Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Tijdelijk een tweede „brug" in de Kerke wijk Wat verwacht het BEDRIJFSLEVEN de JEUGD? van p ONT I AC Jungschlager Personeelsverenigingen grote bedrijven vieren bevrijdingsdag Voetbalprogramma Hoofdklasscteam en vele eerste klas teams naar Veenendaal Veenendaler kocht boerderij van 125 h.a. in Canada de VALLEI-riks BEHANG 1956 Fa. J. F. TAK Wist U. Het land met de beste lagere scholen wint zeer zeker de concurrentiestrijd Waar is 30e jaargang VRIJDAG 9 MAART 1956 No. 20 Uitgave: „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Stichts en Gelders Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel NIEUWE VERKEERSLICHTEN IN GEBRUIK De uitgestelde uitvoering van „Sparta" AGENDA De tijdelijke „brug" Maj. J, E. van Duuren spreekt over proces TAFELTENNIS- PROGRAMMA Veenendaal vriend schappelijk tegen TEC PANTERVOLLYBALTOERNOOI Ontspanningsavond Veilig Verkeer een groot succes RH EIS EN Rhenens nevelspuit in aantocht SCHOON MAAK NIEUWE STALEN WATERVERF Straks ook voor de zoons een eigen bedrijf RENSWOUDE Assurantie-, Hypotheek- en Woningbureau BROUWER, 2 AQ 332332. -TKserse precisie Redactie en administratie: Parallelweg 10 Veenendaal Telefoon K 8385-2023 - Girono. 5S3427 Redactie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bU de agentschappen van „De Vallei" in de plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 14 cent Speciale contractprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 3,60 Rubriek Vraag en Aanbod 110 woorden 95 cent, elk woord meer 7 cent Familieberichten 15 cent per mm Abonnementsprijs 1,55 p. kwartaal Losse nummers 10 cent Duizenden Veenendalers ondervinden dezer dagen weer de moeilijkheden van het euvel dat deze gemeente eigenlijk maar één verkeersader bezit zonder parallel lopende wegen, namelijk de Kerkewjjk. In het kader van de voorbereidende werkzaamheden, verband houdende met de komende algehele verbetering van de Kerkewgk, wordt dezer dagen bij de Vaartbrug een brede en 4 meter diepe sleuf dwars door de Kerkewijk gegraven, en wel voordat het nieuwe wegdek hier gelegd zal worden. Het gaat hier om het bouwen van een aansluiting van het riool van de Kerkewijk op het grote moer riool dat straks zal leiden naar de nabij het Panhuis te bouwen rioolwater zuiveringsinstallatie. Vestigde het feit dat men de diepste kuilen in het wegdek van de Kerkewijk heeft opgevuld met asfalt de indruk dat het met de plannen voor verbetering van de Kerkewijk nog wel even zou aanlopen, toch kan waarschijnlijk zeer binnen kort reeds met de uitvoering hiervan worden begonnen. Het zou nog een kwestie van enkele weken zijn. Men is het er wel over eens dat de hierboven bedoelde verkeersmoeilijkhe den, als gevolg van de graafwerkzaam heden bij de Vaartbrug nog niet te ver gelijken zullen zijn met die, welke zich straks bij de eigenlijke verbeteringswerk zaamheden zullen voordoen. Het is nu eenmaal onvermijdelijk en de Veenenda lers zullen zich stellig zonder meer bij een en ander neerleggen in de weten schap, dat de Kerkewijk nadien niet al leen een beter aanzien krijgt, maar ook dat voor wat betreft het veel besproken drukke en gevaarlijke verkeer hier wat veiliger zal worden. Voor de wijze waarop men thans het verkeer bij de smalle doorgang aan de Vaartbrug in goede banen leidt is een woord van lof op zijn plaats. De gedeelte lijke wegafsluiting is uitstekend met bor den aangegeven, terwijl ook de verlich ting 's avonds zeer duidelijk is. Voor het eerst ook kan men in Veenendaal