Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Dreigend tekort aan brandstoffen De Wereld van WEEK-tot-WEEK Bij aanhoudende vorst: Wist U Agenda Ijsgang in de Rijn Honderd gulden uit bus gestolen J. F. TAK Grootse huldiging van echtpaar Wisgerhof WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Nieuwjaarsrede burg. Hazenberg in het teken van de woningnood TOESTAND VAN DE WEGEN HULP AAN DE VOGELS SCHERPENZEEL EDE 37e JAARGANG VRIJDAG 4 JANUARI 1963 Nr. 2 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel RIJN „ZIT" BIJNA KOLEN WORDEN SCHAARSER JACHT OP STROPERS EN VOSSEN Kolensituatie Waterleidingen DADER AL INGEREKEND metalen kruiken of warmwaterzakken De dieren Stropers Stroom van geschenken en waarderende woorden WAARDE F 27,50 5 PW 005127 Mensenwerk Lang stond burgemeester Hazenberg stil bij het vvüï.0±ii' van de woning bouw. Hierover zei hij onder meer: Dit vraagstuk vervult ons allen steeds met de grootste zorg en yan welke kant men het ook benadert: er valt niet te ontkomen aan de vrees dat we in de eerste jaren nog te kam pen hebben met een ontstellend tekort aan woningen. Dit is geen verwijt aan de betreffende instanties. Wanneer men de cijfers ziet dan kan men - bij alle tekort dat er hier is - nog niet zeggen dat men tekort is gedaan. Teruggang Voorrecht OPRUIMINGSNIEUWS Nieuwe toga Voorlichting over groenten en fruit Assurantie-, Hypotheek- en Woningbureau BROUWER VEENENDAAL RHENEN ELST Wrndklokmn Itedaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven b|j de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 4,50 Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden ƒ1,elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 15 cent Wanneer de koudegolf in Europa binnenkort niet verdrongen wordt door depressies met meer aangenamer temperaturen, dan ziet het er voor onze omgeving, wat de brandstoffen-voorziening betreft, niet erg rooskleurig uit. De lawine van bestellingen die de brandstoffcnhandelaren thans te verwerken krijgen, zijn over de gehele linie minstens het dubbele van het normale kwantum en de kolenboeren zelf kunnen hun voorraad vrijwel niet, of althans slechts ten dele, aanvul len. Ook op ander terrein veroorzaakt de strenge winter tal van moeilijkheden. Men denke alleen al aan het verkeer, de scheepvaart op de Rijn en De Rijn voor Rhenen zit vol drijfijs en het zal niet lang meer duren of hij „zit" zoals men dat in de volksmond noemt. Het meeste ijs drijft langs de zuide lijke oever, daarheen opgestuwd door de felle noord-oosten wind. De scheep vaart ligt practisch geheel stil. Het ver keer van en naar de Betuwe ondervindt geen hinder door de aanwezigheid van de verkeersbrug. Vele voertuigen, die anders nog ge bruik maakten van de veren in de om trek, nemen nu de route over Rhenen. Het is duidelijk te merken dat het ver keer over de Rhenense brug dagelijks in omvang toeneemt. Op onze vraag aan verschillende brandstoffcnhandelaren uit diverse plaatsen hoe de kolen-situatie thans is, werd overal gereageerd met: niet zo heel best. Een kolenman uit Veenendaal zei: „Als wij nu een wagon kolen bestellen, dan krijgen we die pas in maart. Voor al de mensen die van de zomer niets besteld hebben, komen nu in het nauw. We hebben er bij die anders 1 of 2 mud opgaven, maar die er nu 10 be stellen". Een Rhenense kolenhandelaar sprak van weinig voorraad en een stagneren de aanvoer. Men hoopt dat het publiek niet zal gaan hamsteren. Ondanks het slechte weer blijft men alle flat-ver- diepingen bezorgen. „Het moet niet zo lang meer duren" was de mening die wij uit Amerongen ontvingen. Hier schijnt vooral de aanvoer van eierko len en anthraciet erg moeilijk te gaan. De direkteur van de Waterleiding maatschappij vond dat het publiek veel beter heeft opgelet dan bijvoorbeeld in de strenge winter van 1956. „Op een enkele bevriezing na, valt alles bijzonder mee. Men