Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken „Batterijen" krijgt toch touristische bestemming Voor de KANTONRECHTER Agenda Plannen zijn (eindelijk) bijna klaar TREINDIENSTEN „DE KLOMP" INGEKROMPEN Grootse hulde van meester Philips 's Nachts meer licht in Veenendaal vrplieJc 37e JAARGANG WOENSDAG 6 FEBRUARI 1963 Nr. 11 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Voor het eerst Meer schot Andere inrichting Nieuws uit de omgeving Vergunningen Lijnen met weekend nodig voor kolenvervoer „Blij en dankbaar gestemd" GESCHENK vooral de grote verdiensten van de Samenwerken ROODE KRUIS WIL AMBULANCE-AUTO Tegemoetkoming aan autoparkeerders ELST Bedrijfs-E.H.B.O. wedstrijden Wat nu weer M8SÏ J tflP IJsgrot op de Rijn MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprljzen op aanvraag Minimum per advertentie 4,50 Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden ƒ1,elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 15 cent Hoewel het in totaal meer dan vier jaar heeft geduurd en vrijwel iedereen er van overtuigd was dat het plan, om van het noordelijk gedeelte van de Batterijen een recreatieoord te maken, schip breuk had geleden, staat thans vast dat dit oude fort met zijn historische achtergrond tóch een toeristische bestemming zal krijgen. De onderhan delingen over de overdracht van het terrein tus sen de initiatiefnemer de heer Wassink enerzijds en de Dienst der Domeinen te Utrecht anderzijds blijken enige weken geleden tot een goed einde te zijn gehracht. Overigens schijnt de aanvanke lijke opzet om het betrokken terrein te bestem men voor dagrecreatie niet geheel gerealiseerd te kunnen worden. De Dienst der Domeinen heeft namelijk bezwaar gemaakt tegen de vorm van recreatie. Men heeft als voorwaarde gesteld dat de Batterijen, mede gezien door de gunstige lig ging langs Rijksweg 12, ingericht wordt tot cam ping. Zowel voor de initiatiefnemer als voor de bevol king in deze streek moet dit een tegenvaller zijn omdat hierdoor het element „ontspannings-ter- rein" min of meer vervalt. Nu al weer ruim een jaar geleden kwam het plan Wassink voor het eerst in het nieuws. Er werd toen nogal kritiek geleverd op de houding van de Domeinen omdat de onderhandelingen al meer dan drie jaren duurden en alles steeds op de lange baan geschoven scheen te worden. Het plan Wassink behelsde toender- tijd om van de Batterijen een ontspan ningsterrein te maken (zgn. dagcreatie) met o.a. een kanovijver, zwembad met strand en speelweide voor kinderen. Aan de ene kant werd het plan van harte toegejuicht, temeer daar zuid oost-Utrecht matig bedeeld is met ont spanningsterreinen voor dagjesmensen'. Het plan lokte echter ook felle kri tiek uit van enkele natuurliefhebbers, die zelfs zo ver gingen dat z(j in de landelijke pers een actie ontketenden, welke blijkbaar niet het gewenste re sultaat heeft gehad. In de loop van het vorige jaar kwam er meer schot in de wederzijdse onder handelingen. Begin februari werd nog vrij onverwacht een begin gemaakt met de grondwerkzaamheden op het noord oostelijk deel van het fort en verklaarde de heer Wassink dat men met Pink steren gereed hoopte te zijn. Deze uitspraak bleek achteraf aan de voorbarige kant geweest te zijn, want toen dit gedeelte geëgaliseerd was, ge beurde er verder niets. Er schijnt namelijk een misverstand geweest te zijn tussen de twee onder handelende partijen, doch dit bleek later