de splinternieuwe verplaatsbare verkeers lichten in bedrijf zien. Ook aan de vei- De in verband met de kolenschaarste uitgestelde uitvoeringen van de gymnas tiekvereniging „Sparta" zullen nu plaats vinden op donderdag 12 en vrijdag 13 april a.s. in het gebouw aan de Eiken laan. Verder verwijzen wij nog even naar de in dit nummer voorkomende advertentie betreffende de uren waarop de oefenin gen van de kleutermeisjes en kleuterjon gens morgen, zaterdagmiddag 10 maart gehouden zullen worden. Deze zijn name lijk gewijzigd i.v.m. het morgen te houden Panter-volleybal-toernooi. MOTORRIJDER ERNSTIG GEWOND NA BOTSING MET AUTO De motorrijder V. uit Gelders Veenen daal reed dinsdag op de Maanderbuurtweg onder Ede tegen een hem tegemoetko mende personenauto aan, bestuurd door de heer W. uit Lunteren. De motorrijder werd met een hersen schudding en hoofdwonden naar het Ju- liana-ziekenhuis te Ede vervoerd. dat de oudste inwoonster van Vee nendaal, de wed. Van Ojik-van Remmer- de van Molenstraat 11, vandaag 96 is ge worden? dat zij een nog vrij goede gezond heid geniet? dat de in september van dit jaar te houden VEWIBETO-beurs drie grote tentgebouwen zal beslaan? dat de grootste tent een opper vlakte van niet minder dan 2475 vierkante meter heeft? dat de verwachtingen voor deze beurs hoog gespannen zijn en de vorige VEWIBETO's nog weer verre zal over treffen? dat reeds verschillende aanvragen voor standruimte bij de organiserende Winkeliersvereniging „Handel Nijver heid" zijn binnen gekomen? dat de voor j aars-winkel week dit jaar in de week van 11 t.m. 19 mei ge houden zal worden? dat op zaterdag 24 maart weer de palmpaas-optocht door onze straten zal gaan? dat de mijnopruimingsdienst doende is het terrein rond het Juliana- ziekenhuis te onderzoeken op de aanwe zigheid van oorlogstuig? dat namelijk het sterke vermoeden bestaat dat hier nog een en ander door de Duitsers werd achter gelaten? dat wegens de tijdelijke kolen- schaarste uitgestelde jubileum-vergade- ring i.v.m. het 65-jarig bestaan van de Hervormde J.V. „Pred. 12 la" nu op don derdag 15 maart in gebouw „Eltheto" ge houden wordt? Heden, vrydag 9 maart 11 (In hotel „De Korenbeurs") 8 uur, jaarvergadering Ned. Roo- II de Kruis en uitreiking Land- f| steinerpenningen. |i Zaterdag 10 maart (In geb. Eikenlaan) Ned. Volks- toneel brengt toneelstuk „De Kroongetuige" van Agatha |l Christie, onder ausp. van Ar- f i beiders Kunstkring. (In geb. „Eltheto" en gymnast.- zalen aan J. G. Sandbrinkstr. en Hoogstraat) 's middags en 's avonds Panter-volleybaltoer- 1; nooi. j Dinsdag 13 maart (In geb. Eikenlaan) 7.30 uur, uitvoering van Johannes Pas- sion van J. S. Bach door Chr. Oratoriumveren. Veenendaal]! en Utr. Sted. Orkest, o.l.v. Gijs- bert van Zanten. I Woensdag 14 maart (In geb. „Eltheto") 3 en 9 uur, If modeshow van Hein v. Schup- li pen. Donderdag 15 maart 1 (In geb. „Eltheto") Jubileum- vergadering Herv. J.V. „Pred. |l 12 la". Zaterdag 17 maart (In gebouw „Eltheto") uitvoe- II ring van „The Kiholo Hawai- i| ians". Luxor Theater Van heden vrijdag t.m. maan- li dag de film „De graaf van Bra- II gelone, de vechtjas" en van II dinsdag t.m. donderdag „Ge- II ligheid van de voetganger is de nodige aandacht besteed in de vorm van geïm proviseerde voetgangers oversteekplaat sen. Thans wordt het verkeer bij de Vaart brug dan over de uiterst oostelijke zijde van de Kerkewijk geleid. Waarschijnlijk volgende week echter zal dit juist over de andere zijde moeten gaan voor het watervrij houden van de sleuf. Hierover wordt dan weer een houten brug ge bouwd voor het doorlaten van het ver keer. Deze brug zal daarna tot over vrij wel de gehele breedte van de Kerkewijk worden gelegd. Eerst dan is het mogelijk met het eigenlijke rioleringswerk te be ginnen. O.a. op uitnodiging van de afdeling Veenendaal van het Veteranenlegioen Nederland, komt de bekende K.N.I.L.