Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Verwachtingen van bedrijfsleven niet hoog gespannen Voor de KANTONRECHTER Uit de Nieuwjaarsrede van Voorzitter Kamer van Koophandel Bedrijfsbelangen moeten zorgvuldig worden afgewogen „Hazenberg" was aan rand van faillissement Bedrijfssector LOS ALAMOS: de geheime stad WOENSDAG 9 JANUARI 1963 No. 3 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Edervecn Renswoude Scherpenzee! INGEKROMPEN Nieuws uit de omgeving BRAND IN WINKEL BERICHTEN UIT DE Ds. Wisgerhof hield herdenkingsrede RIIENEN Voorlichting over Milva-Luva ELST Aanrijding tijdens sneeuwruimen Postduiven paradeerden voor de jury Wat nu weer MULDER 37e JAARGANG Redaktle en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 83S5-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 RedakUe: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonhementen kunnen ook worden opgegeven b(j de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzcn op aanvraag Minimum per advertentie 4.50 Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 15 cent „De verwachtingen voor het komende jaar (1963) zijn bij vele bedrijven niet hoog gespannen, al komt het zelden voor, dat men te dien aanzien ronduit pessimistisch gestemd is. Wel wijzen vele berichten er op, dat hoge eisen zullen worden ge steld aan leiding en personeel om de produktiviteil verder te ontwikkelen. De arbeidsvoorziening is over het algemeen in de loop van 1962 iets gemak kelijker geworden, al geldt dit voor vele bedrijven nog niet. Vakbekwaam personeel is n.l. nog onver minderd schaars, terwijl ook het aanbod van on geschoolden doorgaans onvoldoende is." Zo luidt de woordelijke conclusie van de Utrechtse Kamer van Koophandel over de gang van zaken in het bedrijfsleven van vorig jaar. Zowel de traditione le nieuwjaarsrede van de voorzitter als het jaaroverzicht hebben een ondertoon van dui delijke voorzichtigheid en' een conjuncturele aarzeling ten aanzien van het pas begonnen jaar 1963. Volgens een algemene conclusie van de Kamer heeft de bedrijvigheid zich vrij algemeen op hoog niveau gehandhaafd. In diverse sectoren vertoont de con junctuur echter een duidelijke aarzeling, soms mede onder invloed van een ver scherpte buitenlandse concurrentie op de binnenlandse en vreemde markten. De orderportefeuilles zijn veelal ingekrompen; soms zelfs drastisch. Het spiegelbeeld hiervan is een verkor ting van de levertijden. HOGERE BEDRIJFSKOSTEN De bedrijfsresultaten waren over het algemeen bevredigend, doch van vele zij den wordt er op gewezen, dat de renta biliteit van de bedrijven onder zware druk is komen te staan. Door het prijsbewakingsbeleid van de overheid en ook door de verscherpte con currentie is het veelal niet mogelijk prijs verhogingen door te voeren, terwijl an derzijds de bedrijfskosten algemeen een voortdurend stijgende lijn vertonen. Door uitbreiding van de omzet en een practischer inrichting van het produk- tieproces probeert men een voldoende marge te houden tussen verkoops prijs en kostprijs, doch veelal is het niet mogelijk een inkrimping van de winstmarge te voorkomen. De kostenaanwas voltrekt zich daarvoor te snel. Vooral loonintensieve bedrijven hebben vaak grote moeite aan de verkor ting van de arbeidstijd en de stijging van het absolute niveau der lasten, het hoofd te bieden. BELASTING De fiscale maatregelen t.b.v. werkende gehuwde vrouwen hebben nog niet veel effect gesorteerd en het wordt door vele bedrijven als een bezwaar gevoeld, dat deze arbeidskrachten vaak slechts een gedeeltelijke dagtaak op zich willen ne men. BUITENLANDSE INDUSTRIEN Scherpe kritiek oefende de voorzitter in ZEIST: Hoewel het reizigers vervoer