Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Vorst legt bouwactiviteiten volkomen lam De Wereld van WEEK-tot-WEEK Belangrijk bericht dat U allen Wist u Rhenens bedrijf overweegt vestiging in andere plaats! Vooral ernstige stagnatie voor de woningbouw Plannen voor oprichting van Jazz-elub Kolen (nog) niet duurder Chauffeuse reed - na ongeval - door ELST Tweede oproep om voedsel WAAR IS DE^ VALLEI-RIKS? 80 flatwoningen nog steeds niet opgeleverd EDERVEEN 37c JAARGANG VRIJDAG 11 JANUARI 1963 Nr. 4 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel VERKEERSONGEVAL OP CUNERAWEG Padvinders hielpen hongerende dieren SLACHTOFFER RIEP HAAR NOG WAARDE30 GULDEN 5 MT 083934 RHENEN RHENENSE PADVINDERIJ GAAT VOGELS HELPEN Oorzaak verschil van mening tussen aannemer en eigenaar Door gebrek aan vrouwelijk personeel: 'Qetzcruuihaie DAMES Assurantie-, Hypotheek- en Woningbureau BROUWER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bjj de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 4,50 Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 15 cent De strenge winter gistermiddag werden in onze omgeving tem- dien doch de methode vindt men blijk- peraturen gemeten van 17c! hebben alle activiteiten in de bouw wereld volkomen stilgelegd. Aangezien hierin op korte termijn geen verandering op komst is, wordt er in de kringen van de aannemers gesproken van een abnormale situatie die, behalve veel geld, ook ern stige stagnatie in de leveringstijd kost. Met name is het vorstverlet fu nest voor de sector woningbouw, waarvan er in deze streek talrijke in aanbouw zijn doch waaraan nu al vier weken niets is gedaan. Op de helft Een grote Veenendaalse aannemer vertelde dat men vorig jaar in totaal 42 onwerkbare dagen had genoteerd. „Door de vorst ligt het werk nu al vier weken stil. We zijn nu dus al op de helft en we moeten half januari en de hele maand februari nog krijgen." De strenge vorst tast ook de mate rialen aan, zodat na een invallende dooi het nog minstens veertien dagen duurt alvorens een normale situatie is ontstaan. De meest belangrijke werken in de gemeente Veenendaal die door de vorst getroffen worden zijn: het rusthuis aan de Kerkewijk, de technische school aan de Industrielaan, het NV V-gebouw, en kele andere scholen in Zuid en niet te vergeten de woningbouw. Andere gemeenten In andere gemeenten vertoont de situatie een gelijkluidend beeld. AMERONGEN raakt achterop met de bouw van een fabriek op het In dustrieterrein, terwijl de verlenging van de Industrieweg - een karwei van ongeveer 25.000 gulden, evenmin hand genomen kon worden. ter RENSWOUDE zit er iets beter voor want daar was men net voor de vorst inviel gereed met het wegenplan Kooi weg-Rode Haan-Parallelweg. Ernstig Een functionaris van de Dienst Ge meentewerken in RHENEN noemde het „vooral voor de woningbouw een ernstige stagnatie." De christelijke school in ELST die al voor driekwart gereed was en waar om men als het ware zit te springen, ligt nu ook verlaten in de hardbevro- ren sneeuw. De reconstructie van de Franse- weg - Driftweg en Verbindingsweg zal nu tot veler teleurstelling in de map „nog uit te voeren opdrach ten" blijven zitten. Naar een aannemer verklaarde houdt men in noordelijke landen zoveel mo gelijk rekening met de winterperiode. In het najaar vinden daar vrijwel alle aanbestedingen plaats zodat de aannnemers in de wintermaanden hun voorbereidingen maken. Vervolgens wordt er in de zomer zoveel mogelijk afgebouwd, ook al is dat slechts een bepaald gedeelte van een object. Tech nisch gezien zou dat ook in ons land mogelijk zijn met alle voordelen van Om alle misverstanden te voor komen deelt de Veenendaalse Winkeliersvereniging „Handel Nijverheid" mede, dat de aan vangsdatum van de winteroprui ming is DINSDAG 15 JANUARI A.S. OM 9 UUR. Deze datum geldt voor het ge