BAR VOORDELIG 99 59 Superslagerij GESNEDEN HUTSPOT kilo 59 Kijkgrijp Supermarkt pRoxaf Spaan AROMA 49 29 SOEPBALLETJES 75 m^PHYÜü WIJ RUIMEN OP Fa. J. van den Bosch Kijkgrijp Supermarkt VAN 16 t/m 22 JANUARI 1963 Ct ct afwasmiddel knijpgritol SNOEPJE VAN DE WEEK Margarine fiC| Hal tomatenpuree 1qft Aardbeien op sap 7« Schouderham Januarischote! Tuinbonen ROOMBOTER 69 Doperwten Qr &>cao d„ Chocoladepasta 7» Hero rozehotteljam Salmiak dropjes Droorollen KWATTA pakjes choc, pastilles, Citroenpers -Q Damesregenjas Metalen pansponzen Metalen bedkruiken Schouderkarbonade Pibkarbonade Haaskarbonade Varkenskluiven Marie- en theebiscuit -- Erwtensoeppakket «Q Erwtensoeppakket 1dQ Prima Varkensrollade 9fiQ Poeliersbedrijf C. BERKHOF ct ens™, HET VERLAT E N EILAND 350 42 295 49 179 229 249 79 a zetter b hulpvakarbeider c leerling-zetter naaister een net meisje begrafenis A. W. de Haas SMYRNA KARPETTEN Grote partij 100 pCt. wollen dekens 2-persoons vanaf ƒ33,90 Prima Interieur matrassen 99,75 69,75 ƒ64,75 in de gewicht 250 gram (met vitaminen) 3 pakken 8 blikken IwW halfliterblik (magere) 150 gram (4 soorten vleeswaren) 200 gram EEN SMULPARTIJ, grote pot Bij elke 500 gram KAAS een pak KOELHUIS- fijn, literblik elk 2de blik80 250 gram grote pot v per pot 1 50 gram*r 6 stuks krakelingen, schijfjes en oud- Hollandse chocolaatjes geen 75 maar per stuk W (plastic) geen 450 maar 6 stuks per stuk In onze Het beste malse kwaliteitsvlees 500 gram 500 gram 500 gram een heel kilogram 2 rollen groot reuze 500 gram DAT SMAAKT NU! GROENWOUDT's Bussum, Zeist, Utrecht, Ede, Venlo en Veenendaal Drukkerij „De Gelderse Vallei" Kalkoen, Gans, Soepkip, Braadkip, Haas, Wilde Konijn, Tamme Konijn, Wilde Eend, Ree, enz. enz. JEUGDIGE VROUWELIJKE KRACHT Juliana Ziekenhuis Veenendaal vraagt VoorjaarsVursus voor beginners en gevorderden Voor een Doos K ATTETONGEN van 80 ct. of TABLET CHOCOLADE van 70 ct. of 2 pakjes NAPOLITAINS van samen 80 ct. BIJ VERMICELLI bij aankoop van f 4,- De Gruytermerk-artikelen van 38 ct. NU ELK BLIK 2 PAKKEN van 89 ct. ELKE flacon SAMEN GOEDKOPER Altijd De Gruyter's voor slechts 15 ct. bij f 4,- De Gruytermerk-artikelen. Elke week met 'n leuke verrassing ia|n|-8ETERE d I WAAR 200/325 199,75 200/300 169,75 170/240 119,75 met volle garantie 15 JAAR GARANTIE 120/190 90/190 80/190 Tijdens de opruiming 10 KORTING Vaste vloerbedekking alle soorten 10 KORTING of GRATIS GELEGD. HOOFDSTRAAT 6 VEENENDAAL door P. DE VRIES 'iS 'V 8 WIJ VRAGEN VOOR SPOEDIGE INDIENST TREDING Aanmelden tijdens kantooruren of na afspraak 's avonds. Parallelweg 10 Veenendaal Tel. 08385-2022* Het PROT. CHR. STREEKZIEKENHUIS te Bennekom vraagt voor tijdelijk voor nieuwe uniformjaponnen. Sollicitaties aan de directrice, Telefoon 08379-2941. VERKRIJGBAAR BIJ BOSLAAN 113 - VEENENDAAL - TELEF. 08385-2865 Enigst erkend poeliersbedrijf ter plaatse. FRIBOURG-BEAUREPAIRE-VEENENDAAL VRAAGT VOOR DIRECTE INDIENSTTREDING bij voorkeur met Mulo-diploma en kunnende typen. Haar werkzaamheden zullen bestaan uit Het bijhouden van het archief, het bedienen van de telefoon, eenvoudig typewerk, het te woord staan van bezoekers, licht administratief werk. De kosten voor een eventuele typisten-opleiding en correspondentie-diploma's zullen door ons gedragen worden. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties worden gaarne verwacht aan ons adres ROZENSTRAAT 19 VEENENDAAL. Kantooruren 8.00 t/m 12.15 uur 13.30 t/m 17.30 uur. ':V AANMELDEN BIJ DE DIRECTRICE. DANSINSTITUUT Veenendaal - Sparrenlaan 1 Tel. 08385-3557 Inschrijving: voor VEENENDAAL dagelijks aan ons instituut, in „EIGEN G BOUW" te RHENEN Inschrijving: dagelijks bij H. Spaan, Berkenlaan 1 te Rhenen. INSCHRIJFGELD f 5.- met auto's zijn wij speciaal ingericht 4-8 persoons auto's disponibel N.V. v/h Fa. Wed. Kerkewük 87, Veenendaal Telefoon 2845 VOORDEEL-KALENDER .-"-eï'iPfcï:,&-M •ll'W.feiii Y, PSS HSL n*.Vn4. 49 15 vi - .- V'. (7) Josien stak de schemerlamp aan en nodigde Kees uit nog wat te vertellen over iNTieuw Guinea. Hij zocht in zijn geheugen en vertelde enkele voorval len en gebeurtenissen, die hij had mee gemaakt en de meisjes luisterden met volle aandacht. Later op de avond vroeg Josien op eens: „Wat zijn je plannen eigenlijk, Kees? Daar heb ik in mijn interview helemaal niet over gesproken. Eigen lijk dom." „Och, dom waarschijnlijk zou ik daarop nog geen positief antwoord ge geven hebben. De bedoeling was, dat ik, na een maandje vakantie, bij vader op de Bank aan het werk zou gaan. Maar vanavond is mijn plan door een won derlijk toeval eensklaps veranderd." Josien keek hem vragend aan. „Van avond? Zo ineens?" „Ja. Vanavond, hier in huis." De meisjes keken hem verbaasd aan. „Verklaar je nader", verzocht Josien, „want ik begrijp er niets van." Kees antwoordde niet, maar nam de krant en vouwde die open. Met de vinger op het berichtje, dat hij die avond met zo bijzondere belangstelling had gelezen, gaf hij de journaliste het blad, en deze las: VIJFDUIZEND BEWONERS VAN EILAND BIJ GUADALCANAL „VERDWENEN" Sydney, 30 aug. (Reuter). Drie Au stralische mijningenieurs, die van de Salomons-eilanden zijn teruggekeerd, hebben verklaard, dat vijfduizend be woners van Saint George, een der ei landen van deze archipel, „verdwenen" zijn. Het 150 vierkante kilometer me tende eiland, 130 km ten noordwesten van Guadalcanal, is momenteel onbe woond. De inboorlingen van de omlig gende eilanden weigerden zelfs over dag naar Saint George te gaan omdat daar „geesten" zouden rondwaren. De mijningenieurs hebben verklaard, dat het gouvernement van de Salomon-ar- chipel op de hoogte is van de ver dwijning van de 5000 eilandbewoners, maar dat de bestuurders geen idee hebben, wat er met hen gebeurd is.