van de N.B.M. in 1962 vrij konstant is gebleven, zijn de kosten' van het bedrijf vrij aanzienlijk gestegen. Al leen al de loonsverhoging van april kostte de N.B.M. rond 330.000,— en de huurcompensatie verhoogde de jaarlijkse kosten met anderhalve ton. Voor het nieuwe jaar wordt rekening gehouden met een definitieve kosten stijging van een half miljoen gulden. EDE: De vakantiegids 1963 van de streek-VVV Elbo is verschenen. Hier uit blijkt dat er in de gemeente Ede plaats is voor rond 18.000 toeristen. WAGENINGEN: In Wageningen kent men een traditioneel geworden mas sale verbranding van afgedankte kerstbomen. Voor elke boom werd 1 dubbeltje aan de brenger uitge keerd. Het totaal aantal dat ingele verd werd bedroeg 1400. BARNEVELD: In de Barneveldse Beek heeft de politie enige jammerende jonge hondjes aangetroffen. Omdat de beek gedeeltelijk met ijs was be dekt, was het moeilijk de dieren te redden. Met enkele pistoolschoten werden daarom de hondjes uit hun lijden verlost. De dader van deze ergerlijke mishandeling is nog niet bekend. zijn rede uit op die gemeenten, welke bui tenlandse ondernemingen proberen aan te trekken maar ter plaatse al met een groot tekort aan personeel zitten. „Nederland kan en mag zijn grenzen voor buitenlandse vestigingen niet slui ten. Een andere zaak is evenwel, of het raadzaam is, dat buitenlandse onderne mingen met name van gemeentewege soms zeer aanlokkelijke voorstellen worden ge daan. Onder andere door aanbieding van industrieterrein tegen een lagere prijs dan andere gega digden wordt geboden, terwijl ter plaatse het arbeidsaanbod niet aan de vraag van het be drijfsleven kan voldoen! Ik meen, dat deze discriminatoire prak tijk beslist moet worden afgewezen." NIET AFSTOTEN Een ander waarschuwend woord richtte de voorzitter aan het adres van de ge meenten in het oostelijk deel van de pro vincie die geconfronteerd werden met het streekplan voor de Utrechtse Heuvelrug. Hij zei het toe te juichen dat dit streek plan grote gebieden van natuurschoon voor recreatie bewaart en voor verkave ling ten behoeve van beclrijfs- en woning bouw behoedt, maar„Het is te ho pen dat dit streekplan omzichtig en soe pel zal worden toegepast, vooral wanneer gevestigde bedrijven die uitbreiding be hoeven, in het geding zijn. DE GEDACHTE DAT EEN BEDRIJF, HETWELK OP ZIJN BESCHIKBARE GROND NIET MEER OVER VOL DOENDE ARMSLAG BESCHIKT, ZICH MAAR MOET VERPLAATSEN NAAR EEN ANDER VESTIGINGS- PUNT IN OF BUITEN DE GEMEEN TE, IS TE SIMPLISTISCH EN MIS KENT DE VAAK ONOVERKOME LIJKE MOEILIJKHEDEN, WAAR VOOR EEN BEDRIJF DAN GESTELD WORDT. Ik wil zeker niet stellen, dat bedrljfs- Als gevolg van de hondsdolheid is de Stichting Nat. Dierenpark voor Zwerfdieren „De Hazenberg" te Ame rongen voor enorme financiële pro blemen gesteld. Door de grote toevloed van dieren - men werkt al geruime tijd ver boven de normale capaciteit - zijn de kosten verdubbeld en komen op minstens 60.000 gulden per jaar. Dank zij de medewerking van (le heer M. Reckman, redacteur van Elseviers Weekblad, die in zijn blad landelijke ioofdstraat 511 Telefoon 3184 op.tieJ Veenendaal I ZIEKENJONDSLEVERANCIER BOTSING DOOR GLADHEID Door gladheid kwamen vrijdagmor gen op de Nieuweweg een vrachtauto, bestuurd door van E. uit Veenendaal en een personenauto bestuurd door K. uit Bennekom, met elkaar in botsing. Er ontstond alleen materiële schade. Gezien de omstandigheden zal geen proces-verbaal worden opgemaakt. U' publiciteit gaf aan de hopeloze situatie, zijn er diverse duizenden guldens aan giften binnengekomen. Het aantal opgenomen zwerfdieren is nu el zo groot geworden, dat het witte huisje voor aan de weg hetgeen als vakantieverblijf verhuurd