e\ m Vuilnisophaaldienst wordt gewijzigd PAUK /89- ^£AAr$To£i K.N.V.B. niet optimistisch over doorgaan wedstrijden a.s. weekeind K(?"Dampo ^ÏDr. Burgerlijke stand GENEVER MDZ KERKDIENSTEN TEENAGERSHOW IN „ELTHETO" R IT E N E N GROF VUIL ALLEEN OP WOENSDAG 2 ZONDAGDIENST ROUTE 1 (maandag en donderdag) ROUTE 2 (maandag en donderdag) DINSDAGKOOPJES Straatbezem Socpkop en schotels Kop en schotels 2.25 ROUTE 3 (dinsdag en vrijdag) ROUTE 4 (dinsdag en vrijdag) EDE Ds. J. FOKKEMA ZEVENTIG JAAR Gevonden en verloren Ingekomen en vertrokken OORDEELT NIET omdat i Skoda langer meegaat door uitzonderlijke degelijkheid een veilige keuze RENSWOUDE MARKTBERICHTEN 't Is vandaag den dag om in ons eige te keere. 't Is een dag van herdenke en op deeze dag mag een ieder toch zeeker wel de ogenblikkies, die dur overgeschoote zijn, stil gestaan hebbe bij et onheil dat ons volk nou tien jaar geleeje overkwam. Je ken netuurlik zegge: wat gebeurd is, is verleeje tijd en daar is nou een maal niks meer an te doen. Ok al denk ie dur nog zoo heevigst an; daar hebbe de minse die eige verloore hebbe ze niet mee terug. We motte veuruit en niet te lang bij zukke dinge uit et verleeje stil staan. Juust. We magge niet bij de pakke neer gaan zitte. Gien mins. Mar et is toch wel zoo. dat we dur ok niet mit een luchtigheid j ie overheen magge stappe. Rampe bin verveelende dinge, die we liefst mar zoo gauw meugelik in et vergeetboek neerschrijve. We wurde dur mar liever niet teveul meer bij be paald omdat dur zoo veul van ons eige fale in geleege is. Gien zinnig mins had toch ooit ge docht dat etgeen in februari van et jaar neegentienhonderd drieënvijftig gebeurd is zou kunne gebeure. Niemand had dat veur meugelik gehauwe. En dan opeens gebeurt et toch. En dan komt de slag zooveul te harder an. Percies etzelfde gong et mit die spoorwegramp bij Harmele, ok alweer een goed jaar geleeje. As ze ons van teveure gezeid hadde dat zooiets kos gebeure bij de spoorweege dan hadde we dat niet geloofd. Omdat we zooveul op de minse, dat is: op ons eige, ver- trauwe. As dur vandaag of morge es een keer één van die dikke stroomkabels die boove ons dorp hange afknapt en groot ongelukke mit zich meebrengt dan denke we etzelfde weer. Hoe is 't in vreedesnaam meugelik. Op dit mement, nou dur niks an de hand is, zeg ik bij m'n eige: keerel, hoe durf ie op de gedachte te komme. Je maakt je eige gewoon wijs, dat je over zukke dingen niet mag denke, laat staan prate. Ik zou et ok niet verstandig vinde om je eige elkes keer van zukke nare gebeurtenisse veur den geest te hale. Dat houdt gien mins op den duur vol. Ik heb et alleenig mar as veurbeeld gebruikt: dur ken van alles gebeure, omdat wij minse niet perfekt zijn. Dur mankeert wat an ons wark en dat motte we beseffe. Daar motte we goed van deurdronge zijn. Vandaag of marge gaat dur weel een nijje ruimtevaarder et luchtruim in. Afgeschcote in zoo'n soort blikke fluitkeetel. Nou eerlik zijn; wie denkt dur dan dat die