hele land. Op die datum zullen de plaatselijke zaken zorgen kunt profiteren van vele extra aanbiedingen. Het bestuur van „Handel Nijverheid" CONDOLEANCE-REGISTER Na toezending van het condoleance-re gister bij het overlijden van Prinses Wil- helmina aan Hare Majesteit Koningin Ju liana, heeft de burgemeester van Vee nendaal, Mr. Dr. J. Hazenberg het volgen de schrijven ontvangen van de particulier secretaresse van H.M. de Koningin: „Hier mede bevestig ik u de goede ontvangst van het condoleance-register. Voor de toezending hiervan dank ik u zeer". Woensdagmorgen is op de Cuneraweg ter hoogte van het Julianaziekcnhuis een servicewagen van de fa. v. d. K. uit Vee nendaal in volle vaart op een stilstaande melkauto gereden. De bestuurder van de servicewagen G. B. uit Rhenen werd verblind door de zon en zag de stilstaande melkauto niet. Hij botste er in volle vaart op. De chauffeur van de melkauto die aan het lossen was zag de botsing aankomen en kon zich bij tijds in veiligheid stellen. B. mankeerde vrijwel niets. Zijn mede-inzittende, de vertegenwoordiger W. uit Wageningen kreeg een diepe beenwond en is naar het ziekenhuis overgebracht. De servicewagen werd volkomen vernield. dat de brandweer gistermiddag om half een voor niets is uitgerukt? dat er een brandmelding was binnen gekomen uit de W.C. Beeremanstraat? dat mevr. v. d. H. rook uit haar schoorsteen zag komen en dat ze dat vreemd vond? dat ze direct haar man wekte die in de schoorsteen een knapperend geluid meende te horen? dat daarna direct de brandweer werd gebeld? dat er echter niets aan de hand bleek te zijn en de kachel normaal brandde? De bouwvakarbeiders zijn nu al vier weken „uitgevroren" zoals dat in de volksmond heet. Ze krijgen hierdoor 90 '!u van hun uurloon uitbetaald. De bouw werken waar anders het geklop en het gehamer niet van de lucht is, staan nu wat moedeloos in de ijzige koude. Blijkens een ingezonden schrijven (zie pag. 2 van dit blad) z(jn een vijftal Veenen daalse jongelui op het idee gekomen een plaatselijke Jazz-club op te richten. Mocht hiervoor voldoende belangstelling bestaan, dan is het de bedoeling om in clubver band de oorspronkelijke en ware jazz te bestuderen, beluisteren en indien mogelijk ook zelf te gaan spelen. De initiatiefnemers hiertoe zijn de scho lieren Han Troost (18), Rob en Trits Thoo- mes (resp. 18 en 16) mej. Netty Coïni (16) en haar broer Leo Coïni (18). Al bijna twee jaar vormen deze jongelui de jazz band „Two-one-two Combo". Omdat er zoveel verkeerde opvattingen over de echte, originele jazz bestaan, hebben de jongelui besloten te trachten de ware jazz-liefhebbers in een club te ver enigen. Zij hebben allereerst contact op genomen met twee vooraanstaande men sen op jazzgebied, namelijk de heer de Jong, leraar op de Kon. Julianaschool die voortreffelijk piano speelt en al verschil lende keren voor de radio is opgetreden alsmede de heer Jonker welke diverse in strumenten bespeelt. Al er voldoende belangstelling is om een club op te richten er zal wel degelijk In tegenstelling tot berichten in de landelijke pers dat de brand- stoffenprijzen verhoogd worden, zullen de brandstoffenhandelaren in onze omgeving (nog) niet tot deze maatregel overgaan. Wat de levering betreft blijft het tob ben en er zijn al brandstoffenhandelaren in de omgeving (o.a. Ede) die volledig door hun voorraad heen zijn De grootste moeilijkheid is de levering van de ge wenste soort. Dit schijnt vrijwel niet meer mogelijk te zijn. geselecteerd worden wil men proberen een zolder of kelder te huren waar men periodiek bijeen kan komen. Ook ligt het in de bedoeling om bekende jazz-musici (trio Pim Jacobs e.d.) t.z.t. uit te nodigen en lezingen te organiseren. De initiatiefnemers hopen dat er vooral ook jazz-liefhebbers van middelbare leef tijd op hun oproep zullen reageren. Aile