Nieuwsblad voor Veenendaai Omstreken Bouwvakkers financieel gedupeerd door strenge winter De Wereld van WEEK-tot-WEEK Wist u.... Agenda r WAAR IS DE^ VALLEI-RIKS? Amerongse brandweer deelt water uit Geslaagd initiatief van E.H.B.O. afd. Eist 37e JAARGANG VRIJDAG 8 FEBRUARI 1963 Nr. 12 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaai Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaai Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Achter Bijwerken CH-Fractie vraagt B. en W. om ijsbaan DAMES H00FD5TR 91 VEENEN0AAL Assurantie-, Hypotheek- en Woningbureau BROUWER Voorzorgen UIT DE RAAD VAN VEENENDAAL: Binnenkort nieuw plan met behoud van eerste opzet Kwekerij van Schrijverswijk naar Rembrandtlaan Woningbouw tussen Rembrandtlaan/spoorlijn Belangrijk bericht van vleeskeuringskring VEENENDALER PLEEGDE JOY-RIDING WAARDE 10,— QW 354360 Vierjarige kleuter na aanrijding overleden RUIM 10.000 LITER PER DAG Wel betalen Ontspanningsmiddag voor bejaarden in het O.C.B.-gebouw Bedrijfsploegen verleenden „eerste hulp" AMERONGEN RHENEN Truck met oplegger zonder chauffeur aan de haal ELST Toneeluitvoering Musketiers uitgesteld MARKTBERICHTEN Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaai Tel. 0 8385-2022 (2 HJnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bö de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontrak tprQzen op aanvraag Minimum per advertentie 4,50 Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden ƒ1,elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 15 cent VOORZITTER OTTING: „ALS ZE MORGEN KUNNEN BEGINNEN, SPRINGEN ZE EEN METER HOOG Naar vrij nauwkeurige schatting zijn er in onze omgeving ongeveer duizend bouwvakarbeiders die nu al acht weken thuiszitten omdat de vorst hun belet normaal te werken. Behalve dat dit gedwon gen niets-doen „op de zenuwen werkt" zoals een bouwvakker uitdrukte, betekent het ook een aan zienlijke financiële strop. In de meeste gevallen is het week-inkomen dertig tot vijftig gulden min der geworden en dat gerekend over een periode van acht weken, is een niet te verwaarlozen be drag. In enkele gemeenten hebben de minst-draag- krachtigen dan ook de hulp moeten inroepen van Sociale Zaken, waar in enkele gevallen steun ver leend werd door middel van een extra toewijzing brandstoffen. Inmiddels schijnt er van overheids wege een regeling op komst te zijn, waarbij een bepaald geldbedrag aan de gedupeerde bouwvak kers uitgekeerd zal worden. Verschillende bonds- bestuurders uit onze omgeving noemden de hui dige algemene situatie bepaald slecht en voor wat betreft de toekomende weken, werd het ook vrij somber ingezien. De heer Otting, voorzitter van de Algemene Ned. Bouwbedrijfsbond afd. Rhenen, tevens bondsraadslid van de landelijke A.N.B., verklaarde dat ze ker tachtig procent van de in onze om geving werkzame bouwvakkers uitge- vroren is. „In de dagbladpers worden de lonen die genoemd worden, overtrokken", zo zei hij. „Het contractloon, plus de pre mie, plus het fietsengeld komt in de praktijk niet vaak over de honderd gulden per week. In sommige kranten lees je dat bouwvakkers in normale gevallen 140 gulden per week over houden, maar dat zijn zeldzame ge vallen. „Bijna overal hebben de gezinnen nu een strop van dertig gulden per week. Stel dat men normaal 100 gulden beurt, dan is de levenswijze ook op dit inkomen ingesteld. Men heeft be paalde verplichtingen aangegaan, zo als verzekeringen, afbetalingen e.d. en nu is dit inkomen van 100 gulden plot seling teruggebracht tot 70 gulden, U voelt wel, dat haal je nooit meer in. Als het vorstverlet nu één of twee weken geduurd zou hebben, dan is er niets aan de hand. Ik ben bang dat verschillende men sen als het nog lang duurt de hulp van Sociale Zaken zullen moeten inroepen, tenzij er van hogerhand een regeling getroffen wordt". Aldus de heer Otting. De uitgevroren bouwvakkers mogen wel ander werk gaan doen, maar dan De raadsfractie van de C.H. heeft b. en w. van Veenendaai per brief gevraagd of dit college bereid is een terrein aan te wijzen en in orde te brengen waar een ijsbaan geëxploiteerd kan worden. Volgens deze fractie kan dit terrein mogelijk in de onderhanden zijnde uit breidingsplannen een plaats vinden. De exploitatie zou men dan kunnen opdra gen aan een ijsclub. De C.H.