werd, nu ook ingericht is als verblijfplaats voor honden. Zaterdagmiddag tegen half twee moest de brandweer uitrukken voor een begin van brand bij de firma C. H. van Leeuwen aan de Hoogstraat. In de vloer bevond zich een rooster waaruit warme lucht van een olie kachel in de winkel stroomde. De ka chel stond in de kelder, waar ook rol len plastic slangen waren opgeslagen. Vermoedelijk is hier de brand ontstaan. De schade bedraagt ongeveer vijftien honderd gulden. belangen steeds voorrang moeten hebben, wél dat deze belangen zorgvuldig moeten worden afgewogen. IN GROOT VERBAND De ontwikkeling van de stad Utrecht b.v,. kan niet onafhankelijk worden gezien van die der aangrenzende gemeenten, ge zien de elkaar over en weer aanvullende mogelijkheden op het gebied van woon- en werkgelegenheid. „Hetzelfde geldt voor Rhenen, Vee nendaal en het overige gebied in het zuid-oosten van de provincie!" De voorzitter besloot met te zeggen: „Wij (de Kamer) staan klaar om het be drijfsleven te steunen en zullen indien dit nodig is zelf initiatieven ontwikke len". Hang- en sluitwerkfabricage: Omzet steeg met 5Buiten landse concurrentie nam toe. Ontwikkeling van de export bleef beneden verwachtingen. Meetapparatenfabricage: Gang van zaken onbevredigend. Sprake van een sterke recessie. Arbeidsvoorziening onvoldoende. Orderpositie liep met 50*/» terug. Staalfabrieken: Omzet ongeveer gelijk aan 1961. Concurrentie van een stijgende invoer uit Japan. Licht dalende tendens van order-ingang. Spinnerijen: Omzet bevredigend. Orderpositie vertoonde aanzienlijke verbete ring. Winstontwikkeling niet be vredigend. Gebrek aan vakbe kwaam personeel. Tricotageindustrie: Export daalde. Omzetten toege nomen. Grotere buitenlandse concurrentie. Daling van de winst. Sigarenindustrie: Grondstoffenprijzen gestegen. Export belangrijk gestegen. Toe neming van Duitse importen. Bouwindustrie: - Bedrijfsuitkomsten lopen uit een. Sommigen spreken van winststijging, weer anderen van winstdaling. Bouwvergunningen kwamen zeer onregelmatig af. Steenfabrieken: Zeer gunstig jaar. Personeels tekort. Orderpositie bleef on verminderd gunstig. Grafische bedrijven: Omzet had bevredigend verloop. Arbeidsvoorziening slecht. Voortdurende kostenstijgingen. Orderportefeuille goed gevuld. Middenstandssector: Omzetten stegen met 5 7#/». Slagers, kapsalons en sigaren winkels komen hierbij ten ach ter. Het teruglopen van het aan tal ondernemingen zet zich voort. Het aantal filiaalbedrij ven nam sterk toe. In de Oude Kerk op de Markt heeft de Ned. Herv. predikant, ds. A. Wis gerhof, zondagavond een herdenkings rede gehouden naar aanleiding van zijn zilveren jubileum als predikant. Deze dienst werd ook bijgewoond door bur gemeester J. Hazenberg en wethouder C. N. van Kuyk. Eerder in deze maand had een druk bezochte receptie plaats gehad waai het predikanten-echtpaar (óók 25 jaar getrouwd) zeer vele felicitaties en ge schenken in ontvangst mocht nemen Voor de herdenkingsdienst van zon dagavond bestond niet zo'n grote be langstelling. Behalve de vertegenwoor digers van het gemeentebestuur, woon den ook alle andere Hervormde predi kanten de dienst bij. Alvorens zijn predikatie te beginnen, sprak dominee Wisgerhof een kori voorwoord, waarin hij o.a. zei zijn ou ders veel dank verschuldigd te zijn. Het vervulde hem met blijdschap dat zijn vader, die aanwezig was, deze dag ook mocht beleven. Zijn predikatie had ds. Wisgerhof ge baseerd op het bijbelgedeelte Hande lingen 26 22 en 23, waar Paulus zich tegenover Agrippa verantwoord met: „Dan, hulp van God verkregen hebben de, sta ik tot op dezen dag, betuigen- den beiden klein en groot, niets zeg gende buiten hetgeen de Profeten