Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken 25 (AAR PADVINDERIJ IN VEENENDAAL «D e Wereld van WEEK-tot-WEEK Wist u J. F. TAK Plannen voor Veenendaalse Hockey-elub TOCH VOETBAL Met zes borrels tegen hek ELST Door kou: één kerkdienst WAAR IS DE VALLEI-RIKS? VENUS EN DE MARINER II Verdergaande maatregelen tegen brom fietsers in Rhenens raad AMERONGEN RENSWOUDE 37e JAARGANG VRIJDAG 25 JANUARI 1963 Nr. 8 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzcel metalen kruiken warmwaterzakken of oorkleppen „FRISIA-AFFAIRE" NOG STEEDS DUISTER ~k<— föetzcruutiale WEKKERS ïlJ'50 Assurantie-, Hypotheek- en Woningbureau BROUWER Geen overbodig lawaai en onnodig heen en weer rijden Extra-markering zebra Hof 48 WONINGWETWONINGEN Onderhands Nieuwe openb. school Eist eindelijk sportveld Redaktio en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen knnnen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 4,50 Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 15 cent Het is niet zo verwonderlijk, dat Veencndaal juist dezer dagen vijfentwintig jaar lang in het geluk kige bezit is van - zoals de volksmond dit zegt - een padvinderij. In 1937 werd namelijk in ons land de Wereldjamboeree gehouden en heel Nederland verkeerde maandenlang in de ban van dit gebeu ren. Had er toendertijd een hitparade bestaan dan Veenendaal bleef niet achter en een aantal jongelieden polste na de We reldjamboree de heer B. H. de Lange of deze bereid zou zijn om de leiding van een padvindersgroep op zich te nemen. De heer De Lange was één van de pioniers in de Nederlandse padvin derswereld. Als padvinder stamde hij uit 1928 en hij kon zijn padvindersaard niet verloochenen. Zo werd op 26 februari 1938 de Vee- nendaalse padvindersgroep „De Zwer vers" opgericht. De heer De Lange werd hopman, geassisteerd door vaan drig K. v. d. Westeringh. De initiatief nemers, J. de Kleuver, de gebroeders Bos, G. v. d. Weerd en J. Boers maak ten deel uit van de eerste Zwervers- groep. Op de Salamanderhei stampte men een troephuis uit de grond en reeds hetzelfde jaar hield men een zomer kamp in Denekamp. Helaas, de padvinderij in Veenendaal was maar van korte duur, want in 1941 verbood de vijand elke vorm van pad vinderij in Nederland. had zonder twijfel het vlotte liedje „Jamboree" aan de top van de meest populaire schlagers ge prijkt. Het enthousiasme voor de padvinderij sloeg over heel Nederland en het was vanzelfsprekend dat velen dit omzetten in een daad. De oprichting van een plaatselijke padvinders groep. Bij de 25ste verjaardag van De Zwer vers: de patrouille die in 1948 de derde plaats bezette bij de nationale wed strijden. Van links naar rechts: Gerard de Ruijter, Joop de Ruiter, Jan Hiensch, Ton Boers, Gijs Bakker, Henk de Rui ter, Nico Boers en Geha van Leeuwen. Op de achtergrond: hopman De Lange, vaandrig v. d. Weerd, J. de Ruiter en J. van Eden. Hei vaandel van De Zwervers. NON-ACTIEF De heer De Lange bleef zich echter hopman De Lange voelen. Ook al stond hij noodgedwongen enkele jaren op non-actief. De oorlog was echter nog geen maand afgelopen of hopman De Lange zette de Zwerverstroep in mei 1945 weer overeind. De zaak werd nog grootser aange pakt. Er kwam ook een horde Welpen bij, een initiatief van mevr. A. Heij- Slettenaar. De eerste leiders van deze horde waren akela de Ruiter (thans mevr. Brummel-de Ruiter), mej. C. J. de Ruiter, mevr. R. van Schuppen-de Kleuver en de heer G. van de Weerd. De welpen kwamen bijeen in het gymnastieklokaal aan de Hoogstraat en hun grote broers, de verkenners, hielden troep in het romantische koets huis aan de Tuinstraat, op de plaats waar thans de mantelfabriek „Speciaal" staat. GROEI De Zwervers groeiden ras in sterkte en op een gegeven ogenblik was de groep zo sterk bezet, dat men besloot tot splitsing in twee groepen, één on der leiding van hopman De Lange en één onder leiding van hopman Stappen