geen beletsel te zijn om alsnog tot overeenstemming te komen. Zoals gezegd was het in eerste in stantie de bedoeling van de heer Was sink om het doelloos liggende terrein op eigen kosten.geschikt te maken voor EDE De AKU ën de vakbonden heb ben overeenstemming bereikt over de wijzigingen van de collectieve ar beidsovereenkomsten die voor dit jaar zullen gelden. Het akkoord houdt o.m. in dat de uurlonen van de volwassen mannen met 7 wordt verhoogd. MAARSBERGEN De openbare lagere school in Maarsbergen bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid hiervan heeft de tegenwoordige Oudercommissie een voorlopig feestprogramma opge steld voor de week van 15 tot 20 juli a.s. Op woensdagmiddag 17 juli is er een reünie van oud-leerlingen. Het adres waar alle oud-leerlingen die deze reünie willen bijwonen, na dere inlichtingen kunnen krijgen is Van Beuningenlaan 42 in Maars bergen. DOORNHet Ned. Bijbelgenootschap heeft in Doorn een succesvolle bijbel- aktie achter de rug. Er werden niet minder dan 754 bijbels of bijbelge deelten verkocht. ontspanning voor de bevolking in deze omgeving. Bij de ondertekening van de over- drachts-akte, hetgeen vanzelfsprekend met de nodige kosten gepaard gegaan is, heeft de heer Wassink deze opzet moeten laten varen. Domeinen was na melijk bevreesd dat het terrein dan te veel van vernielingen te lijden zou hebben en stelde daarom de uitdruk kelijke voorwaarde dat de Batterijen uitsluitend ingericht zou mogen worden tot camping. Uit welingelichte bron vernamen wij dat het plan in studie is bij de Nederlandse Kampeerraad en er dientengevolge nog een redelijke kans is dat er een soort combinatie camping-recreatie tot stand zou kunnen komen. Momenteel is men bezig met het ver- RAADSCOMMISSIE VOOR ONDERWIJS Aan de verschillende commissies die reeds uit de gemeenteraad zijn gevormd willen b. en w. er nog één toevoegen, n.l. een commissie van bijstand voor onder- wijsaangelegenheden. Wethouder Koppen berg zal voorzitter van deze commissie zijn, terwijl het aantal leden vier zal be dragen. krijgen van vergunningen voor de in richting van het terrein. De bedoeling is om er een groot „koffiehuis" te plaatsen, uitgevoerd in hout dat op deze wijze volledig aan gepast wordt aan de natuurlijke om geving. Voorts natuurlijk toiletten en andere voorzieningen. Wanneer de vereiste (bouwvergun ningen op korte termijn afkomen, is de kans groot dat de Batterijen het ko mend seizoen al in gebruik genomen kan worden. Dit hangt natuurlijk mede af van de weersomstandigheden. In dit stadium wilde de heer Was sink geen commentaar verstrekken op de gang van zaken. Wél verklaarde hij ingenomen te zijn met de verleende toestemming van de Inspectie der Do meinen en de gunstige afloop van de in prettige sfeer gevoerde onderhande lingen. DIVERSE UITBREIDINGSPLANNEN NOG NIET KLAAR B. en w. stellen de gemeenteraad voor een z.g. voorbereidingsbesluit op grond van de Woningwet te nemen. Verschillen de plannen of wijzigingen van plannen zijn nog niet in kannen en kruiken en met een voorbereidingsbesluit kan even tuele ongewenste bebouwing in het kader van die plannen worden voorkomen. In voorbereiding zijn o.a. nog: plannen voor het v.m. grondgebied van Rhenen, Rens woude en Ede, het plan Tuinstraat, Vee nendaal Noord-west en Oost, dat betrek king heeft op het complex De Engelen burg. De Batterijen, ten de le ingesloten door de spoorlijn Utrecht-Arn hem en het fietspad 't Dijkje naar Renswoude, biedt op het ogenblik een troosteloze indruk. 