•ft?. Bouman u. Dilh's SLAGERIJEN Sneeuw brengt weer veel overlast KOOPJES HALEN bij: Ruwe Puf oE DE VALLEI „De Gelderse Vallei" KANTOOR BEDIENDE bchüj^t Officiële bekendmaking Kleefsman's Boekhuis Rhenen kreeg zestig jaar geleden eerste telefoonaansluiting AMERONGEN RENSWOÜDE Uit het politierapport RHENEN ELST voor de Jeugd [s SCHERPENZEEL U kunt het toch niet afschreeuwen CARBONADE 1,68 per 500 gram! Lunchpakket ZOUT DE LEZER BEZORGERS Dank van de hongerende vogels Eigen centrale Op smalle basis Geslaagd ijsfestijn op Zuylesteyn Inenting van katten en honden Uitbreiding MARKTBERICHTEN Voor de kantonrechter B.B.'er weigerde dienstplicht DRUKKER IJ VEENENDAAL VRAAGT Grote reklame van Carbonade, Rund- en Varkensvlees. DONDERDAG GEHAKTDAG 1 heel kg gehakt voor 1,88 0,98 0,78 0,65 0,65 0,38 0,35 0,45 Zie onze gekoelde etalages De sneeuwval van de afgelopen nacht in onze omgeving heeft vooral het verkeer wederom veel overlast bezorgd. In de loop van de nacht zijn de sneeuwploegen uit gerukt om de wegen zo begaan baar mogelijk te maken en van morgen om acht uur was men daarin al vrij behoorlijk geslaagd. Omdat de temperatuur vanmorgen on der nul bleef had de gestrooide pekel weinig uitwerking op de sneeuw. Op de secundaire wegen was vrijwel geen verkeer mogelijk zodat vele werk nemers het besluit namen te gaan lopen en de verschillende bedrijven dientenge volge veel laatkomers moesten noteren. Over zout gesproken: enkele grote le vensmiddelengrossiers verklaarden dat de zoutvoorraad (keukenzout!) bijzonder moeilijk aan te vullen is. Het verbruik is minstens vervijfvoudigd en men heeft al een hele week zonder gezeten. De winkeliers krijgen maximaal 5 kg. en Met de huidige weersomstandig heden kan het voorkomen dat de krant op een later tijdstip wordt bezorgd als gewoonlijk. Wij vragen onze lezers begrip voor deze situatie waarin het voor de bezorgers bijzonder moeilijk werken is. Uitgevers. HET VERLOREN PARADIJS Over dit onderwerp hoopt ds. K. Sierink a.s. zondag te spreken voor het Jeugdappèl in de Petrakerk. De so praan Coby Diepeveen en de organist Bob van Stempvoort verlenen hun me dewerking. Geachte Redactie, Naar aanleiding van Uw artikel in de Vallei van 4 januari j.l., betreffende de Waterleiding, waar U o.m. schrijft „Inder haast opgebelde technici kwamen pas 's middags om dit euvel te verhelpen", delen wij U mede, dat onze Technische Dienst de klacht eerst 's middags om 16.50 uur telefonisch ontving van de Patrimo nium Bouwvereniging. Onze Technische Dienst adviseert dan ook de aangesloten verbruikers bü een defecte meter of hoofdkraan direct tel. nr. 3546 te bellen. Hoogachtend, N.V. Veenendaalsche Waterlei ding Maatschappij. Meneer de Redacteur, Naar aanleiding van het ingezonden berichtje omtrent de oprichting van een Jazz-club in Veenendaal moet mij het volgende even van het hart. Het idee juich ik van harte toe maar de manier waarop men dit in het openbaar tracht te brengen vindt ik gewoonweg kinder achtig. Dat deze heren niet van teenager- muziek houden is hun goed recht, maar waarom zo vraag ik mij af moet men nu direct gaan schelden over gillende gitaren en in het stof kruipende jongelui. Dit vind ik beledigend. Ik ga dagelijks om met jongelui die Teenagermuziek ma ken en de indruk die deze jongens op mij maken is nu niet direkt in overeenstem ming te brengen met de opmerkingen die de leden van de Jazz-club gebruiken. Integendeel, ze blijken meestal intelli gente jongelui te