Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Vijfdaagse werkweek voor winkelpersoneel e n Voor de KANTONRECHTER Commissie Dorr puzzelt nog steeds op: Sacristie R.K. Salvatorkerk geheel uitgebrand Agenda Individueel Nieuws uit de omgeving ELST AME80NGFN ACHTERBERG DE K.L.M. EN DE CONCURRENTEN SCHERPENZEEL Gemeenteraad bezag mogelijkheden van vestiging 0. L.-school in Edervecn Co ten Broek - Scherpenzeel - 40 jaar chauffeur Wat nu weer 37e JAARGANG WOENSDAG 16 JANUARI 1963 Nr. 5 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt - Edervecn Renswoude Scherpenzeel Gevarieerder Voorbeelden trplieh Aansnijden maandag 's morgans gesloten ZEER BELANGRIJK voor Eist, Amerongen en Leersum MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tei. 0 8385-2022 (2 ïynen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bjj de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLE ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 4,50 Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 15 cent Terwül in de meeste sectoren van het bedrijfsleven de vijfdaagse werkweek al geruime tijd een feit is, wil het in de middenstandswereld schijnbaar nog niet erg vlotten. Het is voor de deskundigen die zich met dit 45-uren- probleem bezig houden dan ook geen pculeschilletje, voor namelijk omdat men te maken heeft met het miljoenen publiek dat Koning Klant heet. Een woordvoerder van de Kon. Ned. Middenstandsbond in Den Haag zei hierover: „de Commissie Dorr is bezig om de 45-urige werkweek voor het winkelpersoneel te onderzoeken. De grote moei lijkheid is dat vrijwel de gehele middenstand er niet voor voelt om op zaterdagmiddag te gaan sluiten. Het is voor de meesten de beste dag. Officieel zijn er. nog geen resul taten geboekt." De praktijk leert echter dat vele midden standers niet langer op de eventuele resultaten van de Commissie Dorr willen of kunnen wachten. „Niet kunnen" moet dan veelal toegeschreven worden aan de omstan digheid dat het nog altijd heersende tekort aan vak bekwame krachten een belangrijke rol speelt. De Kon. Ned. Middenstandsbond be vestigde dat er in ons land al tal van middenstanders zijn die individueel een interne regeling gaan toepassen. De meest gebruikelijke is het zoge naamde rouleringssysteem bij het per soneel, waardoor iedere werknemer aan maximaal 45 uur komt. Het ko pend publiek heeft hiervan geen en kele hinder en de winkel kan, met uit zondering van de verplichte halve dag volgens de Winkelsluitingswet, voor de rest van de week geopend blijven. Er zijn ook middenstanders die, het zij individueel hetzij in groepsverband, een veel drastische besluit nemen. Zij sluiten op een bepaalde tijd hun winkel en ddt heeft voor het publiek natuurlijk wel gevolgen. Althans in zoverre dat het bedrijf gesloten was, terwijl men in de veronderstelling verkeerde zo naar binnen te kunnen lopen. Dat zijn natuurlijk van die besluiten welke de middenstander alleen en voor zichzelf zal moeten uitmaken. „Enerzijds de sociale gedachte voor zijn personeel en anderzijds de verlangens van zijn clientele," aldus de Kon. Middenstands Bond. Deze gevarieerdheid in openingstijden van winkels begint ook in onze omgeving een terugkerend verschijnsel te worden. Van na de oorlog is iedereen gewend dat de winkels op woensdagmiddag gesloten zijn en verder de gehele week open, inclusief de koopavond op vrjj- dag. Dit is zich langzamerhand aan het wij zigen I Een der meest sprekende bewijzen vindt men in AMERONGEN waar de ruim zes tig middenstanders vrijwel en bloc heb- AVOND VOOR BEJAARDEN De wandelsportvereniging D.V.O. is