en Mozes gesproken hebben dat geschie den zoude, namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen dezen volke en de heidenen." Na afloop van de preek werd de ju bilaris toegesproken door de voorzitter van de kerkeraad, ds. A. Vroeginde- wey. Aan het slot van de dienst zong de gemeente staande Ps. 134 vers 3, welke zegenbede ontroerd door de pre dikant werd aangehoord. In 1942 werd midden In de tweede wereldoorlog in het eenzaamste deel van Nieuw Mexico in de USA onder leiding van Robert Oppenheimer de geheimste stad van de wereld gebouwd, de stad Los Alamos. Ze lag 40 km verwijderd van de meest nabij- zijnde stad Santa Fé, werd aan alle kanten door bergketens en canyons afgesloten, had maar één toegangsweg, die streng bewaakt werd en mocht alleen betreden wor den door degenen, die regeringspermissie hadden. Zelfs de ambtenaarswereld kende het bestaan van de stad niet. Men duidde ze daar aan als „punt Y" en waar dit lag wisten slechts zeer weinigen. Het was de eerste atoomstad, de stad waar de bom werd gemaakt, die Hiroshima verwoestte. Ze is geheel eigendom van de staat, die er 8 miljard gulden aan besteedde. Bij de Amerikaanse hobby voor superlatieven kon men vast stellen, dat deze stad het hoogste intelligentiequotiënt van de we reld haalde, ook het geringste percentage oude mensen telde, en het record bezat van het geboortecijfer. Los Alamos telde een 6000 inwoners, die de stad niet moch- Jonge vrouwen kunnen tegenwoordig als re gionale Milva of Luva werkzaam zijn in de onmiddellijke omge ving van hun woon plaats. Zij blijven dan gewoon thuis wonen. Voor het geven van inlichtingen aan vrouwelijke belangstellenden omtrent dienstneming bU de Regionale Militaire Vrouwenafdeling en de Luchtmacht- vrouwenafdeling (Milva of Luva) wordt door het departement van defensie een autobus naar Rhenen gedirigeerd, die spe ciaal voor deze voorlichtingstaak is in gericht en op donderdag 10 en zaterdag 12 januari standplaats zal innemen op het tred. van de Paltshof bij het V.V.V.-kan toor en op vrijdag 11 januari op het braakliggende terrein aan de Valleiweg. NA DAGTAAK HUISWAARTS Doordat er voor jonge vrouwen die dienst willen nemen by Milva of Luva, een nieuwe vorm van verDintems is ge- scnapen, biedt dit voor hen de mogeiyK- neia om na de dagtaak huiswaarts te gaan. De meisjes worden dus niet geka zerneerd, maar heboen zonder meer een baan ais ieder ander meisje dat niet in de militaire sector werkzaam is. Hiermede wordt bereikt dat ook in plaatsen waar geen legeringsmogelijkheden zijn voor vrouwelyKe militairen, deze daar thans toch tewerk gesteld kunnen worden. OOK IN RIIENEN Er zijn in Rhenen plaatsingsmogelijk heden voor de Regionale Luva, terwijl in de naast omgeving van het Grebbestadje vacatures zijn voor de Regionale Milva. EISEN De eisen zijn niet uitzonderlijk zwaar. Men moet uiteraard de Nederlandse Natio naliteit bezitten en ongehuwd zijn, ver der van onDesproken gedrag, leeftijds grenzen 18-35 jaar (voor otiiciers-candida- ten 20 tot en met 35 jaar) en medisch zo wel als psychotechnisch geschikt worden bevonden. VEEL TE ZIEN Wie belangstelling heeft vindt in de tentoonstellingsbus een uitzonderlijke ge legenheid om van deze nieuwe regionale diensten kennis te nemen, waarin men in alle mogelijke specifiek vrouwelijke be roepen werkzaam kan zijn. Bij het sneeuwruimen j.l. donderdag middag ter hoogte van de Plantage, waar een grote sneeuwhoop opgewaaid was, vond een aanrijding plaats. De bulldozer, die daar aan het werk Van de H., een 23-jarige chauffeur uit Apeldoorn,stond vrijdag voor het Wage- nings kantongerecht terecht omdat hij op de Apeldoornseweg te Otterlo ter hoogte van De Roekei