belt. MASSALE HULDIGING VAN JUBILARISSEN Door de Algemene Nederlandse Be- drijfsbond voor de Tabakverwerkende In dustrieën zal op zaterdagavond 9 fe bruari a.s. in het OCB-gebouw een avond worden belegd, waarop niet minder dan 44 jubilarissen die 25 en 40 jaar lid zijn van een bij het NVV aangesloten organi satie, gehuldigd worden. PERSONEELSAVOND VAN V'DAALSE IJZER INDUSTRIE Vrijdag 1 februiari a.s. wordt in gebouw Eltheto de jaarlijkse personeelsavond ge houden van de N.V. Veenendaalse IJzer- industrie. De avond wordt grotendeels gevuld door de eigen toneelgroep „Combi" met het spel in drie bedrijven „Achter de wolken schijnt toch de zon". Voor de mu zikale omlijsting zorgt de jonge Veenen daalse band The Lonely Strangers. FAMILIE-AVOND VAN CHR. BESTURENBOND De Christelijke Besturenbond Veenen daal houdt morgenavond in het Vereni gingsgebouw aan de Eikenlaan de jaar lijkse familie-avond. Na een toespraak van de voorzitter, de heer L. R. A. Ester, brengt de toneelvereniging N.A.O. het stuk „Moeilijke jaren". dat de AVRO-televisie vorige week zaterdag aandacht besteedde aan het dierenasiel De Hazenberg te Ame rongen? dat er nog tijdens de uitzending re- akties los kwamen 'van mensen die graag een hond wilden hebben? dat er ook zondags een groot aantal mensen uit alle delen van ons land naar de Hazenberg kwamen om een hond te vragen? dat ook het girosaldo aanzienlijk is gegroeid? dat de klokkenluidinstallatie van de kerk in Renswoude een storing maakt op radio en t.v. van dichtbijwonenden? dat er bij elke slag een duidelijke tik hoorbaar is op de toestellen? Voor in diverse prijzen naar De vreugde duurde niet lang, want door gebrek aan leiding viel men na enkele jaren weer terug op één groep. De padvinderij in Veenendaal stond er niet zo rooskleurig voor. Men raakte ook nog het troepenhuis kwijt. Maar de oude getrouwen bleven r gedachtig aan hun devies - paraat en na allerlei geldacties kon op 11 april 1953 een nieuw eigen troephuis „Zwer- vershonk" door burgemeester Bakker worden geopend. De vaart zat er weer in en de belangstelling bleef niet uit. Acht zwervers gingen naar de jam boree in Frankrijk. Dat was in 1947 en een jaar later gingen de Zwervers met de derde prijs bij de nationale pa trouille-wedstrijden slepen. De jamboree in Oostenrijk in 1951 had twee Veenendaalse padvinders in zijn gelederen en de Engelse jamboree in 1957 eenzelfde aantal. Dit jaar zullen zes verkenners de Zwervers vertegenwoordigen op de jamboree in Griekenland. 1961 was ook één van de hoogtij- jaren. Er was de uitbreiding van het troephuis, tot stand gekomen onder leiding van dokter Harting en het ont staan van weer een tweede groep uit de Zwervers, de Valleijagers, geleid door hopman Van Kcoten. Groepslei der, hopman De Winkel heeft thans de leiding van De Zwervers. Het is deze groep, die zich gaat in zetten voor de viering van het vijfen twintig jarig bestaan. Op 16 februari a.s. is er een avond voor genodigden, ouders, oud-leden, plaatselijke padvinders- en padvind- sters-groepen. Vervolgens staat een optocht op het programma op 20 april a.s. Hieraan zul len de groepen uit het district mee werken. Aan deze optocht is tevens een fietsenrally en een ganzenbord spel verbonden. Deze plannen worden momenteel nog nader uitgewerkt. Er zijn plannen om te komen tot oprichting van een Veenen daalse nockey-club. Het voorlopig bestuur is reeds gevormd en be staat uit mevrouw Verbeek, echt genote van de arts Verbeek, en dokter Bisschop. Het aantal leden, inclusief de jeugd, wordt nu al ge schat op meer dan honderd! De initiatief-neemster tot beoefening van deze sport in clubverband in Vee nendaal, is de nog jeugdige mevrouw Verbeek (25). Vanaf haar twaalfde jaar speelde zij hocky en was geruime tijd een bekende speelster van Kampong I. De grootste moeilijkheid was om hier GOUDEN BRUILOFT IN VEENENDAAL in Veenendaal een speelveld te krijgen. Nadat