van plan om de Veenendaalse bejaar den een ontspanningsavond aan te bie den. De avond zal worden verzorgd door de Three Happys uit Veenendaal en het bekende toneelgezelschap A.T.S. uit Scherpenzeel. Zodra een definitieve datum bepaald is, zal dit bekend ge maakt worden. LEUGEN OM EIGEN ZAK TE SPEKKEN Een aantal lieden ventte zaterdagmiddag j.l. huis-aan-huis met wafels. Eén van de wafelverkopers kwam op het idee de ver koop wat te stimuleren door de opbrengst, naar wat hij zei, voor een bepaald doel te bestemmen. Hij deelde mee, dat de baten bestemd waren voor de Technische school te Veenendaal. Dit kwam de Vee nendaalse politie ter ore, die proces-ver baal tegen de oneerlijke wafelverkoper opmaakte. HEELSUM: Door de kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Bussum is beroep uitgebracht op Ds. W. I. Doude van Troostwijk, ned. herv. predikant te Heelsum-Doorwerth. LEERSUM: In Leersum ls men nog steeds bezig met de aktie Volkswagen wijk verpleging. Het is de tweede volkswa gen die men de wijkzusters binnenkort hoopt aan te bieden. Eind vorige week was het ingezamelde bedrag gestegen tot ƒ3535,—. LUNTEREN: Twaalf Amersfoortse jonge lui hebben zaterdagnacht gekampeerd op de Goudsberg. De leiders hebben twee nachten op de besneeuwde top van de Goudsberg doorgebracht. Het vroor toen meer dan 13 graden. ZEIST: Dank zij het moedig optreden van een flatbewoner die zonder zich te bedenken het ijskoude water indook, is een vierjarig jongetje van een zekere verdrinkingsdood gered. Het kind dreef al met het hoofd naar beneden in een wak. Joofdstraat 511 Telefoon 3184 Veenendaal ZIEKENFONDSLEVERANCIER ben besloten om met ingang van 1 januari van dit jaar hun winkels zaterdags een uur eerder te sluiten. Was het vroeger zes uur, dit jaar kan het publiek maar tot 5 uur 's middags te recht. De voorzitter van de plaatselijke win keliersvereniging verklaarde dit met het volgende: „Zaterdagsmiddags hebben wij niet zo veel te doen. Als we tot zes uur open bleven, dan zijn we pas om zeven uur of half acht klaar, want je moet de boel toch nog schoonmaken ook? Nee onze klanten vinden dat uur eerder slui ten helemaal niet erg en er zijn helemaal geen moeilijkheden mee." IK- De voorzitter van de RHENENSE mid denstandersvereniging zei dat er nog nooit over gesproken was. „Het is nog nooit aangeroerd maar er zal denk ik een dezer dagen wel over begonnen worden. Dit gaat steeds meer leven en we zullen het zeer zeker een keer moeten aansnijden". In RENSWOUDE kwamen de slagers enige tijd geleden met het voorstel alle zaken op zaterdagmiddag om 4 uur te sluiten. Hoewel er ter plaatse geen officiële middenstandsvereniging is, bestaat er wel een onderling kontakt en het leek er aan vankelijk op dat iedereen mee zou doen. Tenslotte bleken het alleen de slagers te zijn die het woord bij de daad voeg den en ging iedere zaterdagmiddag om 4 uur de knip op de deur. Wettelijke regeling In het belangrijke winkelcentrum VEENENDAAL wordt in enkele ge vallen individueel geopereerd. Zo is er een zaak die kortgeleden besloot om op maandagmorgen te slui ten „in verband met de vijfdaagse werkweek voor ons personeeP. Weer an deren sluiten zaterdagsmiddags een of twee uur eerder, terwijl er ook in vele grotere bedrijven het rouleringssysteem wordt toegepast. De voorzitter' van de plaatselijke win keliersvereniging zei hierover: „WU wachten op een rijksregeling, dat lUkt ons het beste. Als alles door de centrale overheid wettelijk geregeld is, dan is dat zowel voor de midden stander aJs voor het personeel het bes te. Iedereen weet dan waar h\j zich aan te honden heeft!" to«We aanWwJ'n* (-*-</ 6 '58 f-St «V.