Veenendaalse padvindsters en padvinders zijn zaterdag druk in touw geweest voor de hongerende dieren. Zij zijn huis aan huis gegaan om oud brood in te zamelen en kregen op die manier bijna een vrachtwagen vol. Een gedeelte hiervan is uitgestrooid in een open stuk water in de Grift, een ander deel werd bestemd voor de reeën op de Grebbeberg, terwijl ook de vo gels bij de Leersumse Plassen niet ver geten werden. Vanaf deze plaats bren gen de padvindersgroepen hartelijk dank aan de bevolking voor de onder vonden medewerking. Op de Kerkewijk ter hoogte van de hoogte van de spoorwegover gang reed donderdagmorgen een bakfiets, die voortgeduwd werd door van H. uit Renswoude. Plot seling werd hij van achteren aan gereden door een luxe personen auto, waardoor van H. over de weg werd geslingerd evenals de lading zuurstofflesscn. Circa dertig meter verder stopte de personenauto en er stapte een dame uit. Van H. die gewond op de grond lag riep haar naar hem toe te komen, doch de dame deed dit niet, stapte weer in en reed, zonder zich om haar slachtoffer te bekommeren, verder. De bakfietsbestuurder had echter nog zoveel tegenwoordigheid van geest om het nummer op te nemen zodat later kon wor den aangehouden de 67-jarige mevrouw G. uit Ederveen. Zij is voorgeleid en na ver hoor heengezonden. Dokter Pilon ver leende van H. eerste hulp. De Valleiriks is vorige week uitge geven b(j Haarden en Kachels, Smedery van Ingen Ryksstraatweg, Eist (U.) en niet gevonden. De premie is hierdoor gestegen tot DERTIG GULDEN. De nieuw uit te geven riks is genummerd met By inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. Zaterdagmiddag (12 januari) gaat in Rhe nen de padvindery rond om brood in te zamelen voor de hongerende vogels. Er zitten er naar schatting ongeveer een kleine twee duizend in de Ryn voor het stadje. Men kan oud brood geven maar ook geld, waarvoor dan weer voedsel wordt gekocht. Wekenlang wachten nu al tachtig toekomstige flatbewoners op het verlossende bericht dat zij hun toegewezen woning in het Schrijvers park mogen betrekken. De woonvergunning hebben zij half november al gekregen, maar door een verschil van mening tussen aannemer en eigenaar van de flats staan de huizen nog steeds leeg. Verschillende mensen hebben inmiddels boze brieven geschreven naar de Newomij n.v. in Amsterdam (de eigenaar van de flats) om tekst en uitleg van het feit dat zij de sleutel niet krijgen. Een groot aantal ontving inmid dels de uitnodiging hun woningen komende maandag te betrekken, maar dit verheugende nieuws is inmiddels weer teniet gedaan door gisteren ontvangen, telegrammen met de mededeling dat eerst ge wacht dient te worden op aansluiting van waterleiding. Al met al een vrij ingewikkelde si tuatie, die nog verscherpt wordt door de talrijke geruchten over slechte kwa liteit van de betreffende woningen. De aannemer, Fa. Fennis uit Bus- sum, wees de beweringen als zouden de woningen bouwtechnisch niet in orde zijn, pertinent van de hand. „Eventuele gebreken zijn volkomen uit de lucht gegrepen. Op de kwaliteit valt niets aan te merken hetgeen o.a. geconstateerd is door de gemeentelijke autoriteiten. De lakse houding van de Door een voortdurend gebrek aan voornamelijk vrouwelijk per soneel, overweegt de directie van de Tricotfabriek Harwig N.V. aan de Candialaan te RHENEN een gedeelte van het produktieproces naar elders over te brengen. In die richting zijn al verschillende stappen ondernomen, zodat er een grote kans bestaat dat de Grebbestad op langere termijn wederom een belangrijke industrie zal zien vertrek ken. Momenteel stelt de directie alle pogingen in het werk om het personeelstekort aan te vullen. Slaagt men hierin het gaat slechts om een gering aantal medewerk(st)ers dan blijft het gehele bedrijf vanzelfsprekend in Rhenen. Dit Rhenense bedrijf, dat op de mo dernste