Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken laarwisseling verliep opvallend rustig Siberische koude hield mensen achter de kachel Nieuws uit de omgeving melis arplieJi RHENEN iWry fw De Hel wordt een echte ijsbaan DE ARABISCHE WERELD Een hlijde kerst voor fam, Vogrthuizen AMERONGEN EDEKVEEN Drijfijs schakelde pontveren uit RENSWOUDE ELST SCHERPENZEEL Wat nu weer 37e JAARGANG WOENSDAG 2 JANUARI 1963 Nr. 1 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scberpenzeel VEENENDAAL RHENEN AMERONGEN RENSWOUDE EDERVEEN Vaste vestiging Amersfoortse Credietbank in Rhenen Brand in pakhuis tijdig ontdekt Tante Pos heeft het razend druk ONDERLING ONTZAGLIJK VERDEELD LEZERS REAGEERDEN OP FANTASTISCHE WIJZE Ds. DE JAGER BEROEPEN Oudste inwoner werd 99 jaar BROMFIETSERS KUNNEN NU OOK OVERGEZET WORDEN PLUIM VOOR GEM.-WERKLIEDEN MULDER Reiïaktïe en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 ïynen) - Giro 563427 Rcdaktie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven by do agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschyning ALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 4,50 Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 por kwartaal Losse nummers 15 cent Naar alle waarschijnlijkheid heeft Koning Winter het op zijn geweten, dat de jaarwisseling 1962-1963 in onze omgeving opvallend rustig is verlopen. Wat het geknal in andere jaren omstreeks middernacht niet van de lucht, dit keer was het over het algemeen genomen opmerkelijk stil en zag men na twaalven slechts een sporadische nieuwjaarzegger die moedig de ijskoude wind trotseerde. De Siberische koude hield de meeste mensen achter de warme kachel en de dito oliebollen, zodat ook de politie nergens handelend behoefde op te treden. De jaarwisseling in Veenendaal werd in de politierapporten vermeld als „rus tiger dan ooit" en verliep zonder enig incident. Om twaalf uur werd er nog wel ge schoten - voornamelijk jongelui - en vrij veel vuurwerk afgestoken. De mannen van gemeentewerken werden op initiatief van de wethouder van Openbare Werken, de heer Ant. de Ruiter, onthaald op koffie en erw tensoep. De stuifsneeuw was er de oorzaak van dat de Polderweg en Vijgen dam. voor alle verkeer gesloten moesten worden. Vandaag is men begonnen met het ruimen van de metershoge sneeuwbergen. Uit de Grebbestad werd gemeld dat er „niets te beleven" viel. Het gefluit van de scheepssirenes ontbrak omdat de scheepvaart op de Rijn lam is ge legd. De ijsbaan op de Blauwe Kamer waaide totaal onder de sneeuw, zodat op nieuwjaarsdag de hele morgen ge werkt werd om een nieuwe baan te krijgen. De wegen zijn vrij redelijk. Ook ELST meldde geen bijzonder heden. De binnenwegen in de gemeente Ac erongen zijn niet allemaal even goe?t berijdbaar. Met sneeuwruimers en tractoren is men nog steeds druk in de weer om alle verbindingen te herstel len. De viering van het oud-en-nieuw AANRIJDINGEN DOOR GLADHEID Mevrouw V. wilde zaterdagmiddag op de Bergweg haar auto afremmen voor een tegenligger, doch gleed toen door de gladheid door en botste tegen de tegemoetkomende auto. Er ontstond alleen materiële schade. Diezelfde middag kwamen bij het verkeerslicht op de Zandstraat een be stelauto en een vrachtauto met elkaar in botsing. Ook hier slechts materiële schade. ROOKSTEL IN BRAND Bij de fam. de K. in de Heemskerk straat deed zich zaterdagavond een binnenbrand voor doordat mevr. de K. tijdens het koken een petroleumstel omstootte. De uitgerukte brandweer behoefde echter geen dienst te doen. BARNEVELD: In de eerste kerstnacht zijn bij een bedrijf meer dan drie honderd eenden doodgebeten door 'n hond. ZEIST: Door een klapband op de rijks weg Utrecht-Gorinchem is een bak ker uit Zeist verongelukt. Zijn