DEVALUATIE &anóAcAcw-t foArwiy, Aknty Ons feest ten einde. Nieuwsblad voor Veenendaal en Omstreken Hagebak van O H. BROUWER RontieniipU 9kexM,&.euhleri De slag is gevallen. Septem b e R Fa J. F. T A K Die vroeg naar de bekende weg óukstRA 23e JAARGANG VRIJDAG 23 September 1949 No. 37 UITGAVE: DRUKKERIJ „DE GELDERSE VALLEI" ADVERTENTIES STICHTS- en GELD.-VEENENDAAL, AMERONGEN, ELST, RHENEN. ACHTERBERG, OVERBERG, DE HAAR, HEUVELSE STEEG, GROEP, BENEDENEIND, KADE MAANDERBUURT, EDERVEEN, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL Dat ging over iemand die al enige tijd in Veenendaal woonde en tijdens een bezoek bij kennissen vroegi waar ze die heerlijke koekjes en gebakjes toch van hadden. Verzekeringen Taxatie's Be heer vaste goederen Hypotheken Kanaalweg 2, Veenendaal Abonnementsprijs F 0.85 per kwartaal losse cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Redactie W. F. ter Ftoeven VALLEI Gewone advertentieprijs per iriim. 12 cent. Minimumprijs per advertentie F. 3.— Vraag en aanbod F. 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. Varschijnt 1 keer per week in De wereld is in rep en roer: de kranten verschijnen met extra edi ties de beurzen in de financiële centra van bijna alle beschaafde landen worden tijdelijk gesloten experts op geldgebied houden in drukwekkende redevoeringen waarin zij de gevolgen van de gedane stap voorspellen en deze het beste en het enige nog mogelijke noemen an deren publiceren artikelen vol ver wijten omdat toch is gekomen, waar tegen men met klem had gewaar- schouwd en waar men zich met hand en tand tegen had verzet: de deva luatie is een feit. Onze oude leermeester, groot ge worden in een tijd dat een gulden een gulden scheen te zijn, zei altijd dat devaluatie een soort valse mun ter ij was van fatsoenlijke mensen ende meesten onzer denken er ondanks de mooie redevoeringen voor de radio nog precies zo over. Wat zou men zeggen van de ma- nufacturier, die b.v. tien centimeter van zijn ellemaat afsneed en die negentig centimeter stof kalm ver kocht voor de prijs van de volle meter? En is de devaluatie eigenlijk iets anders? We willen nu even in het mid den laten of devaluatie werkelijk iets onbetamelijk is, waartoen alleen een land in armoede zijn toevlucht neemt vast staat dat het deva lueren een oud en soms beproefd middel is gebleken om uit de nesten te raken hoewel lang niet altijd. Zo weten we van de oude herder volken in het bijbelse land, dat die hun geld ook al devalueerden. Hun geld bestond uit olie en wanneer ze geen olie genoeg hadden om b.v. kleren te kopen, deden ze er wat water door. Dat was dan een deva luatie, die lukte zo lang de tegen partij niet merkte, dat er water bij was gedaan. Want dan ging het spel letje niet langer op en wilden ze meer olie voor hun producten heb ben. Het geld, dat we tegenwoordig gebruiken, bestaat niet meer uit olie. In de loop der tijden zijn we over gegaan op het goud. En al lijkt het er veel op dat we het goud nu weer hebben verlaten om er het zoveel goedkopere papier voor in de plaats te nemen, dit is grotendeels schijn. Weliswaar gebruiken we, en ge bruikten we, in het dagelijks ver keer papieren geld om onze beta lingen te voldoen, maar vóór de eerste wereldoorlog kon iedereen, die een bankje van tien in z'n zak had er mee naar de Nederlandse Bank wandelen en er goud voor in de plaats krijgen. Zoveel gram, niet meer en niet minder. Tussen de eer ste en de tweede wereldoorlog ging dat ook nog, maar alleen voor men sen, die handel dreven met het bui tenland. Uit die'tijd stammen dan ook de devulaties o.a. van het pond sterling en later van de gulden. Net als nu. Op het moment is het zo, dat die ideale toestand van de vrije inwisseling van bankpapier tegen goud nog maar in een paar landen bestaat, waarvan de belangrijkste de V.S. zijn. Niemand kan in ons land voor zijn briefje van tien goud ^ij de Ned. Bank krijgen. Wil hij goud hebben, dan moet hij voor zijn pa pieren guldens papieren dollars zien te krijgen en die laatste in Amerika omwisselen tegen goud. Langs deze weg zit onze gulden nog vast aan het