*) Dit bericht is indertijd letterlijk in de pers gepubliceerd. Josien gaf, nadat ze het bericht ge lezen had, de krant aan Bep en vroeg, min of meer spottend: „Ben je soms van plan om die vijfduizend bewoners van dat eiland te gaan opsporen?" Kees knikte langzaam, maar beslist: „Inderdaad, dat ben ik van plan." Bep, die het bericht nu ook gelezen had, keek hem verbaasd aan en vroeg: „Meen je het?" „Ja, inderdaad," antwoordde hij nog maals. „Ik wil wel eens weten, wat de oorzaak kan zijn van die verdwijning. Geesten bestaan niet en spoken even min. Er moet dus een of andere realis tische oorzaak zijn, waarom die inboor lingen verdwenen zijn. En waarheen? Als het er nu vijf, of vijftig waren, maar vijfduizend!" De meisjes keken hem nog steeds verbaasd aan. „Maar dat zal even een schep geld kosten", meende Bep. „Ja, dat zal wel," veronderstelde Kees, terwijl hij een nieuwe sigaret op stak. „En daar zal mijn vader wat op moeten vinden. Overigens, ik heb zo'n idee, dat hier heel wat meer achter zit, dan wij misschien op het ogenblik wel kunnen beseffen." o-o-o Geruime tijd was het stil. Ieder had blijkbaar zo zijn of haar eigen gedach ten. Langs de nu geheel donker ge worden weg ging een wielrijder en het rode achterlicht van zijn fiets stak op eens scherp af tegen de zwarte achter grond. Lanks de Waldeck Pyrmontlaan reed een auto, die een breed licht schijnsel voor zich uitwierp. En in het bos aan de overkant klonk het geluid van een nachtvogel. In de voorkamer wierp de grote schemerlamp een mat schijnsel over de drie jonge mensen. „Ik ga met je mee!" verklaarde Jo sien opeens op besliste toon. „Daar zit kopie in. En wat voor kopie! Als ik het de baas vertel, weet ik zeker, dat ik hem er warm voor kan maken." Kees schudde zijn hoofd. „Geen spra ke van. Dit is niets voor vrouwen", was zijn mening. „Wie weet, welke ge varen er op dat eiland schuilen, waar wij geen idee van hebben. Vergeet niet, dat het op het ogenblik een onherbex'g- zaam oord is geworden, nu alle in woners daar verdwenen zijn." „Dat doet allemaal niets terzake. Mijn besluit staat vast: Ik ga met je mee." „Maar Josien", riep haar vriendin uit, „wat kost dat niet ontzettend veel geld! Dat haal je er toch nooit uit?" „O", reageerde de ander luchtig, „de baas moet er ook een behoorlijke duit aan mee betalen. En voor de rest wel, ik heb ook nog wel een paar cen ten en er zullen nog wel meer bladen in Nederland zijn, die er interesse voor hebben." „Hoor eens hier, Josien", begon Kees tenslotte op een toon, die geen tegen spraak meer duldde, „daar kan niets van komen. Bep heeft gelijk: De reis alleen kost een schep geld en dan nog de uitrusting, proviand, een boot, ben zine, enzovoort, voor de tocht naar dat eiland. Zet het dus maar gerust uit dat zwarte hoofdje van je. Ik beloof je, dat ik je, voor zover mogelijk per brief van een en ander op de hoogte zal houden en ik garandeer je bij deze reeds het alleenpublikatierecht van mijn belevenissen, als ik bij leven en welzijn terugkeer." „Je kunt praten als Brugman, vaan drig, maar mijn besluit staat vast: ik ga mee." Kees sloeg van verbazing zijn handen ineen. „Wel, wel, dat heeft een wille tje, hoor. Enfin, laten we onze ge zellige avond niet bederven met rede twisten. Het is nog niet zover en voor ik definitief vertrek, kan het nog dagen duren. Ik stel voor dat we de discussie over dit punt sluiten, en dat jullie beiden in mijn wagen stappen en we ergens heen gaan, waar het gezellig is en een mop muziek wordt gespeeld." De