man et er wel es niet leevendig af zou kunne brenge? Ik ge loof van heel weinig minse. Ze doen deur op degeene die et ruimtevaartuig in mekander gezet hebbe. Daar kan ommers niks an mekeere. Dat minse, is et verkeerde. We hoeve heus niet de ganse dag mit een brok angst in de keel rond te loope veur alle narigheid die gebeure kan, mar we magge ok nooit blindelings op al onze warke vertrauwe. Ok al lijke ze onoverwinnelik. As ie daageliks in een auto rijdt mot je dur volges mijn reekening mee hau- we. dat zoo'n ding iets kan krijge wat niet veurzien is. En zoo is et oover-al mee. Dur is van ons niks volmaakt. Zóó is et noodig, dat we de sturm- ramp gedenke. Ach, wij zelle hier in ons veur water veilige Veen, denken we, stuk voor stuk weinig of niks ver loore hebbe daar langs de zeekust. Wat is dur dan veur ons nog an terug te denke? Toch wel. We hoore bij et Needer- landse volk en we hebbe meegedaan an et minse wark dat niet deugdelijk bleek. Late we daar vandaag nog es an denke. Wout Blauwkous SPORTPROGRAMMA: Wordt het a.s. weekeind het zesde waarin men van voetbal verstoken blijft? Vorige week zag het er iets rooskleuriger uit, maar nu de koude en vorst bleef aanhouden is het weer een groot vraagteken. In ieder geval zijn er voor het amateurvoetbal weinig kansen. De velden zijn keihard onder een bevroren sneeuwlaag. Wel heeft de bond een programma vastgesteld, hetzelfde dat reeds op 15 december was vastgesteld. Dit programma vermeldden wij reeds enkele malen zodat dit nu overbodig is, ook al omdat er nog geen twee procent kans is op doorgang. Inmiddels wordt de stagnatie zo in grijpend dat de competitieleider van de K.N.V.B. voor de T.V. verklaarde dat wat betreft het betaalde voetbal men in ieder geval niet voor juni klaar komt. Wat de amateurs betreft, daar zijn de afdelingen kleiner en hebben vele clubs er al de helft opzitten. Maar ook hier wordt het een druk voorjaar. Hieronder laten we het aantal wed strijden volgen die door de resp. clubs nog moeten worden gespeeld: Veenendaal 12 wedstr. plus gestaakte wedstrijd tegen JSV. DOVO 9 GVVVV 9 VRC 7 Merino's 10 SVP 7 Kulan 5 plus gestaakte wedstrijd tegen Valleivogels. NSVS 5 I Rhenus 8 DVSA (zondag) 10 R.K. Unitas 10 Renswoude 8 Scherpenzeel (zondag) 9 Oranje Wit 9 Advendo 5 DVSA (zaterdag) 5 Sportclub Rhenen 4 Valleivogels 4 plus gestaakte wedstrijd tegen Kulan. Musketiers 7 Scherpenzeel (zaterdag) 7 Vooruitlopende op de door „The Rainbow Rockets" uit Renswoude te houden show- en dansavond op 23 fe bruari a.s. in de grote zaal van de Jeugdherberg „De Eikelkamp" in Eist, zullen zij ter nadere kennismaking met het publiek op 9 februari a.s. een grote teenagershow organiseren in gebouw Eltheto te Veenendaal. Aan deze show werken o.m. mee „The Blue Cornets" uit Tiel, „The Red, White and Blue Stars" uit Eist, „The Blue Angels" uit Veenendaal en uiter aard „The Rainbow Rockets" zelf. Als topattractie treedt op de in de gehele omtrek bekende solo-guitariste Dorien