zijn die met beide benen stevig op de grond staan. En wat betreft Anneke Grönloh, die word soms begeleid door een van de beste Jazz-Bands van Europa, de Dutch Swing College Band. En om U nu te overtuigen dat Teenager muziek beschaafd en interessant kan zijn zou ik U willen aanraden een bezoek te brengen aan onze Teenagershow op 9 fe bruari in Eltheto. Misschien dat U dan ook een heel klein beetje begrip zult krijgen voor wat u noemt gillende gitaren. U dankend voor de plaatsruimte teken ik Bart Veenendaal Organisator - Conference The Rainbow Rockets Muziekshow Schrijverspark 382, Veenendaal moeten dit op hun beurt weer onder de klanten verdelen. Men wordt dan ook dringend aange raden zo zuinig mogelijk met zout om te springen. Bakkers, slagers, melkhandelaren, kran tebezorgers, PTT-ers enz. hebben het met dit weer ook bijzonder moeilijk. Veelal kunnen zij met hun voertuig niet eens bij de huizen komen. Verzocht wordt dan ook zoveel mogelijk medewer king te verlenen, o.a. bij flats door het op de begane grond aan te nemen. Gemeente Rhenen DRANKWET Burgemeester en wethouders bren gen ter openbare kennis, dat op 14 ja nuari 1963 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van de rechtspersoon lijkheid bezittende vereniging „Eigen Gebouw" te Rhenen om een verlof B voor de verkoop van uitsluitend al coholvrije drank in alle lokaliteiten van het verenigingsgebouw, plaatselijk ge merkt Eikenlaan 46 te Rhenen. Binnen twee weken na dagtekening dezer bekendmaking kan ieder tegen het verlenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij ons college inbrengen. Rhenen, 14 januari 1963 Burgemeester en wethouders van Rhenen, De burgemeester, L. Bosch v. Rosenthal; De secretaris, Th. v. d. Willik. ONZE OPRUIMING BEGINT A.S. DONDERDAGMORGEN 17 JANUARI OM 9 UUR EN ALLEEN IN ZANDSTRAAT 3. Roodborstje tikt tegen het raam, tik, tik, tik. Dit mooie liedje dat ik als kind heb geleerd en veel heb gezongen, doet mij in deze dagen heel sterk begrijpen wat de auteur hiermede heeft bedoeld. Dat roodborstje had het erg koud en dat lieve meisje strooide broodkruimels, wat was dat roodborstje dankbaar en blij. Gelukkig zijn er nu ook heel veel lieve meisjes en jongens die alles wat maar eetbaar is strooien voor de vo geltjes, die het nu zo koud hebben. Als zij nu een vol maagje hebben, krijgen zij het een beetje warmer. Van de zomer komen zij jullie be danken, dan lig je soms nog in je bed, maar dan fluiten zij je met het mooiste lied wakker, fijn dat zij zo dankbaar zijn. Maar er zijn nu ook veel grote vo gels, meeuwen, kraaien, eenden, zeer veel meerkoeten, ja zelfs koppels wilde zwanen strijken neer bij de steigers in de Rijn. De dierenvrienden weten dit geluk kig en komen dagelijks met manden vol brood aandragen. Al de vogels zijn gelukkig zo slim dat zij niet verder trekken, ze zijn de bevolking van Rhe nen dankbaar voor al dat brood, maar vooral hun vrienden die iedere dag hun vrije tijd besteden om het brood uit te strooien. Een dierendag is mooi, maar laat het bij ons in Rhenen iedere dag dieren dag zijn. Met dank, namens alle vogels voor de hulp, welke in deze strenge winter wordt gegeven. Loes van Essen, Rhenen Deze maand, om precies te zijn 15 januari, is het zestig jaar geleden dat Rhenen de eerste telefoonaansluiting kreeg. Deze werd tot stand gebracht door de N.V. Rhenense Telefoon Maatschappij. Er waren al spoedig vijftien abonnees, die zorgden voor een rendabele exploitatie. Hun aantal