heeft goed op de meters gelet en de nodige voorzorgs maatregelen genomen", zo luidde zijn commentaar. In een flat op de Jan Steenlaan werden woensdagmorgen enkele huisvrouwen plotseling geconfron teerd met een gesprongen meter glas waardoor het water met volle kracht de hal inspoot. de strijd die de jachtopzieners te voeren hebben tegen actieve stropers en Reintje de Vos. Ondanks dit alles schijnt onze omgeving er ten opzichte van andere delen van ons land, nog vrij redelijk voor te staan. In ieder geval zijn hier de wegen allen begaanbaar en bleven moeilijk opruimbare sneeuwverstuivingen ons in zekere zin ook be spaard. De grootste nood in dit deel van de pro vincie komt voor onder de vogels en de in het wild levende dieren. Men is bezig met een grootscheep se georganiseerde hulp aan de hongerige dieren. Meer nieuws hierover staat elders in dit blad. Sneeuwruimers baanden zich woensdagmorgen met succes een weg door de opge waaide sneeuwlaag op de Polderweg. De weg moest geruime tyd voor het verkeer gesloten worden. Toen op nieuwjaarsdag bij ga rage De Haas een bus stond en de chauffeur zich even verwijderde, maakte iemand van de gelegen heid gebruik een greep te doen in de tas van de chauffeur welke nog in de bus stond. Later bleek dit een bedrag van honderd gulden te zijn. De politie had wel een vermoeden wie de dader was, doch deze persoon had inmiddels een taxi naar Arnhem genomen. Woensdag werd hij in zijn tegenwoordige woonplaats Uden aan gehouden en legde hij een volledige bekentenis af. Het bleek de 24-jarige gehuwde oud-Veenendaler B. te zijn die het geld gestolen had, zoals hij zei, om schulden af te betalen. Voor: in diverse prijzen naar Hoofdstraat 106 - Tel. 2576 Veenendaal Tot grote opluchting van de dames kon de waterstraal afgesloten worden door toevalligerwijze de juiste kraan dicht te draaien. Inderhaast opgebelde technici kwamen pas 's middags om dit euvel te verhelpen. De vogels hebben het zwaar te ver duren. Vandaag en morgen zal een be gin gemaakt worden met gezamenlijke akties om brood en granen te verza melen. Het wild in de bossen schijnt het nog te kunnen redden. Wanneer reeën, her ten, konijnen e.d. erge honger hebben, wagen zij zich dicht bij de mensen. Tot nog toe is dit niet voorgekomen, zodat verondersteld wordt, dat zij zichzelf nog in leven kunnen houden. Op weer andere plaatsen, zoals in Overberg, zijn speciale voederplaatsen ingericht. Het gilde der stropers is met dit weer ook bijzonder aktief. Twee boswachters uit Overberg slaag den er van de week in drie stropers uit Breda in te rekenen. De boswachters (de heren v. d. Dik- kenberg en v. d. Kooy) hadden een tip gekregen dat er aan de Bovenhaar on raad was. Bij onderzoek bleek men bezig te zijn met lichtbakken door mid del van de koplampen van de auto om Zeer vele mensen, o.w. collega-predikanten, verschillende andere kerkelijke en burgerlijke autoriteiten, het gemeentebestuur van Veenendaal alsmede secretaris D. Blankespoor, en deputaties uit vroegere kerkelijke gemeenten, hebben woensdag middag en -avond in gebouw Eltheto de receptie bezocht van de Veenendaalse pre dikant ds. A. Wisgerhof. Het was een dubbel jubileum: ten eerste was het op die dag precies 25 jaar geleden dat dominee Wisgerhof bevestigd werd als predikant in de Ned. Herv. Kerk, terwijl bovendien het predikanten-echtpaar het zilveren huwelijks feest vierde. Het merendeel van degenen die hun gelukwensen aanboden, kwam niet met lege handen. Het gevolg was dan ook een groot aantal bloemstukken en diverse waardevolle geschenken, w.o. enveloppes met inhoud en een toga. Het meer officiële gedeelte vond 's mid dags plaats. Nadat de familie Wisgerhof de receptiezaal had betreden en hen Ps. 150 was toegezongen, sprak ds. D. v. d. Berg als voorzitter van het Jubileumco mité een kort welkomstwoord. De voorzitter van de Kerkeraad, ds. A. Vroegindewey