auto g^ng slingeren, raakte van de weg af en sloeg over de kop. De bestuurder werd op slag gedood en zijn 20-jarige dochter ernstig gewond. Moeder en zoon liepen lichte verwondingen op. ARNHEM: Ter navolging van andere grote steden in Europa is er ook in Arnhem een telefonische hulpdienst ingesteld. Deze gaat uit van de Oecu menische raad van kerken en is be doeld voor Arnhem en wijde omge ving. Dag en nacht is nummer 36000 bereikbaar en wel speciaal voor men sen die geen uitkomst meer zien. De eerste SOS-telefoon werd ingesteld door een Londense predikant die ge schokt was door het stijgend aantal zelfmoorden. Hij adverteerde met: Bel mij voor u zelfmoord pleegt, en heeft nadien talloze mensen gered. LEERSUM: Op tweede kerstdag is in Leersums Overberg een 61-jarige in woner uit Woudenberg onder de trein uit Arnhem geraakt. De man was op slag dood. Het vermoeden bestaat, dat het slachtoffer geestelijk niet even wichtig was. loofdstraat 51 Telefoon 3184 Veenendaal ZIEKENFONDSLEVERANCIER buitenshuis beperkte zich tot hier en daar wat vuurwerk. In Renswoude deed zich op de laat ste dag van het jaar nog een ernstig verkeersongeval veer. Op de Arnhemseweg, nabij het Hofje, vloog een bestelauto die door de stuifsneeuw in de bocht aan het slingeren raaktein volle vaart op een tankauto. De bestuurder van de bestelauto, de heer O. uit Achterveld, moest zwaar gewond naar het ziekenhuis in Amers foort overgebracht worden. Na een boom afgereden te hebben, kwam de tankauto pas in het weiland tot stil stand. »De chauffeur van de tankauto mankeerde niets. De jaarwisseling was bijzonder rus tig. Ook in Ederveen werd praktisch niet geschoten. De wegen zijn er redelijk goed berijdbaar, alhoewel de Meikade enige.tijd afgesloten moest worden. GAS VIEL TIJDELIJK UIT De bevolking van Veenendaal werd zon dag per politie-mobilofoon gewaarschuwd voor het tijdelijk uiwallen van de gas- voorziening. Door een technische storing bleek de druk verminderd te zijn en het grootste gevaai was dat de waakvlam men bij de woningen, na opheffing van de storing, niet meer zouden gaan branden. Vandaar werd assistentie van de politie gevraagd om de bevoli.ing hierop te atten deren. Door deze stor: ig hebben zich geen ongevallen voorgedaan. Met ingang van 10 januari a.s. zal de Stichting Amersfoortse Credietbank iedere donderdagmorgen op Heren straat 45 (naast het gemeentehuis) zit ting houden. Het hoofdkantoor van genoemde Credietbank, die zich bezig houdt met verantwoorde kredietverstrekking in de vorm van gezinskrediet of een per soonlijke lening, is gevestigd in Amers foort, doch aangezien ook vele cliën- tèle krachtens een gemeentelijke over eenkomst, uit Rhenen afkomstig zijn, '4 Het ziet er naar uit, dat Veenendaal deze wi iHer toch nog over een Ijsbaan met een behooriyke outillage zal beschikken. Weliswaar mocht op het natuurreser vaat De Hel worden geschaatst, een toestemming van staatsbosbeheer die in dank werd aanvaard, maar de voorzieningen-waren tot eind vorige week nog maar provisorisch. Thans is door de betreffende hout vester officieel vergunning verleend. Er is sinds een week elektrische ver lichting op de baan, enkele consump tietenten en muziek. De baan wordt onderhouden door een aantal omwonenden en dezen hebben besloten een deel van de opbrengst ter beschikking te stellen van de actie „Open het dorp". De houtvester vond dit zo'n sympathiek gebaar, dat hij al le medewerking toezegde. Even dreigde er met die toestemming iets rnis te gaan. E* waren takken van de elzen getrokken. Nu zal streng toe zicht worden gehouden, dat geen ver nielingen worden aangericht op het terrein, dat onder alle andere omstan digheden dan ijs streng afgesloten is. De baan is uitsluitend