bleef echter gering, hoewel na twintig jaar al vijftig aansluitingen teboek stonden en op dat moment nam het Rijk de hele zaak over. De N.V. Telefoon Maatschappij Rhenen-Veenendaal, want dat was eigenlijk de juiste naam, werd opgericht in 1901. De onderneming heeft echter nooit aan deze naam beantwoord, want hoewel in de aanvang moeite is gedaan om ook Veenen daal in de exploitatie te betrekken, is de maatschappij daarin nooit geslaagd. De onderlinge relatie tussen Rhenen en Veenendaal bleek van geen betekenis te zijn. Ook te Amerongen is getracht hetzelfde te bereiken, de geringe belang stelling daar te plaatse was ook oorzaak dat er niets van kwam. Het net heeft zich dan ook bepaald tot Rhenen-stad met de omgeving van het vroegere sta tionsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen en de buitenlijnen naar Heimer- stein, Remmerstein, de Grebbe, de Stokweg en Achterberg. Het valt zeer te betwijfelen of deze beperking een nadeel voor de maat schappij is geweest, want de buiten lijnen vorderden enorme onderhouds kosten, dikwijls meer dan zij aan abon nementen opbrachten. De maatschappij in Rhenen had twee woonhuizen. Dit was voor de exploita tie zeer nuttig, want in één van de woningen was de centrale onderge bracht. Die werd bediend door een darne in het perceel Molenstraat 33. Zij „verdiende" 5,per abonnee per jaar. Er zijn er nooit meer dan vijftig geweest, dat was wel het hoogtepunt vóór de overdracht van het bedrijfje aan het Rijk. Over een bepaald ver slagjaar kwamen er soms één of twee abonnees bij, die dan soms weer weg vielen tegen evenveel bedankjes. Neen, een bloeiend bedrijf was het niet, maar toch wel rendabel, al was de winst soms maar 12,50 per jaar. Het bedrijf was niet sterk. Éénmaal heeft het op de rand van een faillisse ment gestaan. Dat was toen één van de abonnees zijn abonnementsgeld niet had betaald en de directie het toestel bij hem had weggehaald wegens wan betaling. Niet minder dan vijf andere abonnees verklaarden zich solidair met de wanbetaler en verzochten ook bij hen het toestel weg te halen. Ijlings werd er vergaderd en toen viel het wonderlyke besluit de wan betaler tóch maar weer aan te sluiten om niet óók nog eens de vijf andere abonnees te moeten missen, waardoor er geld bij zou moeten. Of de wanbetaler later zijn telefoon schuld heeft aangezuiverd vermeldt de historie niet, doch aangenomen mag Ondanks de felle kou, was er een goe de belangstelling het afgelopen weekend op de üsbaan bij de ruine Zuylesteyn. Ook de aanmeldingen voor de deelname aan de wedstrijden was bevredigend. Namens het gemeentebestuur woonde wethouder G. J. v. Barneveld de wedstrijd bij. Ook heeft de ijsvereniging nu het honderdste lid in geschreven, die bij de prijsuitreiking een sigarettenkoker werd aangeboden door het bestuur. De baan was in prima conditie, al dreigde er even een flinke sneeuwbui. Gelukkig viel het alles nogal mee en konden ook zondagmiddag de wed strijden ongestoord doorgang vinden. Zaterdagmorgen vonden de wedstrij den plaats voor de meisjes en jongens van 8 tot 14 jaar, terwijl de middag uren waren gereserveerd voor de jon gens van 12 tot en met 15 jaar. Zondagmiddag werden er hardrij- wedstrijden en hindernis wedstrijden gehouden voor dames en heren boven de 15 jaar. Vrolijke muziek van de aan wezige geluidsinstallatie verhoogde nog de gezellige sfeer die er was. Tenslotte kwamen de volgende uitslagen uit de bus: Zaterdagwedstrijden (spelen); meisjes