van de zijde van het gemeentebe stuur meegedeeld was, dat het nieuwe sportcomplex aan het Panhuis al lang en breed volgeboekt was, werd contact opgenomen met de voetbalvereniging Vee nendaal. Uit de oriënterende besprekingen valt te concluderen dat laatstgenoemde ver eniging in pprincipe accoord gaat, zodat de definitieve oprichting van de hocky- club niet lang meer op zich zal laten wachten. De Frisia-affaire met als inzet de koop van het gehele fabriekscomplex langs de Kerkewijk voor één miljoen gulden door de gemeente Veenendaal, wordt nog steeds door een groot stil zwijgen gekenmerkt. Van officiële zijde geeft men wel toe dat er nieuwe onderhandelingen gaande zijn, waarbij over de aankoop som niet gesproken zcu zijn of worden. In ieder geval staat wel vast dat de transactie niet doorgaat op de voor waarden zoals die in juli van het vorig jaar door burgemeester Hazenberg na mens de gemeente enerzijds en de toen malige directeur Ir. v. d. Koog namens de Frisia anderzijds, gesteld zijn. Het schijnt dat ook de raadsleden nog niet op de hoogte gebracht zijn van de verwikkelingen rondom deze transactie. Het is dan cok niet onwaar schijnlijk dat, wan*- "*r er op dat tijd stip nog geen bijzonderheden bekend zijn, er in de eerstkomende raadsver gadering om opheldering gevraagd zal worden. Ondanks het feit dat er in competitie verband geen enkele wedstrijd is vast gesteld, zal er zondagmiddag in Veenen daal tóch gevoetbald worden VEENEN DAAL heeft namelyk WAGENINGEN uit genodigd om aan de Bergweg de krachten eens te meten. Voor deze vriendschappelijke wedstrijd zal ongetwijfeld grote belangstelling be staan. Hoofdstraat 106 - Tel. 2576 Veenendaal. Het echtpaar Aart Mater (74) en Al berta van de Haar (71) hoopt op 8 februari a.s. de dag te herdenken, dat zij vijftig jaar geleden in de echt zijn verbonden. De bruidegom is in Amerongen ge boren en kwam direct na zijn trouwdag in Veenendaal wonen. Hoewel hij op perman was van zijn vak, heeft hij verschillende ambachten gehad. De laatste jaren vóór zijn pensionering was hij gemeente-werkman. Hij mag zich nog in een goede gezondheid ver heugen en als het weer het maar enigs zins toelaat is hij in zijn tuintje te vinden. De bruid is een Veenendaalse en zij doet haar hele huishouden zelf. Uit het huwelijk werden 8 kinderen ge boren, waarvan er nog 6 in leven zijn en 12 kleinkinderen. Bij de vele geluk wensen die het bruidspaar op de 8ste februari zullen bereiken, voegen wij gaarne de onze. In de nacht van dinsdag op woens dag ontdekte de politie op de Nieuweweg een personenauto die zwaar beschadigd tegen het hek werk van de Chemische fabriek van de D.S. stond. Ongeveer tien meter verder stond een man die hevig bloedde uit diverse hoofd wonden. Het bleek de bestuurder te zijn, een zekere J. N. H. uit Apeldoorn. In de nacht was hij, komend vanaf de Hoofd straat in de bocht rechtdoor gereden en door de botsing met zijn hoofd dwars door de voorruit gevlogen. Hij verklaarde in een plaatselijk café on geveer zes borrels te hebben gedronken. Dokter Kets die eerste hulp verleende, achtte overbrenging naar het zieken huis noodzakelijk. Het rijbewijs werd door de politie direct gevorderd. JAARVERGADERING WINKELIERSVERENIGING De Veenendaalse winkeliersvereni ging „Handel en Nijverheid" houdt op dinsdag 5 februari a.s. zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering in hotel „De Korenbeurs". Een van de belang rijkste te behandelen punten is de be stuursverkiezing. Aftredend zijn de he ren Ant. de Ruiter (voorzitter), J. van den Bosch, J. Tak en H. Huibers, die zich allen herkiesbaar hebben gesteld. VA. ▼oor betere uurwerken H00FDSTR 91 - VEENENDAAL 111III In verband met het feit dat de hervormde kerk in Eist met de huidige weersomstandigheden bij zonder slecht te verwarmen is, heeft de kerkeraad besloten voor lopig op de zondag één kerkdienst te houden en wel 's middags om 3 