Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken BROOD NOG STEEDS BROODNODIG Hulp aan dieren moet voortduren Wist u.... Agenda D.S. liield interne Breimodellen-sliow Gemeentebegroting 1963 komt ter tafel Burg. opende groenten- en fruit- voorlichtingsshowen won fruitmand J. F. TAK De Rijn zit dicht EDERVEEN WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Eist huldigde jubilerende zuster Terwey AMERONGEN 37c JAARGANG VRIJDAG 18 JANUARI 1963 Nr. 6 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel DINSDAG A.S. RAADSVERGADERING metalen kruiken of warm waterzakken DRINGEND VERZOEK AAN VEENENDAALSE JEUGD H.K.H. Prinses Margriet viert morgen haar 20e verjaardag. WAARDE 32,50 5 PO - 096130 AKTIE VOOR AANSCHAF VAN AUTO WIJZIGING OPHAALDIENST HUISVUIL Assurantie-, Hypotheek- en Woningbureau BROUWER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 ltfnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeyen Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bjj de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 4,50 Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 15 cent De hulp aan de in nood verkerende dieren dient ook in onze omgeving onverminderd te blijven voortduren. Vooral de situatie waarin de vogels verkeren wordt bij de dag slechter. Langs de Rijn bijvoorbeeld heeft men al talloze ingevroren en dode dieren aangetroffen voor wie de hulp helaas te laat kwam. Verschillende afdelingen van de Dierenbescherming in onze omgeving doen een be roep op de „uitgevroren" bouwvakarbeiders om af en toe eens langs het water te gaan kijken om eventuele ingevroren vogels uit hun lijden te ha len. Voorts wordt de bevolking verzocht de hulp verlening in de vorm van voedsel zoveel mogelijk centraal te doen geschieden. Zodoende krijgt men vaste voederplaatsen die door de vogels niet meer worden verlaten. Een dergelijke voederplaats - één van de grootste in Zuid-Oost-Utrecht - bevindt zich langs de Rijn nabij hotel De Stichtse Oever in Rhenen. Drie weken geleden is de voorzitter van de Dierenbescherming, de heer H. Drost, in nauwe samenwerking met adjudant Zijlstra van de Rijkspolitie, begonnen de vogels te voeren. Het brood en ander voer komt van parti culieren en bakkers. Op deze voederplaats komen thans meer dan 1000 vogels (meerkoeten, zeemeeuwen, eenden en zelfs zwa nen!) regelmatig terug. Daarnaast komen ook veel particu lieren de hongerende vogels helpen, waarbij in het bijzonder de activiteiten van de jeugd opvallen. Zo gaan de Rhenense padvinders er zaterdag weer op uit om voedsel langs de huizen op te halen. Zij die graag willen helpen en geen voer hebben, kunnen ook geld beschik baar stellen waarvoor het benodigde gekocht zal worden. DENK AAN DE KAT Particulieren worden verzocht vooral te letten op de plaats waar het voed sel uitgestrooid moet worden. Juist de hongerige vogels .blijven lang op de voedselplaats en geven dat een groot aantal parochianen vrijwillig heeft meegeholpen de R.K. Salyatorkerk schoon te maken na de brand dot. voora1 de jongeren zich hierbij uitstekend- hebben geweerd? dat het kerkbestuur bijzonder dank baar was met deze hulp? dat zodoende diensten normaal door gang kunnen hebben? dat zaterdagmiddag tussen drie uur en half vier op de AVRO-televisie een uitzending verzorgd wordt over het asiel „De Hazenberg" in Ame rongen? Maandagavond is in de kantine van de Scheepjeswolfabriek een interessan te breimodellen-show gehouden voor diegenen van het bedrijf, die het nauwst betrokken zijn bij de productie van de wol. Deze shows worden in het gehele land gehouden en vallen bijzon der in de smaak. Daarom is het des te verwonderlijker dat deze show nog nooit voor het publiek in onze om geving is gehouden