3 Misschien deze zomer al zullen op dezelfde plaats waar nu de sneeuw hoog opgesta- peld ligt, vele toeristen van de (hopenlyk) war me zomer genieten. In verband met extra kolen-afvoer uit Limburg worden de trein diensten aan station „Veenendaal-De Klomp" nu al voor het derde weekeinde drastisch ingekrompen. Op de zaterdag vervallen ZES aansluitingen in beide richtingen en op de zondag DRIE. Naar eerst thans bekend geworden is, hebben de Spoorwegen deze week-end- regeling op 26 januari j.l. al ingevoerd. Blijkbaar is hieraan van de zijde van N.S. (te) weinig publiciteit gegeven, want het is al diverse keren voorge komen dat reizigers, die geheel on wetend waren van deze maatregel, ver geefs op de trein stonden te wachten. Oorzaak van deze beperking is de omstandigheid, dat de Spoorwegen enorm druk zijn met afvoer van kolen uit Limburg. Behalve dat er lijnen vrij gemaakt moeten worden voor de goe derentreinen, moeten er ook allerlei middelen te baat genomen worden om machinisten te krijgen. Onderstaande regeling wordt week voor week bekeken doch geldt in ieder geval voor het komende week-end 9 en 10 februari. Zolang deze situatie voort duurt, zullen wij onze lezers hiervan op de hoogte houden. Zaterdag 9 februari VERVALLEN de treinen NOG GEEN ANDERE HUISVESTING VOOR BEWONERS ONBEWOONBAAR- VERKLAARDE WONINGEN Voor de bewoners van de woningen 2e Achterkerkdwarsstraat 1 tot en met 12, welke woningen onbewoonbaar zijn ver klaard, is nog geen andere huisvesting beschikbaar, zodat de ontruimingstermijn zal moeten worden verlengd. B. en w. hebben voorrang gegeven aan de bewoners van onbewoonbaar verklaarde woningen in de Van de Pollstraat. Deze woningen zijn bijna alle ontruimd. Daarna komen de bewoners van de 2e Achterkerkdwars straat aan de beurt. „Wij zijn blij en dankbaar gestemd om alles, wat wij met Gods hulp mochten volbrengen en omdat wij deze dag mochten meemaken"Deze veelzeggende woor den sprak de heer Philips zondagmiddag na afloop van een ter zijner ere gehou den huldiging in verband met zijn zilveren jubileum als onderwijzer aan de St. Wil- librordusschool aan de Nieuweweg. Hel hoogtepunt van de feestviering was de H. Mis op zondagmorgen waarbij ook zeer vele oud-leerlingen aanwezig waren. .jubilaris memoreerde op het gebied van Vrijdags waren de schoolkinderenl al het katholiek onderwijs in Veenendaal. begonnen om meester Philips letterlijk bestUur van de Volksuniversi- en figuurlijk in de bloemetjes te zetten. teit Veenendaal kwam eveneens na af- De feestvreugde werd nog verhoogd door het vertonen van een film. Na de H. Mis op zondagmorgen kwa men de oud-leerlingen de jubilaris fe liciteren. Als blijk van waardering kreeg de heer Philips uit handen van Gradus Epskamp een prachtig pols horloge aangeboden met datum en in scriptie. Het hoofd der school, de heer Hag- genburg opende de receptie. Hij zei o.m.: „De jubilaris heeft bewezen dat het mogelijk is als oud werkpaard sa men te werken met een jong renpaard". Oude herinneringen werden op de receptie opgehaald door oud-collega's uit Loenen aan de Vecht, ex-school hoofd M. W. Luijpen en mej. M. A. Nieuwendijk. Ook zij boden verschil lende geschenken aan. Namens het Schoolbestuur sprak pas toor G. Goes een feestrede uit waarin Jubilaris D. Philips kreeg op de recep tie vele gelukwensen