--V S.% Ivmv, v 6H& Om» nylon* I» d*y «n IUCM i Een Veenendaalse mid denstander heeft het probleem van de 45- urige werkweek voor zijn personeel alsvolgt opgelost: 400 JAAR HEIDELBERGER CATECHISMUS: Interkerkelijke herdenkingsdienst Ter gelegenheid van het 400-jarig be staan van de Heidelberger Catechismus zal op zaterdag 19 januari a.s. een inter kerkelijke herdenkinsdienst worden ge houden in de Ned. Herv. Oude Kerk op de Markt. De dienst begint om acht uur. Als sprekers zullen optreden: ds. P. de Jong, herv. predikant, ds. D. van Enk, ge- ref. predikant en ds. C. Langbroek, chr. geref. predikant. CONTACT-AVOND E.H.B.O. AFDELING ELST Donderdagavond 17 januari organi seert de E.H.B.O. afd. Eist voor haar leden en hun huisgenoten een dia avond in het Wijkgebouw. Deze dia's die gemaakt zijn door één van de leden van deze vereniging hebben betrekking op plekjesr uit Eist en omgeving, plek jes, waaraan men in het dagelijks leven voorbij loopt, maar die toch de moeite van het bekijken waard zijn. De gehele sacristie van de R.K. Salva torkerk aan de Adr. van Ostadelaan is in de nacht van zondag op maandag j.l. uit gebrand. De schade aan de rest van het kerkgebouw bleef beperkt tot het dak. Uiteindelijk mag nog van geluk worden gesproken, dat niet het gehele kerkge bouw is afgebrand. Toevallig zagen be woners van de Ge rard de Lairesse- straat, een straat achter de kerk, vlammen in de kerk. Deze waarschuwden de Veenendaalse brandweer en toen de brandweer arri veerde sloegen de vlammen al uit de ramen. Door het for ceren van een deur kwam de brandweer bij de vuurhaard en was deze toen ook spoedig meester. Van de sacristie is niet veel meer over. Ook ging o.a. een aantal kerkelijke gewaden van priesters en mis dienaars verloren. In tegenstelling met wat ie mand anders hierover in diverse kranten meende te moeten pu bliceren, delen de 5 onderteke nende artsen zelf, aan hun pa tiënten in de betrokken dorpen Eist - Amerongen - Leersum - Overberg het volgende mee: Met ingang van midden janu ari 1963 beginnen zij een geza- melijke weekend-waarneming, waarbij bij toerbeurt - maar niet altijd in de zelfde volgorde - één van hen de 5 praktijken ver zorgt - van in ieder geval zater dag 12 uur tot de d.a.v. maan dagmorgen 8 uur. Gezien echter geen van hen op zaterdagmorgen spreekuur houdt, kan het zijn dat een arts eerder vrij wil zijn. In dat geval wordt die praktijk dan ook reeds vanaf een vroeger uur door de week endwaarnemer behartigd. Ook wanneer in de door de weekse dagen een arts een keer weg is - wordt z'n praktijk waar genomen door één van de ande ren. Daarvoor is dan door ons een afspraak met die ander ge maakt. Maar een vervangende arts is dan alléén te krijgen via het huis van de eigen huisarts. Dit geldt evenzo voor terecht of niet terecht vermeende spoed gevallen op een moment, dat de eigen huisarts in z'n praktijk niet direct bereikbaar of vindbaar is. Voor wegongevallen van eigen patiënten worde de eigen huis arts gevraagd. Voor wegongeval len van passanten - eerst de dichtstbijwonende arts. De naam van de waarnemende weekend-arts wordt wekelijks gepubliceerd in diverse in de streek verschijnende kranten. S. M. van Ommeren Eist Tel. 08377-217 W. A. Ossendorp Amerongen - Tel. 03434-1678 A. C. Kars Amerongen - Tel. 03434-1273 L. W. S. v. d. Burg Leersum - Tel. 03434-1388 Th. C. Bakker Leersum - Tel. 03434-1495 VERNIELZUCHTIGE JEUGD Twee Amerongse knapen zijn op heterdaad betrapt toen zij bezig waren met bushokjes te vernielen. De ouders zullen de schade