- majoor b.d. J. E van Duuren in Veenen daal spreken over het beruchte proces van de Nederlander Jungschlager in Indonesië. Zoals bekend, is majoor Van Duuren een van de getuigen a décharge in dit proces geweest en uiteraard uit stekend op de hoogte van de hiermee verband houdende feiten. Ook dr. J. G. Thoomes alhier zal bij deze gelegenheid het woord voeren. Bij het ter perse gaan van dit blad was het nog niet geheel zeker, maar waar schijnlijk zal de betreffende bijeenkomst a.s. donderdagavond om 8 uur in het ge bouw aan de Eikenlaan worden gehou den. Nadere berichten hieromtrent vol gen nog. JAARLIJKSE NATIONALE INZAMELING LEGER DES HEILS Van 12 tot 24 maart wordt ook in Vee nendaal weer de jaarlijkse nationale in zameling voor het Leger des Heils ge houden. Waar het menslievende werk van het Leger, dat zich over zovele terreinen van het leven uitstrekt voldoende bekendheid geniet is het welhaast niet nodig tot een gul geven aan te moedigen. De personeelsverenigingen vart de D.S., Hollandia, Panter, Ritmeester en SKF hebben besloten ter viering van de bevrijdingsdag op zaterdag 5 mei a.s. een gezamenlijke feestavond te organi seren. Het is wel zeker dat deze feestavond in twee gebouwen gehouden moet wor den namelijk in gebouw „Eltheto" aan de Fluitersstraat en in het gebouw aan de Eikenlaan. Waarschijnlijk zal het een om-en-om- programma worden, dat wil zeggen dat het programma van voor de pauze in Voor de overgangsklasse gaat Climax 1 haar voorlaatste wedstrijd spelen tegen Smash 2 in Amsterdam. Een wedstrijd, waarin Climax niet geheel kansloos is. Ritac 1 krijgt zaterdag bezoek van Swift 1 (Wageningen). Swift is het enige team van de afdeling, dat aan Ritac in de eerste helft een punt wist af te nemen, een pres tatie, die het ongetwijfeld zal willen her halen of verbeteren. In de 3e klasse zal Sorry 1, wil het nog enige kans op de eretitel houden, maandag van leider R.T.T.V. 2 (Rhenen) moeten winnen. De overige wedstrijden: Vr(jdag. 3e klasse E: ZTTC 1 RTTV 2; Kr. en Vr. 2 Swift 4. 4e klasse H: Fortissimo 1 Swift 5. 4e klasse I: Fortissimo 2 Ritac 5. Zaterdag. Ie klasse A: Ritac 1 Swift 1. Maandag. 3e klasse E: Sorry 1 RTTV 2; ZTTC 1 Climax 4. 4e klasse H: VSW 2 RTTV 3. 4e klasse I: RTC 3 Sorry 2. Res. 4e kl. C: Kr. en Vr. 4 Panter 3. Dinsdag. 3e klasse E: Climax 4 RTC 2. 4e klasse I: Sorry 2 Fortissimo 3. Woensdag. Ie klasse A: Swift 1 PTT 1. Tios 1 Seelbeeck 1. 2e klasse C: Ritac 3 Tempo 1. 3e klasse E: Swift 3 Ritac 4. Swift 4 ZTTC 1. 4e klasse H: Hollandia 2 ZTTC 2. Res. 4e klasse C: Ritac 7 VSW 4. Ritac 8 Kr. en Vr. 4. het ene gebouw, na de pauze in het andere gebouw gegeven wordt. Wat er op deze feestavond geboden wordt is nog niet geheel zeker, maar men stelt zich voor een gevarieerd pro gramma van muziek, zang en toneel. De gevolgen van de uitermate stren ge februarimaand bleken achteraf toch dermate groot te zyn, dat het meren deel van de terreinen zich in een tijds verloop van een weck niet van de vorst en de sneeuw konden herstellen. Intussen z(jn de omstandigheden thans zo geworden, dat verrassingen van Ma Natuur buiten beschouwing gela ten in het a.s. week-end Koning Voetbal zijn heerschappij