edele metaal. Wat gebeurt er nu bij deze deva luatie nu ook ons land water bij de olie deed? Wij haalden een stukje uit ons, denkbeeldig, gouden tientje. De dollar is duurder geworden. De import uit Amerika is dus duurder geworden, maar daartegenover staat dat wij voor onze export naar Ame rika meer guldens krijgen. Op de duur zullen wij daar echter weinig aan hebben omdat de duurdere im port ook de prijzen hier doen stijgen. Daar kan echter een tijd over heen gaan en juist in die tijd kan de deva luatie dan stimulerend werken op die productietakken die voor de ex port werken. Omdat Amerika op het ogenblik dollars aan het weggeven is via het Marshallplan achten velen nu het moment gekomen om te gaan devalueren. Men vergete echter niet, dat het Marshall-plan een keer ophoudt. Ten tweede zou men het prijzenpeil hier, dat immers toch op de duur omhoog zou gaan ergens op af moeten wen telen. Op de consument. En het Marshall-plan is er juist om de Euro- peese economie in staat te stellen om diezelfde consument weer van de nodige goederen te voorzien. Had men de consument inderdaad willen helpen, dan had men er beter aan gedaan, de talrijke beletselen van de internationale handel op te ruimen. Dit zou een wel zo reëele basis zijn geweest om het welvaartspeil te ver hogen! schaffen, balt in onmacht de vuist of vraagt zich bezorgd af, waar het heen moet. En de huisvrouw in slape loze nachten piekerend over het geld, dat je als droog zand tussen de vin gers uitloopt „mens, een tientje is niks tegenwoordig als je boodschappen gaat doen" heeft al lang de moed opgegeven. Stel op Prinsen geen betrouwen. Ruim vier jaar na de bevrijding kreunt de wereld nog onder de slagen, die hem in vijf gruwelijke oorlogsjaren werden toegebracht. Nog leven wij op een vulkaan, waarvan de uitbarstingen ons bij tijd en wijle verèteld doen staan en dandan leven wij weer ons leventje van alle dag, met zijn grote, maar in wezen toch o zo kleine zorgen. Ons leven met zijn zorg voor het dagelijks brood, dat nu weer duur der zal worden, alle mooie verklarin gen ten spijt. Welzalig hij, die op Prinsen geen betrouwen behoeft te stellen. Geluk kig degene, die over dit alles heen kan zien en die met opgewektheid alle aardse zorgen en moeilijkheden kan dragen omdat hij weet, dat er een hogere macht is, zonder wiens wil hem geen haar zal worden gekrenkt. Gelukkig degene, die zijn betrouwen heeft gesteld op Hem, die trouwe houdt tot in der Eeuwigheid en die alle aardse zorgen op Hem kan af wentelen. Want al zijn de tijden donker en moeilijk, wie al zijn bekommernissen op Hem werpt, die zal de rust vinden welke hem door de aardse Prinsen met al hun drogredenen wordt ont houden. En deze rust wordt gegeven aan de gepensionneerde, zowel als aan de zwoegende werker aan de huis vrouw, ja, aan allen, die de grote Me dicijnmeester van node hebben en die op Hem, op Hem alleen hun betrou wen stellen. Op Hem alleen. Want. hij devalueert nimmer. De R is in de maand. Geeft nu Uw kinderen weer TAK's Levertraan Rijk aan Vitamine. Hoofdstraat 118, Drogist, Apoth. Ass. GRINDWEG 55 W AGENING EN TELEFOON 2757 MEMBER OF THE E. S. T. D. (Empire Society Teachers of Dancing) LID VAN DE NEDERLANDSE BOND VAN DANSLERAREN INSCHRIJVING NIEUWE DANSCURSUS Voor Beginners en Gevorderden In GEBOUW REEHORST" te EDE op Zaterdag 24 Sept. en 1 Oct. a.s. van 910 uur n.m. in de Bovenzaal. Eerste les vangt aan 1 Oct. a.s. van 79 uur beginners, van 911 uur gevorderden. Vraagt inlichtingen en prospectus aan de School ook per Telefoon gelegenheid tot inschrijving. Privé lessen iedere dag op ieder gewenst uur. Na afloop der lessen Busverbindingen in alle richtingen. (Ing. Med.) VOOR EEN LICHTENDE TOEKOMST Neem het de eenvoudige mensen eens kwalijk, dat zij met een benepen hart in de toekomst zien. Voor de ge wone werker op vast salaris zijn de tijden bitter slecht en met moeite weet men de eindjes aan elkaar te knopen. Neem het de eenvoudige kwalijk, dat hij weinig vertrouwen meer stelt in hetgeen degenen, die in hoogheid zijn gezeten, hem voor de radio ver telt of in degelijk-uitziende