Deightcn (14). Voor de conference zal de heer Bart Veenendaal zorg dragen. .The Rainbow Rockets" uit Renswoude. OVERPLAATSING RIJKSPOLITIE De heer J. Abrahamse, wachtmeester le klas bij de rijkspolitie groep Rhenen werd overgeplaatst naar het rayon Eist. De heer Abrahamse kemt te wonen aan het adres Beatrixstraat 32 in Eist en is benoemd in de vacature W. Veen, die de politiedienst met pensioen heeft verlaten. Door deze overplaatsing is Eist thans twee politiemannen rijk. In verband met de reorganisatie van de VUILNISAFHAALDIENST zullen MET INGANG VAN MAANDAG 4 FEBRUARI 1963 onder staande routes worden gereden, te beginnen 's morgens 7.30 uur. De juiste tijd, waarop het huisvuil wordt afgehaald, is momenteel niet op te geven. De emmer dient voor de eerste keer vroeger dan gewoonlijk aan de wegkant te worden geplaatst; de tijd waarop de emmer dan word1 ge ledigd is ongeveer de tijd waarop het huisvuil in het vervolg wordt afgehaald. ZOALS U IN HET HOOG GEBERGTE GENIET MET DE HOOGTEZON VAN VOOR GEZONDHEID - ENERGIE LEVENSVREUGD reeds vanaf Alleenverkoop voor Veenendaal Pr. Bernhardlaan 4 Veenendaal Telefoon 3784 DOKTOREN EN APOTHEKERS VEENENDAAL: Dr. Verbeek, Populieren laan 20, tel. 3885. Apotheek Zuidersma, Hoofdstraat 53, tel. 2123. RHENEN: Dr. B. Stegeman, Herenstraat 69, tel. 315. Apotheek Deys van 11.30-12.00 uur. (An dere uren spoedrecepten). ELST, AMERONGEN, LEERSUM: Prak tijken: Bakker, v. d. Burg, Kars, Ossen- dorp en Van Ommeren: Dr. L. v. d. Burg te Leersum, tel. 03434-1388. EDERVEEN, DE KLOMP, RENSWOUDE: Dr. ter Velde te Renswoude, tel. 08387- 450. SCHERPENZEEL: Dr. v. Vulpen, tel. 03497-220. Bij het aanbieden van de vuilnisemmer kan BIJ UITZONDERING een klein pak ket grofvuil worden meegegeven; dit pak ket mag geen grotere afmeting hebben dan de helft van de vuilnisemmer (dit pakket moet gebundeld zijn). Voor grofvuil, dat een grotere afme ting heeft dan hierboven genoemd, wordt in het vervolg de gelegenheid gegeven dit ALLEEN OP WOENSDAG aan te bieden en wel: des voormiddags, voor de wijken waarop 's maandags en des namiddags, voor de wijken waarop 's dinsdags het huisvuil wordt afgehaald. De straten, waar het huisvuil wordt af gehaald zijn in volgorde van de route die de vuilnisauto's rijden, hieronder vermeld, zodat men zelf ongeveer kan bepalen op welk tijdstip het huisvuil wordt afge haald v. m. Kerkewijk 1-47 en 6-16 Markt 17-20 Hoofdstraat Hoogstraat J. G. Sandbrinkstraat Tuinstraat Helling Verlaat Valleistraat Stationsstraat Buurtlaan oost Prins Bernhardlaan Eenvoudlaan Vijgendam Gelderland Hoofdstraat 112-118 Nieuweweg 2-54 en 1-23 Vendelseweg Oranjestraat Wilhelminastraat n. m. Nieuweweg Mulderslaan Koninginnelaan zuid Emmalaan Prinsesselaan Jan van Nassaulaan Holleweg le Melmseweg 2e Melmseweg Buurtlaan west Krouwellaan Bisschop Davidlaan Koninginnelaan noord a. Rembrandtlaan Patrimoniumlaan Z-128 Adriaen van Ostadelaan Jan Steenlaan Frans Halslaan Paulus Potterstraat Gerard Doustraat prima straatbezem, goed gevuld met steel, r<x nu slechts 107 6 mooie pastelkleuren lste keus aardewerk, van de beste kwaliteit i Koopjesprijs, per stuk L.C.V fraai ruitdecor, verschillende kleuren, Maastrichts aardewerk. Voordeelprijs, 3 voor Alleen dinsdag 5 februari Hoofdstr. 