in volle om vang zal hernemen. De wedstrijden zijn niet opgeschoven, zodat we hieronder alsnog een volledig programma afdrukken. Veenendaal heeft men nog maar een ekstra rustdag gegeven, doch zij heb ben de kans om een vriendschappelijke wedstrijd te spelen, niet onbenut ge laten en komen zondag a.s. uit op eigen terrein tegen het Tielse TEC. Eist speelt thuis tegen Scherpenzeel, hetgeen wel licht geen winst zal opleveren voor de thuisclub. DVSA moet het thuis opne men tegen Renswoude. Een zware op gaaf voor beide elftallen, een voor spelling is dan ook moeilijk te doen, al hoewel het terreinvoordeel weieens van doorslaggevende aard kan zijn. Veenendaal 2 speelt om 12 uur thuis tegen Gelria 2. Zaterdagmiddag speelt DOVO thuis tegen hekkensluiter Ermelo, wat de voll ewinst moet opleveren. VRC krijgt het in de uitwedstrijd tegen het Edese DTS '35 zwaarder te verduren, maar de kampioenskans mag toch niet ontglip pen. In de afdeling is het volgende pro gramma vastgesteld: Levu Triangelboys. GVVV DEV. Sportclub Rhenen Veluwse Boys. Woudenberg Musketiers. Wit-Rood De Merino's. Valkenheide Kulan. Woensdagavond is de duitse minister van buitenlandse zaken, Von Brentano, in Den Haag per auto gearriveerd. In Hotel De Witte Brug werd hjj verwelkomd door de nederlandse minister van buitenlandse zaken, mr. W. J. Beyen. De Veenendaalse Volleybalvereniging V.V.V. organiseert 10 maart a.s. evenals vorige jaren, het Panter-tournooi. Er ko men spelers van klasse en een en ander belooft dus weer zeer aantrekkelijk te worden. Zaterdagmiddag om 14.30 uur zal het tournooi in gebouw „Eltheto" worden ge- De woensdagavond in gebouw ,,'t Tref punt" gehouden ontspanningsavond, ge organiseerd door de plaatselijke afdeling van de Ver. voor Veilig Verkeer, is een groot sukses geworden. En dat heus niet alleen omdat men een propvolle zaal had, maar meer nog gezien het attraktieve en uitstekend verzorgde programma, waarbij men er in geslaagd was in zeer ruime mate het nuttige met het aangename te verenigen. De avond werd geopend met een toe spraak van de afdelingsvoorzitter, de heer J. J. Welle. De hierna vertoonde films vielen bijzonder in de smaak. Het hoog tepunt van na de pauze vormde wel het originele spel „mastklimmen" met een echte mast en echte hammen en worsten. De vragen golden uitsluitend de kennis van de verschillende deelnemers op het terrein van de verkeersvoorschriften. Uiteraard niet zo eenvoudig, maar toch werden, ondanks een zeer rechtvaardige jury, nog twee hammen uit de mast ge haald en kreeg de jury nog niet zo een voudige lik-op-stuk-vragen te beantwoor den. De stemming onder de vele aanwezigen was zeer goed en men toonde een leven dige belangstelling voor de problemen en de regeling van het wegverkeer. Zonder twijfel zal deze avond het organiserende bestuur veel voldoening hebben gegeven en een goede beloning zijn geweest voor de vele moeite, welke men zich hiervoor kennelijk heeft moeten getroosten. Duide lijk werd ook, dat deze avond voor de toekomst om herhaling vraagt. opend. Het aantal deelnemers bedraagt ongeveer honderdvijftig. Er wordt ge speeld in een A- en B-klasse, waarbij elke klasse is onderverdeeld in een afdeling Dames en Heren. De wedstrijden van de A-klasse Heren vinden plaats in gebouw „Eltheto". In de gymnastiekzaal van het Chr. Lyceum zul len de dames van de A-klasse hun krach ten meten. De B-klasse is ondergebracht in de gymnastiekzalen aan de J. G. Sand- brinkstraat en de Hoogstraat. Om een inzicht te geven omtrent het peil van