aangeboden. loop van de kerkdiensten hun gewaar deerde vice-voorzitter feliciteren. Ontroerd dankte de jubilaris allen op de zijn eigen wijze. Hij betreurde het dat het vorige hoofd der school, waarmee hij zo lang had mogen sa menwerken, dit feest niet meer mocht meemaken. PRESENTIEGELD STEMBUREAULEDEN TE LAAG Tijdens het onderzoek van de gemeente begroting waren veel raadsleden van me ning, dat het presentiegeld van 15,— voor een hele dag op een stembureau zitten te laag is. Vooral voor die leden die werk verzuimen. Voorgesteld werd het presentiegeld te verhogen tot 20,— per zittingsdag. B. en w. delen deze me ning en stellen de raad voor tot verho ging over te gaan. De afdeling Veenendaal-Overberg van het Ned. Roode Kruis heeft dringend be hoefte aan een ambulance-auto. Aange zien deze aanschaffing veel geld kost heeft men besloten een grote bazar te organi seren met bovendien een loterij. Men hoopt dat door medewerking van de be volking de financiële resultaten dusdanig zullen zijn, dat het ontbrekende voertuig op korte termijn aangeschaft kan worden. Geruime tijd geleden al is het Roode Kruis begonnen met vernieuwing van het materieel. In het kader hiervan zijn on langs 45 nieuwe brancards gekocht, maar nog steeds ontbreekt het belangrijkste middel van vervoer: een ambulance. In eerste instantie is deze auto van groot belang bij rampen (bedrijven, grote ver keersongevallen enz.). Behalve dat, zullen er ook boot-patiënten en andere mate rialen mee vervoerd kunnen worden. Volgens een bestuurslid ligt het niet in de bedoeling om een dure ziekenauto te kopen. ,We denken aan een soort bestel auto met raampjes en dan ingericht voor gewonden vervoer." Voorts zal de ambu lance niet gebruikt worden bij het nor male ziekenvervoer. De bazar van het Roode Kruis wordt vrijdag en zaterdag a.s. in gebouw Elthe- to gehouden. Hierzal dan ook getracht worden de 500 loten aan de man te bren gen met als hoofdprijs een draagbare radio. Het ligt in het voornemen van het gemeentebestuur om de nachtverlichting langs de straten uit te breiden door van alle T.L.-lantaarns één buis te laten doorbranden op de nachtverlichting. Dit is in de eerste plaats een tegemoetko ming aan de wens van veel autobezitters. Door gebrek aan garages en officiële parkeergelegenheid zyn veel autobezitters gedwongen hun voertuigen 's nachts op straat te parkeren. En men mag zijn auto alleen dan on verlicht óp straat laten staan als dit ge beurt binnen dertig meter van een bran dende straatlantaarn. Vooral in de nieu were wijken zal hierdoor de gelegenheid tot onverlicht parkeren belangrijk worden uitgebreid, omdat daar de meeste lan taarns zijn voorzien van T.L.-buizen, waarvan dus één buis van elke lantaarn blijft doorbranden. Naast uitbreiding van de nachtverlich ting zal er ook wijziging komen in het tijdstip van aan- en uitgaan van de straat verlichting. Thans gebeurt dit nog een half uur na zonsondergang en een half uur vóór zonsopgang. Destijds werd even wel het Wegenverkeersreglement gewij zigd en het half uur in beide gevallen teruggebracht tot een kwartier, op grond waarvan een aantal gemeenten in de pro vincie de PUEM verzocht de straatver lichting hierbij aan te passen. De kosten voor Veenendaal bedroegen toen - april 1962 - ruim 1.300,gulden, een bedrag dat b. en w. meenden niet voor dit doel te kunnen uitttrekken. Thans blijkt echter, dat in alle grotere gemeenten de straatverlichting