zei, dat hij de jubilaris reeds kende vanaf de tijd dat zij samen in Brabant stonden. „De verhoudingen waren toen al goed", zo zei ds. Vroeginde wey. Het had hem dan ook bijzonder ver heugd ds. Wisgerhof later in Veenendaal weer te mogen ontmoeten. Dat deze twee jubilea gevierd mochten worden, schreef spreker toe aan Gods goedheid „aan Wie alle lof toegebracht moet worden". Aan het einde van zijn toespraak overhandigde hij het jubilerende echtpaar een enveloppe met inhoud. op deze wijze het wild naar het licht toe te lokken. Na aanhouding bl( ken het te zijn de gebrs. de B. resp. 28 en 36 jaar en diens zwager G. (45), alle drie afkomstig uit Breda. Het drietal bleef aanvankelijk hard nekkig ontkennen, maar een speurhond uit Amersfoort wees uit dat de twee buksen en het grote aantal patronen, dat in de auto aangetroffen werd, in derdaad aan hen toeoehoorden. Na drie uur verhoor legden zij een volledige bekentenis af. Geweren en patronen werden in beslag genomen. Vorige keer is de Valleiriks uitge geven bij Garage ,De Klomp' benzinestation De Klomp, en niet gevonden. De premie is hierdoor gestegen tot ZEVENEN TWINTIG GULDEN VIJFTIG. De nieuw uit te geven riks is genum merd met B(j inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. Aan het begin var de gisterenavond gehouden gemeenteraadsvergadering heeft burgemeester mr. dr. J. Hazenberg zijn nieuwjaarsspeech gehouden. De burgemeester begon met de beste wensen uit te spreken aan de raadsleden en via dezen als vertrouwensmensen aan de gehele Veenendaalse bevolking. In zijn toespraak bepaalde burge meester Hazenberg zich niet uitsluitend bij belangrijke plaatselijke gebeurte nissen die hebben plaatsgevonden of nog staan te gebeuren. De plaatselijke feiten waren opgesomd in een over zicht van het jaar 1962 dat aan de raadsleden werd verstrekt. In de nieuwjaarsrede werd veelal over deze lokale punten heengezien en bepaalde de burgemeester zich o.a. bij een ingrijpende nationale gebeurtenis waardoor de hechte band van Neder land met Nieuw Guinea abrupt werd afgesneden. Ons volk had hier een taak, aldus spreker en hij meende, dat deze taak aan geen ander volk beter zou zijn toevertrouwd dan juist aan het Nederlandse. Deernis ging uit naar die families in het vaderland, die daar verwanten heb ben moeten verliezen, al kon daarnaast met grote dankbaarheid melding wor den gemaakt van het feit dat alle plaatsgenoten die in Nieuw-Guinea de Nederlandse zaak hadden gediend be houden waren teruggekeerd. Echter, by alle welvaart is dit vraagstuk er nog en zal men nog jaren blijven zitten met de ramp zaligste gevolgen die hieruit ont staan. Dan kunnen wij, aldus spreker, prat gaan op het menselijk kunnen in deze eeuw van techniek, als men wordt ge confronteerd met een vraagstuk als de woningnood dan kan men soms niet anders dan honend lachen om de mens die allerwege zo in het centrum staat en daarbij niet in staat is om iedereen een menswaardige behuizing te ver schaffen. Het is om te huilen - bij alle goede wil die er is - dat men steeds de men sen moet laten horen: het is er - nog - niet. Op de woningnood in Veenendaal komend zei de burgemeester: met al onze zorg is er in de woningvoorraad eerder een teruggang te bespeuren dan enige vooruitgang. Dit moet een aan sporing zijn om niets na te laten waar door de nood kan worden verminderd. Degenen die nog wachten op een woning kregen het advies om door grote spaarzaamheid te trachten te ko men tot een eigen woning. Er viel naar de mening van spreker niet te rekenen op een verlaging van de huurprijzen, veel eerder een stijging. Spreker hoop te dat hij het mis zag, maar als hij lette op de omringende landen die meespelen in E.E.G.