en ook nu een zuiver intern karakter droeg. De ongeveer twintig mannequins (da mes, heren en kinderen) zijn allen werkzaam bij de D.S. of zijn kinderen van personeelsleden. Er werd een keur van wintersport modellen, truien, vesten en veel kin derkleding geshowd. De modellen wer den aangekondigd door mevrouw de Graaff. Na de pauze werden enkele films vertoond. De eerste was getiteld „Het land der heuvelen", een documentaire ovre het leven op een schapenfokkerij in Nieuw Zeeland. De tweede film heette „Glückliche Jugend". Het was een gezellige en goed geslaagde avond. Twee bijzonder mooie breimo- dellen zoals deze te zien waren op de interne breimodellenshow van de Scheepjeswolfabriek. daarmee de kat alle tijd om hen te sel betreft, vogels eten behalve brood naderen. Waar is het heerlijker - ook voor vogels - om de maaltijd te nuttigen dan in een eigeh huisje. Een oude kist, ook graag zonnepitten, hennepzaad, pinda's, noten en, ter aanvulling, klein gesneden spekzwoerd. Denk er aan, dat gekookte aardappe- bevestigd op een paal, k in al goede len en voedsel, dat kap bevriezen, voor diensten bewijzen. En wat het voed- vogels ongeschikt is. ADRESSEN: In SCHERPENZEEL kan brood of ander voer afgegeven worden 's mor gens tussen 8 en 9 uur op het politie bureau. In ELST zijn het de inmid dels al bekende adresst n. In RHENEN is de centrale inleverir.gspost: Nieuwe Veenendaalseweg 61. Adjudant Zijlstra en de heer H. Drost hebben zojuist manden vol voer gebracht near de grootste voederplaats in leze omgeving: de toekomstige jochthaven langs de Rijn in Rhenen. De zwarte stippen in het wa er zijn honder den vogels. Dinsdag 22 januari a.s. zal de raad van Veenendaal de gemeentebegroting 1963 be handelen. Voor zover ons bekend, is het de eerste maal dat de Veenendaalse ge meenteraad in de m!.dda««;aat vergaderen. Men begint 's middags om vier uur en zal na een korte maaltijd 's avonds doorgaan met de behandeling van de begro ting. Eind vorig jaar is tie begroting al aangeboden aan de raadsleden en thans is het verslag van het afdelingsonderzoek met het antwoord van burgemeester en wet houders daarop verschenen. Enkele punten hiervan zijn het waard dat er aandacht aan wordt besteed. KLEEDRUIMTEN SPORTCOMPLEX Zo geven enkele leden b. en w. in over weging provisorische kleedruimten te bouwen op het sportcomplex Panhuis, aangezien is opgemerkt dat de kleedruim ten niet tegelijk met de sportvelden tot stand zullen komen, in verband met de huidige beperkingen inzake bouwwerken. B. en w. zeggen, dat tegen de plannen voor kleedruimten, ontworpen door de Ned. Heide Mij. in de sportraad enkele bedenkingen zijn gerezen en één dezer dagen heeft hierover met deze maat schappij reeds een bespreking plaatsge vonden. Wanneer de voorgestelde bouw van kleedruimten geen doorgang kan vin den zullen b. en w. zich nader over de situatie moeten beraden. Zebra's Naar de mening van enige leden zjjn de voetgangersoversteekplaatsen niet vol doende gemarkeerd en z\j doen dan ook de suggestie dezelfde waarschuwingsbor den als in Amersfoort te plaatsen. Hier staan lichtbakken met een „voet ganger" erop, waarvan het licht uit- en aangaat. Volgens b. en w. is een afdoen de markering van de oversteekplaatsen in Veenendaal, evenals in vele gemeenten, voortdurend in studie geweest. Wettelijk zijn alleen de zgn. zebrapaden vastge legd, maar deze zijn onbevredigend. In Veenendaal zijn enkele proeven genomen, o.a. katte-ogen, rood-wit paaltjes en een „voetganger" op het wegdek. Dit voldoet allemaal niet en er wordt nog steeds naar iets beters gezocht, maar de Cen trale Verkeerscommissie adviseert niet zelfstandig te experimenteren. De beba- kening Amersfoort is ook bestudeerd en hoewel deze