is aange past aan het Wegenverkeersreglement. Bovendien kan de PUEM alleen de straatverlichting wijzigen als alle ge meenten akkoord gaan en op dat stuk is Veenendaal een witte raaf, want alle gemeenten in de provincie zijn er voor. B. en w. achten het niet meer verant woord, dat Veenendaal een hele provincie zou tegenhouden, om welke bijkomende reden dan ook. Zulks vooral ook gezien de plaats, die Veenendaal in het provin ciaal bestel behoort in te nemen. GYMNASTIEKLOKAAL IN ZUID AANBESTEED Vrijdag j.l. werd door architect H. Brou wer voor de gemeente Veenendaal aan besteed het bouwen van een gymnastiek lokaal aan het Dr. de Slotemaker de Bru- ineplein. In totaal schreven 20 gegadigden in, waarvan 11 aannemers voor het hoofd werk. Het totale werk was n.l. gesplitst in vier percelen. De uitslag was: Hoofdwerk: laagste in schrijver H. J. v. d. Brenk, Opheusden, 104.386,—; hoogste A. v. d. Voorn en Zn., Utrecht, 148.445,—. Loodgieters- werk: laagste D. G. Schans en Zn., Vee nendaal, 9.870,hoogste Fa. Jac. Bou- man, Veenendaal, 11.990,Electra: slechts één inschrijver, n.l. W. van Schup- pen, Veenendaal, 7.887,—. Schilderwerk: laagste R. van Rotterdam, Veenendaal, 5.820,hoogste A. van Dijk, Ederveen, 6.200,De gunning is nog in beraad. FILMAVOND OVER SPANJE EN ITALIË Hoewel koning winter nog volop re geert, zijn de meeste reisbureaux al weer volop bezig met de plannen voor de zo mervakantie. Zo houdt Reisbureau De Haas N.V. woensdagavond 13 februari a.s. in hotel De Korenbeurs een filmavond over Spanje, Portugal en Italië. Zij die van plan zijn hun vakantie over de gren zen door te brengen, zullen op het witte doek een juiste indruk kunnen krijgen van genoemde landen. JAARVERGADERING CAECILIA De Veenendaalse Harmonie „Caecilia" houdt op donderdag 7 februari a.s. zijn jaarvergadering in het repetitie-gebouw aan de Klaas Katerstraat. Naast de ge bruikelijke agendapunten zullen aan de orde komen de bestuursverkiezing. Af tredend zijn de heren H. Masselink, E. Nijenhuis, A. Diepeveen en J. van de Haar. De beide laatsten zijn niet herkies baar. Voorts zal worden gesproken over het concours en het 60-jarig bestaan van „Caecilia" in 1964. 8.07 9.30 NAAR UTRECHT VAN: 11.07 14.07 16.07 19.07 21.07 uur (de overige uur-diensten blijven normaal). NAAR ARNHEM VAN: 12.30 15.30 17.30 20.30 22.30 uur (de overige halfuur-diensten blijven normaal). Zondag 10 februari VERVALLEN de treinen NAAR UTRECHT VAN: 8.07 11.07 14.07 uur (overige diensten normaal) NAAR ARNHEM VAN: 9.30 12.30 15.30 uur (overige diensten normaal) Morgenavond, donderdag 7 februari, worden er in het Wykgebouw in Eist E.H.B.O.-wedstrijden gehouden door leden van de afd. Eist, werkzaam in verschil lende bedryven als bedryfs-E.H.B.O.-er. Het is bedoeld als een training om de geoefendheid op te voeren en op die wij ze, indien het nodig mocht zijn in de prak tijk, medewerkers in de bedrijven te hel pen bij eventuele ongevallen. Het bestuur vindt het alleen jammer dat er in Eist nog steeds bedrijven zijn zonder E.H.B.O.-ers. Het raadt de werk gevers aan om het personeel een E.H.B.O.