-verband dan kon hij zich toch niet voorstellen dat men hier met twee huurverhogingen straks zou zijn aangeland op het plan van een waardige woningproduktie. Verder moest men zich er voor wachten dat met de „distributie pakketten" van de overheid de zelfwerkzaamheid zou worden ge drukt. Bij alles had burgemeester Hazen berg het grootste respect voor de plaatselijke woonruimtecommissie. De verandering die het college van b. en w. onderging had geen verande ring in de werkzaamheid betekent. Er was geen vertraging in de afdoening van zaken door ontstaan. Van enkele belangrijke problemen die hun beslag nog moeten krijgen wer den genoemd: de gasvoorziening, welke ongetwijfeld in de toekomst een punt van beschouwing in de Veenendaalse raad zal uitmaken en op welk stuk ver regaande beslissingen kunnen worden verwacht. De burgemeester had er een goed ge loof in, dat de raad dit jaar kennis zou kunnen nemen van het deskundige ad vies inzake de bouw van een overdekt zwembad en/of sporthal. Al geloofde spreker te mogen stellen dat men niet had stilgezeten - wat naar (zie verder pag. 4) In verband met de opruiming wor den onze adverteerders en corres pondenten vriendelijk verzocht hun advertentie- en nieuwscopie in te willen zenden bestemd voor het a.s. woensdagnummer op maandag 7 jan. a.s. vóór 4 uur n.m. en bestemd voor het a.s. vrijdagnummer op woensdag 9 januari vóór 12 uur v.m. Uitg. Nieuwsblad De Vallei Ouderling de Man was de spreekbuis van de hervormde gemeente. „Het is voor een predikant een voorrecht om zijn zil veren ambtsjubileum in Veenendaal te mogen vieren. Aan de ene kant zijn wij hervormden in Veenendaal niet gemak kelijk. We zitten boordevol kritiek op dominees, maar ook hier geldt, net als bij voetbal: de beste spelers staan langs de lijn. Anderzijds is het ook weer zo: kom niet aan onze dominees. Ze zijn van ons, ze horen bij ons en wij dragen ze op onze handen". Als blijk van waardering bood hij een fraaie toga aan, compleet met koffer. Op de receptie, die ook in de avonduren druk werd bezocht, werd nog door tal van anderen het woord gevoerd. Het jubilerende echtpaar Wisgerhof neemt hier de felicitaties in ontvangst van het gemeentebestuur. Op de VQorgrond burgemeester Hazenberg, en (rechts) wethouder Ant. de Ruiter. BEGRAFENIS Toen deze dagen de kranten in New York niet verschenen wegens een staking van het kranten- personeel trokken begrafenis sen minder belangstellenden dan anders. Ook de grote mo demagazijnen ondervonden schade nu ze niet konden ad verteren. De directie van één ervan vond er het volgende op: hy liet in elke etalage een echte mannequin paraderen. Het succes was zo groot dat de directie nog niet weet of ze ooit weer gaat adverteren. DE GAULLE De directeur van het voetbalstadion te Pa rijs heeft ontdekt dat generaal De Gaulle in zijn jongensjaren gevoetbald heeft. Hij maakte in deze sport slechts een kor te carrière, zegt hij, maar ik heb een oude foto gevonden waarin hij in voetbalshirt en -broek staat afgebeeld. Hij wil deze nu zo laten vergroten dat ze een hele wand van zijn kantoor beslaat. PICASSO Sinds enige maanden ontving Picasso elke morgen een telegram van zijn collega-schilder Salvador Dali met de woorden: „Als je in God gelooft, mag je terugko men naar Spanje." Op een dag begon Picasso dit te vervelen en telegrafeerde hij terug: „Ik kom terug naar Spanje zodra jij ophoudt met schil deren." De controverse tussen beide schilders dateert uit de tijd van de Spaanse burger oorlog. Picasso keerde zijn vaderland de rug toe toen de fascisten de socialisten had den verslagen. Dali daarente gen pakteerde met dictator Franco, van wie hij gunsten in ontvangst nam. SPREEKWOORD De Fran se tekenaar Chaval ontpopt zich in zijn nieuwste boek met tekengrapjes ook als auteur van nieuwe spreekwoorden. Een ervan luidt: „De dokter tegen wie u de tong uitsteekt zal het u duur betaald zetten." Een ander luidt: „Een vrouw zonder haren is als een post bode zonder pet." Een derde: „Geld maakt niet eerlijk." WIE ZEI DAT? „In de Oriënt hakt men van dieven de hand die