Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Bouwfonds gaat 39 koop-woningen Engelenburg bouwen in De Wereld van WEEK-tot-WEEK Agenda Wist u Gemeentebestuur riep alle onderwijskrachten bijeen op voorlichtings-vergadering Drie types iui'Sj J. F. TAK Groene Kruis verstrekt in liet vervolg alle inentingen Strenger optreden tegen bouwen zonder vergunning WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Dit jaar VEWIBETO? AMERONGEN Oude huisjes worden later gerestaureerd 37e JAARGANG VRIJDAG 1 FEBRUARI 1963 Nr. 10 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Duidelijk ■i SfeeïMU metalen kruiken warmwaterzakken en oorkleppen Liever enkele bouw F 7,50 WAARD 2 RS 038620 Assurantie-, Hypotheek- en Woningbureau BROUWER de God der Krachten UIT AMERONGENS RAAD Dierenpark „Hazenberg" krijgt 300,subsidie Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 4,50 Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 15 cent In de (wanhopige) strijd tegen het woningpro bleem laten alle gemeentebesturen in onze om geving geen middel onbeproefd om iets van het verloren terrein terug te winnen. Zodra de jaar lijkse contingenten van hogerhand loskomen, re gent het protesten omdat het volume een druppel is op de gloeiende plaat. Op het terrein van de woningnood is in Veenendaal vooral in raadsver gaderingen, veelvuldig de klacht geuit dat er in woningwet-woningen vele mensen wonen die, qua hun maatschappelijke status zonder meer gerang schikt kunnen worden onder de categorie eigen woning-bezitters. Om deze categorie nu in de ge legenheid te stellen het eigen woningbezit te be vorderen, heeft het gemeentebestuur van Veenen daal zijn volle steun toegezegd aan het nieuwe plan van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten om in de Engelenburg (het gedeelte tussen de Grift en de Industrielaan) 39 woningen te bouwen. Op uitnodiging van het gemeentebestuur zijn gisteravond alle onderwijskrachten op een voor lichtingsvergadering uitgenodigd waar Bouw fonds-ambtenaren het plan volledig uit de doeken hebben gedaan. I oogt het eigen woningbezit te bevorde ren. Doch onverbrekelijk hieraan verbonden Het betreft hier een plan van 18 wo ningen in de premiebouw en 21 woningen in de zogenaamde vrije sector. Het zijn in volgorde 2 blokjes van vijf, 2 blokjes van vier, 1 blok van tien en 1 blok van elf woningen. Er zijn drie types. Model 3: is de meest eenvoudige wo ning en kost rond 24.000,Na aftrek van subsidie blijft er 22.840,over die men dus over een periode van dertig jaar zal moeten terugbetalen. Het eigen geld is ca. 3500,terwijl men dan op een maandelijkse last komt van 108,(bij dit bedrag zit dus rente, aflossing en ver zekering inbegrepen). Iemand die voor de bouw van een der gelijke woning geïnteresseerd is, zal dan toch een minimaal bruto inkomen moeten hebben van 700,per maand, tenzy het bedrag aan eigen geld hoger ligt dan 3500 gulden. Model Y is een groter type woning met luxueuzer uitvoering. Dit huis kost 27.300,— en omdat dit in de vrije sec tor valt wordt hierop geen subsidie gege ven. Model Z: is nog iets duurder en komt op 28.900.uiteraard ook zonder sub sidie. Het is duidelijk dat het gemeentebe stuur met dit plan in eerste instantie be- GROTE BAZAR VAN RODE KRUIS Het Roode Kruis afd. Veenendaal is van plan om midden februari een gro te bazar te organiseren. De financiële baten zijn bestemd voor de aanschaf fing van een ambulance-auto met toe behoren. VEENENDAAL Vrijdag Toneelavond personeelsver. Veenendaalse IJzerindustrie in Eltheto, 8 uur. Zaterdag Cefafilm „Moeder mag niet sterven" Eltheto, 8 uur. Winteruitvoering