moeten vergoeden. NIEUWE PENSIONGIDS Tot 21 januari a.s. bestaat er nog ge legenheid tot opname in de Pension- gids voor 1963. Hierin komen alleen zij die lid zijn of worden van het V.V.V. NUTSJEUGD RUILBEURS Reeds thans maakt het bestuur van de Maatschappij tot „Nut van het al gemeen" bekend, dat zaterdag 26 jan. a.s. wederom een ruilbeurs zal worden gehouden. Op deze beurs kan allerlei ter ruiling worden aangeboden, o.a. postzegels, suikerzakjes, sigarenband jes etc. Deze beurs zal worden gehou den in het zaaltje achter huize „Lie- vendaal" op het Hofplein. U kunt er terecht 's middags van 14.30 tot 16.30 uur. De toegang is geheel gratis. KERKDIENST GAAT NIET DOOR De kerkdienst welke morgenavond (donderdag) aan het Veeneind zou wor den gehouden, gaat wegens de slechte weersomstandigheden niet door. Op luchtvaartgebied schijnt vrij veel verandering in de wereld op til te zijn. Hiertoe bestaat een scherpe prikkel, nl. dat sinds de invoering van de straal vliegtuigen de wereldluchtvaart meer vervoerruimte heeft, dan er nodig is en zodoende grote verliezen worden geleden. Maar er is meer. Het belangrijkste is, dat zeer merkwaardig de Amerikaanse luchtvaart een grote achterstand heeft en deze wil gaan inhalen. Men kan dit afleiden uit de volgende cijfers. Het grootste luchtnet van de wereld heeft de Russische Aeroflct, nl. een lucht netlengte van 574.000 km. Hierop volgt de Air France, luchtnet 303.500 km. Derde in de wereldrij is de K.L.M. met een luchtnetlengte van 271.000 km. De 4de is de Engelse Boac, luchtnetlengte 229.500 km, 5de de SAS, luchtnetlengte 172.000 km, 6de de Alitalia, luchtnetlengte 153.500 km en tenslotte komt Amerika dus eerst op de zevende plaats, met samen (de Pan American World Airways en de Trans World Airlines) een luchtnetlengte van 131.000 km. UITVOERING ARBEIDERS TONEELVERENIGING Voor een aandachtig en meelevend luisterend publiek, gaf de Arbeiders Toneelvereniging Scherpenzeel, zater dagavond in de Sociëteit haar jaarlijk se uitvoering. Opgevoerd werd het to neelspel „Wat eeuwig leeft" door W. Dumont, onder regie van H. Bleyer- veld. De zaal was nagenoeg geheel bezet toen de heer D. Plaisier, na een wel komstwoord dank bracht aan allen die hadden meegewerkt. Voor de wijze, waarop de verschillende rollen werden vertolkt niets dan lof en de ATS kan weer op een geslaagde avond terug zien. Deze cijfers zijn zeer welsprekend. Vooreerst is duidelijk, dat de Verenig de Staten van Amerika op luchtvaart gebied thans beneden hun stand leven, maar dit zeker niet zullen blijven doen. Het is eigenlijk een onbegrijpe lijke achterstand. Maar deze wordt weggewerkt. Als eerste maatregel wordt in Ame rika thans voorgesteld de twee ge noemde maatschappijen samen te smel ten tot één met een kapitaal van 1000 miljoen dollar. De nieuwe maatschap pij zal heten: Pan American World Airlines. De samensmelting moet nog worden goedgekeurd door de Civil Aeronautic Board en door president Kennedy. En dan wordt de concurrentie hard aangepakt. Momenteel, zo stellen de beide Amerikaanse maatschappijen in een soort noodkreet vast, wordt maar een derde deel van de passagiers naar en van Amerika door de Amerikaanse vliegtuigen vervoerd. Twee derden worden ons ontstolen, zo roepen zij pathetisch uit, door vreemde maat schappijen. Hieraan moet een einde komen. En, de USA kunnen dit einde forceren. De maatschappijen ginds hebben geld ter beschikking, kunnen de beste en de meeste vliegtuigen kopen en de rijkste service aanbieden. Maken de Ameri kanen er ernst mee - en dat kunnen ze en moeten ze doen - dan zullen ze het