te bereiken via de Grebbeweg. Hier is ook een fietsenstalling ingericht. Op zondagen Dankzij de spoedige melding dat er rook gezien was bij het pakhuis van de firma de R. aan het Verlaat, kon vrijdagavond een begin van brand tij dig geblust worden. Op de telefonische melding van rook ontwikkeling in het oude pakhuis, ruk te de brandweer onmiddellijk uit. Het bleek dat er achter in het pakhuis een oliebrander stond die doorgeslagen was. Boven de kachel, tegen het plafond, had men uit voorzorg een stuk blik aangebracht, waardoor ongetwijfeld er ger werd voorkomen. De brandweer had de olievlam snel geblust. ONTPLOFFING IN KELDER Vrijdagmiddag ontstond brand in de keider aan de Rembrandtlaan bij de fam. B. De zoon des huizes was in de kelder bezig met het repareren van een motor. Hij liet de benzinetank leeg lopen in een blik en zette dat in de onmiddellijke nabijheid van een bran dend elektrisch kacheltje. Toen hij even in de woonkamer was hoorde hij een ontploffing. De schade bleef be perkt. Alle PTT-kantoren in onze omgeving hebben met de jaarwisseling een enor me hoeveelheid nieuwjaarspost te ver werken gekregen. Daarbij komt nog dat de bestelling ernstig gestagneerd wordt door de barre weersomstandig heden. „Het is meer kruipen dan lo pen", vertelde een besteller. Door de vrije dagen waren ook de loketten afgeladen. Over het algemeen zijn er meer nieuwjaarskaarten ver stuurd dan vorige jaren. De PTT in Amerongen merkte op dat men steeds meer kaarten gaat versturen in plaats van de kleinere (visite)kaartjes. De Veenendaalse posterijen verklaar den dat de bestelling vrij vlot verliep. Men kreeg meer dan 30.000 nieuwjaars groeten te verwerken. Overigens schijnt de gecombineerde kerst-nieuwjaars- groet steeds meer in zwang te komen. De PTT-Rhenen zei over voldoende reserve-personeel te beschikken, zodat ook hier de kaarten zo snel mogelijk besteld zullen kunnen worden. TEENAGERSHOW IN ELTHETO In gebouw Eltheto wordt a.s. zaterdag avond een teenagershow gehouden onder auspiciën van de wandelsportvercniging D.V.O. Medewerking aan deze show verlenen o.a. The Royal Hawaiians, de overbeken de Three Happy's en tal van andere ar- tisten uit de hoofdstad. Kaarten aan de zaal verkrijgbaar. is de t^ian wel open, maar niet de con sumptietenten. Ook is er dan geen mu ziek. t De toegangsprijs bedraagt 35 cent per persoon overdag en 's avonds 50 cent per persoon. Op de kleine plas mag men onder geen beding komen. Het is hier levensgevaarlijk door de wakken en open plekken in het riet land. Israël heeft wel de Arabische buurlanden tot vijand, maar deze buurlanden zyn onderling zo ontzaglijk verdeeld, dat Israël hierdoor een betrekkelijke veilig heid geniet. Het kleinste maar het machtigste Arabische land is Koeweit. Dit heeft een oppervlakte van 15000 vierkante kilometer, iets minder dus dan de helft van Nederland, maar de rijkste oliebronnen van de wereld. Het neemt na de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Venezuela de 4e plaats in in de rü van de wereldoliestaten en leverde in 1960 7,8*/# van de wereldolieproduktie. Door deze grote produktie is Koeweit duchtig rijk. Voor JAN VOORTHUIZEN en zijn vrouw aan de Van Reedeweg in Renswoude is kerstmis 1962 één van de mooiste althans de onver- getelijkste, uit hun leven geworden. Daags na het verschijnen van on ze speciale kerstreportage, waarbij ook de gehandicapte familie Voort huizen geintervieuwd was, werden zij letterlijk overstroomd met gif ten en andere aanbiedingen waaronder zelfs een fonkelnieuw televi sietoestel! Het betoonde medeleven in de kringen van onze lezers heeft hen bijzonder goed gedaan en mede op verzoek van het echtpaar Voorthuizen willen wij vanaf deze plaats hartelijk dank brengen