Caecilia, 7.30 uur Eikenlaan. Dinsdag Vergadering winkeliersver. „Handel Nijverheid" in Korenbeurs, 7.30 uur. dat de noodtoestand waarin de vogels verkeren nog steeds niet ge ëindigd is dat het door de aanvankelijk inval lende dooi iets beter voor de dieren werd dat de invallende vorst echter alle illusies op beter weer de bodem heeft ingeslagen dat op de bekende adressen in alle plaatsen graag oud brood of ander voer tegemoet gezien wordt dat automobilisten het ook kunnen afgeven aan wegenwachten die op hun voertuig een grote zwarte B hebben staan dat de wegenwachten dit voedsel verspreiden onder de hongerende vogels langs hun route WANDKLOKKEN voor betere uurwerken H00F0STR 91 VEENENDAAL Voor in diverse prijzen naar Hoofdstraat 106 - Tel. 2576 Veenendaal. is het feit dat men op deze wijze een ze kere doorstroming krijgt van beter-gesi- tueerden naar eigen woningen, waardoor diverse woningwetwoningen vrij komen. Uitermate belangrijk is natuurlijk de vraag: wanneer komen deze woningen gereed en: zijn er voldoende candi- daten voor. Wat het eerste betreft heeft het gemeen tebestuur beloofd alle pogingen in het werk te stellen de woningen dit jaar nog gebouwd te krijgen. Op zichzelf geeft dit vanzelfsprekend geen enkele garantie. Of er voldoende animo zal besatan is op dit moment nog een groot vraagteken. Op de gisteravond gehouden bijeen komst is namelijk duidelijk naar voren gekomen dat er verschillende mensen wel zelf willen bouwen, maar dan het liefst een enkele hooguit een dubbele woning. Het bouwfonds heeft toegezegd deze suggestie voor te leggen aan het gemeen tebestuur om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Eventuele geinteresseerden kun nen alle mogelijke inlichtingen krijgen bij de heer Van Wely van de Dienst Gemeentewerken Veenendaal. Zo zullen de toekomstige Bouwfonds-woningen er ongeveer uitzien. Met ingang van 1963 kunnen alle kinderen bij het Groene Kruis worden in geënt tegen pokken, difterie, kinkhoest, tetanus en kinderverlamming. Voor heen werden hier uitsluitend injecties gegeven aan kinderen, die op het con sultatiebureau voor zuigelingen stonden ingeschreven. Voor deze kinderen blijft de thans geldende regeling van kracht. Speciaal voor alle kinderen, die niet op het consultatiebureau staan ingeschreven is er gelegenheid tot vaccinatie tegen pokken, difterie, kinkhoest, tetanus en kinderverlamming op de eerste dinsdag van iedere maand van vier uur tot half vijf in het Groene Kruisge- bouw, Eikenlaan 2, Veenendaal. Dit houdt tevens in, dat de viermaan- dinsdag 5 februari a.s. van vier uur tot delijke kosteloze inenting tegen pok ken bij de gemeente-arts zijn afge schaft. Alles gebeurt nu bij het Groene Kruis en ook voor de kosteloze pokken- inenting kan men in het vervolg uit sluitend hier terecht. Voor alle andere injecties moet - als het kind niet op het consultatie bureau staat ingeschreven - een ge ringe vergoeding van 1,worden betaald. Oranje inentingsboekjes moe ten bij iedere injectie worden meege bracht. Men kan het beste laten inenten: tegen pokken: zodra het kind twee maanden oud is; tegen difterie-kink- hoest-tetanus-polio (alle vier in één prik): de eerste injectie een maand na de pokken-vaccinatie, de tweede en derde één maand na de voorgaande. Ongeveer een half jaar na de derde injectie nog een herhaling. Tijdens de maandelijkse gelegen heden tot inenting bij het Groene Kruis kunnen ook „oudere" kin deren nog worden ingeënt. Kinderen dus die in het verleden on volledig of in het geheel nog niet zijn ingeënt. Alsdan wordt opnieuw be gonnen. Tegen polio ontvangt men in een dergelijk