dit tournooi dient vermeld dat de hoofdklassespeler S.V.V. 1 (Utrecht), tevens bekerhouder van vorig jaar, heeft ingeschreven. Eveneens uit Utrecht ko men Edo 1 (bekerhouder Dames) en 't Zandt 1. Amersfoort laat zich vertegen woordigen door Wilhelmina 1. De dames van V.V.V. komen ook in de a-klassa uit. Alle teams in de A-klasse spelen in de eerste klas van de Nederlandse Volley- balbond. De wedstrijden tussen deze teams zullen stellig interessant zijn. Het hoogtepunt van het tournooi zal ongeveer 19.45 uur plaats vinden, nl. de finales. Dezen worden in „Eltheto" gespeeld. De direktie van de N.V. Panterfabrie- ken, die de wisselbeker ter beschikking heeft gesteld, reikt daarna de prijzen uit. DRUKBEZOCHTE TONEELAVOND VAN GELDERSE BLINDEN- VERENIGING De dinsdagavond in gebouw „Eltheto" gehouden jaarlijkse toneelavond van de Gelderse Blindenvereniging werd weder om een sukses. Ondanks het zeer slechte weer was de zaal goed bezet toen de voorzitter van deze sympatleke vereni ging, de heer R. Koops, zijn traditionele openingstoespraak hield. Ook het toneelstuk „Celien slaat toe", opgevoerd door het toneelgezelschap „S.S.S." uit Arnhem oogstte veel waar dering. Veel belangstelling bestond ook deze keer voor de demonstratie van blin- denarbeid in de pauze. De door de gemeente Rhenen ten be hoeve van de vrijwillige brandweer aan gekochte moderne nevelspuit, die wordt vervaardigd door de firma Gebrs. Kro nenburg te Hedel, komt dinsdag in de gemeente Rhenen aan. De daarop volgen de donderdag wordt de nieuwe spuit offi cieel overgedragen. BENOEMD Burgemeester en wethouders van Rhe nen hebben benoemd tot direkteur van de afdeling sociale zaken ter gemeente- sekretarie van Rhenen de heer Wolters, commies ter gemeentesekretarie van Landsmeer. KEGELKAMPIOENSCHAPPEN IN RHENEN In het kegelhuis achter hotel Het Wa pen van Rhenen zijn persoonlijke kam pioenschappen gehouden voor werpers uit Rhenen en Wageningen onder leiding van het bestuur van de Arnhemse Kegel Bond. De uitslag was als volgt: 1. Prof. Dr. Ir. J. C. Dorst-Wageningen; 2. H. A. M. Ro- bertz-(EVA-Rhenen); 3. J. Hovestad-(DIG- Rhenen); 4. G. A. Hoefsloot-(EVA-Rhe- nen) en 5. N. Souwerbren-(Paul Krüger- Rhenen). 25 kleuren - GEEFT NIETAF Bussen Glans- en Grondverf. Borstelwerk, Zeemleer, Spon zen enz. enz. Hoofdstraat 106 - Telef. 2576 jgen kamer van koophandel en fabrieken in West-Duitsland organiseerde onlangs voor een dertigtal onderwijzers van la gere- en mulo-scholen, enige hoofden van middelbare scholen en de directeur van 't onderwijs van 't district, een excursie naar een moderne grote chemische fabriek. Zeer onder de indruk van al deze techniek en wat af gemat door de lange rondleiding, zaten de leraren daarna tot in de late avonduren met de leiders van dit bedrijf bijeen en debat teerden over het thema, dat aan- eiding tot het thans niet meer zeidame experiment was: „Wat verwacht het huidige be drijfsleven van de jonge scho lieren, die op hun veertiende >1 zeventiende levensjaar van de school komen en dan een beroep kieen. Heeft de school de jeugd voldoende voorbereid op de ta ken, die hen in het bedrijfsleven wachten?" £)e technische leider van een grote chemische fabriek in West-Duitsland, een stevig ge bouwde vijftiger, stevende met duidelijke, zelfs wat robuste taal recht op het doel af, toen hij een vraag van leraren beantwoord de, of de jeugd voldoende voor- I bereid is op de taken, die hen in 1 het bedrijfsleven wachten. Hij zei: „Mijne heren, het bedrijf, dat u zoëven hebt gezien, is, zonder