aan iedereen die de getroffen familie op een of andere wijze heeft willen bedenken! Koning winter kent dit keer geen enkel pardon. Mens en dier houdt h\j in een ijzige greep en ook het iandschap ontkomt daar niet aan. Deze fraaie opname toont de bevroren fontyn op de Kanaalweg, die al veel bekijks getrokken heeft en een aantrekkelijk object is voor de amateur-fotografen. werd een vast spreekuur dringend noodzakelijk. Moesten de inwoners van Rhenen tot dusver steeds naar Amersfoort komen, thans kunnen zij wekelijks terecht bij bovengenoemd adres, alwaar ook alle gewenste inlichtingen over de krediet verstrekking verkregen kunnen wor den. In de leunstoel naast zijn televisietoe stel vertelde Jan Voorthuizen on vrijdag middag: „Ik heb geschreeuwd; dat wil ik best weten. We hadden toch eerlijk nergens op gerekend. Maandagmiddag werd er ge beld. Ik zeg tegen mijn vrouw: wie zou dat nu wezen en even later stond die familie bij ons in de huiskamer mét een prachtig televisietoestel. Ze hadden over ons in De Vallei gele zen, zeiden ze en nu wilden ze ons met de Kerst verrassen. Van verbouwereerdheid hebben we geloof ik niet eens dank je wel gezegd. Eerlijkwe wisten niet meer hoe we het hadden. Ongelooflijk gewoon NOG VEEL MEER Behalve de televisie van een gezin uit Overberg, hebben Jan Voorthuizen en zijn vrouw nog veel meer ten geschenke ge kregen. Boodschappen, sigaren, fruitmanden, bloemen, kortom teveel om op te noe men. De onbekende geefsters en gevers kwamen uit Renswoude, uit Veenendaal en nog andere plaatsen. Zondagsmorgens stopte er een grote luxe wagen voor het huis. „Er kwam een mijnheer uit", vertelde mevr. Voorthui zen „die ons uitnodigde de eerste kerst dag bij hem thuis door te brengen. Jan wilde eerst niet, want hij gaat nooit weg, maar die Veenendaalse mijnheer heeft Jan op eerste kerstdag 's morgens zelf de auto ingedragen. Een heerlijke dag hebben we bij hen gehad. Kalkoen gege ten en zo. Nee, we kenden ze helemaal niet!" OUDE KAMERAAD „Vrijdagavond al toen de krant net uit was, kwam er een oude kameraad van me op bezoek. Vroeger heb ik met hem gewerkt en hij had me in acht jaar al niet meer gezien. Toen ie over me gelezen had, zei ie tegen zijn vrouw: daar ga ik direct heen. Zodoende kwam hij bij me" De twee mensen zijn er „helemaal glad beduusd" van. Zoiets hadden ze nooit ver wacht. Eén ding in deze blijde geschiedenis moet even rechtgezet worden. In de kerstreportage wordt namelijk gesugge reerd als zou de familie het echtpaar Voorthuizen helemaal vergeten zijn. Dit is (GELUKKIG) NIET JUIST en moet toe geschreven worden aan een foutieve uit leg van de antwoorden die het echtpaar Voorthuizen tijdens het eerste vraagge sprek gaven. De Ned. Ilerv. predikant te Amerongen ds. de Jager, heeft een toezegging van beroep ontvangen naar de Herv. gemeente te Heinenoord in de Hoekse Waard. Het landje werd, na voorheen een Brits protectoraat te zijn geweest, juni 1961 onafhankelijk; Engeland garan deerde deze onafhankelijkheid. En toen de president van Irak, Abd el Kassim, belust op de rijkdom van Koeweit, zijn 3e pantserdivisie naar de grenzen van Koeweit zond, om het nieuwbakken on afhankelijke sheikdom te annexeren, stootte hij op de snel gemobiliseerde Britse troepen, die de aanvaller terug wezen. Engeland vindt het best, dat het kleine Koeweit zo rijk is, maar wil niet, dat deze olie in handen van een ster kere mogendheid komt. Noodgedwon gen moest Irak zijn annexatieplannen opschorten, maar vergeet ze niet en leeft in felle vijandschap tegen Koe weit. Dat bleek, toen Koeweit, gesteund door Egypte en de meerderheid van de Arabische staten toelating tot de ver enigde naties verzocht. Irak opponeerde en wist, dank zij een veto van de Sov