geval twee injecties met één maand tussenruimte en een half jaar na de tweede injectie een derde. Tegen difterie, kinkhoest en tetanus drie injecties met één maand tussen ruimte. De eerstvolgende gelegenheid tot in enting van kinderen, die niet op het consultatiebureau komen is dus op half vijf in het Groene Kruisgebouw. THRILLER VAN V.S.W. TONEELCLUB De VSW Toneelclub brengt vrijdag 8 en zaterdag 9 februari de thriller „Valstrik voor een man alleen". De voorstelling wordt gegeven in gebouw Sola Fide. BROMFIETSENSHOW VAN JAN JANSEN Begin maart houdt de fa. Jan Jansen Zn. van de Nieuweweg in gebouw Eltheto een Kreidler-bromfietsenshow. De toegang is gratis. In verband met het steeds meer bouwen en andere bouwsels zijn op- voorkomende verschijnsel, dat wordt gebouwd zonder vergunning of in afwijking van de daarvoor geldende voorschriften, hebben burgemeester en wethouders van Veenendaal besloten, strenger te gen overtreders van de bepalingen der Woningwet op te treden. In een officiële waarschuwing schrijft burgemeester Mr. Dr. J. Hazen berg: De laatste tijd is gebleken dat ge- gericht zonder de vereiste vergunning of in strijd met de daarvoor geldende voorschriften. Het is zonder meer duidelijk, dat dergelijke handelwijzen, welke een overtreding van de Woningwet inhou den, niet getolereerd kunnen worden. In voorkomende gevallen zal dan ook niet worden nagelaten proces-verbaal te doen opmaken. Bovendien heeft het gemeentebestuur op grond van de Woningwet de midde len, datgene wat zonder vergunning of in strijd met de daarvoor geldende voorschriften tot stand werd gebracht, De Valleiriks die vorige week werd uitgegeven by „De Byen- korf" D. Slok en Zn, Eist (Utr.), is niet gevonden. De premie is hierdoor gestegen tot 7,50. De nieuw uit te geven niet rode riks is genummerd met By inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. op kosten van de overtreder te doen afbreken. Men zal er daarom goed aan doen, wanneer men bij een bouwwerk be trokken is, zich van te voren te over tuigen of voor het werk de vereiste vergunningen zijn verleend en dat de bouw wordt uitgevoerd overeenkom stig de bij de vergunning gegeven aan wijzingen, omdat in het geval van het tegendeel niet zal worden geschroomd van de toegekende bevoegdheden ge bruik te maken. Bij de Veenendaalse Winkeliers „Handel en Nijverheid" die dit jaar het 40-jarig bestaan herdenkt, bestaan plannen om de grote han del en industrietentoonstelling Ve- wibeto V niet volgend jaar maar dit jaar te houden! Dinsdagavond a.s. wordt in hotel De Korenbeurs de jaarvergadering gehou den waar, naast de bestuursverkiezing, ook de viering van het 40-jarig be staan aan de orde zal kernen. Een on derdeel hiervan is de idee de volgende Vewibeto (V dus) in september of ok tober van dit jaar te houden in plaats van het aan de beurt zijnde jaar 1964. Er zouden al onderhandelingen gaande zijn met diverse grote organisaties. DUBBELE OVERTREDING Toen de 16-jarige Veenendaler M. een verkeersovertreding beging gaf hij aan de politieman een valse naam op. Enkele dagen later werd hij herkend en prompt weer aangehouden Met een proces-verbaal extra is hij heengezon den. NAGEKOMEN PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds. J. d. Ja ger H.A.; 10.30 uur Jeugdkapeldienst; 6.30 uur ds. J. d. Jager (dankz.). Ger. Kerk: 10 en 5 uur ds. L. Zwaan. Ned. Prot. Bond: 10.30 uur ds. W. F. Monné van Zeist. R.K. Kerk: 8 uur Vroegmis; 10.15 uur Hoogmis. NAGEKOMEN BURGERLIJKE STAND Geboren: Jannigje, d.v. A. Meijer en H. van der Grift; Gerritje, d.v. S. Reede en J. M. van Zoelen; Jannigje, d.v. H. Ploeg en A. van