uur! Nadere mededelingen zullen ook bekend gemaakt worden in het publikatie-kastje in de kerk. Alle verzekeringen Hypotheken Verkoop vaste goederen Wonlngbeheer Taxaties Beëdigd als makelaar en taxateur Veenendaal, Kanaalweg 2 - Tel. 2918 NIEUWE START MET 5,— PREMIE Omdat de Valleiriks ook deze niet gevonden is na te zijn uitgegeven bij levensmiddelenbedryf Jongetjes te Renswoude wordt de premie groot DERTIG GULDEN overge maakt aan de Stichting tot oprich ting van een verenigingsgebouw te Ederveen t.n.v. de heer G. Harde man. arch, te Ederveen, giro 928263. De nieuwe riks (geen rood num mer) start met een tegenwaarde van vyf gulden. De uit te geven riks is genummerd met 4 RT 078065 By inlevering op ons bureau voor a.s. donderdabmiddag 12 uur wordt het bedrag a contant uitbetaald. O.C.B.-KOLLEKTE UITGESTELD Blijkens een vanmorgen ontvangen bericht, gaat de binnenkort te houden jaarlijkse kollekte voor de bejaarden, niet door. Het bestuur van de stichting OCB deelt mee dat het, gezien de voor deze gebeurtenis zeer slechte weersomstan digheden, besloten heeft deze kollekte niet te houden. De geldinzameling zal nu worden gehouden omstreeks midden mei van dit jaar. Ongetwijfeld is de tocht langs de planeet Venus een van de belangrijkste expedities, tot dusver in de ruimte ondernomen. Na een tocht van 109 dagen, waarop 29 miljoen km werden afgelegd, passeerde de Mariner II met zijn gouden platen en blinkende vogelvleugels op ongeveer 34700 km de planeet Venus en kon gedurende 42 minuten met zijn instrumentaire ogen de planeet waarnemen en zijn waarnemingen in fluit tonen naar de aarde doorgeven. Het ontvangkantoor was te Pasadena in Californië. Reeds werden de ontvangen signalen vanuit de computer in druk overgebracht, op zichzelf onleesbare codetekens. Het zal een maand duren voordat de vreemdsoortige geluidssignalen zijn ontcijferd en in woorden vertolkt. In hoever dit duidelijke ge gevens verstrekt moet nog blijken. Maar in elk geval staat wel reeds vast, dat men nu meer van deze planeet weet, dan in de 25 jaren tevoren. Men was steeds zeer nieuwsgierig naar deze planeet. De Grieken begonnen met speculaties, de Romeinen zetten het voort; en van Galilei tot thans Hoyle interes seerden de astronomen zich bijzonder voor Venus, met name omdat haar massa, haar omloop en haar voorkomen het meest op onze aarde gelijken en zodoende de vraag opriepen of wellicht Venus werd bewoond. Er zijn heden zelfs heel wat fabels in omloop over ruimteschepen, vliegende schotels en Venusmensen; on langs stond in een Zuidafrikaans dagblad een heel „verslag" over het bezoek van een ruimteschip van Venus aan deze aar de, dat blijkbaar geloofwaardig werd ge acht. Op de gedenkwaardige 14 december 1962 heeft men thans vermoedelijk enke le antwoorden gevonden. Het resultaat was wel menigmaal in gevaar; op 4 september bleek de Mariner uit zijn koers te zijn geraakt; het gelukte dit te corrigeren, een magnifieke tech nische operatie; op 8 september werd de Mariner door een kleine meteoor geraakt en schommelde geducht; wederom gelukte Burgemeester en wethouders van Rhenen hebben de gemeenteraad voor de ver gadering van komende dinsdag weer een lyvige agenda voorgeschoteld. Er komen verschillende voorstellen aan de orde betreffende de wegenverkeerswetgeving, onder andere een aanvulling van de algemene politieverordening om te kunnen optreden tegen bromfietsers die hun motor langer laten lopen dan nodig is en het onnodig heen en weer rijden van bromfietsers te kunnen tegengaan. Het is wel duidelyk dat deze maatregelen niet bedoeld zyn voor de bonafide brommers. Verder willen bur gemeester en wethouders de voetgangersoversteekplaats op het Fred. v. d. Paltshof nog duidelyker markeren. Doorvoor wordt een crediet aan de raad gevraagd van een kleine duizend gulden. Zeer belangrijk is wel het voorstel om over te gaan tot de bouw van 48 woning wetwoningen aan de