vervoer naar en van Amerika te- rugveroveren kunnen. Het is ook lo gisch. Het rijke en grote Amerika be hoort niet op de zevende plaats in de ranglijst. Men moet hier in Europa mee rekenen en zich erop voorbereiden, blijven wat de overplaatsing betreft. Een lijstje met de woonplaats van de scholieren zal worden gemaakt en aan de raadsleden verstrekt. De gemeenteraad van Ede, woensdag in vergadering bijeen, besprak het ver zoek van de ouderraad voor openbaar onderwijs, om de openbare school te De Klomp over te plaatsen naar Edervecn, daar de meeste leerlingen daar wonen. De school te De Klomp heeft niet het wettige minimum aantal leerlingen en de ouderraad meent dat vestiging in Edervecn meer leerlingen zal brengen, daar het oversteken van Rijksweg 24 voor de ouders van de kinderen thans te bezwaar lijk is. De raad vorderde echter evenals in 1959 gebeurde de instandhouding van de huidige Valleischool te De Klomp, krachtens art. 19 L.O.-wet. De raads leden van de verschillende fracties voerden over dit onderwerp het woord. Mej. Blaak (PvdA) vond het jammer dat de school niet naar Ederveen over gebracht kon worden, omdat uit die plaats de meeste leerlingen komen. De heer Hey (CHU) dacht dat het grootste struikelblok voor de ouders wel het oversteken van de drukke rijks weg was. Misschien kunnen enkele leer lingen naar een Veenendaalse school worden afgestoten, waarna als er vol doende leerlingen zijn in Ederveen een nieuwe openbare school kan gebouwd worden. De heer De Nooy (AR) informeerde hoeveel de kosten per leerling thans te De Klomp bedragen. De heer Hardeman (CHU) wilde graag een lijstje, opdat ieder raadslid weet hoeveel kinderen er in Ederveen of in De Klomp wonen. De heer Merlijn (KVP) vroeg of het zeker is dat een te houwen school in Ederveen beter bevolkt zou raken. Op de huidige plaats aan De Klomp is ze tot ondergang gedoemd. De heer Hoolboom (WD) verzocht het college te blijven onderzoeken of er te zijner tijd in Ederveen weer open baar onderwijs kan komen. Wethouder Weigraven (AR) ant woordde dat de aangelegenheid terdege onderzoent is. De scnooi aan De Klomp is pas vijitig jaar oud en dus nog lang niet versieten. Het is ongewenst groie Kosten voor overplaatsing van oeze scnooi naar Ederveen te maken, daar net zeer te betwijfelen valt oi er in ederveen meer leerlingen zich zullen meiden. Er is daar vroeger een open- oare school geweest, doen die werd in iy38 gesloten. De kosten per leerling oedragen ongeveer zuu,tegen ou, ol 7ü,m meer normale gevallen. In net oversteken van de rijksweg zag de wethouder geen bezwaar van be tekenis. Bij zijn weten is er nog nooit een ernstig ongeluk gebeurd en ook in Ede waar tientallen scholieren de rijks weg oversteken evenmin. De wethouder zegde toe attent te dat dit gemakkelijk en snel zal ver anderen. Een tweede opmerking bij de boven staande cijfers is, dat Nederland met de 3de plaats in de wereldranglijst en een luchtnetlengte, die tweemaal zo groot is als momenteel de Amerikaan se, boven zijn stand leeft. Dank zij Al- bert Plesman en zijn tijd werd de K.L.M. zeer groot, maar - of ze deze hoge plaats zal kunnen handhaven, moet wel zeer de vraag zijn; sinds Nederl. Oost-Indië verdween zijn we geen wereldrijk meer. Komt er nog weer een nieuwe lijn op Djacarta, dan is deze zeker niet zo rijk en sterk als de oude lijn en mogelijk zelfs helemaal niet voordelig. In dagen van dalende inkomsten bij de luchtvaart, staan we in de concurrentie vrij zwak. Tenslotte: ook elders in Europa weet men dit alles en zoekt in concentratie aan de komende bui weerstand te bie