-fractie is hiertoe gekomen, om dat men meent, dat het particulier initia tief zich niet kan ontplooien op dit punt. Daarom ligt er een taak voor de gemeen te, hoewel de betreffende raadsleden voor standers blijven van het particulier ini tiatief. dat er op een viertal punten in Vee nendaai nog altijd kerstbomen staan? dat deze bomen, acht in totaal, door de Dienst Gemeentewerken zijn ge plaatst in december van het vorig jaar? dat dit gebeurde in opdracht van de Veenendaalse Winkeliersvereniging? dat het grootste deel van de ver lichtingslampen een prooi is gewor den van vernielzuchtige jongeren? dat het de winkeliersvereniging al met al enkele duizenden guldens heeft gekost? dat iedereen zich afvraagt waarom er nog steeds een aantal kerstbomen zijn blijven staan? dat de winkeliers ver. overweegt of ze de bomen volgend jaar weer zul len plaatsen? 3UN6HANS PRISMA PONYIAC u OMCGA i voor betere uurwerken Alle verzekeringen Hypotheken Verkoop vaste goederen Woningbeheer Taxaties Beëdigd als makelaar en taxateur Veenendaai, Kanaalweg 2 - Tel. 2918 moeten ze deze inkomsten opgeven, welke dan in mindering worden ge bracht op de vorstverlet-uitkering. Zoals bekend heeft men in de grote steden voorgesteld dat de bouwvakkers gaan helpen met sneeuwruimen, uiter aard tegen een bepaalde vergoeding. Hiervoor bestond weinig animo omdat de uitkering er weinig of niets door verhoogd werd. Ook de heer G. Boogert, bestuurslid van de Ned. Chr. Bond van werkne mers in de Hout- en Bouwnijverheid afd. Veenendaai en plaatselijk verte genwoordiger van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, noemde de situatie slecht. ,,lk ken een gezin waar man en zoon thuislopen. Moeder de vrouw heeft hierdoor elke week zestig gulden strop!" In werknemerskringen leeft wel de gedachte dat er door de aannemers en architecten wel verschillende voorzor gen genoemen kunnen worden, zodat men, als de winter op komst is, niet direct in de knoop zit. Hierbij wordt vooral gedacht aan de toegepaste sy stemen in het buitenland (bijv. Cana da) waar het ieder jaar streng winter is. Felle kritiek leverde men op uitla tingen als zou er by de bouwvak kers een bepaalde onwil zijn om te werken. „Dat is klinkklare onzin! Als we morgen kunnen beginnen, springen we een meter hoog!" Zo zei ons de heer Boogert. Het ziekenvervoer in Veenendaai - nog altijd op particuliere basis - heeft een belangrijke verbetering ondergaan met de ingebruikname van een gloednieuwe ambulance door de Fa. Wed. A. W. de Haas N.V. Het is een Chevro let met een topsnelheid van 150 km p. u. en vanzelfsprekend een uitermate verzorgde vering. Bij de inrichting er van is gebruik gemaakt van de laatste vindingen op dit gebied. In de nieuwe ambulance is plaats voor 1 liggende en 1 zittende patiënt. Het oudere type waar één liggende pa-tiënt meer in kon, komt nu voor reserve. Bij omvangrijke rampen, verkeersongevallen e.d. zullen dus beide ambulances in acüe kunnen komen. Veenendaai is een gemeente die zich van de ene dag op de andere aan het wijzigen is. Dit alles voltrekt zich in een vaart, waarbij het be- leids tempo van het gemeentebestuur moet worden aangepast en het houdt tevens in dat men zich moet bepalen tot de hoofdzaken. Het beleid van het college van burgemeester en wethouders kan niet meer gericht zijn op het volledig „rond" aanbieden van de vele plannen aan de raad. Wanneer men zich zou uitputten in allerlei bijzaken zou dit de ontwikkeling van de gemeente afremmen. Dit is weer eens temeer gebleken tij - dering van de gemeenteraad. Hierin dens de gisteravond gehouden verga- kwamen enkele voorstellen van b. en w. aan de orde, die verband hielden met bepaalde plannen van uitbreiding van Veenendaai. Er was de overplaatsing van een kwekerij uit „De Schrijvers wijk", een