Scheepjeswol 448.- (PFAFF) GOED VOERen een WARME STAL 7 *1 1 mUl% OPTIEK Pfaff verlaagt de prijzen van de ZIGZAG- naaimachines I I VERLATEN EILAND NU Horlogerie Van Manen DRUKWERK mengvoeder U Was-demonstratie DE LELIE" Adverteren doet verkopen! Trouwrijden LEEWÏS Personeel gevraagd: HET MONIITA STICHTING Drukkerij „De Gelderse Vallei" Piet van Beek VAN DIJK rundveekoek I B b Hglfl I U.TWIJNSTRA'S OLIEFABRIEKENN.V. AKKRUM-MAARSSEN DE RONDO T. HASSELAAR VOOR EEN GOEDE WASVERZORGING GARAGE BRILLENPARADE door P. DE VRIES NAAIMACHINEHUIS Kerkewijk 9 - Telefoon 08385-3043 Veenendaal BEGRAFENISFONDS EN BEGRAFENISONDERNEMING VAN DE Hoogstraat 28 - Telefoon 2521 GROOT en KLEIN KOOPT UW DRANKEN Slijterij en Wijnhandel „DE ZWAAI" Voor eerste en tweede hypotheken en vaste goederen Schuurblaaüjes „TANTE BLANK" AKELAARSifftNTflflR EBMF1HFN Voor bruikbaar ijzer, balken, pijpen enz. METAALHANDEL EN SLOOPWERKEN Zo kunnen we met vertrouwen de staltijd tegemoet zien. U hebt gezorgd voor het ruwvoeder en de warme stal. UT zorgt voor het mengvoeder. Dan kunnen wij ons straks samen over de prima resultaten verheugen. Dat kan niet missen. Ga ook over op onmiskenbaar het beste rundveevoeder ■bmmhhbhhbhhibk WÈ'WËÊM wm 1.295,— met een volautomatische was machine. U komt met uw wai wanneer u wilt. is een van de weinige was automaten waarvoor geen krachtstroom installatie nodig Sav. Lohmanstraat 48 - Tel. 3216 95 B. Hoogstede Veerweg 121 Wageningen Tel. 08370-2665 Moderne Bruidsauto 6 en 8 persoons auto's Nieuweweg 41 Veenendaal, Tel. 2535 SPECIAALZAAK HOOFDSTRAAT 51 (naast de apotheek) Telefoon 3184 Veenendaal. ZOEKT U EEN BETREKKING MET VERANTWOORDELIJK EN GEVARIEERD WERK Komt U dan eens praten op de Personeelsaf deling, Zandstraat 2, Veenendaal. U WORDT GEBODEN: 1 Interessant werk in een prettige sfeer. 2 Na inwerkperiode goed loon gegarandeerd. 3 Aandeel in de winst. 4 Vakantietoeslag en Kersttoelage, in totaal 4% van het jaarloon. 5 Pensioenregeling. 6 Belangrijke tegemoetkoming in reiskosten. 7 Regeling voor werkkleding. 8 5-daagse werkweek. 9 13 vakantiedagen, beneden 18 jaar 15 va kantiedagen. 10 Uitstekende sociale voorzieningen. (12) „Nog steeds zonder werk?" „O nee", antwoordde ze luchtig, alsof dat van geen betekenis was. „Ik heb nu een baan bij een der grote dag bladen. En daarvoor zal ik ook de reis naar de Salomons-eilanden verslaan. Alleen, niemand wil van te voren de reis financieren, zie je? Dat is belab berd. Ze zeggen allemaal: We rekenen wel af, als u terug bent. Zelfs geen voorschot krijg ik. Bah, al die bolle bozen in de krantewereld zitten op hun geldzak en je krijgt geen cent los. Soms bekruipt je wel eens de lust om de hele boel ermaar bij neer te gooien." „Dat laatste kan ik je adviseren", antwoordde Kees nuchter. „Wat zou je ervan zeggen, als ik je een baantje be zorgde op het kantoor van mijn vader?" Ze keek hem verontwaardigd aan. „Zeg eens, ik ben niet om werk ver legen, hoor. In de journalistiek kan ik altijd nog wel m'n kostje op scharre len. Geld moet ik hebben. Om de reis te betalen. Zeg, als je toch helpen wilt, misschien kun je je vader warm ma ken voor mijn plan." Hij keek haar verschrikt aan. „Voor welk plan?" „Doe niet zo achterlijk", antwoordde ze ongeduldig. „Je begrijpt drommels goed, wat ik bedoel. Zou ik bij de Bank niet een lening kunnen sluiten?" Hij schudde zijn hoofd en keek haar olijk aan. „Weet je, bankdirecteuren hebben dit met krantenmagnaten ge meen, dat ze beiden altijd erg pp de geldzak zitten. Jammer, hè?" „Och. jammer ik kom toch wel aan het benodigde geld, reken maar. Als ik eenmaal iets in mijn hoofd gezet heb, gebeurt het ook. Daar kun je van opaan." „Ja. dat merk ik. Je hebt dus nog steeds het plan, om ook naar dat ei land te gaan?" Ze knikte vastberaden. „Ja, vaandrig, daar krijg je me niet van af." „Wat zegt je vriendin wel van dit dwaze plan?" „O, die Bep is een heel aardig kind. maar er zit geen initiatief in. Als voorheen f. 498.