van 8 tot en met 14 jaar: le pr. G. d. Kroon; 2e pr. G. Keiman; 3e pr. J. Keiman. Jongens van 8-14 jaar: le pr. D. Bus; 2e pr. R. Tol; 3e pr. T. v. d. Grift. Hardrijden jongens van 12-13 jaar: le pr- B. v. Viegen; 2e pr. B. v. d. Berg; 3e pr. H. v. d. Pol. Hardrijden jongens 14-15 jaar: le pr. H. Klomp; 2e pr. G. v. d. Berg;'3e pr. G. Brink man. Zondagwedstrijden (hinderniswed strijden): le pr. J. de Kroon; 2e pr. P. Blitterswijk; 3e pr. H. de Haas; 4e pr. W. v. Engelenburg. Hardrijden: le pr. P. Wolters uit Rhenen; 2e pr. G. Hulsebos uit Eist; 3e pr. B. de Vries uit Doorn; 4e pr. B. Brinkman uit Amerongen. Voor de inwoners van de gemeente Renswoude bestaat er gelegenheid om hun hond (-en) of kat (-en) te laten inenten tegen hondsdolheid op maan dag 21 januari en woensdag 23 januari a.s. des avond van 7 tot 10 uur in ge bouw „Rehoboth". Opgeroepen zijn diegenen, die ter 60 jaar telefoon in de Grebbestad. Het moderne beeld van de telefoniste aan het schakel bord. Zaterdagavond werd een geparkeerd staande auto op de Kerke wijk ge raakt door een passerende bestel auto. Een onderzoek naar de dader, die doorreed, wordt ingesteld. De politie verleende zaterdagavond assistentie bij een vechtpartij in een café op de Pr. Bernhardlaan. Een zekere v. d. B. (23) uit Veenendaal had de aanwezige G. een klap ge geven. Van de B. is meegenomen naar het bureau en na verhoor heengezonden. De volgende avond veroorzaakte dezelfde v. d. B. we derom moeilijkheden toen hij wei gerde het café te verlaten. Toen de politie arriveerde bleek hij van ge dachten veranderd. Zaterdagnacht is de 23-jarige C. v. d. W. aangehouden omdat hij onder invloed op zijn fiets zat. Hij werd ter ontnuchtering ingesloten. Een achteruit rijdende vrachtauto, bestuurd door van R. uit Ede, raak te maandagmiddag in de Tuinstraat een personenauto van v. d. B. uit Veenendaal. Er ontstond lichte ma teriële schade. Bewoners van de Boslaan maakte de politie er op attent dat bij mevr. R., Boslaan 73, die afwezig was, vermoedelijk de waterleiding was gesprongen. Door gemeentewerken werd de deur geopend en toen bleek dat de watermeter gesprongen was. Mevr. R. die bij haar dochter in Bilthoven logeerde, werd van een en ander in kennis gesteld. Dinsdag verleende de politie assis tentie bij een huiselijke onenigheid bij de fam. K. aan de Westersingel. De kostganger D. werd door de heer K. met een mes bedreigd. Voor alle zekerheid heeft de politie het mes in bewaring genomen. worden dat dit wel het geval is geweest. Het verhaal wil zelfs dat de vijf an deren botje bij botje hebben gelegd om hem zijn schuld te kunnen laten be talen. In de loop van de eerste twintig jaren van het bedrijf kon langzaam maar zeker worden uitgebreid. Men begon met een mogelijkheid van twintig aan sluitingen. Herhaaldelijk werd het zo genaamde nummerbord in de centrale uitgebreid en tenslotte was er een mo gelijkheid voor vijftig aansluitingen die tenslotte ook allemaal bezet waren. In die tijd kwam er per jaar 800, aan abonnementsgeld binnen. De ex ploitatiekosten waren 300,Inder daad dus een winstgevend bedrijf. Er liepen ook nog wel ongunstiger jaren tussendoor. De oorzaak daarvan lag meestal in het feit dat er enkele abon nees bedankten en dat bijvoorbeeld tengevolge van een zware storm grote bedragen moesten worden besteed aan het herstel van de bovengrondse ver bindingen. lm HUIDen HANDEN I VEENENDAAL Eiermarkt: Aanvoer 115.000 stuks. Prijs van 13,75 tot 15,per 100 