met een zware vrachtauto uit de bocht gevlogen was. De auto was eerst naar links geschoven en vervolgens naar rechts gezwenkt en in de berm ge kanteld. Van de H. en zijn bijrijder lie pen slechts enkele onbeduidende schram metjes op, doch de wagen werd zwaar be schadigd. Aan Van de H. werd nu ten laste gelegd, dat hij onvoorzichtig en on oordeelkundig gemanoeuvreerd had. U hebt zeker veel te hard gereden, veronderstelde rechter Van den Brand. En dat nadat u een waarschuwingsbord ge passeerd was, waardoor u op deze ge vaarlijke bocht geattendeerd werd. 't Zal wel te snel geweest zijn voor die bocht, gaf verdachte toe. Dat bord heb ik overigens niet gezien. Je moet er niet aan denken, dat er tegenliggers geweest waren of wielrijders op het fietspad. Ik eis een boete van 100,— of 20 dagen en een onvoorwaar delijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van drie maanden, zo zei de officier, mr. Van IJzendoorn, in zijn re quisitoir. Verdachte had er niets op te zeggen. 't Is nu nog goed afgelopen, maar het feit is er niet minder ernstig om, vond rechter v. d. Brand, die conform de eis vonniste. Van B., chauffeur te Ede, en R., expe diteur te Ede, verschenen vrijdag samen voor het verdachtenhekje van het katon- gerecht te Wageningen. Van B. omdat hij op de kruising Dijkgraaf-Maanderdijk te Bennekom met een auto van R. geen voor rang had verleend aan een van rechts komende motor en R. omdat hij Van B. had laten rijden met een wagen, waarvan de handrem niet in orde was. Het uitzicht op dat punt is niet al te best, vertelde Van B. Ik trok op en toen ik al bijna over de kruising heen was, hoorde is van achteren een klein tikje. Ik had de motor niet gezien. U beseft toch wel, dat het risico voor u is als u een onoverzichtelijk kruispunt oprijdt? vroeg de officier. Natuurlijk, 't was een fout van mij, gaf verdachte onmiddellijk toe. Hoe is 't nu met die motorrijder in formeerde rechter v. d. Brand. Hij moest destijds ernstig gewond naar het streek ziekenhuis worden gebracht. Ik heb 'm al weer zien rijden, dus 't zal wel weer in orde zijn, dacht Van B. Tegen de chauffeur eiste de officier 50.— of 10 dagen en tegen R. 20.— of 4 dagen. Het defect aan de handrem was toevallig ontdekt toen men na de aanrijding de auto aan een technisch onderzoek onder wierp. Met de botsing zelf had het echter niets te maken. Rechter v. d. Brand wijzigde de straf fen respectievelijk in 60,— of 12 dagen, gezien het ernstige letsel van de motorrij der, en 15,of 3 dagen. (zie verder 2e blad) was, reed door een misverstand tegen een passerende vrachtauto van Van W. uit Doorn op. De vrachtwagen werd flink beschadigd. Er deden zich geen persoonlijke letsels voor. De postduivenvereniging „De Instuif" uit Eist is het nieuwe jaar prima be gonnen. De tentoonstelling, die afge lopen zaterdag in zaal Van Leth ge houden werd, mag met recht uitste kend geslaagd worden genoemd. Niet alleen waren er een behoorlijk aantal inzendingen (een kleine twee honderd) maar ook mocht deze ver eniging zich in een behoorlijke pu blieke belangstelling verheugen. Aan het eind van de avond reikte voorzit ter Brouwer de prijzen uit. De uitslag vastgesteld door keur meester Dekkers uit Zwartsluis is als volgt: Klasse oude doffers, onbevlogen: 1 en 2 L. Hartman, 3 D. Wijkniet; klasse oude duivinnen, onbevlogen: 1 Poel- Viegen, 2 A. J. Bos, 3 B. Vervat. Klasse oude doffers, tot 500 km: 1 B. Vervat, 2 Poel-Viegen, 3 B. Vervat; klasse oude duivinnen, tot 500 km: 1 W. v. Zetten, 2 Riemsdijk, 3 Hartman. Klasse oude doffers, boven 500 km: 1 en 2 Hartman, 3 Joh. v. Zetten; klas se oude duivinnen, boven 500 km 1 en 2 Hartman. Klasse jongen doffers: 1 en 2 Hart man, 