goed voldoet hebben b. en w. toch gemeend hiertoe niet te moeten overgaan. De kosten zijn rijkelijk hoog (duizend gulden per oversteekplaats), ter wijl dan nog het risico wordt gelopen dat deze bebakening binnenkort niet aan de wet voldoet. Er zijn nog steeds nieuwe voorschriften in studie en b. en w. achten het beter de ze af te wachten. Super-onrendabele gebieden wat be treft de watervoorziening per leiding zijn: le en 2e Melmseweg, Ruisseveen, het laat ste stukje Munnikenweg en Panhuis, Has pel, Dijkstraat (laatste gedeelte tot de Slaperdijk), Zandheuvelweg, Polderweg, Grebbeweg Rauweveldseweg, Wageningse- laan en nog enkele percelen. Plannen voor de ontsluiting van deze gebieden zullen binnenkort nader met de Veenendaalse Waterleiding Mij. worden uitgewerkt. Dóórvoor moet men echter weten of de eigenaren bereid zijn de eigen bijdrage van plm. vierhonderd gul den te betalen. Begraafplaats Vele raadsleden zijn ontstemd over de slechte staat van onderhoud van de begraafplaats aan de Mxnnikenweg. Ten opzichte van die in andere gemeen ten steekt deze begraafplaats erg ongun stig af. Een moeilijke raatit antwoord van b. en w. De grond is Van zeer slechte kwaliteit en in andere gemeenten, waar b.v. een begraafplaats is een boscomplex is aangelegd is en blijft de „sfeer" anders. Ten tweede is er het personeelstekort, was er een langdurig defect aan de maai- machine en daarnaast nog ziekte van per soneel. B. en w. zijn er van overtuigd, dat met het beschikbare personeel de uiter ste zorg aan de begraafplaats wordt be steed, betgeen echter niet wil zeggen zoals men dit in het algemeen kan stel len dat het niet beter zou kunnen. Urinoirs Vele leden verzoeken de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot oprich ting van urinoirs op diverse punten in Veenendaal. B. en w. echter, achten een uitgaaf hiervoor niet verantwoord. Oprichting en onderhoud vragen veel voorzieningen, nog afgezien van het feit, dat de gebouw tjes slechts ten goede zouden komen aan een gedeelte van de bevolking. De raad stelt prijs op een exemplaar van het industrierapport, dat gereed is. Vol gens b. en w. behoeft dit echter nog enige verbetering op een aantal punten. In „Eltheto" zijn deze week voorlichtingsavonden gehouden op het gebied van groenten en fruit. Feitelijk zou men het, achteraf bezien, ook nog een groenten- en fruitshow kunnen noemenNaast de voorlichting die men kreeg, door middel van een uiteenzetting van een voedingsdeskundige en films die werden vertoond, was er een complete tentoonstelling ingericht van prachtig fruit en diverse soorten groenten. De voorlichting handelde uiteraard prachtige mand met fruit aan. over het gebruiken en verbruiken van groenten en fruit en Veenendaals bur gemeester mr. dr. J. Hazenberg, die maandagavond de opening verrichte, haakte hierop in met zijn openings woord. Uit de geestige speech van de bur gemeester bleek, dat deze een warm voorstander is van het consumeren van groenten en fruit. En ook kwam vast te staan dat de burgemeester vast niet één van de minst verbruiken de consumenten op dat stuk is. Hij moedigde alle aanwezigen dan ook aan zoveel mogelijk groenten enfruit te eten. ^Jiet alleen op de vanouds her geijkte tijden, zoals groente tijdens de warme maaltijden en fruit voor toe, maar meermalen per dag. En bij alle maaltijden. De burgemeester werd welkom ge heten door de heer A. Maatkamp, voorzitter van de georganiseerde Vee nendaalse groenten- en fruithandela ren. Deze bood de burgemeester een Voor: in diverse prijzen naar Hoofdstraat 106 - Tel. 2576 Veenendaal Het, zoals al gezegd, prachtige ma teriaal was beschikbaar gesteld door de veiling Kesteren, terwijl de voor lichting werd verzorgd door de georga