7 - Tel. 3103 - Veenendaal kort ook nog een derde exemplaar. De zieken zijn erg dankbaar op deze wijze toch de wekelijkse preek te kunnen beluisteren. NIEUWE KLEUTERLEIDSTER In de vacature van mej. C. Katsman is tot kleuterleidster benoemd mej. Smit uit Rhenen. Momenteel is mej. Smit onderwijzeres in Kesteren. In gaande 1 maart zal zij de nieuwe be trekking aanvaarden. Mej. C. Katsman is als zodanig benoemd in de N.O.P. n. m. De Savornin Lohmanstraat Dr. De Vissrestraat Dr. Colijnstraat Mr. Dr. Schokkingstraat Klaas Katerstraat Bart Poesiatstraat Nic. Beetsstraat Dr. Slotemaker de Bruineplein W. C. Beeremanstraat Dr. Slotemaker de Bruinestraat Patrimoniumlaan 111-1 v. m. Molenstraat Achterkerkstraat 2e Achterkerkdwarsstraat Van de Pollstraat le Achterkerkdwarsstraat Smidstraat Fluitersstraat Beatrixstraat Kostverloren Munnikenweg J. P. C. Leinweberstraat Geerseweg Korte Molenstraat Gortstraat Rozenstraat Davidsstraat Davidsplein Gladiolenstraat Dahliastraat Anjerstraat n. m. Panhuis Zandstraat Julianastraat D.S. van Schuppenstraat Schrijverspark Markt 1-16 v. m. Kerkewijk 64-258 en 181-197, Da Costastraat Groen van Prinstererstraat Bergweg Vrijdag 1 februari a.s. hoopt ds. J. Fokkema te Soest, eervol ontslagen pre dikant van de Nederlandse Hervormde Kerk, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en oud-wethouder van onderwijs van de gemeente Ede, de leeftijd van de sterken te bereiken. Jan Fokkema werd op 1 februari 1893 uit een hoofdonderwijzersgezin te Arum in de burgerlijke gemeente Won- seradeel in Friesland geboren. Hij be zocht eerst de drie-jarige Rijks H.B.S. te Harlingen, deed in 1913 eindexamen aan de vijf-jarige Rijks H.B.S. te Sneek en was daarna vele jaren werkzaam als ambtenaar bij de Raad van Arbeid te Sneek en bij die te Goes. Naderhand studeerde hij nog theolo gie aan de Rijks Universiteit te Utrecht. Nadat de heer Fokkema in maart 1930 door het provinciaal kerkbestuur van Noord Brabant en Limburg was toe gelaten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk werd hij op 11 mei van datzelfde jaar (1930) door wijlen ds. J. Goslinga uit Utrecht, be vestigd als predikant van de Hervorm de Gemeente van Sprang in de classis Heusden in Noord Brabant. Op 9 oktober 1932 verwisselde de jubilaris deze gemeente met die van Amstelveen, vanwaar hij op 9 mei 1937 naar die van Delft vertrok. Deze, zijn derde gemeente diende ds. Fokke ma tot 6 juni 1946, toen hem in ver band met zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor de Anti Revolutionaire partij eer vol ontslag met de bevoegdheid van emeritus werd verleend. De funktie van Kamerlid vervulde ds. Fokkema tot de verkiezing van 1959, teen hij wegens het bereiken van de vijfenzestig jarige leeftijd niet her kiesbaar werd gesteld. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap was ds. Fokkema van september 1946 tot augustus 1950 bijna vier jaar predikant - voorganger van de Hervormde (Gereformeerde) Evangelisatie te Zaandam en daarna was hij tot augustus 1952 nog twee jaar te Zijderveld in de clasis Gorin- chem werkzaam als bijzonder hulp prediker. Tijdens zijn verblijf te Dfdft heeft ds. Fokkema van 1946 tot 1950 ook onge veer vier jaar deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Delft. Naderhand vestigde hij zich metterwoon te Ede, waar hij van december 1953 tot febru ari van het vorige jaar (1962) lid van de gemeenteraad en van juni 1956 tot februari van het vorige jaar wethou der van onderwijs is geweest. Met ingang van 1 juli 1961 werd ds. Fokkema benoemd tot predikant - voorganger van de Hervormde (Gere- VEENENDAAL Geboren: Lucien Angelo Guiseppe Ma ria z. v. A. J. M. Haggenburg en G. T. J. Wegen; Pietcr z. v. M. Slotboom en I. van Soest; Riqnne d. v. H. H. G. Marris en C. A. M. van den Hoven; Dirkje d. v. D. van de Weerdhof en J. Vlaanderen; Cornelia Gijsbertha d. v. P. Gijsbertse en W. Willemsen; Gijsbertus z. v. J. Ster- kenburg en G. de Rooij; Maarten Hen drik z. v. W. van de Lustgraaf en J. G. Valkenburg; Hendrika d. v. H. van de Pol en L. J. W. P. van Tintelen; Jacobus Gijsbertus z. v. A. Heijkamp en M. Werk man; Christiana d. v. I. H. Hiensch en M. A. van Engelenburg; Gerrit Teunis z. v. G. van Leeuwen en L. Geurtsen; Anthonia Maria Wilhelmina d. v. A. Hensen en W. Bijl; Jenneke d. v. H. J. Doornenbal en T. Gaasbeek (geb. te Rhenen). Ondertrouwd: J. Rebergen met G. M. M. van Silfhout; J D. v. Ewijk met O. Dite- wig. Gehuwd: W. R. Jansen en G. van Koo- ten. Overleden: Arnoldus Merlijn 76 j. wed. naar van J. Turkesteen; Johannes Hen- drcius Weijers 87, j. echtg. van W. H. Janssen (overl. te Rhenen); Engelbertus Johannes van Wijk, 81 j. wed.naar van S. A. van Noort (overl. te Rhenen); Gijs bertha van Appeldoorn, 5 dagen d.v. J. H. van Appeldoorn en C. van de Pol (overl. te Rhenen). RHENEN Geboren: Jenneke d. v. H. J. Doornen bal en T. Gaasbeek, Veenendaal; Nelis z. v. A. C. H. van Dam en C. H. Bekking; Paulien d. v. G. van den Berg en E. Douwenga; Johanna Hendrika d. v. H. v. Dongen en J. van Wijk; Rinske d. v. D. Kooistra en M. van Sloten. Ondertrouwd: K. v. d. Weerdhof en J. Drost. Overleden: Johanna de Heer, 50 j. on- geh.; Johannes Hendricus Weijers, 87 j. echtg. van W. H. Janssen, Veenendaal; Evert Hovestad, 81 j. geh. gew. met H. A. P. van Thuijl; Gijsbertha van Appeldoorn 5 dagen, Veenendaal; Aartje de Bode, 78 j. geh. gew. m. J. Visee; Engelbertus Jo hannes van Wijk, 81 j. geh. gew. met S. A. v. Noort, Veenendaal; Gerrit Hindrik Kremer, 49 j. geh. gew. met J. A. Huybers Arnhem; Cornelis Bos. 86 j. geh. gew. met A. Schuilenburg; Dina Aleida Greupink. 