Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Watervoorziening dreigt te gaan stagneren Voor de KANTONRECHTER Strenge vorst* waakzaamheid geboden Stijgend aantal storingen ISfBi INGENSE PONT VAART WEER Dringend beroep AMERONGEN „Alle hindernissen zijn nog lang niet genomen ETST Wat rui weer Amerongen 37e JAARGANG WOENSDAG 23 JANUARI 1963 Nr. 7 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel mÊÊÊÊm Geduchte vijand Overberg geïsoleerd Nieuws uit de omgeving mi Wandelaars op de Rijn Sneeuwploeg moest uitgraven Motorboot won de strijd met het ijs BREDE VAARGEUL Slee wedstrijden van Chr. Nat. School II R TT E N E N Rhenenaar voert vogels met muziek Ds. Zwaan in herdenkingsrede ajLtieJ MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Re dak tie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschoning DE VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 4,50 Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 15 cent In de vorm van een circulaire heeft de n.v. Wa terleidingmaatschappij „RHENEN" haar verbrui kers meegedeeld dat tengevolge van de voortdu rende strenge vorst de voortgang van de water voorziening in grote delen van de gemeente Rhe nen dreigt te gaan stagneren. Op meerdere plaat sen is de vorst al meer dan 1 meter in de grond gedrongen waardoor talrijke huisaansluitingen zijn bevroren en nu ook gedeelten van het hoofd leidingnet, waaraan weinig aansluitingen voor komen, dreigen te bevriezen. Dit zou catastro fale gevolgen hebben omdat de watervoorziening dan geheel tot stilstand komt. De verbruikers wor den dan ook aangeraden om gedurende de nacht uren in elke woning èèn kraan met een kleine Overigens neemt het aantal storin gen dat bij de waterleidingmaatschap pijen binnenkomt dagelijks toe. In Veenendaal telde men tot nog toe ge middeld 20 meldingen per dag waarvan driekwart betrekking had op bevroren meterglazen. Het restant bestond uit bevroren leidingen. Hoewel steeds weer geadviseerd wordt de nodige voorzieningen te tref fen om bevriezing te voorkomen, wor den de technici herhaaldelijk gecon fronteerd met een grote dosis non chalance. Zo was er een Veenendaler die op de vraag of hij al het mogelijke had gedaan bevriezing te voorko men, prompt bevestigend ant woordde. Hij had zelfs het kelder raam dicht gedaan. Maar dat daar geen glas meer inzat en de koude tocht ongehinderd naar binnen kon, had hij helemaal niet bij stilge staan Ook op ander terrein is de strenge vorst een geduchte vijand geworden. Men denke hierbij alleen al aan het verkeer en de brandstoffenvoorziening. De kolenboeren hebben het razend druk. Door de stagnerende aanvoer moeten vele mensen noodgedwongen een ander (duurder) soort brandstof nemen om te kunnen blijven stoken. De meeste brandstoffenhandelaren heb ben hun klanten op rantsoen gezet van max. 2 mud om het hamsteren de kop in te drukken. Over verwarming gesproken: men lette er op geen kleine kinderen in ijs koude, onverwarmde slaapkamers te laten slapen. Een ca. 9 maanden oude baby van een Veenendaalse moeder moest in allerijl naar het ziekenhuis worden overgebracht omdat het kind een veel te lage lichaamstemperatuur had. Het sliep onder enkele dunne dekentjes in een koude slaapkamer. De enige verbinding met de buiten wereld die de inwoners van Overberg met het weekend hadden, was de weg naar Amerongen. Alle overige wegen zaten dichtgesneeuwd. Zaterdag werd er doorgewerkt tot 's nachts half twee om de sneeuw te ruimen. Zondagmorgen zat de helft van Over berg zonder stroom door een kortslui ting in een transformatorhuisje. Drie uur later was dit euvel ook weer ver holpen. straal te laten