Lijsterberg. Het be treffen zogenaamde galerijwoningen. Het plan bevat vier verdiepingen op een on derbouw, waarin de bergingen en in to taal 20 garages zijn ondergebracht. De ga lerijen zijn toegankelijk vanuit de aan de uiteinden van het blok gelegen trappen huizen en vanuit een in het midden van het blok geprojecteerde hellingbaan die een stijging van 10*/« heeft. Deze baan biedt het voordeel dat kinder- en wandel wagens gemakkelijker mee naar boven kunnen worden genomen. De ontworpen woningen zijn alle gelijk en bevatten een woonkamer, keuken, douche-cel en drie slaapkamers. De huur zal 17,15 per wo ning per week moeten bedragen en 3,50 per garage. De raad wordt voorgesteld in verband met de nog steeds heersende spanning op de arbeidsmarkt de bouw te gunnen aan de firma T. Nieboer en zn. te Veenen daal voor de som van 768,500,en het glas-, schilder- en behangwerk aan de firma C. Mol en zn te Rhenen voor de prijs van 58.500, Ook een plan tot de bouw van een der de openbare lagere school in Rhenen-stad op een terrein gelegen aan de Lijsterberg hoek Achterbergsestraatweg, wordt dins dagavond ter tafel gebracht. Een voorstel om een beeldhouwwerk aan te kopen, voorstellende touwtje springende kinde ren, dat geplaatst zou moeten worden voor de te bouwen openbare kleuterschool, en dat 2600,— zal gaan kosten, ontworpen door mevrouw A. Wamelink-Werner te BEDANKT VOOR BEROEP Ds. J. de Jager, predikant van de her vormde gemeente te Amerongen, heeft voor het op hem uitgebrachte beroep van de hervormde gemeente van Heinenoord in de Hiekse Waard (Zuid-Holland) be dankt. NUTSAVOND WERD UITGESTELD Door de slechte weersomstandigheden kon de Nutsavond van j.l. dinsdag niet doorgaan Drs. L. M. Snijders zal zijn le zing over de Europese integratie nu hou den op woensdag 20 februari a.s. De voor die datum vastgestelde filmavond wordt nog tussengelast. VROUW NAAR DE MAAN? Door de Russen wordt het bericht verspreid dat weldra een der volgende ruimtevaar ders een vrouw zal zijn. Men noemt zelfs al een naam, die van mevrouw Alia Massé- vitch, vice-presidente van de afdeling ruimtevaart van de Academie voor wetenschap pen te Moscou. JOHNNIE-TWIST De fran se twist-ster Johnnie Hal- lyday is uit Libanon teruggg- keerd na daar bijna een re geringscrisis te hebben ver oorzaakt. Zaterdags zat hij nog aan tafel met de minister president, zondags werd hij door de minister van cultuur per vliegtuig het land uitge zet. Het voor en tegen Johnnie zijn veroorzaakte een scheur die dwars door de politieke partijen liep, zodat tegenstan ders in eikaars armen vóór juchten en partijgenoten el kaar om de oren sloegen. De tegenstanders wonnen tenslot te: de twist blijft in Libanon verboden. HANDEL Voor de eerste keer in de geschiedenis heb ben twee Franse veehande laren op een veemarkt in Schotland gelijk mogen opbie den met de Engelse collega's. Tot nu toe konden alleen En gelsen daar echt bieden en mochten vreemdelingen onder elkaar verdelen wat er over bleef. Het overboord gooien van een dergelijke traditie laat misschien zien tot welke con cessies de Engelsen van hun kant in staat zijn om het toe treden tot de Euromarkt te bespoedigen. MONA LISA De nieuwste mode wat de damescoifure be treft is nu eens niet van Parijs naar New York overgewaaid maar omgekeerd. Toch staan de Fransen aan de bakermat van ook deze modegril. Want zij waren het die „hun" schil derij de Mona Lisa van Leo nardo da Vinei aan de Ame rikanen uitleenden, waar het bij de dames aanleiding werd tot de kapstijl „Mona Lisa". De jonge filmster Susan Stras berg heeft het kapsel als eer ste gelanceerd. Op de foto's in de kranten staat ze afge beeld met boveixlien de glim lach van Mona Lisa, wat een gek gezicht oplevert. LAATSTE In de grammo foonplatenwinkel: - Een plaat van Bach, alstublieft. - Wel ke? Jean Sebastian of Offen? BLAF Volgens hun instruc ties mogen Franse belasting inspecteurs