heeft gestolen af, maar onder plaatselijke ver doving." De mop hiervan kunt u alleen begrijpen als u de Franse tekst beter vertaalt, dan waar wij toe in staat ble ken: „En Orient on coupe tou- jours la main des voleurs, mais sous anesthésie locale". (Henry de Monfreid) DE LAATSTE De laatste van Fernandel: Een man is bezig zijn testament te schrij ven: „Ik vermaak 10 miljoen aan mijn vrouw, zes aan mijn dochter, vier aan mijn zoon, twee aan mijn moeder Plotseling legt hij de pen neer en verzucht: „Maar waar l\aal ik al dat geld vandaan Door de terugkerende ijzel en sneeuwval was het verkeer vanmor gen om acht uur nagenoeg stilgelegd. Slechts op de grote wegen die in de loop van de nacht sterk gepekeld waren, kon nog gereden worden. Vanmorgen vroeg lieten de meeste mensen hun fiets of bromfiets thuis en gingen te voet naar hun werk. Voor zover bekend bezorgen de bak kers, melkhandelaren e.d. normaal. Gisteravond vielen de meeste busdiensten uit. Een aantal deelnemers aan het te Veenendaal gehou den volleybaltournooi waren zodoende geloodzaakt in Veenendaal te blijven overnachten. Vanmorgen om half negen verstrek te de politie ons telefonisch inlichtin gen over de situatie ter plaatse. EDERVEEN: Bijzonder glad. Hoofd weg slecht berijdbaar. Tot nog toe geen verkeersongevallen. RHENEN: Bijna geen verkeer op de weg. Gemeentewerken kan het vrij wel niet meer bijhouden. Toestand wordt steeds slechter. Geen ver keersongevallen. ELST: Binnenwegen onberijdbaar. Moeilijkheden met vervoer van mensen die buiten de plaats wer ken. Uitgaande van de georganiseerde de tailhandel in groenten en fruit, in sa menwerking met het Productschap voor Groenten en Fruit te Den Haag, wor den op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 januari a.s. in gebouw Eltheto te Veenendaal een drietal ge zellige voorlichtingsbijeenkomsten ge houden over groenten en fruit, in de ruimste zin. Huisvrouwen en a.s. huis vrouwen hebben gratis toegang, terwijl trein- of buskosten van belangstellen den uit andere plaatsen vergoed zullen worden, óók wanneer dat een gezel schap betreft. Een voedingsdeskundige van het Pro ductschap zal op onderhoudende wijze met gebruikmaking van een aantrekke lijk demonstratie-rek aan de hand van de nieuwste receptuur een causerie met demonstratie verzorgen over groenten en fruit. In een daarna te houden korte pau ze zal aan alle bezoeksters een slaatje om te proeven worden uitgereikt. Te vens zal een kopje koffie worden aan geboden. Na de pauze zullen in een tweetal toepasselijke kleurengeluidsfilms, t.w. „Weet waarom U eet" en „Rhapsodie in Fruit" (de laatste met Cees Laseur en Siebe v. d. Zee), de betekenis van groenten en fruit in onze voeding nader worden belicht. Tenslotte zal onder de aanwezigen 'n groot aantal schalen en zakjes fruit worden verloot, die hiervoor beschik baar zijn gesteld door de plaatselijke detailhandelaren. Gratis toegangsbewijzen met pro gramma voor deze avonden zijn ver krijgbaar bij alle groenten- en fruit handelaren ter plaatse. Burgemeester Hazenberg van Vee nendaal heeft - in principe - zich be reid verklaard de eerste avond op maandag 14 januari te openen. AMERONGEN: Spiegelglad. De Kon. Wilhelminaweg wel berijdbaar, doch is verraderlijk. Druk bezig met strooien. RENSWOUDE: Grote wegen gaat gaat wel. Binnenwegen zijn slecht. Woensdagavond is op Rijksweg 12 een personenauto met een snelheid van 120 km per uur in de midden berm terecht gekomen en over de kop geslagen. De inzittenden, een echtpaar met een klein kind, kwa men er met een paar schaafwond- jes af. De auto werd zwaar be schadigd. VEENENDAAL: Secundaire wegen glad en moeilijk berijdbaar. Hoofd wegen sterk gepekeld en berijd baar. Om kwart voor negen gister avond begon op Rijksweg 12 een grote vrachtauto-combinatie uit Oostenrijk te glijden. De chauffeur, Z. uit Wenen, reed niet harder dan 15 km per uur. De