en de kostbaarste rondbreimachi- nes kan bogen, fabriceert de zogenaamde ,Wevenit"-stoffen, de dubbel gebreide jer sey, voor het maken van dames-, heren en kïnderbovenkleding uit hoogwaardige zuiver wollen garens Het is slechts in ge ringe mats in de detailhandel verkrijg baar omdat nagenoeg de gehele productie wordt geleverd aan confectioneurs Door een stijgende export, zelfs naar het verre oosten en de verhoogde vraag naar het artikel uit Rhenen, werd vorig jaar de fabriek, zowel boven- als ondergronds met circa 40". uitgebreid. Tegelijkertijd wer den alle afdelingen op moderne leest ge schoeid Speciaal in het oog lopen de zo genaamde „Jacquard'-machines, waarop de dessins via een geponste filmband wor den vervaardigd. GEEN SUCCES De directie verklaarde dat er regelma tig geadverteerd wordt om personeel voor de verschillende vacatures. Er is werk gelegenheid voor ca. 50 man, dat wil zeg gen voor ongeveer 25 vrouwen en meis jes en een gelijk aantal mannelijke werk nemers. Toch gelukt het deze vennootschap niet voldoende personeel, en wel spe ciaal meisjes, te engageren om aan de verhoogde vraag naar hun artikel te kunnen voldoen. Men zei het bijzonder teleurstellend te vinden, dat Rhenen met zijn geringe in dustrie te kampen heeft met personeels gebrek, terwijl toch in ruime mate werk nemers aldaar woonachtig zijn. „Speciaal geldt dit voor .de meisjes. Des te meer treft dit, omdat wij in Rhe nen dezelfde loonklasse hebben als bij voorbeeld Veenendaal. Misschien ligt het wel aan de onbekendheid met dit bedrijf, ook al omdat men het eindprodukt niet ziet", aldus een der directieleden. Hoewel de werkzaamheden zich niet lenen voor stukloon of aan de band wer ken. wordt bij dit bedrijf een waarderings premie gegeven boven het basisloon. Overigens hoopt men dat er spoedig een einde zal komen aan deze personeelsmoei- lijkheden, temeer daar men zich anders genoodzaakt ziet althans een gedeelte van het bedrijf naar elders over te brengen. eigenaar van de woningen die blijk baar geen haast heeft met de opleve ring. valt buiten onze competentie. Wij zijn de bouwers wij hebben ze goed gebouwd en daarmee is voor ons de kous af." KRITISCH Bij informatie bij de Newomij N.V. te Amsterdam werd aanvankelijk ont kend als zou er sprake zijn van een verschil van mening over de te volgen gedragslijn bij de gereedgekomen wo ningen. Een woordvoerder verklaarde dat er „niets aan de hand" was en dat er al leen nog maar gewacht moest worden op aansluiting van de waterleiding. Later evenwel werd gezegd dat er verschil van opvatting had bestaan over de afwerking van de woningen en dat daardoor de oplevering zou zijn gestagneerd. TE LAAT De Veenendaalse Waterleidingmij., die nota bene zelf vóór het invallen van de vorstperiode geattendeerd heeft op een spoedige aansluiting, zodat de bewoners zo gauw mogelijk hun flat zouden kunnen betrekken, kreeg pas enkele dagen geleden de opdracht tot aansluiting over te gaan. Door de huidige weersomstandigheden is dat natuuriyk een onmogeiykheid. Men heeft de eigenaar van de wonin gen hiervan dan ook direct in kennis gesteld met de duidelijke omschrijving dat het pas mogelijk wordt waterlei ding aan te sluiten wanneer het maxi maal 2 a 3 graden vriest. Door deze vrij onbegrijpelijke hou ding van de Newomij N.V. te Amster dam zijn vele toekomstige flatbewoners ernstig gedupeerd. VOSSENJACHT OP EDERVEENSE IJSBAAN Bij voldoende deelname worden morgen middag op de Ederveense ijsbaan wed strijden schoonrijden voor paren gehou den. Zaterdagavond ligt het in de bedoe ling een vossenjacht op het ijs te houden. Voor beide wedstryden zijn geldprijzen beschikbaar. De voedselinzameling van de Cult. Nat. Hist. Vereniging „Zuid- Oost-Utrecht" voor de hongeren de dieren, verloopt ondanks de vo rige bekendmakingen, zeer slecht. Wel is het een feit dat vele