den. Frankrijk, België, Italië en West- Duitsland kwamen tot de Air Union. De K.L.M. zou aanvankelijk ook mee doen en kreeg 21 °/o aangeboden van het vervoer, maar trok zich toen terug. Momenteel wordt overwogen toch toe te treden, zij het tegen minder dan 21 °/o, die men niet meer kan bedingen waarschijnlijk. Concentratie is geboden; anders dreigt ondergang. Zo zal men op de duur drie machtige wereldluchtver voermaatschappijen krijgen, de Rus sische Aeroflot, de Westeuropese Air Union en de Amerikaanse Pan Ame rican World Airlines. Waar de Engel sen zullen blijven, is zowel voor hen zelf als voor de anderen nog een open vraag. De 4de macht naast de drie ge noemden? SCHERPENZEEL Woensdag: Jnarverg. onderlinge varkens- fok verzekering, Sociëteit, 7.30 uur. Vrjjdag: Jaarlijkse uitvoering door de textielbond „Eendracht" en de ANMB. Opvoering van het to neelspel „Nacht zonder dage raad" door de ATV Kunst na Arbeid uit Nijkerk, met mede werking van het muziekgezel schap The Yellow Stars, So ciëteit. 7.30 uur. Op 22-jarige leeftijd kreeg Co ten Broek, thans wonende aan de Stationsweg 351 te Scherpenzeel, zijn eerste bus te besturen toen in het jaar 1923 de ge broeders Van Tol met een 20 pk, wankel, vierkant Fordje, de eerste geregelde busdienst openden tussen Scherpenzeel en Amersfoort. De wielen van dit Fordje waren hard en massief en de weg hobbelig. Tienmaal daags werd op en neer gereden. Augustus 1924 verkochten de gebroeders Van Tol hun bedrijf en nam Co zelf de teugels in handen. Hij kocht zelf een bus en voor die heeft Co de groene bus voor zijn huis tijd een moderne. Voor Co, als eige- voorbij zien rijden en moest hij noodge- naar-chauffeur, een hele stap, maar dwongen werkeloos toezien wegens P. uit Lunteren had op het kruispunt Verlengde Maanderweg-Mauritslaan te Ede met zijn bromfiets geen voorrang verleend aan een personenauto. Daardoor was een aanrijding ontstaan. Bovendien had P. een kameraad op de bagagedrager mee laten rijden, die zijn voeten niet aan weerskanten kon laten steunen. Vrijdag verscheen hij daarvoor voor het Wage- nings kantongerecht. 't Is daar een onoverzichtelijke hoek en ik kon niet meer op tijd stoppen, pro beerde verdachte zich te verweren. Bo vendien was de auto de kruising al bijna gepasseerd. U moet nu eenmaal voorrang verle nen. Die auto mocht zich op het krui- singsvlak bevinden, maar u niet, verdui delijkte mr. v. d. Brand. De officier, mr. Ellens, vergeleek de verkeerssituatie met het schaakspel. Wanneer het ene stuk ln een bepaald vlak staat, kan het andere er zich niet bevinden, zei hij. Zelfs al kwam de auto met grote snelheid over het kruispunt, dan had u nog de plicht om hem vrije doorgang te verlenen. De eis luidde 50,op tien dagen voor het niet verlenen van voorrang en 5, of één dag voor het meevoeren van een tweede persoon, zonder dat daarvoor voet steunen waren aangebracht. Rechter v. d. Brand vonniste conform. Van D„ radiotechnicus te Veenendaal, moest zich vrijdag voor het Wagenings kantongerecht verantwoorden omdat hij op de Veenendaalseweg te De Klomp met zijn auto te hard gereden had. Ik werk 's avonds op provisiebasis en moest nog naar Eist en Woudenberg, ver telde verdachte. Het was al half tien en ik heb de vijftig kilometer even vergeten. U reed maar liefst tachtig kilome ter, zeide mr. v. d. Brand. Waarom hebt u het schikkingsbedrag niet betaald? Dat heb ik eigenlijk ook vergeten, bekende verdachte. De officier wilde het bij het transactie- bedrag van ƒ70,laten. Verdachte vond dat wel wat veel voor een eerste overtreding. Rechter v. d. Brand was echter van mening, dat