- met vestigingen o.a. te Ede en Bennekom. Bij het Fonds hebben zich tot op heden meer dan 40.000 deelnemers aangesloten. De ONDERNEMING, met eigen personeel verzorgt be grafenissen, óók voor niet-deelnemers, op piëteitsvolle wijze en, daar de stichting geen commercieel doel heeft (Wet op de Stichtingen 1956), hebt u zekerheid niet teveel te betalen. Nader inlichtingen worden u gaarne ver strekt door: EDE: Kantoor Maanderweg 17, telefoon 08380-8360. b.g.g. 3508. EDERVEEN: door de heer W. G. Lager- weij, Hoofdweg 47. SCHERPENZEEL: door de heer G. van Essen, Marktstraat 1. Vertrouwen moet uit het verleden gerechtvaardigd zijn! Dit vertrouwen heeft de Monuta Stichting niet alleen bij de vele duizenden deelnemers maar ook bij hen die buiten het fonds opdrachten gaven. Correcte behandeling. Wetteltyke verant woorde instelling met ruime reserve. PRONTO HOEK ZWAAIPLEIN bij de SPECIAALZAAK met de grootste sortering Verlaat 2 Telefoon 3610 Veenendaal Emmalaan 28 VEENENDAAL Telefoon 2039 schuren de fornuisplaat direct spiegelhlank Kerkewijk 110 - Telefoon 0 8385-2252- 3900, Veenendaal. Dijkstraat 85 - Veenendaal - Telefoon 3969 voorkömt verspilling Hebt U hel stierenalbum Adellijk Bloed de preferente F.R.S. slieren al besteld Zo niet, vraag dan nog vandaag een gratis brochure over deze unieke veeteeltkundige uitgave, door onderstaande bon, ingevuld aan ons toe te zenden. BOD Gaarne ontvang ik Uw gratis brochure betreffende Uw album „Adellijk Bloed Naam: Straat:No.: Woonplaats: N OPEN ENVELOPPE ALS DRUKWERK VERZENDEN LU O die maar kaartjes kan geven en geld kan incasseren voor de Spoorwegen, is ze al tevreden. Die heeft geen andere ambities. Maar ik wil wel eens wat zien van de wereld." „Wel, kijk dan naar buiten. Dan zie je al een heel stuk." Ze legde haar sigaret neer op het as bakje en leunde op haar ellebogen, terwijl ze hem ernstig aankeek. „Je wilt me dus nog steeds niet meenemen?" „Nee, kleine meid, dat is veel te ge vaarlijk voor je. Ik vind je een ver draaid aardig vrouwtje, en als ik te rugkom uit Australië, dan wil ik best de kennismaking met je voortzetten, maar blijf jij maar rustig in Apel doorn op me wachten." „Nou, dan zal ik op eigen houtje moeten gaan", besloot ze flegmatisch. „Josien, luister nu eens, kleine kat- tekop. Snap je dan nog niet, dat niets is voor een vrouw? Lieve help, hoe moet ik dat nu aan je verstand bren gen? Ik Ze lachte en wuifde met haar hand. „Houd er nu maar over op, vaandrig, want ik heb al je eerder gezegd, dat mijn besluit vast staat. Ik ga er heen, al zal ik moeten gaan „Op een bromfiets", vulde hij droog jes aan. „Bijvoorbeeld", antwoordde ze la chend. „Maar gaan doe ik." „Nu ja, laten we er niet langer over twisten. Apropos, iets anders: plannen voor vanavond?" „Och, plannen nu ik in Apel doorn niet meer aan de krant ver bonden ben, kan ik vrij over mijn avonden beschikken." „Wel, zullen we dan vanavond sa men ergens heen gaan? Dansen? Of liever naar een stukje muziek?" „Nee, daar heb ik niet veel zin in. Zeg maar hoe laat en waar ik je van avond kan halen. Dan gaan we ge woon wat rijden." „Laten we het dan omdraaien. Ik kom je halen in mijn vader's wagen. Dat