jet-Unie (het 98ste veto) de toelating te beletten. De oudste inwoner van Ederveen, de heer Jacob van de Brandhof, wonende Hoofdweg 30, vierde medio december zijn 99ste verjaardag en ging dus met de in trede van 1963 zijn honderdste levensjaar in. De heer v. d. Brandhof geniet nog een vrij redelijke gezondheid en stelt in alle dingen rondom hem belang. Onlangs moest de heer v. d. Brandhof een voor hem geen aangename gebeurtenis slikken toen een eik, die altijd aan de Hoofdweg in Ederveen stond moest sneuvelen in verband met de verbreding van deze weg. Daar de heer van de Brand hof niet zo goed meer lezen kan, zijn behulpzame familieleden, die vooral zaterdagsavonds op bezoek komen, zo vriendelijk hem de voornaamste gebeur tenissen uit het dorp en de streek voor te lezen. Van harte hopen wij dat de heer d. Drandlicf ook in zijn honderdste levensjaar een goede gezondheid mag ge nieten. INENTING HONDEN EN KATTEN Nog juist in het afgelopen jaar werden vanwege de gemeente Ede de inwoners van Ederveen een kaart toegezonden die alleen indien men in het bezit van een hond of een kat is ingevuld wordt te rugverwacht. Deze week of uiterlijk vol gende week zullen de bezitters van hon den en katten worden geinstrueerd over tijdstip en plaats van inenting van hun huisdieren. Zodra dit bekend is wordt dit ook in dit blad vermeld. KACHEL DOOK KERKVLOER Zondagmorgen is in de Ger. Kerk de kachel door de vloer gebrand. Zo doende werd zondagavond dienst ge houden in het gebouw achter de kerk. Het gelukkige echtpaar Voorthuizen in Kenswoude dat zo'n onvergetelijke kersti beleefde. Tot de mensen die in deze barre win ter een moeilijke taak te verrichten hebben, behoren zeker de pontbazen van het Ingense veer. Niet alleen wor den zij geplaagd door felle kou en sneeuw, maar ook door het steeds toe nemende drijfijs op de Rijn. Zondagmiddag werd het zo erg, dat de pont niet meer varen kon. Besloten werd om de grote pont uit de vaart te nemen, en tussen Eist en Ingen heen en weer te varen met het motorbootje „Frans". Van 's morgens 6 tot 's avonds 7 zijn nu 3 pontbazen druk in de weer om de voetgangers en wielrijders waaronder vele arbeiders, die op deze manier coch nog prima geholpen worden, over te zetten. Al het overige verkeer moest nood gedwongen gebruik maken van de brug bij Rhenen. Voor de Betuwnaren die altijd gebruik maakten van het Eek en Wielse veer bij Amerongen, was het ongerief nog groter omdat daar alles stilgelegd moest worden. Overigens is het zes jaar geleden dat een dergelijke situatie ontstond. De pont houdt men aan de kant omdat het drijfijs anders tegen de pont zou op hopen, hetgeen zo'n enorme druk te weeg kan brengen, dat zelfs dikke staalkabels waaraan de pont bevestigd is, als luciferhoutjes afbreken. POSTDUI VENTENTOONSTELLING A.s. zaterdag wordt in café Van Leth een grote postduivententoonstelling ge houden. De zaal wordt 's middags om vier uur reeds open gesteld. De motorboot die momenteel de verbinding op de Rijn in stand houdt tussen Eist en Ingen de pont kan door het drijfijs niet meer varen is sedert oudjaars dag ook geschikt gemaakt voor het vervoer van bromfietsen. Aanvankelijk kon men alleen voet gangers en fietsers overzetten. Brom fietsen waren veel te zwaar om in en uit de nog vrij diepe boot te beuren. De firma Spies heeft nu een oplossing gevonden door op de boot een boven dek van planken aan te brengen, zodat nu ook de brommers zonder veel moei te overgezet kunnen worden. De nor male scheepvaart op de Rijn ligt vol komen stil. Bij aanhoudende strenge vorst verwacht men dat de Rijn over enkele dagen dichtgevroren zal zitten. FRUITMAND VOOR ZIEKEN Evenals voorgaande jaren werden de bedlegerige ingezetenen door de plaat selijke afdeling