stuks. Handel vlug. Biggenmarkt: Aanvoer 30 stuks. Prij zen van 38,— tot 50,— per stuk. Handel traag. STREEKMUSEUM RHENEN OP AVRO-TELEVISIE De tentoonstelling „Twintig eeuwen Zuid-Veluwezoom", die momenteel te zien is in het Rhenense Streekmuseum, trok belangstelling van de AVRO-tele- visie. Er zal zaterdag 19 januari op het scherm een uitzending aan wor den gewijd en wel in het AVRO-week- end journaal. rhenens brandweer rukte viermaal uit De vrijwillige brandweer van Rhenen moest gedurende de afgelopen dagen tot viermaal toe uitrukken en wel voor drie schoorsteenbranden, respectievelijk in de percelen Cuneralaan 60, Bruine Engseweg 34 en Cuneralaan 75. De schade was gering. In het perceel Wil- helminastraat 29 was brand ontstaan in een stofdoekenmand. Hier was de schade nihil. massale inenting honden en katten Ook in Eist zijn nu de honden en katten ingeënt tegen hondsdolheid. Vrijdagavond heeft dierenarts Verkerk met de hulp van leden van de plaatse lijke E.H.B.O. en hondenclub in de jeugdherberg „De Eikelkamp" zo'n kleine 250 dieren behandeld. gemeente-secretarie schriftelijke aan gifte gedaan hebben van het aantal te enten honden en katten. De inwoners, die geen aangifte ge daan hebben maar toch van deze ge legenheid gebruik willen maken om hun hond of kat te laten enten, worden verzocht zich daartoe aan te melden in gebouw „Rehoboth" op woensdag avond 23 januari a.s. om 9.15 uur. De kosten van de enting bedragen: per hond 2,en per kat 1, UITVOERING VAN T.I.P. De toneelgroep T.I.P. zal zaterdag 16 februari a.s. haar jaarlijkse toneeluit voering geven in gebouw Rehoboth. Op gevoerd zal worden het bekende stuk „Gaslicht". Heb het hart eens Als onderdeel van de landelijke actie „Heb het hart eens" hebben de Ger. Jeugdverenigingen van Renswoude di verse activiteiten gepland. Zo is er een baby-sit centrale ingesteld, waarvan men hoopt dat er een gretig gebruik gemaakt zal worden. Ook zijn balpen nen voor dit doel verkocht. JAARFEEST JEUGDVERENIGINGEN De Herv. Jongens- en Meisjesvereni ging „Immanuel" zal gezamenlijk het jaarfeest houden. Dit zal plaats hebben op zaterdag 26 januari a.s. in gebouw Rehoboth. (vervolg van pag. 1) deelte van de Edeseweg zou hebben plaatsgevonden, trok de officier de op roeping in. Van L. uit Barneveld werd vrijdag voor het Wagenings kantongerecht bij ver stek veroordeeld tot een geldboete van 30,— of 6 dagen. Van L. had in Lun- teren een bus ingehaald, die zich op de linkerweghelft bevond, daar aan de rech terkant even tevoren een verkeersongeval had plaats gevonden. Een gevaarlijke ma noeuvre dus en het was meer geluk dan wijsheid, dat een tweede aanrijding voor komen werd. De verbalisant, adjudant N. uit Lun- teren, vertelde, dat hij op enige afstand de wagen van verdachte met grote snelheid zag naderen, terwijl hij bezig was een bus naar het linkerweggedeelte te dirige ren. Hij reed zeker tachtig tot vijfentach tig kilometer en wilde nog om de bus heen. Er waren langs de weg lage knip perlichten aangebracht, die hem hadden kunnen waarschuwen, merkte N. op. Verdachte heeft verklaard, dat hij die lichten niet heeft gezien, zei de rechter. Dat is zeker mogelijk, gaf de verba lisant toe. De bus kan hem het uitzicht erop benomen hebben. Officier en rechter wilden het daarom laten bij het schikkingsbedrag van 30,— of 6 dagen. Verschijnt als bijlage van het streekblad „De Vallei" onder redactie v. tante Jos Correspondentie te richten aan tante Jos, per adres Parallelweg 