- cursus te laten volgen en in ieder geval eens een kijkje te komen nemen bij de wedstrijden. TONEELUITVOERING v.v. MUSKETIERS Op zaterdag 9 februari a.s. zal weer de jaarlijkse toneeluitvoering worden gege ven in de zaal van de Jeugdherberg te Eist. De toneelvereniging N.A.O. zal dit jaar het toneelstuk „Moeilijke jaren" voor het voetlicht brengen. •ft Een grote Parijse taxi-onderneming heeft in Engeland 200 auto's gekocht die met dieselmotoren zijn uitgerus.t ■ft Vorig jaar zijn er in Amerika 41.000 mensen door verkeersongelukken om het leven gekomen. ■ft Op grond van „grove beledigingen" is Brigitte Bardot (28) thans geschei den van de filmster Charrier (26). ■ft De beroemde arts dr. Albert Schweit zer is vorige maand 88 jaar geworden, -ft De afgetreden opperbevelhebber van de NATO, generaal Norstad, wordt directeur van een bedrijf met een jaaromzet van 250 miljoen dollar, ■ft De bevolking der Sowjet-Unie telde op 1 januari van dit jaar 223 miljoen zielen. -ft Vanuit Amerika is de oud-president Eisenhower kandidaat gesteld voor N obel-vredesprij s-1963. •ir Al vriest het nog te hard in Europa om op de grote rivieren opeenhopingen van kruiend ys te verwachten, toch kan men hier en daar op b.v. de Ryn al grillige ysformaties zien. Foto: Deze twee kleine meisjes zyn vol bewondering voor een soort ijsgrot, welke op de Ryn is ontstaan. -ïoofdstraat 511 Telefoon 3184 Veenendaal! ZIEKENFONDSLEVERANCIER P., fabrikant te Arnhem, zou op de Harderwijkserweg te Otterlo met zijn personenauto een inhaalmanoeuvre zijn begonnen op het moment, dat hij zelf reeds werd ingehaald door een motor rijder. De motorrijder was van de weg afgeraakt en in de berm beland. Ik maakte die zondagmiddag met mijn vrouw cn een bevriend echtpaar een plezierritje, vertelde P. vrijdag voor het Wagenings kantongerecht. Er was bijna geen verkeer op de weg. Voor mij reed een kleine auto, die ik ging inhalen. Voordat ik geleidelijk naar de linkerzijde van de weghelft ging, heb ik me er in de spiegel van overtuigd, dat er geen achteropkomend verkeer naderde. Toen ik echter reeds ter hoogte van de andere auto was, werd er hevig achter me geclaxoneerd en direct daarop schoot een motorrijder achter mij de berm in. U wilt dus suggereren, dat de mo torrijder getripleerd heeft, zei rechter v. d. Brand. De motorist, G. M. uit Oosterbeek, was als getuige opgeroepen en hij ver klaarde evenals P., dat hij pas in was gaan halen nadat hij geconstateerd had, dat voor en achter de weg vrij was. Toen ik bij het linkerachterspat- bord van verdachtes auto was, ging hij plotseling naar links, zo voegde hij er aan toe. De echtgenote van P. en een mede- inzittende, Ten K., vertelden beiden, dat zij de motor pas hadden gezien toen zij al midden in de inhaal manoeuvre waren. Op grond hiervan en mede gelet op de in het proces-verbaal vastgelegde verklaring van de bestuurster van de door P. gepasseerde auto, dat zij reeds ingehaald werd toen de motorrijder er nog voorbij wilde gaan, vroeg mr. Pie- ters vrijspraak. Ook rechter v. d. Brand was van mening, dat het bewijs van verdachtes schuld niet geleverd was. Hij sprak P. dan ook vrij. XXX Voor het Wagenings kantongerecht vertelde Van de M„ etaleur te Rotter dam vrijdag, dat hij zich volkomen on schuldig voelde aan het hinderen van een vrachtauto op de Edeseweg te Harskamp. Van de M. stond namelijk terecht omdat hij met zijn personen auto een uitrit uitgereden zou zijn, ter- (zie verder pag. 2) VEENENDAAL Woensdag Avond van Volksuniversiteit in 't Trefpunt, 8 uur. Vrijdag Uitvoering VSW-toneel in Ver enigingsgebouw, 7.30 uur. Rode Kruis-bazar in Eltheto. ELST Donderdag EHBO-wedstrijden in Wijkgeb., 7.30 uur. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1