85 j„ geh. gew. met G. Thijssen. SCHERPENZEEL Geboren: Johannes z. v. T. van Hars kamp en J. van de Haar. Overleden: Cornelis Blanken e. v. S. J. Penraad. DE KLOMP EDERVEEN Overleden: Jacob van den Brandhof, 99 jaar. F LORYN Schimmelpenninckstraat Van der Duyn van Maasdamstraat Van Limburg Stirumstraat Van Hogendorpstraat Beukenlaan P. H. van Rijnstraat Bilderdijkstraat Keucheniusstraat Da Costaplein Dr. Kuyperstraat Talmaplein Talmastraat Industrielaan Groeneveldselaan Nijverheidslaan Smalle Zijde Middelbuurtseweg Parallelweg Spoorlaan Boslaan Brinkersteeg Middellaan Kerkewijk 99-179 Dennenlaan Cederlaan Sparrenlaan Coniferenlaan Larikslaan Groenelaan Zuivelstraat Pelikaanstraat Ambachtsstraat Stationsplein Kerkewijk 49-97 en 18-60 Stationssingel Kastanjelaan Lindenlaan Acacialaan Eikenlaan Populierenlaan Kanaalweg formeerde) Evangelisatie te Soest en sinds december 1961, toen deze Evan gelisatie werd omgezet in een „nood- gemeente" van de Gereformeerde Bond, dient ds. Fokkema deze noodge- meente nog als hulpprediker. Van zijn hand verschenen tal van meditaties in kerkelijke organen, enige preken en een brochure over de Her steld Apostolische Secte. VEENENDAAL Gevonden voorwerpen in de week van 23 tot en met 30 januari 1963: Muntbiljet; schroevendraaier; 2 bruine linkerhandschoenen; blauwe muts en een paar blauwe heren wanten; bos sleutels; platte lipssleutel no. 7595; sleutelring met medaillon Lelystad en een lipssleutel no. 1; wit linker kinder laarsje; plastic kin- derportemonnaie met inhoud; schaatsbe- schermer; bruine herenhandschoen; pakje, inh. papieren zakken; 6 muntstukken; rechter herenglacé; mandtas met schou- dertouw, inh. 1 ballpoint. In hetzelfde tijdvak zijn de navolgende voorwerpen als verloren aangegeven. Blauwe damesportemonnaie met inhoud; 2 deurmatjes; thee (serveer)blaadje; brui ne suède knipportemonnaie met inh., w.o. briefje van slager; doublé damespolshor loge; bruine portemonnaie met inh., w.o. foto's en kaartje t.n.v. C. Meurs; 2 zegel boekjes, bijna vol, voor Bartje aktie; 2 wieldoppen van Volkswagen; bruin lede ren herportemonnaie met inh.; nummer plaat EG-12-14; paar grijze strets; paar bruine wollen dameshandschoenen; bruin lederen herenportemonnaie met inh.; bruine blokfluit; bruine aktetas met schoolboeken en cahiers. RHENEN Ingekomen personen: M. G. E. Lont wed. v. Verhaar van 's-Gravenhage; J. T. Eder- veen van Den Helder; H. Eshuis gez. van Wageningen; H. H. J. Meijers van Woens- drecht; A. van Welij van Heteren; D. H. v. d. Weerdt gez. van Veenendaal; G. W. Conk wed. v. Buijtene gez. van Leusden P. A. J. v. d. Ploeg van Weert; G. Mol van Tiel; G. de Boer van Haarlemmer meer; J. van Grafhorst van Wageningen; L. J. van der Ree van Schiedam. Vertrokken personen: J. S. H. Baijens g.m. Buitenweg naar Beusichem; T. Bree- baart naar Eitweg (Oostenrijk); J. van Soelen gez. naar Veenendaal; A. Cappiello naar Huizen; A. Menconi naar Huizen; J. H. Hardeman naar Rotterdam; J. van Remmerden gez. naar Hendrik Ido Am bacht; J. H. A. Spies naar Rotterdam; A. J. van