10 Veenendaal ONZE JARIGEN Alle jarige neven en nichten van harte gefeliciteerd door Tante Jos. Hier zijn de jarigen dan: 17 jan. Trix van Eden 17 Fientje v. Capelle 17 Keesje Diepeveen 18 Wim de Bruin 18 Gerda Henken 18 Clazina Hardeman 19 Corrie van Delft (Rhenen) 21 Henk Roodbeen 21 Dick Kruidhof 22 Teusje Beyer 22 Joop van de Haar 23 Geurtje Lodder 23 Bep van Barneveld ZILVERPAPIER Nu meisjes en. jongens jullie hebben weer goed je best gedaan wat het zil verpapier en de capsules betreft. Ik heb een grote doos vol gehad van de kleuterschool „De Blokkendoos". Alle jongens en meisjes heel hartelijk be dankt. En hopelijk krijgen we nog eens wat van jullie. Maar Wouter Rozeboom en Hans Re bel lieten zich ook niet onbetuigd, ook zij brachten een heleboel zilverpapier. Jongens en meisjes allemaal hartelijk bedankt. Tot de volgende keer. Tante Jos Beste Ina, Ina, hartelijk bedankt voor je brief. Ik vind het heel leuk dat je me ge schreven hebt en nu schrijf ik ook een stukje naar je terug. Jij ook nog een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Wat jammer zeg dat je de hele vakantie ziek geweest bent, nu heb je natuur lijk niet kunnen schaatsen. Maar nu ben je gelukkig weer beter en er komt nog steeds vorst dus je krijgt nu nog wel een keer de kans om te gaan schaatsen. Ina, je hoeft er he lemaal niet over in te zitten hoor dat je geen zilverpapier hebt. Ik krijg van jou ook wel eens iets. Dag Ina, heel hartelijk bedankt voor je brief en de groeten van Tante Jos Figuur a. - Vliegende schotels Gewoonlijk zijn er wel wat kartonnen bordjes in huis, die je voor "dit spelletje kunt gebruiken. Schrijf op vijf bordjes de cijfers 1 tot en met 5 en stel even vast waar de spelers moeten staan om vandaar uit de bordjes weg te werpen. Het spel houdt namelijk in, dat je het bordje zo moet gooien, dat het terecht komt op een van deze vijf, die op de vloer liggen, en dat is heel wat moeilijker dan je wel zult denken. Het is zelfs zo moeilijk, dat je al een punt of een aantal punten krijgt, als maar de helft van het bordje er een op de vloer bedekt. Als je geen kartonnen bordjes hebt, kun je ook gewoon kartonnen rondjes nemen. De bordjes op de vloer moet je met plak band vastmaken. De speler, die het eerst de dertig punten haalt heeft het spel ge wonnen. Figuur b. Twee manieren om een wedstrijd met bordjes te houden Twee spelers zouden, bijvoorbeeld, ieder een bordje op hun hoofd kunnen zetten en daarop een appel. Daarmee moet je dan driemaal rond te tafel lopen zonder het bordje of de appel op die tocht kwijt te geraken. Als je een heleboel ruimte hebt, kun je het volgende spelletje spelen: De hard lopers doen hun schoenen uit en iedere „hardloper" krijgt twee bordjes. Om te beginnen moet één bordje op de start lijn op de vloer liggen, terwijl je het andere in de hand houdt. Als het start sein klinkt, zet je je ene voet op het bordje, dat op de vloer ligt, terwijl je gelijktijdig snel het bordje, dat je in je hand houdt voor je op de vloer legt, zo als je in de tekening ziet. Dan stap je met je andere voet op dat tweede bord je, pak het vorige bordje op en leg dat weer voor je op de vloer om nu weer de andere voet op te zetten. En zo ga je maar door tot je het eindpunt bereikt. El ke keer als je met een voet de vloer aan raakt, moet je opnieuw beginnen. Figuur c. Leuke kleine - en eetbare - kabouters Zo'n kabouter wordt gemaakt van twee ronde appels, die door een lucifershoutje (zonder kop) aan