niseerde detailhandel in groenten en fruit. Die eerste avond was er veel fruit te winnen. Alle aanwezigen kregen een lootje en vele gelukkigen gingen met fruit naar huis. De organisatoren hadden drie grote manden en maar liest zeventig zakken met fruit gratis beschikbaar gesteld. Burgemeester Hazenberg behoorde tot de gelukkigsten: hij won ook nog een mand met fruit. Door de strenge vorst van de afgelopen nacht is de Rijn dichtgevroren. Vanmorgen werd al gepro beerd een pas te maken en wanneer het ijs sterk genoeg blijkt te zijn zullen er ver moedelijk ook auto's van ge bruik maken. In 1956 zat de Rijn voor het laatst dicht. Het duurde toen een maand alvorens het ijs gebroken was. Eenzelfde si tuatie deed zich voor in de winters van: 1954 - 1947 - 1942 - 1940 - 1939 en 1933. Regelmatig ontvangt het gemeen tebestuur rekeningen van de Pro vinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij N.V. wegens repara ties en herstellingen van de straat verlichting, welke nodig zijn ge worden in verband met baldadig heid. Het schijnt voor de jeugd een geliefkoosde bezigheid te zjjn de straatverlichting als mikpunt te ge bruiken. Daarbü ontgaat hun waar schijnlijk, dat de op die wjjze aan gerichte schade jaarlijks honderden guldens beloopt. Dat geld dat hiervoor betaald moet worden kan veel beter voor andere doeleinden besteed worden. Het is daarom, dat ik de jeugd van Veenendaal met klem wil verzoeken van deze vorm van „vermaak" af te zien. De straatverlichting werd immers niet aangebracht om de openbare wegen van spelmateriaal te voorzien, doch om de veiligheid van het verkeer waarbij ook de jeugd een groot belang heeft te bevorderen. Alleen daarom reeds is het van grote betekenis, dat de straatverlichting goed functioneert. Voorts zou ik een beroep willen doen op de medewerking van ou ders en opvoeders. Ik zou hen in dit verband willen wijzen op de ook in dit opzicht bestaande verant woordelijkheid voor de aan hun zorg toevertrouwde kinderen. Als ouders en als opvoeders bent u im mers verantwoordelijk voor hun daden; U kunt zelfs worden aan gesproken voor vergoeding van de door^hen aangerichte schade. Beter is het echter schade te voor komen. Daaraan kunt ook U me dewerking verlenen door Uw kin deren onder de aandacht te bren gen, dat deze zinloze vernielingen achterwege behoren te blijven. Ik meen in deze op Uw medewer king te mogen rekenen. De Burgemeester van Veenendaal, J. HAZENBERG (Foto Max Koot) MUZIEK OP DE IJSBAAN Op de ijsbaan in de Fliert zal zater dagavond het muziektrio van Wim Re- bergen uit Veenendaal optreden in de consumptietent. Men maakt voorts plannen om bij voortdurende vorst wedstrijden voor hardrijders te orga niseren. Vorige week werd de Valleiriks uit gegeven bij fa. B. v. d. Bosch, Hoogstraat, Veenendaal. en wederom niet gevonden. De premie is hierdoor gestegen tot 32,50. Wanneer de riks in de ko mende week weer niet gevonden wordt, zal de vinderspremie zoals gebruikelijk ten goede komen aan een goed doel. De nieuw uit te ge- Bij inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. Dinsdag was het precies twaalf-en-een-half jaar geleden dat zuster Terwey in Eist haar intrede deed als wijkzuster van het Groene Kruis. De zuster zelf, sympathiek en bescheiden als ze is, vond dit niets bij zonders, maar dit was toch tgen de zin van de Elsterse bevolking die voor haar wijkzuster nu eens wat terug wilde doen. In alle stilte werd een dames-comitè gevormd en begon er een min of meer geheimzinni ge inzameling onder de bevolking. Ere wie ere toekomt: de Elstenaren hebben de voorbereidingen voor deze warme en grootse huldiging van de wijk zuster op voorbeeldige wijze geheim we ten te houden. Toen de jubilaresse dinsdagmiddag