3 B. Vervat. OPROER IN PSYCHOPATENASIEL IN GRONINGEN. In het Ryksasiel voor psychopaten in Groningen is zondag een kortstondig oproer uitgebroken onder een aantal van de gedetineerden. Zij slaken oude rommel en meubilair in brand en vernielden een aantal ruiten. Terwijl de brandweer met een miststraal de brand bluste, herstelde de bewaking in samen werking met politie en militairen de orde. Op de bijgaande foto zien we enkele mi litairen het gevangenisterrein verlaten, nadat de orde in het asiel weer hersteld was. ten verlaten en wegens gebrek aan verma kelijkheden zeer hokvast waren Er moest zeer hard worden gewerkt, want de Ame rikanen waren bang, dat de Duitsers, die ook op het spoor van de atoomgeheimen waren, eerder klaar zouden kunnen ko men. Voor de hulpstoffen bouwde de staat twee filiaalsteden, die minder ge heim waren, n.l. Oak Ridge in Tennessee, waar 25.000 man werkten o.a. aan het iso leren van de uranium-isotoop U 235 en de grootste fabriekshal van de wereld stond (op haar dak kon men 16 complete voetbalvelden aanleggen), en Richland in de staat Washington, waar uranium in plutonium werd omgezet. Maar het hoofdwerk gebeurde in de atoom-metropolis Los Alamos Men kwam er inderdaad klaar. De eerste kernbom in de wereld ontplofte als proefbom op 16 juli 1945 's morgens om half zes te Ala- mogordo, 325 km ten zuiden van Los Ala mos; ze werd de maand erna gevolgd door een plutoniumbom op Nagasaki en een U 235-bom op Hiroshima. Het atoomtijd perk in de wereldgeschiedenis was geo pend. Men zal later, vermoedt Oppenhei mer, een nieuwe jaartelling beginnen met punt nul, n.l. 16 juli 1945. Dat deze met een oorlogsbom begint is niet iets nieuws vroeger begon onze jaartelling op 1 maart (maart komt van Mars, de oorlogs god) en werd eerst later omgeschakeld naar 1 januari, de besnijdenisdag van Je zus (de vredesvorst). Ook het atoomtijd perk zal een betere aanvangstdatum krij gen, als het vredes werk van de atoom splitsing gaat overheersen. Het kostte enorm veel moeite, n.l. de bouw van drie steden, 8 miljard gulden en de kracht van een 80.000 man arbeids krachten om de 4,5 kg splijtmateriaal, no dig voor de eerste bom, te vervaardigen. Hiertoe „was de grootste wetenschap pelijke en technische inspanning aller eeuwen" nodig, zei de commandant van Los Alamos generaal Leslie Groves. Thans 20 jaar na de stichting van de geheime stad, is ze zo volslagen verou derd, dat de staat besloot de stad te ver kopen. Hoezeer ze verouderd is blijkt o.a. uit het feit, dat volgens het boek van dr. Ralph Lapp over Amerika's aloommacht de USA beschikken over 30 000 megaton atoomkracht, dat is 1'/* miljoen keer de bomkracht van de bom op Hiroshima Ook de geheimen hiervan woiUen thans heel anders bewaard dan in Los Aluinus mo gelijk was. Hel atoomtijdperk heeft zich tot dusver met reuzenschreden ontwik keld. Los Alamos is te koop; wie er 150 mil joen gulden voor over heeft, kan eige naar (of eigenares) van de hele stad wor den en zijn (haar) naam aan punt O van het tijdperk trachten te geven. Geheimen bergt de stad overigens niet meer. Haar rol is als zodanig uitgediend. De stad „aan de rand van de wereld", zoals ze vaak werd genoemd, wordt weer aan de natie teruggegeven en zal voortaan een kleine en onbetekenende prairiestad zijn. ■B- In de Amsterdamse haven zijn in 1962 welgeteld 8.151 zeeschepen bin nengekomen. De Douglas-vliegtuigfabrieken heb ben aangekondigd binnen een maand ongeveer 4000 arbeiders te zullen moeten ontslaan. De militaire dienstplicht in Italië wordt van 18 maanden op 15 maan den gebracht. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enr. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1