spaart jou benzine." Ze lachte weer. „Best", antwoordde ze. „Kom me dan om zeven uur aan de Hertenlaan halen, wil je?" Het werd een leuke avond. Ze reden naar een stil gedeelte van de Veluwe - Kees had er geen idee van, waar ze nu eigenlijk precies waren - en daar stapten ze uit. De jongeman deed de auto op slot en samen wandelden ze een eindje het bos in. „Niet te ver", waarschuwde Josien. „Het wordt al donker en als we de weg terug niet kunnen vinden naar de wagen, wat dan?" „Wel", antwoordde hij opgeruimd, „dan bivakkeren we vannacht maar in het bos. Dat mag 'm niet hinderen. Heb je al vast een voorproefje voor als je eenmaal op Saint George bent." „Dat is nog vroeg genoeg, als we eenmaal daar zijn", antwoordde ze on verstoorbaar. „Hier vind ik dat niet nodig." „Vertrouw jij maar op mijn speur zin", zei Kees luchtig, terwijl hij tegen een boom in het mos ging zitten. „Ik heb op Nieuw-Guinea wel eens kilo meters diep in een oerwoud gezeten en kwam er toch altijd weer uit zonder te ver te dwalen. Ik weet precies, hoe ik hier moet lopen, om weer bij de wagen te komen." „Dan zullen we daar maar op ver trouwen", besloot het meisje, terwijl ze naast hem ging zitten. Kees sloeg een arm om haar middel, alsof dit de gewoonste zaak van de wereld was en het meisje scheen de zelfde mening toegedaan, want ze liet het rustig toe en legde zelfs haar zwartgelokte hoofd tegen zijn schou der. En toen hij zich vooroverboog om zijn lippen op de hare te drukken, be antwoordde ze zijn kus. „Ik geloof", zei Kees dromerig, „dat ik aardig op weg ben om verliefd op je te worden. En jij?" „Och, dat weet ik zo niet. Ik mag je natuurlijk wel, anders liet ik me niet kussen. Maar verliefd „Ik geloof werkelijk, dat ik je zal missen, als ik weg ben", bekende Kees. „Neem me dan mee. Dan behoef je me niet te missen", stelde ze voor. „Nee, kleine meid, dat gaat nu een maal niet. Zet dit nu maar eens en voor altijd uit dat aardige hoofdje van je. En blijf als een zoet meisje op me wachten tot ik terug ben." Ze vleide zich dichter tegen hem aan, terwijl ze met haar hand over zijn ge zicht streek. „Toe, Kees, wees nu niet zo flauw. Neem me mee. Ik betaal zelf wel de reis." „Josien, het gaét niet. Begrijp dat nu toch eens. Je bent een vrouw, en wat voor een vrouw! Als je daar wat zou overkomen, zou ik me geen raad weten." „O, Kees. wat een onzin! Ik ben toch geen klein kind meer. Ik heb je al eerder gezegd, dat ik mijn manne tje heus wel sta, als het nodig is. En „Houd er nu alsjeblieft over op," sneed Kees kribbig af. „Als je wilt dat we goede vrienden blijven,, stel je dit dolzinnige plan uit je hoofd. Er kan niets van terecht komen." Ze ging overeind zitten. „Wel, dan ga ik m'n eigen weg, vaandrig. Want geen macht ter wereld zal me kunnen beletten op eigen initiatief naar dat eiland te reizen." De stemming was bedorven en na een kort poosje liepen ze zwijgend door het donker wordende bos terug naar de wagen. Na dien had Kees het meisje nog een keer gezien. Ze had joviaal de hand opgestoken, maar was doorgere den. Jammer, dacht hij, toen hij het wa gentje na-oogde, want het is een ver draaid aardig kind. Alleen: niet ge noeg vrouw. o-o-o Maandagsmorgens reed de Chrysler naar Amsterdam, Van Bergen en zijn vrouw deden Kees uitgeleide. De avond tevoren had men in intieme kring door gebracht. Joop moest die avond weer naar zijn garnizoen en Kees had hem naar de trein gebracht. Met een stevige handdruk hadden de broers afscheid van elkander genomen. (wordt vervolgd)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 6