der Velden. Ingekomen personen: H. J. Smit, van Valburg; E. R .N. Laponder, van Mau- rik; J. Pap, van Renkum; A. Nieman, van Maarssen. Vertrokken: J. D. van Verseveld, naar Rhenen; C. van Verseveld, naar Tiel; J. van den Brink, naar Leersum; I. Nannings, naar Arnhem; G. A. de Rook, naar Den Haag. Alle verzekeringen Hypotheken Verkoop vaste goederen Woningbeheer Taxaties Beëdigd als makelaar en taxateur Veenendaal, Kanaalweg 2 - Tel. 2918 1 FEBRUARI 1953 Op Uw tijd, Heer, doet Gij de dijken breken, Op Uw tijd komt de hoge stormvloed op. HÜ IS w brengt Gij Uwe slagen en drijft het mensenleed ten top. Wat kan de dijkwacht, wat het leger, Als Gij die tijd gekomen acht? Uw macht is met geen dijk te keren, Geen mensenarm weerstaat Uw kracht. Gij riep zo vele zielen tot U Het was hun tijd tot U te gaan Wij kunnen door de vele wonden de reden hiervan niet verstaan. Hoe kunnen wij dit al doorgronden, wij zijn gewond, verslagen, stil, en vragen angstig: „was dit, Vader' was dl dit leed dan Uwe wil?" Wij zien de smart, de rouw, de tranen, ons beeft het hart bij zo veel leed. Wij zien het al door onze ogen Gij zijt het die het antwoord weet. Gij kent, o Heer, Uw weg, Uw werken, Gij kent het doel, Gij kent Uw tijd. Wij leggen 't al in Uwe handen en buigen voor Uw Majesteit. A.H. In de openbare zitting van de Amerongse gemeenteraad bracht burgemeester Jhr. Mr. O. R. van den Bosch, onder wiens leiding voor het eerst de raad stond, zyn dank uit voor de ontvangst welke hem bereid was bij zyn intrede in Amerongen. Ook bracht spreker dank aan de heer K. G. Tiel voor het hanteren van de voorzitters hamer tydens de periode dat Amerongen zonder burgemeester was. Voorts had bur gemeester v. d. Bosch veel woorden van waardering voor de buitendienst en al die genen die gezorgd hadden dat de straten en wegen in Amerongen goed begaanbaar bleven. In zyn dank betrok de burgemeester eveneens de Vrijwillige Brandweer van Amerongen, die in de afgelopen vorstperiode verscheidene inwoners van water had- voorzien. Deze groep toneelspelers brachten za terdagavond op de jaarvergadering van de Herv. Jeugdverenigingen in Rens woude het spannende stuk „De weg terug." BOEK Hoezeer de Fransen worden gehypnotyseerd door hun generaal, blijkt ook in de boekwinkels. Nu De Gaulle in plaats van over Algerije steeds maar over Frankrijk als atoommacht praat stijgt de verkoop van boeken over atoomproblemen met de dag terwijl die over Algerije tot het nulpunt is gedaald. BEWONDERING Het zeer degelijke Dagblad van Genève schrijft naar aanleiding van de controverse De Gaulle- Kennedy ten opzichte van de Polaris-raketten: „De Ame rikaanse president heeft nooit zijn bewondering voor de ge neraal onder stoelen of ban ken gestoken, evenmin als De Gaulle zijn bewondering voor mevrouw Kennedy." GAATJE De Fransen heb ben een machine geconstru eerd om geuriger te kunnen roken. Hij slaat 350.000 minus- cuul-kleine gaatjes per secon de in het sigarettenpapier. Door deze techniek, verzeke ren de constructeurs, zal de sigaret frisser en lichter sma ken. Men hoopt met deze vin ding de export zodanig op te voeren dat Frankrijk de eer ste plaats als exporteur van sigarettenpapier zal herove ren. FILE In Parijs kan men als autobestuurder een boete op lopen als men de stadsauto bussen te veel in de weg zit. De chauffeurs van deze bus sen hebben het recht de num mers van auto's en vracht auto's op te nemen en aan de politie door te geven wanneer zij door een dubbele file te vormen bij verkeerskruisingen en in nauwe straten verhin deren dat de bussen kunnen passeren. Per minuut rekent men tien francs boete. TWIST De 18-jarige Xavier Panaro te Rome, die vorige week voor vrienden en vrien dinnen in zijn apartementen een twist-avond organiseerde en zelf tot het morgengrau- wen hevig meetwistte, is in elkaar gezakt en overleden. De dokter stelde als doodsoorzaak vast: oververmoeidheid. COMPLEX Nogmaals De Gaulle: Zijn houding ten op zichte van Engeland in het E.E.G.