via is niet zo maar een enveloppe. Het is de warme hulde en dankzegging van de El sterse bevolking aan u. Mag ik u namens de gehele bevolking en ook uit naam van de burgemeester die helaas verhinderd is nogmaals hartelijk danken". Wijkzuster Terwey uit Eist herdacht dinsdag haar koperen jubileum. Behalve een groot aantal waardevolle geschenken, kwamen ook velen de zuster persoonlijk ge lukwensen. Hier is het de heer Drost, direkteur van de Pako. een omweggetje in het Wijkgebouw was gelokt, stond ze perplex! De zaal was feestelijk versierd met bloemen, er waren talrijke genodigden en of de zuster nu wilde of niet, ze moest wel de ereplaats innemen. GELIEFD Als eerste voerde mevrouw Vlasblom namens het Damescomité het woord. Met bijzondere warme woorden van dank schetste zij de gevoelens die bij de El sterse bevolking leven. ,„Wij zijn blij dat wij voor u, die altijd voor een ander klaar staat, iets terug kunnen doen. Tijdens het collecteren in de ijzige kou, hebben wij gemerkt hoe geliefd u hier in Eist bent!" Toen mevrouw Vlasblom het resultaat van de inzamelings-actle overhandigde aan de jubilaresse zei ze: „De enveloppe met inhoud die ik u hierbij overhandig, AUTO Tot grote verbazing van zuster Terwey bleek de enveloppe liefst 1100,te be vatten. Zij begreep direkt wat de bedoe ling was: de aktie voortzetten zodat de zuster over hopenlijk niet al te lange tijd in het bezit gesteld kan worden van een auto hetgeen haar zware taak aanmerke lijk zal verlichten. Op de bijeenkomst voerden nog tal van andere spreeksters en sprekers het woord, zoals afgevaardigden van het Groene Kruis, EHBO en Vrouwenbond waarvan de zuster reeds 10 jaar presidente is. Behalve al deze waarderende woorden, kreeg zuster Terwey een stroom van geschenken. Tot slot sprak de jubilaresse een dank woord. Zij vond zich zeer bevoorrecht om dat ze zulk dankbaar werk mocht doen en zei geheel overrompeld te zijn door het medeleven van geheel Eist! Het gemeentebestuur van Ame rongen maakt bekend, dat met in gang van maandag, 21 januari 1963 een wijziging wordt aangebracht in de dagen en uren, waarop het huisvuil in deze gemeente wordt opgehaald. Het huisvuil in het gedeelte van het dorp, gelegen ten zuiden van de Kon. Wilhelminaweg, de noord- en zuidzijde van de Kon. Wilhelminaweg hierbij in begrepen, zal worden opgehaald op iedere maandag en donderdag van 13.00 uur af. Het huisvuil in de gedeelten Ameron gen noord (derhalve ten noorden van de Kon. Wilhelminaweg) Eist gem. Amerongen en Overberg zal worden opgehaald op dinsdag en vrijdag van 8.00 uur 's morgens af. De aangeslotenen op de huisvuilop haaldienst worden verzocht van het bovenstaande goede nota te nemen en de vuilnisemmers zoals gebruikelijk één uur van te voren aan de weg ge reed te zetten. Dinsdagavond weer een Nuitsavond A.s. dinsdagavond heeft het Nut weer een avond op haar programma staan met als spreker drs. M. L. Snijders, chef nieuwsdienst Wereldomroep. Het onderwerp is „De Europese integratie". Om dit onderwerp in de meest uitge breide zin te kunnen behandelen, stelt spreker het op prijs, dat eventuele vra gen over dit onderwerp van te voren bij de secretaris worden ingediend. VEENENDAAL Zaterdag: Cefafilm „Dagboek van Anne Frank" in Eltheto, 8 uur. Zondag: Jeugdappèl in Petrakerk, 8 uur. Dinsdag: Ontspanningsmiddag bejaarden in OCB-gebouw. RHENEN Dinsdag: Bloedafname in gebouw Irene. AMERONGEN Dinsdag: Nutsavond in Clubhuis, 8 uur. 3UN6UANS PfclSH* PONTl OMC6A voor betere uurwerken H00FDSTP 91 VEENENDAAL Alle verzekerlnfen Hypotheken Verkoop vaste goederen VY'oningbeheer Taxaties Beëdigd als makelaar en taxateur Veenendaal, Kanaalweg 2 - Tel. 2918

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1