arikelen in allerlei dagbladen voorhoudt. De „gewone" man haalt over dit alles de schouders op endenkt er het zijne van. Sir Stafford Cripps vloog naar Ame rika en verzekerde aan een ieder die het horen wilde en dat was de ge hele beschaafde wereld dat hij er niet aan zou denken, het pond sterling te laten devalueren. Wie dergelijke verklaringen in het licht van de jong ste gebeurtenissen ziet, zou erom moe ten lachen, ware het niet, dat de men taliteit van een en ander zo in-droe- vig is. „Stel op Prinsen geen betrou wen" De wereld is in rep en roer. Het is devaluatie, al wat de klok slaat. Met bitterheid ziet de kleine spaar der, hoe hij zich als premie op zijn zuinig leven een waardevermindering van het geld ziet toegewezen. Met een schouderophalen leest hij de mooie stukken, die hem verzekeren dat voorlopig althans de binnenlandse koopkracht van het geld niet zal ver minderen. De gepensionneerde, wiens „uitgestelde loon" sinds lang niet meer voldoende was, volgt met bitterheid in het hart de maatregelen, die de fi nanciële experts nemen; de werker, die met lange dagen zwoegen niet voldoende bijeen kreeg om zijn gezin iets meer dan het allernodigste te ver- (Ing. Med.) Vlaggenparade. In verband met de minder gunstige weersgesteldheid heeft de gymnastiek vereniging „Sparta" Vrijdagmiddag afgezien van de turndemonstraties op het feestterrein. In de plaats daarvan hebben de gymnasten een tocht door het gehele dorp gemaakt van enkele uren, voorafgegaan door het Chr. Tamboer- en Pijpercorps „Prins Bern- hard". De lange stoet wekte een fleurig beeld in de straten, daar elke gym nast in het bezit was van een vlag, in een keurig gekozen volgorde. Na de verenigingsvlaggen en vaandels werd de originele gemeentevlag mee gevoerd, waarachter een stoet van geel-blauwe vlaggen, de kleuren van het Veenendaalse wapen. De Neder landse driekleur wordt gevolgd door een groep Oranje-vlaggen, terwijl de stoet gesloten werd met een enorme variatie van alle denkbare vlaggen. De stoet trok zeer veel belangstelling in de verschillende straten. Ringsteken. Het ringsteken met versierde dog- karren en losse paarden trok Zater dagmorgen in de Zandstraat nog grote belangstelling. De toeschouwers en de deelnemers riskeerden de regenbuien. Veertien versierde dogkarren met paartjes in oude klederdracht namen aan deze ringstekerij deel. Voor het mooiste geheel werd een le prijs toe gekend aan de heer en (mevrouw Hasselaar), een tweede prijs aan de heer Van Baren en mej. v Ruiswijk. Bij het ringsteken met dogkarren behaalde de heer Beyer met mej. Ver- kuyl de le prijs, gevolgd dmr de heer en mej. Verhoef. 3e prijs de heer en mej. Versteeg. 4e prijs de heer en mevr. Hasselaar. Enkele ruiters van het Openlucht spel namen te paard in hui schilder achtige kledij aan de wedstrjden deel. Hier was de uitslag: 1. Me.. Hupkes; 2. de heer G. v. Ruiswijk. (Ing. med.) Veenendaal gaat zichzelf weer worden. Nu de eeuwfeesten in Veenendaal weer tot het verleden behoren, is men Dinsdagmorgen overal reeds begonnen met het verwijderen van de versierin gen en verlichtingen, welke de Vee nendaalse straten in de afgelopen week versierd hebben Daardoor krijgt dit dorp, dat ontzettend veel vreem- delingenbezoek heeft gehad in de af gelopen dagen, weer een normaal aan dien. Na de adembenemende drukte van Lampegietersavond is de rust weer gekeerd en eigenlijk is men in Vee nendaal blij, dat het leven van alle dag weer zijn gewone loop kan heb ben. Negen dagen feestelijkheden zijn meer dan genoeg voor de rustige Vee nendaler. Aanvankelijk was er nog sprake van, dat het Openluchtspel ook deze week nog opgevoerd zou worden, om dat de opvoering van Zaterdagavond door de regen werd afgelast. Men heeft echter besloten dit niet meer te doen, zodat men ook reeds met het afbreken van de decors en tribunes begonnen is. Uit de totale balans blijkt, dat tus sen de 35 en 36 duizend bezoekers op het Oud-Hollands Marktplein hebben rondgedwaald, dat bijna 15.000 bezoe kers de tentoonstelling „Laag Veen wordt Groot-Veen" bezocht hebben en dat de schilderijen-tentoonstelling van