-geschil vergelijkt men in Parijs met die van de prin ses in het sprookje die de hand van een prins weigerde met de woorden: „O, ik zou nooit met een man met rood haar kunnen trouwen." De Parijzenaars zeggen ervan overtuigd te zijn dat de gene raal sinds enige weken aan een nieuw minderwaardig heidscomplex lijdt: „Hij denkt dat hij Napoleon is." H. Blankestein verwarring Geen opmerkingen werden gehoord over de notulen, terwijl de ingekomen stukken voor het grootste deel voor kennisgeving konden worden aangenomen. Een uitzon dering maakten hierop 2 punten, n.l. het de rapporten betreffende kascontrole over het 4e kwartaal 1962. Hierbij was het de heer A. v. d. Veer (PvdA) opgevallen dat een vrij grote achterstand in de huren was ontstaan. V. d. Veer informeerde dan ook of het hier soms financiële moeilijk heden in de gezinnen betrof, en of er wel aandacht aan geschonken werd door het college of de aspirant huurders de hoge huren wel konden opbrengen bij het aan vaarden van de duurdere woningen. Voor zitter stelde heer v. d. Veer op dit punt echter gerust. Over het punt toekenning subsidie aan het dierenpark „De Hazenberg" welke door het college een subsidie van 300,was toebedacht, was men het over het algemeen spoedig eens. Verandering straatnamen De heer H. Blankestein (Gem. Bel.) voerde hier het woord namens de straatnamen com missie in verband met afwezigheid van de heer J. Ten- ge. De heer Blan kestein wees er op dat over de naam Rijksstraatweg te Eist veel verwar ring ontstond, be treffende poststuk ken welke met be stemming Ameron gen in Rhenen wer den bezorgd en om gekeerd. Daarom te veranderen in „Elsterstraatweg". Te vens werd op voordracht van de com missie de naam Burgemeester van den Boschstraat verandert in „Burgemeester Jhr. H. van den Boschstraat". De heer v. d. Veer zou daarbij op het straatnamen bordje nog graag de jaartallen bij ver meld zien. Aldus werd door de raad be sloten. De punten Wijziging gemeenschap pelijke regeling Instituut Ziektekosten voorziening Ambtenaren; Het aangaan kasgeldlening met de N.V. Bank voor Ne derlandse Gemeenten groot 150.000,en verhuring postbureau rijkspolitie werden allen zonder meer aangenomen. Over de verbetering van de duiker Heu- velse Steeg waarmede een bedrag gemoeid is van 14.462,— en uitgevoerd zal wor den door de N.V. Aannemings en Wegen bouwbedrijf v/h P. Henzen, informeerde de heer A. Hasselaar (CHU) of overleg gepleegd was met het Waterschap. De voorzitter zei dit o.a. toe. De heer A. v. d. Dikkenberg (SGP) wees erop dat reeds een plan van Waterschap klaar zou liggen. Het zou volgens deze heren jammer zijn wanneer later weer zoveel kosten hieraan besteed zouden moeten worden. De heer Blankestein vond dat hier meerdere aan nemers geraadpleegd hadden moeten wor den, en zag dan ook liever een openba re aanbesteding. De heer C Brinkman (CHU) schaarde zich geheel achter de heer Blankestein en zou dit ook graag zien bij de bouw van woningen in de toekomst. De voorzitter ant woordde hierop dat dit een spoedgeval was en dat een aan besteding veel tijd zou zijn gaan ver gen. De heer G. J. v. Barneveld (AR) wees er op als wet houder, dat dit ook over het algemeen ge daan werd, maar dat het in bijzondere gevallen als dit