aanhangwagen sloeg om en moest, omdat het dou anegoederen waren, onder toezicht van een ambtenaar van de Belas tingdienst uitgeladen worden. Nadat het gevaarte weer op de wielen ge zet was, heeft de chauffeur zijn reis vervolgd. De rijbaan was lange tijd versperd. Alle verzekeringen Hypotheken Verkoop vute goederen Woningbeheer Taxaties Beëdigd als makelaar en taxateur Veenendaal, Kanaalweg 2 - Tel. 2918 dat er tot nu toe in de gemeente Veenendaal 65.000 kg wegenzout ge strooid is? dat men thans bijna door de voor raad heen is? dat er een paar wagons onderweg zijn maar door bevroren wissels waarschijnlijk niet op tijd kunnen komen? dat al dit zout uit Hengelo komt? dat er 50 vrachtwagens zand zijn gestrooid? dat dit allemaal zand is van de Wie lingsheuvel en Emmikhuizerberg? De Veenendaalse padvinders hebben het prachtige initiatief genomen om oud brood te gaan inzamelen voor de vogels. Zoals men weet zijn er op dit moment zeer veel vogels die een kwijnend bestaan leiden. Dit zijn de dieren die in het landelijk gebied blijven en naar hun aard niet „onder de huizen komen". Voor deze vogels gaan de padvinders oud brood ophalen in heel Veenen daal. Dit zal morgen (zaterdag) gebeuren. Men komt huis aan huis het oude brood ophalen. In overleg met de afd. Veenendaal van de Dieren bescherming zal het voedsel op die plaatsen worden gelegd, waar het het meest nodig is. De afdeling Rhenen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van dieren is begonnen met op een viertal plaatsen in de gemeente, vooral ook langs de Rijn, voederposten in te richten voor de in nood verkerende vogels. Honderden eenden, ganzen, waterkippen, meeuwen en andere gevederde vrienden hebben inmiddels al de weg gevonden en eten bijna uit de hand. Dit is toch wel een bewijs dat de vogels hon ger lijden in deze barre winter. Van de zijde van de afdeling Rhenen werd ons verzocht een oproep te plaatsen om de burgerij op te wekken voedsel voor de vogels en ook voor het boswild te bezorgen bij de heer H .Drost, Nieuwe Veenendaalse- weg 61, waar men de hoeveelheden - al zijn deze nog zo klein - dank baar in ontvangst zal nemen. U helpt toch mee? Ook in Eist is de voedering van vogels georganiseerd op gang gekomen. De Cult. Nat. Hist. Ver. „Zuid-Oost-Utrecht" heeft een inzameling op touw gezet van brood, granen enz. die vooral ten doel heeft de water en bosvogels in deze moeilijke tijd te helpen. Wanneer voldoende voedsel ingezameld is zullen aan de Rijn en in de bossen enkele voederplaatsen ingericht worden. Op de steun van de be volking wordt ook terdege gerekend, want er zijn 3 plaatsen aangewezen waar men alle etensresten e.d. kan afgeven. Dit zijn: B. Vink, Rijks straatweg 252; G. Nagel, Franseweg; T. Pezarro, Rijksstraatweg 70. GESPAARD Gedurende de maand december werd bij de Rijkspostspaarbank alhier in gelegd 27.005,87 en terugbetaald 21.468,33. Bij de Nutsspaarbank bedroeg over dezelfde periode de inleg 21.152,41 en de terubetaling 15.882,50. UITVOERING „DIE SCHÖPFUNG" TE EDE De Chr. Oratoriumvereniging „Excel sior" te Ede zal op donderdag 10 jan. a.s. in de Zuiderkerk aan de Beatrix- laan te Ede een uitvoering geven van Haydn's bekende oratorium „Die Schöpfung". Aan de uitvoering van dit prachtige werk verlenen de volgende vocale so listen hun medewerking: Jeannette van Dijck. sopraan; Simon van der Geest, tenor; Meinard Kraak, bas. De bege leiding wordt verzorgd door Het Gel ders Orkest. Het geheel zan onder lei ding staan van Excelsior's dirigent, Bernard Burger uit Amsterdam. VEENENDAAL Zaterdag: Teenagershow van DVO in Eltheto, aanv. 7.30 uur. Zondag: gedachtenisrede van ds. Wisgerhof, Oude Kerk 7 uur. AMERONGEN Vrijdag: Toneeluitvoering „De vrije Spelers" in Clubhuis. 7.30 uur. ELST ZaterdagPostduiven tentoonstelling in café van Leth, 4 uur. voor betere uurwerken

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1