de Veenendaalse Kunstbeoefenaars bijna 3.000 bezoekers telde. Niet alleen uit alle delen van ons land hebben de feestelijkheden belang stelling getrokken, want j.l. Maandag avond, tijdens het lampegietersfeest, waren talrijke Engelse bezoekers in Veenendaal aanwezig. Behalve een uitstekende organisatie van de feestelijkheden bleek ook het politiekorps, met inzet van alle krach ten in staat te zijn het normale ver keer voortgang te doen vinden. Bijzon dere moeilijkheden hebben zich ner gens voorgedaan: De Veenendalers hebben op waardige wijze hun vier honderd jarig bestaan gevierd, zonder overdreven enthousiasme. De regen als spelbreker. De weersomstandigheden, in hel begin van de feestweek zo gunstig, hebben de feestelijkheden j.l. Zaterdag gehandicapt. Hierdoor moest de op voering van het sprookje „Nora" voor de kinderen, dat na de kinderzang in het Openluchttheater zou worden op gevoerd, uitgesteld worden tot 's mid dags 4 uur. Toen was het weer enigs zins opgeklaard, al was het dan ook een opklaring van tijdelijke aard, zo als later zou blijken. In ieder geval hebben de kinderen nog kunnen ge nieten van een goede opvoering. De .laatste opvoering van het Openlucht spel moest eveneens vervallen. De schoolkinderen hadden Zaterdag morgen al als eersten met de regen te kampen gehad. Toen zij door de 4 muziekcorpsen van de scholen naar de JSikenlaan waren gebracht, was het nog droog, maar tijdens de zang van deze 3500 kinderen begon het reeds te regenen en bij het laatste nummer was het reeds een flinke bui gewor den. Ondanks deze minder prettige omstandigheden hebben de kinderen, onder leiding van de heer Kuiper hun programma keurig afgewerkt. Het bleek, dat de liederen zeer goed wa ren ingestudeerd en dat de dirigent, die voor het eerst deze kinderen diri geerde, de kinderschaar volkomen in £ijn macht had. Na afloop van de kinderzang dankte burgemeester Bakker voor deze zang- hulde en bracht hij een driewerf hoera op Veenendaal uit, dat door de kinderen grif werd overgenomen. Ondanks de regen was het Zaterdag avond nog abnormaal druk in het centrum, waar velen de regen trot seerden en waar lange files auto's langs de verlichting reden. Was het weer gunstig geweest, dan was het deze Zaterdagavond niet minder druk geworden als de eerste Zaterdag van de feestelijkheden. Meer dan 100 echtscheidingen. De laatste knallen van het vuur werk betekenden voor niet minder dan 110 paartjes het einde van het huwelijk, dat zij voor Schout en Sche penen op het oude „Raedhuys" ge sloten hadden tijdens de feestweek. Dit „trouwen" was een bijzondere at tractie en zelfs enkele uren voor het vuurwerk was de animo hiervoor zo groot, dat de Schout geen gelegen heid meer zag aan de aanvrage te voldoen. Het laatste „huwelijk" dat gesloten werd was nog van een internationaal karaker, n.l. een Hollandse jongen met een Engels meisje. De in ontvangst genomen legeskosten bedroeg 120,-, welk bedrag Maandagavond door Schout en Schepenen, in het bijzijn van de heer Ant. de Ruiter, als voor zitter van de plaatselijke winkeliers vereniging in het Juliana-ziekenhuis aan de Directrice werd overhandigd. Voor de trouwlustigen overigens een aangename gedachte, dat zij hun gulden tenslotte niet alleen voor eigen genoegen geofferd hebben. Motorrennen in het Boslaanplan. Door de Veenendaalse Motorclub werden Zaterdagmiddag in het Bos laanplan motorwedstrijden gehouden. Het parcours omvatte de Boslaan, Dennenlaan, Groenelaan en Middel laan. Langs het gehele parcours ston den duizenden toeschouwers deze wedstrijden gade te slaan. In de 125 cc klasse was Eysink su perieur. W. Waayenberg eindigde als eerste gevolgd door N. van de Haar, A. van Dolderen, en D. Rijnders, allen op Eysink. In de 350 cc klasse werd een zware strijd gevoerd tussen Ariël en Triumph. Evenals in de halve liter klasse werd in series gereden, terwijl wegens tijdgebrek de finale niet werd verreden. De eerste serie in de 350 cc was voor P. van Veldhoven met Ariël, ge volgd door H. Honders (Jawa). In de tweede serie eindigde P. van de Haar op Triumph als eerste, ge volgd door