wel eens achterwege blijft. Bovendien wees de heer van Bar neveld er op, dat de technische dienst der provincie, waar dit kan worden gedecla reerd, hiermede geheel accoord was ge- C. Brinkman openbaar gaan. Hiermede kon de raad zich dan ook verenigen. Huchtje Punt 8 der agenda betreffende Waterlei ding aan de Ameronger Wetering ging er vlot doorheen. De aankoop van de wo ningen op het z.g. „Huchtje" ging echter minder vlot, daar hier door verschillende raadsleden nogal bezwaren naar voren werden gebracht. Het betrof hier de aan koop door de gemeente van de laatste Z woningen van een blok van 5. Drie waren reeds door de gemeente aangekocht en nu zou dus het geheel aan de gemeente komen. De heer A. v. d. Veer informeer de of er al een definitief plan bestond voor de restauratie van deze woningen, hetwelk de voorzitter ontkennend moest beantwoorden. De heer Blankestein wees er op dat deze mensen ook het recht hadden op een goede woning en vond het treu rig dat in deze tyd nog mensen in zo'n krot moesten wonen. Opknappen zag de heer Blankestein niet veel heil in, en zag liever dat zij maar voor de grond zouden gaan, hetgeen de heer v. d. Veer weer bestreed, daar hij achter het college van B. en W. stond, daar dit bewaard moest blijven als monu ment. De heer Blankestein wees er ook nog op, dat hij liever de huur omhoog zag, maar dan ook grondig opknappen en geen lapwerk. De heer van Barneveld weer er op, dat wanneer wij er prijs op stellen oud Amerongen te bewaren, dan aanko pen, bovendien gezien de grond, en de koopprijs dan beslist niet te duur. Boven dien zei spreker dat de mensen er zelf niet graag weggaan vanwege de lage huur. Wel weer van Barneveld er op, dat de mensen recht hadden op een goed bewoon baar huis. De heer K. G. Tiel (CHU) had be zwaar tegen de benaming krotten en ook wilde hij ze liever niet af breken. Het was toch de bedoeling er in de toekomst zeer goede wo ningen van te maken, bij de res tauratie, en dan, aldus spreker, zou den de mensen hier liever in zitten dan in een nieuwe dure woning. Hij zag graag in Amerongen nieuwe wijken verrijzen, maar wilde toch ook het oude karakter gaarne bewaren. De heer Blankestein ziet er echter geen heil in, en zal zijn stem er dan ook niet aan ge ven. De heer Brinkman vindt het erg moeilijk en had liever eerst een over zicht gezien en plannen. Ook de heer G. J. Buis (PvdA) zag ook liever eerst de plannen op tafel, zodat de kosten over zien kunnen worden, kan ook zijn stem hieraan niet geven. De heer Tiel haalde een spreekwoord aan, dat luidt „Buur- mans huis is maar eenmaal te koop", dus doen. Hierna werd dit agendapunt in stem ming gebracht, waarbij het aangenomen werd met 8 stemmen voor en twee tegen. Tegen stemden de heren H. Blankestein en G.. J. Buis. Ook werd de verlening van een gemeentelijke garantie i.z. het bouwen van een woonhuis door de N.V. Bouw fonds Nederlandse Gemeenten aan de Prins Hendriklaan goedgekeurd. Als be stuurslid van de „Stichting Algemene Be jaarden Huisvesting Amerongen" werd met 9 stemmen voor en één blanco her kozen de heer H. Blankestein. Door enkele raadsleden uit Amerongen en Overberg, waren nog vragen binnen gekomen, welke allen betrekking hadden op wegen, verkeerssituaties en verlichting in Amerongen en Overberg. De heer Brinkman vroeg nog of in Eist (gem. Ame rongen) daar waar nu een sneeuwhut is gebouwd bij de bushalte, niet in de naas te toekomst een wachthuisje kan worden geplaatst, zodat men hier droog op de bus kan wachten, waar er dan ook aan bei de kanten van de straat een huisje staat.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1