mensen een hoop schroot. Wanneer wij de mensen er uit nemen, is dit niets dan een rommelzooi. Het belangrjjk- j ste, dat wü hebben, zijn flinke mensen. Onze taak is het hen de kansen te geven, uw taak is het flinke kinderen af te leveren. Wat wij nodig hebben zijn goede leerlingen van de lagere school Het land, dat de grote interna tionale concurrentiestrijd wint i niet het land, dat de beste scho len voor voortgezet onderwi" heeft, maar het land met c beste lagere scholen. Uit de leerlingen van de lagere scho len recruteren wij ons personeel. De eisen van het bedrijfsleven aan de jeugd zullen in de komende jaren niet minder worden, zij zullen toenemen. De technische ontwikkeling stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de schoolopleiding. Steeds minder echte hulpvakarbeiders zullen nodig zijn, steeds meer gekwalificeerde arbeiders. Ik ben van mening, dat de moderne lagere school met vroeger vergeleken achterop is geraakt. Toen ik op de la gere school ging, heb ik daarop niets over de vraagstukken van het bedrijfs leven geleerd, maar wel behoorlijk re kenen en schrijven. Wanneer ik tegenwoordig jongelui test, dan beantwoordt 15 procent de vraag hoeveel Vs x Vs is met 2/6! En wanneer ik vraag bij hoeveel graden het kook- of vriespunt van water ligt, krijg ik de zotste antwoorden. Wat moet ik doen,, wanneer een zeventienjarige als jongmaatje in dit bedrijf wil komen werken en zijn eerste vraag luidt: heb ik in dit bedrijf ook recht op pensioen? Ik heb vastgesteld, dat de meest ele mentaire kennis ontbreekt en dat het ontbreekt aan karaktervorming. Ik ver- wijt deze gebreken zeker niet alleen de leraren. Zij liggen voor een groot deel vaak ook in het ouderljjk huis. DE SCHOOL DOET WAT ZIJ KAN Dit was een aanval, die direkt repliek van de aanwezige leraren uitlokte. Zij zeiden, dat de prestaties van de huidige lagere scholen zich heel wel met die der scholen van 35 en 40 jaren terug kunnen meten. Zij verklaarden, dat zij zich door zelf-studie meer kennis over de moderne industrie willen toe-eigenen en zij spra ken de wens uit naar regelmatige voor lichting over de ontwikkeling van de techniek, opdat zij hun leerlingen een juiste voorstelling kunnen geven van hun toekomstige leven. Zij wensen de oplei- dingswerkplaatsen voor leerlingen in de bedrijven te kunnen bezoeken om te zien waar de jonge mensen moeten werken, wat zij daar leren en wat hen ontbreekt. Zij wezen er op, dat op tal van scholen tegenwoordig sociaal-politiek onderricht wordt gegeven. Dat op sommige scholen al met het bijbrengen van bedrijfskennis bij de tienjarigen wordt begonnen. Zij leren het verbruik van een gezin kennen en uitrekenen. Zij leren, wat er wordt verbruikt, waar iets goedkoper en waar De heer Teunis van Dijk exploiteerde in Veenendaal een zaak in melk- en zuivelprodukten. Het bedrijf liep heel aardig, maar met het oog op de toekomst van de kinderen was er in de familie al enige tijd over gedacht en gesproken om te emigreren. Het gezin telde 9 kinderen, die natuurlijk niet allemaal in de zaak konden worden opgenomen. Het leek ook niet gemakkelijk voor hem om later zelf een ander bedrijf te beginnen. Bovendien bestond er in het gezin en vooral bij een paar van de oudste zoons belangstelling om landbouwer te worden. De mogelijkheid daartoe zag men in Nederland in verband met de grond- schaarste niet aanwezig. Daarbij kwam, dat Van Dijk Sr. zich aangetrokken voelde tot de vrijheid en ruimte, die Canada als jong land bieden kan en zo vertrok in april 1952 