elkaar zijn geprikt. De hoed is een rood-papieren kegel, de ogen De 42-jarige lasser M. den H. uit Scherpenzeel was twee keer voor de dienst B.B. opgeroepen en beide keren had hij daar niet aan willen voldoen. Bij verstek stond hij nu terecht voor de Utrechtse politierechter mr. de Korf. In een schriftelijke verklaring had verdachte opgemerkt dat in een andere kring de BB veel soepeler was, maar nu had hij er spijt van niet aan de op roep gehoor te hebben gegeven. „Want ik heb nu wel begrepen dat als ieder een zou doen, wat hij wilde het een chaos op de wereld zou zijn." Een getuige-deskundige, de heer P. D. was er van overtuigd dat de mensen door de noodwacht-plicht zwaar wor den belast, maar het betreft nu een maal een opleiding die niet lichtzinnig mag worden opgevat. De officier van justitie eiste een boete van 100,of 20 dagen. De po litierechter veroordeelde Den H. tot een week voorwaardelijke gevangenis straf met een proeftijd van 3 jaar en een boete van 100 gulden'of 20 dagen. t zijn rozijnen en de neus een kruidnagel De rozijnen worden met eiwit vastgezet, even als het witte schortje De armen zijn da dels of stukjes van vijgen VEILIG AUTORIJDEN IN KLEURIGE AUTO'S Een kleurendeskundige, die achttien maanden lang een studie heeft gemaakt van het verband tussen de kleuren van auto's en de veiligheid, is tot de conclu sie gekomen dat krys de gevaarlijkste kleur is en rood de veiligste. Albert Garrett, die zijn bevindingen de zer dagen in de „Automobile Engineer" heeft gepubliceerd zegt hierin dat de snelle,, lage auto die half grijs gespoten is, een dodelijk gecamoufleerd wapen voor andere automobilisten en voetgan gers is. Dit komt voornamelijk doordat half-grijs dezelfde kleur is als de opper vlakte van de wegen. Zwart bij slecht licht is even gevaarlijk. Brandweerauto's en de Londense bussen worden in het ar tikel aangehaald als de treffendste voor beelden van de „zichtbaarheid" van rood, maar alle kleuren die lichter zijn dan de weg geelf oranje, lichtblauw en groen zijn beter dan zwart en grijs. mnl. of vr. leeftijd plm. 17ó18 jaar. In bezit van diploma Mulo en typen strekt tot aanbeveling. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan: PARALLELWEG 10 - TELEFOON 08385-2022* NA 6 UUR 3924 - VEENENDAAL. Wanneer u de goede hoe danigheden van uw artike len onder de aandacht van het kopend publiek wilt brengen. Daarvoor staat „De Vallei" te uwer beschikking. Dit nieuwsblad wordt, doordat het plaatselijk en regionaal nieuws brengt, niet ge lezen, maar „gespeld" van A tot Z. In die sfeer genieten ook uw adver tenties een bijzondere be langstelling. De resultaten bewijzen dat. Adverteert dus in De Vallei. Het blad met verreweg de grootste oplaag. VEENENDAAL - ZANDSTR. 55 - TEL. 3017 - DEN HAAG LET OP LET OP LET OP MET GRATIS KRUIDEN. Doorregen VARKENSLAPPEN, v. d. buik 500 gr. 1,19 KRABBETJES KLUIVEN enz. zeer voordelig HIPS.....500 gr. f 1,25 Grove ROOKWORST250 gr. 0,98 Fijne ROOKWORST 250 gr. 0,89 4 stuks BIEFST. TARTAAR 1,00 Botermalse BIEFSTUK 250 gr. 1,39 Fijne RIB 1... 500 gr. 1,89 RUNDERLAPPEN (lende) 500 gr. 1,99 Platte RIBLAPPEN 500 gr. 1,68 RUNDERLAPPEN, populair 500 gr. 1,47 Heerlijke BALKENBREI 500 gr. 0,45 OSSESTAART 500 gr. 0,88 SCHENKEL m. b. veel vlees500 gr. 1,25 Goudgeel ROOKSPEK500 gr. 0,69 Mager ROOKSPEK 500 gr. 1,59 100 GRAM HAM 100 GRAM PLOCKWORST 100 GRAM PARIZER 1 100 gr. 100 gr. 100 gr. 100 gr. 100 gr.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 2