doorlopen zolang de vorstperiode duurt. Door de grote stroming in het buizennet wordt de kans op bevriezing aanmerkelijk kleiner. Over het lopende kwartaal zal de Waterleiding mij. geen oververbruik in rekening brengen. Bij informatie bleek dat de VEENENDAALSE Water leidingmij. n.v. in de huidige omstandigheden een dergelijke maatregel niet overweegt. Men ziet het bezwaar dat, als de kranen 's nachts blijven lopen, de afvoer kan bevriezen, terwijl het verbruik dermate zou stijgen dat het niet voor te pompen is. Wèl wordt iedereen met klem verzocht de wa termeters deugdelijk te beschermen door deze te omwikkelen met kranten, oude doeken enz. DOORN: Doorn telt thans ruim 9000 inwoners. De aanwas ontstond door vestiging van 1442 personen en ge boorte van 178 zuigelingen. Daar tegenover stond een vertrekcijfer van 1166 en een aantal sterfgevallen van 75. EDE: De 15-jarige Joke van E. uit Ede viel bij het baantje glijden. Het meis je kwam zo ongelukkig terecht, dat ze met een hersenschudding in het Ju- lianaziekenhuis moest worden opge nomen. ZEIST: Met een bijzonder geslaagde feestavond en een opvallend druk be zochte receptie is het 40-jarig be staan gevierd van de gemeentelijke dienst voor Openbare Werken. WAGENINGEN: Het bestuur van de afdeling Wageningen van de Ned. Chr. Grafische Bedrijfsbond hield een receptie ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan. Een hoofdbestuurslid, die op de receptie het woord voerde, sprak o.a. de hoop uit dat voor de moeilijkheden inzake de CAO bin nenkort een oplossing gevonden zal worden. BARNEVELD: Hoe koud het is onder vond een Barneveldse familie toen ze ontdekte dat van haar baby op de slaapkamer een vingertje bevroren was. Aangenomen wordt dat de kleine 1 eerst op het vingertje gezogen heeft en daarna met het natte handje boven de dekens is gegaan. Zondagnacht ging het sneeuwruimen normaal door en hoewel de weg nu weer goed berijdbaar is, ligt de sneeuw aan beide kanten meters hoog opge stapeld. Zaterdag strandde er nog een auto met broedeieren die na veel moei te werd bevrijd. Maandag heeft de. sneeuwploeg enige bewoners van de Barne- veldsestraat die door de sneeuw ge ïsoleerd waren, uit moeten graven. De Biesbosserweg is nog steeds ge sloten. Gisteren is men begonnen de weg weer enigszins begaanbaar te ma ken. Zolang de koude voortduurt zal de School met de Bijbel de aanvangstijd een uur later stellen. Zo begint de school niet om 9 uur doch om 10 uur 's morgens. Zo ziet de Rijn er op het ogenblik uit. Vrijdagmorgen „zat" de rivier en zondagmiddag liep men er overheen. De dikte van het ijs varieert van 10 tot 20 centimeter. Het blijft evenwel ge vaarlijk zich op het ijs te begeven. wijl het geheel onder leiding staat van Gijsbert van Zanten. Solisten zijn Jo hanna Uitenbogaard sopraan, Wilhel- mina Matthes alt, Arjan Blanken tenor en David Hollestelle bas. Volgens een nieuw systeem zal bij de verkoop van de toegangsbewijzen, de plaatsbespre king automatisch inbegrepen zijn. Men behoeft dus geen aparte gang naar het gebouw te maken voor plaatsbespre king. De Ingense pont als enige op de Rijn, Waal en IJssel weer in de vaart gebracht. -v" r ■BiwS - v HH Door de gladheid deden zich ver schillende verkeersongevallen en val partijen voor. De school is zeer slecht te verwarmen en de w.c.'s zitten alle maal vastgevroren. Bij aanhoudende vorst zal de school tijdelijk gesloten worden. Zondagmiddag waagden zich vele wandelaars op de rivier de Rijn voor Rhenen. Het verkeer was, vooral op de bui tenwegen, gestremd door opgewaaide stuifsneeuw. Op de Cuneraweg hadden de automobilisten het bijzonder moei lijk. Op