van het Roode Kruis met de Kerstdagen verrast met een fruitmand. De edelmoedigheid van de andere Arabische staten ontsproot niet alleen uit de vrees voor een al te sterk Iran, maar mede uit de hoop van de rijk dommen van een zelfstandig Koeweit te kunnen profiteren. Want de sheik van Koeweit stichtte reeds een „ontwikke lingsfonds", dat dit zou kunnen doen. Volgens de Amerikaanse Chase Man- hattanbank kan Koeweit hiervoor tot 1970, indien het wil, 20 tot 30 miljard gulden beschikbaar stellen, genoeg om alle Arabische opbouwbehoeften te fi nancieren. De Soedan, Jordanië en Li banon kregen reeds aanzienlijke lenin gen tegen zeer lage renten en het aan tal liefhebbers is groot genoeg. De sheik spotte ermee: „De heren doen pelgrims tochten naar de profeet te Mekka en dan tevens naar de schatkist van Koe weit". Maar Irak krijgt natuurlijk niets en Egypte is de sheik te rood. Egypte hoopt nu Koeweit onder pressie te zet ten door de revolutie in Yemen te steu nen. Doch hier ligt het Britse Aden tussen. En Jordanië alsmede Saoedië steunen het sheikdom. In Yemen staan Egyptische soldaten in het veld tegen over troepen van Jordanië en Saoedië en de koning van Jordanië is aan zijn 9e moordaanslag toe; hij schrijft ze aan Egypte toe. overigens niet zonder reden. In dit spel van intriges en gevechten grijpt Irak in met boycotmaatregelen tegen landen, die Koeweit steunen en erkennen (wat Jordanië en de Libanon reeds deden), zodat de betrekkingen van deze landen met Irak uiterst vijandig zijn. Syrië strijdt inmiddels verbitterd met Nasser. In augustus van dit jaar liep de Egyptische militaire attaché in Beiroet naar Damascus over, verzocht en ver kreeg asyl en deelde de Syrische re gering alles mee, wat hij wist van de Egyptische pogingen om in Syrië een omwenteling tot stand te brengen; en dit was niet weinig (opstand in Syrië, moordaanslagen op de koning van Jor danië, enz.). Met nog een achttal uit Egypte sedeildien gevluchte prominen ten richtte de uitgeweken attaché Rah- mann nu te Damascus een Egyptische regering in exil op, die tot motto heeft: „Nasser is een tweede Faroek". Men ziet, het kloeke en nijvere Israël kan vrij veilig de Arabische heren aan elkander overlaten, temeer daar Perzië (Iran) met Israël bevriend is, dit tot spijt natuurlijk van de andere Moham medaanse staten. Wanneer er één categorie men sen is, die het in de achter ons liggende dagen bijzonder moei lijk heeft gehad, dan zijn het wel de gemeente-werklieden in ge heel Zuid-Oost-Utrecht. Vanaf Kerstmis tot aan van daag toe zijn ze dag en nacht - zélfs ook nog direkt na de jaar wisseling - in de weer geweest om de wegen ijs en sneeuwvrij te maken en het huisvuil, on danks alle belemmeringen, op tijd weg te halen. In temperaturen van meer dan tien graden onder nul draaide en draait men nog dag en nacht door. Ook het leidinggevend per soneel heeft vrijwel geen rust ge had en stond voor de zware taak de gehele Dienst efficiënt in de strijd te werpen. Een woord van lof voor al deze mensen is dan ook bijzonder op zijn plaats! Hier en daar brengt het pu bliek zijn waardering tot uiting door deze mensen onder hun werk een warme kop koffie aan te bieden. Een geste die erg op prijs wordt gesteld en die op brede schaal navolging verdient. Een 18-jarige Duitse zeeman die in Israël „heil Hitier" riep is ter plaat se veroordeeld tot een boete van 2600 gulden. De Franse schrijfster Francoise Sa- gan wil scheiden van haar tweede man, de Amerikaan Bob Westhof, met wie ze amper een jaar getrouwd is. De viering van het 1000-jarig be staan van Bremen gaat niet door, omdat later ontdekt is, dat de stad veel ouder is. 1922-1962 Assurantiekantoor Eifl. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1