de familie met de „Sibajak" naar Canada. Hun bestemming lag in het irrigatiegebied in Zuid-Albefta, zodat na aankomst in Quebec nog enkele dagen en nachten per trein verder naar het westen gereisd moest worden. Alberta is de meest westelijke van de prairieprovincies en het landbouwgebied loopt in het westen uit tegen de bergen, de Rocky Mountains. Zij waren er zich wel van bewust, dat het begin niet gemakkelijk zou zijn, dat er flink aangepakt zou moeten worden en dat zij als landarbeiders zouden moeten beginnen. De vijf oudste kinderen zouden kunnen meewerken en daar door was de familie zeer geschikt om geplaatst te worden op een suikerbieten- bedrijf. Hoewel de boerderijen in het irrigatiegebied in de regel, naar Canadese begrippen althans, niet bijzonder groot zijn, kwamen zij, ook al tengevolge van het vrij grote aantal werkkrachten van de familie, op een van de grootste bieten- bedrijven terecht. Deze boerderij was 1 sectie of ongeveer 250 hektare groot. De landbouw in het irrigatiegebied wordt vrij intensief bedreven en naast de teelt van bieten, als hoofdgewas, worden er ook verschillende andere produkten verbouwd, die veel arbeid vergen, zoals b.v. bonen, erwten en mais voor de kon- servenindustrie en verder aardappelen en graan. Ook veehouderij, zowel slachtvee als vakens, is een vrij belangrijk onder deel. Het klimaat en de grond in dit gebied lenen zich goed voor de verbouw van de genoemde gewassen, doch het is nood zakelijk, dat irrigatie wordt toegepast. De zomers zijn namelijk warm en droog, ter wijl de vaak optredende wind bovendien een grote verdamping veroorzaakt. Zoals gewoonlijk het geval is in dit ge bied werd de familie Van Dijk op een z.g. GELIJK SPEL VOOR EERSTE TEAM Het eerste team van de biljartvereni ging „Renswoude" speelde dinsdagavond j.l. thuis tegen de leiders „O.D.I.". Voor de Renswoudenaren een zware opgave, die zij echter behoorlijk goed hebben weten op te lossen. Een overwinning was hier wel zeer moeilijk te behalen, maar het gelijke spel, dat de einduitslag werd was toch dubbel en dwars verdiend. Voor Renswoude werden de punten behaald door de heer C. Vink en de heer G. van de Kaa, die steeds beter gaat spelen. De heren J. Vink en C. de Fluiter moesten met een nederlaag genoegen nemen. MORGENAVOND „STORMEILAND" Morgen zaterdag zal de muziekvereni ging „Ons Genoegen" haar jaarlijkse win- teruitvoering geven. Opgevoerd wordt het toneelstuk „Stormeiland". Voor de pauze zullen enkele muzikale nummers ten ge hore worden gebracht, terwijl tevens de bekende „Tyroler Kapel" weer voor het voetlicht zal treden. AFSCHEID DS. W. HOP Wij vestigen er nogmaals de aandacht op, dat ds. W. Hop zondagavond a.s. zijn afscheidspredikatie hoopt- te houden. De ze dienst zal om zeven uur 's avonds aan vangen. suikerbietenkontrakt aangenomen, het geen in het kort hierop neerkomt, dat het op enen zetten, schoonhouden en rooien der bieten in akkoordwerk geschiedt. Per acre (o,4 ha) wordt voor deze werk zaamheden 40 tot 45 dollar betaald, terwijl bij hoge opbrengsten voor het rooien nog een premie wordt gegeven voor elke ton bieten boven een opbrengst van 10 ton per acre. Er wordt op dat bedrijf gewoonlijk ongeveer 50 ha (125 acres) bieten ver bouwd. AANKOOP BOERDERIJ VAN 125 HA Behalve het werk in de bieten vragen ook de andere gewassen en het vee ver zorging en vraagt ook het irrigatiesys teem de nodige aandacht. Gedurende de perioden tussen de bietenwerkzaamheden was er dan ook voor de familie Van Dijk genoeg te doen. In de regel is het