sommige punten, bijvoorbeeld tussen de kom van Achterberg en de Grebbe, kon men er niet meer door en moest men achteruit rijden om in de bewoonde wereld te kunnen komen. De sneeuwploegen stonden aanvan kelijk voor een onbegonnen werk. Zo dra een weggedeelte was geruimd, waaide het op een andere plaats weer potdicht. De rendierkudde in Ouwehands Dierenpark negeerde de gemaakte beschutte onderkomens volkomen. Her en der liggen de rendieren „heerlijk" in de sneeuw net als in Lapland. De sneeuw en de kou hebben deze dieren iets van „thuis" gebracht. Het zorgenkind van de gemeente RENSWOUDE deze winter is steeds weer de Barneveldsestraat. In het weekend lag de driftsneeuw er bin nen korte tijd meters hoog. De eigenaar-exploitant van het Ingense veer, de heer Spies, heeft de traditie dat de pont, ongeacht de weersomstandigheden, blijft varen ook dit jaar weer geprolongeerd. Dank zij de brute kracht van de gepantserde motorboot die de strijd met het ijs aanbond en won, kan de pont tot grote vreugde van het ver keer, weer varen. Het Ingense pontveer is zodoende het enige veer dat op de Rijn, Waal en IJssel geheel intact is. aan de pont door middel van een katrol bevestigd is. De pont wordt nu getrok ken door de motorboot en de overtocht gaat zelfs nog sneller dan in normale omstandigheden. Dat de dwarskabel voldoende sterk is om de pont te behouden voor af drijven, komt doordat de stroom door het ijs wordt afgeremd. De pont is thans in de vaart van 's morgens 7 uur tot 's avonds 6 uur en op de zondagen van 9 uur tot 6 uur. De eigenaars van het veer hebben deze motorboot voor speciale karweien in 1933 laten bouwen. De boot is ge maakt van staalplaten, een materiaal waarmee men normaal zeeschepen bouwt en daardoor ijzersterk. Direkt al met de Kerst in 1933 werd de boot in bedrijf gesteld om in het ijs een vaargeul te maken. In de daarop volgende winters dat de rivier dicht zat bleef de boot zijn werk doen en kon de pont blijven varen. Door de grote platen drijfijs (sommi gen 160 meter lang en 60 meter breed!) van vorige week moest de pont uit de vaart genomen worden, totdat vorige week vrijdag motorboot het ijs te lijf ging. Men liet de boot systematisch op het ijs terecht komen, zodat door het gewicht het ijs kapot brak. Een enorm zwaar karwei dat alleen vakkundige stuurlui kunnen uitvoeren. Na vele uren moeizame arbeid was er een vaargeul vrijgekomen van ca 25 meter breed en 150 meter lang. Vervolgens werd een stalen dwars kabel over de rivier gespannen waar- De Veenendaalse Waterlei dingmij. n.v. doet een drin gend beroep op al haar ver bruikers alles in het werk te stellen bevriezings-gevallen te voorkomen. De directie ad viseert: 1. Sluit uw kelderramen en maak ze tochtdicht! 2. Sluit lucht- en ventilatie- roosters goed af! 3. OMWIKKEL zowel de kou de als warme waterleiding buizen én uw watermeter met kranten of lappen! 4. Flatbewoners: zorg dat deuren en ramen van boxen goed ge sloten blijven en tochtdicht zijn! Hoewel de officier van justitie, mr. Pie- ters, steeds meer bewijzen tegen hem naar voren bracht, bleef W., opperman te Arnhem, vrijdag voor het Wageningse kantongerecht hardnekkig iedere schuld ontkennen aan de twee overtredingen van de jachtwet, die hem ten laste waren ge legd. Zo zou W. op een jachtterrein te Costerbeek, waarvan hij niet het jacht- recht genoot, alleen of samen met iemand anders wild opgespoord hebben, terwijl hij bovendien niet in het bezit was van een jachtakte. In de tweede plaats werd hem verweten, dat hij langer dan een week na het sluiten van het jachtseizoen nog wild vervoerd had. Ik ben nergens schuldig aan. hield