M. Slotboom (Ariël) en W. Waayenberg (Metcheless). De eerste serie in de 500 cc klasse werd gewonnen door G. Slotboom (Ariël); tweede werd G. Jansen op Eysink. De tweede serie was eveneens span nend en W. Burggraaf op BMW wist juist voor de finish A. van Dolderen op AJS te passeren. Derde werd M. Slotboom (Ariël) en vierde J. v. d. Weerd op BMW. Als intermezzo werd een wedstrijd gehouden tussen bak kers, slagers en kruideniers op trans portfietsen met manden. Ook hier was de spanning groot. Beëdigd makelaar en taxateur (Ing. Med.) Eiermarkt. Dinsdagmorgen werden op de Vee nendaalse eiermarkt aangevoerd 88000 eieren. De handel was zeer levendig. Prijzen werden genoteerd variërend van 16,- tot 17,- per 100 stuks, de henneneieren 10,- tot 11,-. voor het tijdvak van 25 September tot en met 8 October 1949. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van Voedingsmiddelenkaarten 909. 321 Vlees (A, B, D) 100 gram vlees 322 Vlees (A, B) 300 gram vlees 323 Vlees (D) 100 gram vlees 324 Algemeen (A, B, D) 250 gram rijst 326 Algemeen (A, B) 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 334 Algemeen (D) 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. (De.letters achter de bonnummers geven de kaarten aan, waarop de betreffende bonnen voorkomen). Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZE, MD, MH 911 (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken). Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter A. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 23 September wor den gebruikt. De niet-aangewezen bonnen 304, 305, 308, 309, 310, 311, 313, 315, 316, 317, 318 en 319 kunnen worden ver nietigd. voor Zondag 25 September 1949. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk. Markt 9.30 uur Ds Bakker, 5 uur Ds Vroegindewey. Julianakerk 9.30 uur Ds Vroegindewey, 5 uur Ds v. d. Pol. Vredeskerk 9 en 10.30 uur Ds v. d. Pol, 5 uur Ds Bakker. Veeneind 3 uur Ds Vroegindewey. Dijkstraat 2.45 uur dhr Gaasbeek. Sola Fide 10 uur Prof. G. C. Niftrik van Amsterdam, 5.30 uur uur Ds G. v. Schuppen van Rumpt. Ger. Kerk 9, 10.30 en 5 uur Ds v. Enk. Chr. Ger. Kerk 9.30 en 5 uur Ds Slofstra. Ger. Kerk, onderh. art. 31 K.O., Openb. lag. school, Pr. Bernhardlaan, 9 en 5 uur Stud. A. de Jager van Kampen. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur Ds Kok. Leger des Heils. Zaterdagavond 7 uur Straatzang. Zondagmorgen 10 uur Heiligingsdienst, 7 uur Openluchtsa menkomst, 8 uur Verlossingssamen komst. Ned. Prot. Bond 10.30 uur Ds. Wolfson van Ede. RHENEN. Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur onbekend. Ned. Herv. Ger. Evang. 10 en 6 uur dhr J. J. Meel van Leiden. Oud Ger. Gem. 10 en 6 uur leesd. ELST. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur Ds Vlasblom. Oud Ger. leesdienst. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk 'dhr v. Viegen. Veeneind: Donderdag 29 Sept, n.m. ?.30 uur dhr Edelman van Soestdijk. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 en 7 uur dhr v. Noort. Oud Ger. Gem. leesdienst. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk 9.30 en 6.30 uur Ds Hop. Ger. Kerk 10 en 6.30 uur Ds Mole naar. EDERVEEN. Ned. Herv. 'Kerk 10 en 6.30 uur Ds Bieshaar. VEENENDAAL. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter J. P. Vergouwen, Kerkewijk, Telefoon 409. EDERVEEN. Van Zaterdagmiddag 6 uur tot Zon dagavond 12 uur dokter Waard. de Klomp - Telefoon 200 ELST-AMERONGEN. Van Zaterdagmiddag' 2 uur tot Maandagmorgen 10 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter Van Ommeren te Eist (U.). Het Leger des Heils. Vrijdag 30 September a.s. hoopt het Leger des Heils haar grote jaarlijkse Bazar te houden in de eierhal aan de Achterkerkstraat. Aanvang 7 uur 's avonds. Verschillende attracties zullen er zijn en het is de moeite waard er eens een kijkje te gaan nemen. De baten van deze avond komen ten goede aan het mooie werk wat het Leger des Heils in Indonesië verricht, in de Leprozeriën, Ziekenhuizen, Ko lonies, en in het bijzonder het werk onder onze jongens overzee.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 1