in de winter vrij slap met de werkgelegenheid, doch de verdienste in de zomer is voor een geschikt gezin veelal zodanig, dat dit niet erg bezwaarlijk is. Bovendien kan getracht worden door enkele gezinsleden om gedurende de winter ander werk te vinden. Bij het bietenkontrakt is inbe grepen, dat voor een geheel jaar een wo ning ter beschikking wordt gesteld. Op het bedrijf, waar de familie Van Dijk terecht kwam, was er in de winter het eerste jaar voor 3 gezinsleden ook werk en wel voor de verzorging van het vee. Gedurende het tweede jaar, dat zij op hetzelfde bedrijf doorbrachten, was er in de winter voor 2 gezinsleden werk, de anderen waren er in geslaagd om in de stad Lethbridge, eveneens in het irriga tiegebied gelegen, tewerkgesteld te wor den. De oudste zoon, die in Nederland boekhoud-ervaring had, vond een betrek king in zijn vak bij een verzekerings maatschappij, terwijl een van de jongere zoons administratief werk verrichtte bij een bank. Voor meisjes is het in de regel gemakkelijk om werk in de huishouding te verkrijgen. Na twee jaar deed zich een mogelijk heid voor om een boerderij te kopen van een halve sektie groot, 320 acres, dus on geveer 125 ha, waarvan de helft geirri- geerd kan worden. De prijs van ongeveer 20.000,— was vrij hoog, doch de eige naar nam genoegen met een eerste be- (Zie verder pagina 2.) iets duurder te krijgen is. „Maar wanneer ik mijn leerlingen zou moeten uiteenzet ten, waar het geld vandaan komt, dan zou ik dit niet precies kunnen, want daarvoor is mijn eigen kennis niet toereikend", zei een onderwijzer. HOOFDZAAK: OPLEIDING IN ELEMENTAIRE VAKKEN De direkteur van het bedrijf bleef er echter op hameren, dat z.i. de hoofdzaak is, dat de leerlingen op de lagere scholen behoorlijk leren rekenen en hun taal zon der fouten schrijven en dat hun karakter behoorlijk wordt gevormd. Het econo mische begrip komt dan vanzelf. Hij zei ook niet te geloven, dat bezichtiging van bedrijven de onderwijzers bij hun werk op scholen veel zou helpen. Volgens hem blijft de hoofdzaak de opleiding in de ele mentaire vakken „Wij krijgen veel te veel kinderen met een slecht cijfer voor ge drag op hun apport. Zij gedragen zich slecht en hebben geen manieren. Het al gemene niveau van de scholieren van tegenwoordig laat te wensen over. Het is niet voldoende." De bezoekende onderwijzers trokken steeds ernstiger gezichten. Toen sprong de inspecteur in de bres en verklaarde, (Zie verder pagina 2.) Alle verzekeringen Hypotheken. Verkoop vaste goederen Woningbeheer Taxaties beëdigd als makelaar en taxateur Veenendaal - Kanaalweg 2 - Tel. 2918 Zoals w(j reeds in ons woensdag nummer konden berichten werd de VALLEI-riks, welke was uitgegeven bü de firma Rijnders op het Slote- makcr de Bruïneplein, gevonden. Hierdoor is de waarde van de VAL LEI-riks weer gedaald tot 5,Het nummer van de nieuwe riks is Het is ook nu ,om het zoeken te ver gemakkelijken, weer een roodge- drukt nummer, dus een riks met de beeltenis van Prinses Wilhelmina. Kijkt u deze week daarom goed uit naar de rijksdaalder met het rode nummer 2 AQ 332332. Indien u deze riks vóór a.s. donder dagmiddag 12 uur aan het bureau van ons blad kunt tonen, wordt u de vinderspremie direkt in kontanten uitbetaald. De vinderspremie be draagt thans dus ƒ2,50. W IJ ZE WOORDEN DE DOMME Te weten dat hij dom is, dat is de hoogste wüsheid van de domme. (Hebbel) FA. S BOS Goud, Zilver en Uurwerken Hoofdstr. 91-93, Tel. 3034, Veenendaal

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1956 | | pagina 1