verdachte vol. Wat deed u dan in het donker In dat bos, wilde de officier weten. Ik had wat woorden gehad met m'n vrouw en was toen een eindje gaan wan delen om wat te kalmeren, onthulde W. Het was dan toch wel heel merk- CHR. ORATORIUMVERENIGING BRENGT „ELIAS" De Chr. Oratorium Vereniging Vee nendaal geeft op 2 maart a.s. een uit voering van „Elias" van F. Mendels sohn. De begeleiding wordt verzorgd door het Utrechts Stedelijk Orkest, ter- waardig, dat de verbalisanten u liggend in het natte gras aantroffen, vond mr. Pie- ters. Heel vreemd is ook, dat de rug van uw jas bevlekt was met hazen- en ko- nijnenbloed, juist op de plek, waar een zak met wild gehangen zou hebben. Ik heb geen wild aangeraakt en geen bloed gezien, zei verdachte met een effen gezicht. Misschien heeft 't wel hazenbloed ge regend, veronderstelde rechter v. d. Brand ironisch. De zak met wild is later teruggevon den en een speurhond beeft aangegeven. dat uw lucht eraan hing, ging de officier verder. De hond heeft mij niet eenmaal aan gewezen, betoogde W. Dat klopt, zei de officier, 't was niet eenmaal, maar zelfs wel twee of drie maal. U voert wel een heel zonderling verweer tegen zoveel bewijzen in. Een politieman hoorde op zekere avond laat twee schoten in de jachtveld. Hij ging erop af en zag twee mannen, die zich snel in verschillende richtingen uit de voeten maakten. De politieman slaagde erin ver sterkingen en een speurhond aan te laten Het personeel van de Chr. Nat. school II aan het Slot. de Bru"neplein In Vee- nendaal-zuid kwam vrijdag op het idee om alle kinderen van de school deel te laten nemen aan een sleewedstrijd. Mede door de enthousiaste toestemming van de Inspecteur van het L.O., werd direct begonnen met de organisatie, zo dat ruim 300 kinderen op het Bruïne- plein aan de start verschenen. De kinderen hadden zelf voor sleeën gezorgd, terwijl het personeel zes prachtige wodstrijdhanen had uitgezet. Dm ieder kind gelijke kansen te geven werd er in klasseverhand deelgenomen. Nadat er uit iedere klas twee win naars waren overgebleven (een jongen en een meisje) werd de finale gehou den. Bij de jongens werd kampioen het team Frans Lehman en Nico Os kam uit de 6e klas. Dat de kleintjes uit de eerste klas klein maar dapper" waren bleek wel uit het feit dat Sarie van de Weerd en Wilma Bouman, beiden uit de le klas, kampioen bij de meisjes werden. IJSBAAN „BLAUWE KAMER" NOG STEEDS INTACT De ijsbaan op „De Blauwe Kamer" is nog steeds intact, ondanks de enorme sneeuwval en de stuifsneeuw. Het zag er met het weekeinde somber uit, maar nu de wind wat is gaan liggen heeft men overal de banen weer onder de sneeuw uit kunnen halen en kan er weer volop geschaatst worden. De heer G. Haagsman, platen- handelaar in Rhenen, voert in zijn achtertuin de vogels met mu ziek. Niet met een wals of een twist, maar met de typische vo- gelgeiuidcn. Hij heeft ze allemaal op de plaat, van mussen tot meeuwen en van mezen tot kraaien en merels, kortom te veel om op te noemen. Het is typisch maar waar dat de vogels, zodra hij een plaat met het geluid van een willekeurige vogel aanzet (de luidspreker staat ln de tuin vlak bij de voederplaats), in grote vluchten op het voer afkomen. Het is dan bovendien een ge kwetter van belang. Eenmaal vergistte de heer Haagsman zich en draaide hij het geluid van een uil. In één oogwenk waren toen alle vogels verdwenen. De heer Haagsman is erg trots op zijn vinding en erg verheugd dat hij op deze manier héél veel vogels kan bijvoederen en van drinkwater kan voorzien. ''(«llr. ID De slee-kampioenen van de Chr. Nat. School II. Op de voorgrond staande: Frans Lehman (rechts) en Nico Oskam. Zittend: Sarie v. d. Weerd (links) en Wilma Bouman. 