meisjes vonden het uitstekend, maar aan de vastberaden trek om de mond van de journaliste zag hij wel, dat het heel wat moeite zou kosten om haar het dolzinnige plan uit het hoofd te praten. Ze reden naar een leuk verlichte ge legenheid buiten Apeldoorn en genoten een uurtje van de goede muziek, die een strijkje daar gaf en tegen sluitings tijd brak men weer op om huiswaarts te gaan. Bij de deur van hun woning nam Kees van de beide meisjes afscheid, maar Josien zei: „Kom maar eens aan wippen, als je zin hebt. Bel vooraf even op, want we zijn natuurlijk niet altijd thuis." „Oké, dat doe ik." De meisjes oogden hem in de deur opening na en toen hij verdwenen was, wilde Bep meteen doorgaan naar haar kamer, doch Josien hield haar terug en vroeg: „Heb jij er enig idee van, hoe je daar, op die Salomons-eilanden kunt komen?" Haar vriendin keerde op de eerste traptrede om en keek Josien stom ver wonderd aan. „Zeg, meen je het heus, dat je met hem mee wilt?" „Ja, natuurlijk, wat dacht je dan? Al zal ik het geld er voor bij elkaar moe ten bedelen. Dat haal ik er later wel weer uit." „Maar kind, zo ver weg! Hoe haal je het in je hoofd? Wees nu toch wij zer!" „Bep, zeur niet. Ik moet nog ergens een atlas hebben. Ik ga eens kijken, waar die eilanden uithangen. Om je de waar die eilanden uithangen. Om je de waarheid te zeggen, ik heb er geen flauw idee van." „In ieder geval in de buurt van Au stralië," meende Bep nuchter te moe ten opmerken. „Dat stond toch in dat berichtje?" „We zullen wel zien. Ga je al sla pen?" „Allicht. Morgen heb ik vroege dienst en het is al bij twaalven. Welterusten." „Slaap ze", antwoordde Josien ver strooid. Maar even later sloot ze be neden alls zorgvuldig af, draaide de lichten uit en verdween eveneens naar haar kamer. Doch inplaats van naar bed te gaan, zocht ze in een grote kast tussen hele stapels boeken naar een atlas en toen ze die gevonden had, knipte ze haar bureaulampje aan en ging de kaart van Australië bestuderen. Het was reeds diep in de nacht, toen ze eindelijk met een zucht de atlas dichtklapte en zich ging uitkleden. Na de kerkgang zondagsmorgens, toen de koffie binnengebracht was, zocht Kees de krant van zaterdag op en ging ermee naar zijn vader. Hij wees het bewuste berichtje aan en na dat Van Bergen het gelezen had, vroeg Kees: „Hebt u relaties in Australië?" Van Bergen knikte, hoewel enigs zins verwonderd. „Ja, vanzelf. Die heb ik over vrijwel de hele wereld. Maar waarom vraag je dat?" „Dat zal ik u straks nader uitleggen. Kunt u daar beschikken over geld? Ik bedoel bijvoorbeeld: Als u naar Austra lië zoudt willen gaan, hetzij voor een zakenreis, hetzij voor plezier, zijn er daar dan de nodige middelen, om dat te financieren?" Van Bergen knikte opnieuw. „Tegen woordig is dat allemaal weer mogelijk. We beschikken in vrijwel elk wereld deel over geld." „Ook voor toeristische doeleinden?" „Ook daarvoor. Maar ik begrijp nog steeds niet, waar je heen wilt." „Naar Australië," was het lakonieke antwoord. (wordt vervolgd)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 4