wanneer zij een woning binnengaan blaffen, om te zien of er in het huis een hond aanwezig is die geen belastingpenning draagt. Oosterbeek, wordt eveneens ter sprake gebracht. De raad werd er in zijn oude samensteiling ai eens over gepolst, doch toen waren de meningen hierover nogal verdeeld. Er worden nu kennelijk ook stappen on dernomen om het dorp Eist aan het zo broodnodige sportveld te helpen. Er komt een voorstel om daartoe een ter rein aan te kopen groot ruim 4 ha. gele gen aan de Verl. Schoolweg. De prijs be draagt 81.000,rond. Er zit een moge lijkheid in voor twee voetbalvelden en een oefenveld. De raadsvergadering zal wor den geopend met een door de voorzitter uit te spreken nieuwjaarsrede. AMERIKAANSE KOLEN VOOR NEDER LAND. In de Rotterdamse haven is een schip met anthraciet gelost, welke aan- vankelyk bestemd was voor de Ameri kaanse troepen in West Duitsland. Over leg tussen alle betrokkenen heeft er nu toe geleid, dat het „zwarte goud" beschik baar kwam voor de kleumende Neder landse bevolking. Tientallen vrachtauto's, uit alle delen van het land, zyn naar de Maasstad gereden om elk een portie van de 20.000 ton kolen te bemachtigen uit de ruimen van de „Globe Carrier". het de goede koers te herstellen. Later stegen bij het naderen van Venus de temperaturen in de Mariner tot 129 graden Fahrenheit, terwijl de instrumenten niet meer dan 120 konden verdragen; maar ook dit werd doorstaan. Zodoende kon het doel worden bereikt. Thans is de Mariner na banen rond de zon voorgoed in de ruimte verloren. Maar hij heeft zijn taak volbracht. Reeds werden in Amerika enkele voorlopige resultaten gepubliceerd. Zo bleek, dat Venus niet „gelijk de aarde, een magnetisch veld rondom zich heeft. Dit wijst op een heel andere „at mosfeer" dan de aarde bezit. Voorts werd een hitte van Venus geconstateerd van 600 tot 615 graden Fahrenheit, een tem peratuur, waarbij natuurlijk organisch leven, zoals de aarde heeft, onmogelijk is. De vraag blijft echter nog, of deze hitte stamde van dicht, met electronen geladen gas, dat Venus kan omringen, dan wel van de oppervlakte van de planeet zelf. Een ander resultaat is, dat waar schijnlijk de planeet zeer langzaam draait, zodat er per Venusjaar maar één dag en één nacht zijn, elk 125 aardse dagen lang. Ook over de oppervlakte van Ve nus stond men voor iets merkwaardigs, dat deze n.l. moet bestaan óf uit een uit gestrekte oceaan, die de hele planeet be dekt óf uit een de gehele oppervlakte be dekkende zandwoestijn. Maar dit zijn alles voorlopige opmerkingen, die nu voorwerp van onderzoek zijn. In elk geval schijnt alles, wat men meent te vinden en nog onderzoekt, erop te wijzen, dat Venus, hoezeer ze dan op de aarde moge gelijken en hoezeer haar gunstige plaats in het heelal op de mo gelijkheid van leven zou kunnen duiden, toch waarschijnlijk geen organisch leven kent, zoals de aarde, en de ruimteschepen sprookjes sprookjes zonder enige werke lijkheidswaarde zullen blijven. Dat is jam mer voor de fantasten, maar er blijven nog genoeg sprookjes over, die een grond van werkelijkheid hebben. Indien onze aarde inderdaad de enige bewoonde pla neet is, wordt ze des te mysterieuzer: de kleine planeet aarde in de ontzaglijke ruimte met haar talloze sterren als enige bewoonde ster. JAARVERGADERING HERV. JEUGDVERENIGINGEN Zaterdagavond 26 januari wordt in gebouw Rehoboth de jaarvergadering van de Herv. Jeugdverenigingen ge houden, waaraan medewerking zal worden verleend door het zangduo Maas-Verhey. De inleiding wordt verzorgd door mej. Gerrie Overeem en zal handelen over de blindgeborene, terwijl Jan van Voorthuizen een meditatie zal houden over: „Zeg mij wie Uw vrienden zijn". Na de pauze wordt het toneelspel: „De weg terug" door Johan Logtmeijer opgevoerd. Verder zal deze avond ge vuld worden met voordrachten, samen zang en het jaarverslag.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1