Esch gez. naar Deurne; J. A. van den Hatert gez. naar Veenendaal. VEENENDAAL Oude Kerk: 9.30 uur ds. P. de Jong; 5 uur ds. A. Vroegindeweij. H.D. Julianakerk: 9.30 uur ds. D. van den Berg; 5 uur ds. A. Wisgehof. H.D. Vredeskerk: 9 en 10.30 uur ds. A. Vroegindeweij; 5 uur ds. P. de Jong. Sionskerk: 9.30 uur ds. A. Wisgerhof; 5 uur ds. D. van den Berg. H.D. Veeneind: 3 uur ds. C. van Viegen van Overberg. Dijkstraat: 2.45 uur ds. A. Vroeginde weij. Geref. Kerk, Petrakerk: 9.30 uur ds. van Enk; 5 uur ds. Overduin. Geref. Kerk, Vaartbrug: 9.30 uur ds. Overduin; 5 uur ds. van Enk. Geref. Kerk. geb. O.C.B.: 9.30 en 5 uur ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk, Beatrixstraat: 9.30 en 5 uur ds. Langbroek. Chr. Geref. Kerk, Hoofdstraat: 9.30 en 5 uur ds. Keuning. Ger. Gem. in Ned., Fluitersstraat: 9.30 en 5 uur leesdienst. Ger. Gem. Syn., geb. Eltheto: 9.30 en 5 uur leesdienst; woensdag 6 februari 7.30 uur dhr. Hakkenberg. Ned. Prot. Bond: 10.30 uur ds. Dufour van Wageningen. Leger des Heils: 10 uur Gezinssamen komst; 12 uur Zondagsschool; 4 uur Kindersamenkomst; 6.45 uur Open luchtsamenkomst; 7.30 uur Verlos singssamenkomst. R.K. Kerk, Salvatorkerk8 en 10.15 uur H. Mis; 7 uur Lof. R.K. Kerk, Willibrordkerk: 8 en 10.15 uur H. Mis; 5 uur Lof. Ned. Herv. Kerk, Sola Fide: 10 uur dr. Thoomes; 5.30 uur ds. Bos. H.D. RHENEN Ned. Herv. Gem.: 10 uur ds. Dijkstra; 5 uur ds. Kooreman. Ned. Herv. (Ger.) Evang.: 10 en 5 uur dhr. v. Selm van Vinkeveen. Prot. Bond: 10.30 uur ds. de Pree (Jeugddag). Ger. Kerk: 10 en 5 uur ds. Volten. Ger. Gem. Syn.: 10 en 5.30 uur lees dienst; woensdag 6 februari 7.30 uur ds. Kok van Leerdam. Geref. Gem., Plantsoen: 10 en 5.30 uur leesdienst. R.K. Kerk: 8 uur Vroegmis; 10.15 uur Hoogmis; 7 uur Lof. ACHTERBERG Ned. Herv. Kerk: 10 en 6.30 uur ds. v. Breugem, Oud Ger. Gem.: 9.30 en 6.30 uur ds. v. d. Poel van Ede. ELST Ned. Herv. Kerk: 3 uur ds. Stekelen burg. Ger. Gem.: 9.30 en 6 uur leesdienst. Oud Ger. Gem.: 10 en 6 uur leesdienst. AMERONGEN Geen opgave ontvangen. OVERBERG Ned. Herv. Kerk: 10 en 6.30 uur ds. v. Viegen. Oud Ger. Gem.: 10 en 6.30 uur lees dienst. EDERVEEN Ned. Herv. Kerk: 9.30 en 3 uur (H.D.) ds. Schipper. Ger. Gem.: 9.30 en 2.30 uur leesdienst. Oud Ger. Gem.: 9.30 en 3 uur leesdienst. RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk: 9.30 (H.D.) en 6.30 uur ds. v. d. Peut. Ger. Kerk: 10 en 6.30 uur ds. Slingen- berg. SCHERPENZEEL Ned. Herv. Kerk: 9.30 en 6.30 uur ds. Klootwijk. Ger. Kerk: 10 en 6.30 uur ds. v. d. Veen. Ver. Vrijz. Herv.: 7.15 uur, De Schans, ds. v. Loenen. Vrije Evang. Gem.: maandag 8 uur dhr. Delwig uit Rhenen. De ouden zeiden:, „oog om oog en eisten: „tand om tand' Maar Ik zeg: „Hebt Uw vijand lief, en reikt elkaar de hand „Doe wel degenen die U haten, en zegent hem die U vervloekt.' „Uw schuldenaar zult gij vergeven, gelijk ook gij vergeving zoekt „En oordeelt niet, opdat het oordeel niet eenmaal U terneder slaat, want eenmaal wordt Uw schuld gemeten naar d'eigen zelfgebruikte maat. „Wie Uwer is dan zonder zonde? Hij werpe vrij de eerste steen.' Ach, onze opgeheven handen gaan, schuldbewust, nu naar beneên. A. H. onverwoestbare motor -1089 cc - 43 pk - 125 km/u oersterk buisliggerchassis - knikweerstand 70.000 kg. geheel stalen carrosserie - van 1 mm dikke staalplaat... Prijs - geheel compleet - v.a. f 5250,- I Prijs Combi v.a. f 6475.