tegen het overschrijden van de maximum-snelheid streng opgetreden dient te worden en hij vonniste met 100,— op 10 dagen. Van D., rijksambtenaar te Wageningen, moest voor het Wageningse kantongerecht verschijnen omdat hij in de bebouwde kom van Bennekom met zijn bromfiets de maximum-snelheid van 30 kilometer per uur overschreden zou hebben. Ik bevond mij niet in de bebouwde kom. Het was namelijk bij kasteel Hoeke- lum en ik reed daar 40 kilometer, wat buiten de bebouwde kom correct is, ver dedigde verdachte zich. Daar het proces-verbaal inderdaad ver meldde, dat de overtreding op dit ge- (zie verder pag. 2) het ging. Het ging zo goed dat na an derhalf jaar zijn broer hem kwam hel pen. Zo ontstond het „Autobusbedrijf gebr. Ten Broek", dat tot de oorlog in 1940 in stand bleef. Vier moderne bussen verspeelden zij gedurende de tweede wereldoorlog. Na deze ramp was het hun niet mogelijk dit bedrijf weer op te bouwen en werd dit,.zoals zovele andere kleine bedrij ven, gevoegd bij een grotere Streek Vervoersmij., in dit geval de NBM. Zo zagen de reizigers Co dan op de NBM-bus rijden. In de loop der jaren is de naam „Co" een erenaam gewor den een naam van vertrouwen en vriendschap, tussen reizigers en col lega's. Ook van de directiezijde is ge bleken dat zij hem waarderen. In 1949 werd hij benoemd tot hoofdchauffeur, in 1959 tot controleur en in 1961 tot hoofdcontroleur. Ondanks die rang neemt hij toch maar liever zijn plaats in achter het stuur. Een ander bewijs is het feit, dat hij in 1961 door het Verbond voor Vei lig Verkeer van de afdeling Scherpen zeel, is uitgeroepen tot „chauffeur van het jaar" en daarbij het ere-lidmaat- schap kreeg aangeboden. Maart 1962 werd hij in restaurant De Oude Tram te Amersfoort door de directie van de NBM gehuldigd voor het twaalf jaar schadevrij rijden. Als onderscheiding hiervoor ontving hij uit handen van de directeur E. D. Klinkert, de gouden lauwertak. De verdiensten van de heer Ten Broek, die veertig jaar lang plichtge trouw tussen de wielen zit, waren aan leiding geweest om hem de ere-me- daille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, toe te kennen. In bijzijn van de NBM-directie werd door burgemeester Hoytema van Konijnen burg, namens de minister van Verkeer en Waterstaat, mededeling gedaan, dat het Hare Majesteit had behaagd, hem die onderscheiding te verlenen. Bij deze huldiging waren eveneens tegenwoordig de wethouders en ge meentesecretaris. Opnieuw bleek weer duidelijk, hoezeer een dergelijke er kenning voor een toegewijde langduri ge arbeid de betrokkene tot voldoening en verheugenis stemt. De laatste weken ziekte. -B- Over de bevroren Elbe hebben vijf Oostduitse grenssoldaten het vrije Westen bereikt. ■8- In Moskou woont een zesjarige jon gen die reeds werken van Tsjai- kowski speelt. ■8 In Israël wordt de zwarte wolf be schermd om uitsterven te voorko men. ■8- Een 30-jarige Zweed heeft een val van 45 meter gemaakt en heeft al leen maar een gebroken been. -8- Door de drie Nederlandse krijgs machtonderdelen is in negen maan den tijds voor 1370 miljoen gulden aan orders geplaatst. In Lucky (V.S.) heeft een man een echtscheidingseis ingediend omdat zijn vrouw altijd de eieren te zacht kookt. 8- in vier dagen tijds heeft de Perzi sche politie bijna 500 opium-smok kelaars gearresteerd. ■8* Als ruim 5000 politiemannen in Fin land geen salarisverhoging krijgen, zullen zij en bloc hun ontslag in dienen. 8- Een 70-jarige circus krokodil is on der hypnose geopereerd voor een steenpuist aan zijn rechterpoot. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1