j., kunnende ty pen en bekend met winkel. Mulderslaan 50. Wij kopen en Verkopen, meu belen groot en klein, ook Haar den, Kachels en Fornuizen, Van ouds bekende adres. M. Vlas- tuin. Nieuwe weg 60, Veenendaal Voor al Uw dus naar Parallelweg 8, Tel. 601 1924 1949 AAN ONZE GEACHTE CLIENTELE Hiermede hebben wij het genoegen U mede te delen dat wij DINSDAC 13 September a.s. ons hopen te herdenken. Voor het vertrouwen ons in die jaren geschonken brengen wij U hiermede onze hartelijke dank, en hopen in de toekomst Uw gewaardeerde opdrachten met zorg wederom te mogen uitvoeren. U beleefd uitnodigend tot een bezoek aan onze zaak tekenen wij met de meeste Hoogachting, Automobielen, Motoren. Luxe Verhuur Automobielen en Touringcars.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 4