- SKODA H. ENGLEBERT N.V. - DOBBEWEG - VOORSCHOTEN TEL. (01717) 2010* 5ffiS3S:SS:SSiS3SSS3~ DEALER: Autobedr H W STRAATMAN. Verqerswea 42 Wciqeninqen tel 3492 Jan Vermeerstraat Meindert Hobbemastraat Jac. van Ruysdaelstraat Rembrandtpark Westersingel 1-35 Jan van Goyenstraat Govert Flinckstraat Ferdinand Bolstraat Gerard Terborchstraat Gerard de Lairessestraat Aart de Gelderstraat Westersingel 37-169 Dijkstraat Mr. Heemskerkstraat BANDRECORDER Enige jaren geleden heeft men bij de Herv. Kerk een bandrecorder aan geschaft ten behoeve van de zieken. De exploitatie hiervan heeft zich zeer gunstig ontwikkeld. Zo is er enige tijd geleden een tweede bandrecorder aan geschaft en misschien komt binnen- SCHERPENZEEL Op de woensdag te Scherpenzeel gehou den markt werden 1.085.000 eieren aan gevoerd. De prijs varieerde van 16,15 tot 17,de honderd stuks. De handel was vlot. De aanvoer van biggen bedroeg 250 stuks en de prijs varieerde van 46,— tot 58.per stuk. De handel was matig. SPECIALE POSTZEGELS VOOR ANTI-HONGERACTIE Het ligt in het voornemen van PTT om op 21 maart a.s. in het kader van de anti hongeractie der Verenigde Naties een serie van twee speciale postzegels, t.w. 12 en 30 cent, zonder toeslag uit te geven. Voor zover thans bekend zullen onge veer 100 postadministraties over de ge hele wereld door uitgifte van één of meer speciale postzegels aan deze actie deel nemen. NEGENTIEN NEDERLANDERS ONTVANGEN VALENTIJN-HULDE 1963 Ter gelegenheid van Valentijndag 1963, op 14 februari a.s., zullen 19 Ne derlandse mannen en vrouwen een na tionale Valentijnhulde in ontvangst mogen nemen. Boven aan de lijst prijkt dit jaar - hoe kan het anders - Mies Bouman. Van haar inspanningen immers is heel Nederland getuige geweest. De acht tien anderen echter bleven meer in de schaduw der anonimiteit. Van hetgeen zij voor veelal minder door het geluk bedeelde landgenoten, op zeer onbaat zuchtige wijze deden, zal men eerst rond Valentijndag kennisnemen. De aanbiedingen zullen plaats heb ben in Amsterdam (2), Blaricum, Den Haag, Alkmaar, Haarlem, Breda, Eind hoven, Den Bosch (2), Maastricht, Horst (L), Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn, As sen, Groningen en Leeuwarden. Op 7 februari, een week voor de grote dag dus, zal het gehele Revue- gezelschap van Reneé Sleeswijk in het. Luxor Theater te Rotterdam een na tionale Valentijnhulde krijgen voor het geen deze revue - in het thans lopen de programma - heeft gedaan voor de verbreiding der Valentijngedachte in Nederland.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 2