mensen bij huis een voederplaats hebben, maar toch zou de organiserende vereniging graag wat meer steun van de bevol king willen hebben. Op verzoek geven wij daarom nog maals de opsomming van de adressen waar men zijn voedselafvallen e.d. kan afgeven: D. Pezarro, Rijksstraatweg 70; P. Vink, Rijksstraatweg 252; G. Nagel, Franseweg en mevr. Hulsebos, Rijks straatweg 162. Gisteren werd te Rhe nen weer een huwe lijksbootje te water ge laten. De opvarenden, de heer R. v. Geyten- beek (arbeidsanalist) en mej. W. A. E. Hui- tink technlaborante) werden na de plechtig heid op het gemeente huis verrast door een aantal leden van de vrijwillige brandweer uit Leersum. De brui degom is n.I. al acht jaar lid van dit corps, vanaf zijn 17 e jaar. Bruid en bruidegom zijn beiden werkzaam bij de Leidse Wolspin nerij te Veenendaal en kenden elkaar al voor dat ze daar tewerk ge steld werden. OUD In Frankrijk leven op 't ogenblik ongeveer 3000 mensen die honderd jaar of ouder zijn. Driekwart van hen bestaat uit vrouwen, want zegt de professor die deze cij fers bekendmaakte, de vrou wen zijn beter levenbestand dan de mannen. Het is ook gebleken dat het overgrote aantal van deze honderdjari gen afkomstig is uit wat men noemt eenvoudige milieus, waar ze een sober, regelmatig en onopvallend leventje heb ben geleid. Het is dus beter niet te rijk te zijn als men honderd jaar wil worden, concludeert de prof hieruit. Ten slotte zegt hij dat naar zijn mening men om oud te worden regelmatig ademha lingsoefeningen moet doen. ROOD Mannen willen ook wel eens wat anders: de laat ste mode in de Franse bad plaats Cannes bestaat in fiet dragen van een rode smoking. Deze dracht is geïmporteerd door een aantal Amerikanen die per vliegtuig in Cannes zijn neergestreken. NAAM De naam van het deftigste restaurant op het vliegveld Orly bij Parijs zal moeten worden veranderd. Het heet „De drie zonnen", welke naam ontleend is aan het motief van drie zonnen op een wandkleed dat in de hal hangt. Het werd gemaakt door de beroemde schilder Lurgat. Niemand heeft er zich echter ooit rekenschap van gegeven dat dit wandtapijt nog niet af was. Nadat het er jarenlang had gehangen is de kunstenaar een dezer dagen komen opdagen met de verklaring dat hij het nu maar eens wilde afmaken. Er zullen nog twee zonnen bij komen, verklaarde hij tegen de verbaasde directeur van het etablissement. MOOI Gebruik makend van de wetenschap dat de dames steeds mooier willen zijn en zich steeds minder tijd gun nen om bij de kapper te zit ten heeft een schoonheidsin stituut te Parijs een taxi in dienst genomen die telefo nisch kan worden opgeroepen. Deze taxi met aan boord schoonheidsspecialisten en hun uitrusting doorkruist nu de hele dag de stad en be geeft zich van woning tot wo ning waarvan een oproep wordt ontvangen, om de da mes thuis te behandelen. SUCCES De Franse schrij ver Frangois Mauriac heeft na een serie voordrachten voor de televisie honderd brieven met felicitaties, drie entwintig met beledigingen en twee met liefdesverklaringen ontvangen. Hij is 77 jaar. 3UN6M8HS PRISMA PONTIAC -w OMEGA voor betere uurwerken Alle verzekeringen Hypotheken Verkoop vaste goederen Woningbeheer Taxaties Beëdigd als makelaar en taxateur Veenendaal, Kanaalweg 2 - Tel. 2918 AGENDA VEENENDAAL Maandag: Voorlichtingsavond over groenten en fruit in gebouw Eltheto 7.30 uur. Dinsdag: Voorlichtingsavond groen ten en fruit in Eltheto 7.30 uur. Woensdag: Voorlichtingsavond groenten en fruit in Eltheto 7.30 uur. Filmavond Ned. Reis Ver. in de Korenbeurt 8 uur. Lezing Volksuniversiteit in Trefpunt 8 uur. RHENEN Vrydag: Voorlichtingsbus Milva op Valleiweg by Chr. Ulo. Zaterdag: Voorlichtingsbus Milva op Paltshof. AMERONGEN Zaterdag: IJswedstrijden op baan Zuylenstein na 14.30 uur. Zondag: idem.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1