99 GESPREK ADENAUER—DE GAULLE. Op het Elysee in Parijs zijn maandag de besprekingen begonnen tussen presi dent De Gaulle en Bondskanselier Adenauer. In een bijzondere kerkdienst herdachten de gereformeerden in Amerongen het feit dat zij zich 75 jaar geleden zelfstandig vestigden. In deze dienst ging voor de plaatselijke predikant ds. L. Zwaan. Waar schijnlijk door de slechte weersomstandig heden was de kerk matig bezet. Voor de schriftlezing had ds. Zwaan Psalm 126 gekozen. Zijn tekst voor de predikatie was Nehemia 1 11. Vooraf gaf de predikant een overzicht over de afgelopen driekwart eeuw. Hij liet duidelijk uitkomen hetgeen hen uit de ned. herv. kerk had doen treden. „Nu de bakens in de ned. herv. kerk enigszins zijn verzet en men naar de oude leer teruggaat, heeft men weer gezamen lijke kerkdiensten gehad. Toch zijn alle hindernissen nog lang niet genomen en zijn er in de herv. kerk nog grote strul- kelblokken. Daarom blijven wij positief kiezen. Aan de ene kant houden wij vast aan de do leantie, terwijl er aan de andere kant droefheid is over de verdeeldheid. Het strijdfront is nu verlegd, maar aan Zijn woord moeten wij trouw blijven", aldus ds. Zwaan. WIJZIGING PREDIKBEURT In onze vorige editie stond vermeld, door een foutieve opgave, dat ds. Lich tenberg woensdagavond 23 januari (dus vanavond) voor de Ger. Gem. aan de Schoolweg een kerkdienst zou houden. Dit moet naar later blijkt donderdag 24 janu ari zijn. loofdstraat 511 Telefoon 3184 Veenendaall ZIEKENFONUSLEVEKANCiLU TT De havenstaking in Amerika heeft naar schatting vijfhonderd schepen stilgelegd. TT De Amerikaanse U 2-piloot Powers (33) is van zijn 28-jarige vrouw Bar bara gescheiden. Zij kreeg een alli- mentatie van 5000 dollar. TT Spanje maakt zich deze maand op om te herdenken dat 1900 jaar geleden de apostel Paulus in Spanje aan kwam. TT Ongeveer 5000 inkopers uit de gehele wereld zijn in een Engelse badplaats om daar de 14e Internationale Speel goedbeurs bij te wonen. TT In de Verenigde Staten wil men voor een bedrag van 8 miljard dollar In komstenbelasting-verlaging invoeren. tt In het hart van Warschau heeft men het klaargespeeld om een 250 jaar oude kerk 21 meter te verschuiven. Dit ging op rollen en vorderde 5 cm. per minuut. tt In Johannesburg wordt een pakket industrie-diamanten vermist ter waar de van 450.000 gulden. TT Twee dorpjes in Tsjechoslowakije lig gen vrijwel geheel bedekt onder een laag sneeuw van vier meter dik. rukken en men stelde zich verdekt op in de nabijheid van de plaats, waar de schoten gevallen waren. Even later hoor den zij vlak bij zich iemand fluisteren. Kennelijk was het een van de twee man nen, die op de vlucht geslagen was en nu contact met zijn kameraad zocht. De verbalisanten fluisterden terug en to gen meteen op onderzoek uit. Deze ver dachte, die daar al fluisterend op de grond lag, was toen 't haasje. Ook een zak met wild en het geweer werden daar in de buurt teruggevonden en bij een sorteer- proef wees de hond W. tot enkele malen toe als eigenaar aan. Verdachte is nooit eerder voor een dergelijke overtreding veroordeeld en ik hoop, dat hij het hier bij zal laten. Ik eis 2 x 30,of 6 dagen en een onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen goederen. Ik vind het verschrikkelijk om on schuldig veroordeeld te worden, was al les wat W. zei. (zie verder pag. 2) Heeft U nog oud brood? Brengt u het b(J G. A. BEUMER, KERSWEG 39 AMERONGEN fan daaruit wordt het naar de voe lerplaatsen aan de Rijn gebracht voor de vogels. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1