complex dat dringend nodig is voor wo ningbouw, naar een ander deel van de bebouwde kom van de gemeente, een stuk grond aan de Rembrandtlaan. Er werden diverse uitbreidingsplan nen opgenomen in een zogenaamd voor- bereidingsbesluit. Een besluit, waarmee ongewenste bebouwing wordt voorko men in het kader van op handen zijnde uitbreidingsplannen. En tenslotte werd besloten om over te gaan tot onderhandse aanbesteding van o.m. grond- en rioleringswerken in het complex De Engelenburg. Tegen het overplaatsen van de kwe kerij van een Veenendaalse hovenier werden als zodanig niet veel bezwaren ingebracht. Wel kon men uit de op merkingen van enkele raadsleden dis tilleren dat men de zaak in het voor stel een beetje te summier had gesteld. «Het voorstel van b. en w. behelsde namelijk de kwekerij over te brengen van „De Schrijverswijk" naar een per ceel grond gelegen tussen de spoorlijn en de Rembrandtlaan. Had men dan geen bezwaar tegen het overplaatsen, er was naar de mening van de raad in het voorstel wel te weinig aandacht be steed aan de voorwaarden die de kwe ker had gesteld, terwijl anderzijds ook de door de gemeente aan de kweker te stellen voorwaardij te weinig uit de verf kwamen. Tijdens de discussies bleek, dat alles zo eenvoudig nog niet lag. De kweker had o.m. als voorwaarde gesteld, dat hij bij zijn nieuwe kwe kerij een woning zou mogen bou wen. Het was de heer J. H. H. Jan sen (PvdA) wie het voorstel op dit punt weinig licht had verschaft. De heer E. C. Diepeveen (AR) dacht aan de voorwaarden aan de kweker te stellen, o.a. een afrastering, het plaatsen van opstallen op de kwekerij, terwijl mevr. H. Buddingh-de Vries Lentsch (VVD) een toegangsweg naar de kweke rij „miste". De heer P. G. van Ojik (CH) was aan vankelijk de enige, die niet veel voor een kwekerij op dit punt voelde. Waar om worden hier geen woningen ge bouwd? vroeg hij zich af. Om te be ginnen komt deze kwekerij midden in de bebouwde kom en in de tweede plaats achtte spreker deze grond veel te duur voor een dergelijke bestemming. Voorts dacht spreker dat deze trans- VAN OJIK (CHU) actie alleen maar een verschuiving van de moeilijkheden met zich mee zou mee zou brengen, omdat hij niet ge loofde dat de kwekerij op die plaats een lang leven beschoren zou zijn. De antwoorden op al deze vragen en opmerkingen kwamen van de voorzit ter, burgemeester mr. dr. J. Hazenberg en wethouder C. N. van Kuijk. Hieruit bleek, dat de betreffende „punt" (het stuk grond tussen spoorlijn en Rem brandtlaan dat het dichtst bij de Ker- kewijk ligt) feitelijk uitsluitend te ge bruiken is voor een kwekerij of iets van dien aard. De voorgestelde plaats vond ook bij de instanties die van te voren (Zie verder pag. 4) De directeur van de Vleeskeurings kring Veenendaai deelt mee dat ieder een die handelt in vlees of vleeswaren in één der gemeenten Amerongen, Kesteren, Leersum, Lienden, Rhenen en Veenendaai - dus als bedrijf uitoefent - dit binnen dertig dagen schriftelijk moeten opgeven bij de Vleeskeurings dienst te Veenendaai. Hiervoor moeten zich o.a. melden vleeswarenverkopers (ook kruideniers die vleeswaren gesneden of in blik verkopen), houders of stichters van vrieskluizen, houders van automatieken, frituurwagens, -kramen, -salons. Bij niet tijdige aanmelding maakt men zich schuldig aan overtreding van de Wet op Economische Delicten. De 29-jarige gehuwde Veenendaler J. J. v. S. is door de politie aangehouden in verband met het plegen van joy-riding. De zaak kwam aan het rollen toen de heer L. uit Veenendaai woensdagavond aangifte deed van de ontvreemding van zijn personenauto die hij op de straat ge parkeerd had. De auto was niet afgeslo ten geweest, terwijl de contactsleutels nog in de auto zaten. Later bleek dat v. S. onder invloed de auto had meegenomen en na een rit in de omgeving van Ede, 's nachts de auto in de Eikenlaan had achtergelaten. Het rijbewijs van de joy rider werd onmiddellijk gevorderd. Vorige week is de Valleiriks uitge geven bij Boekhandel Davelaar, Hoofdstraat en niet gevonden. Zodoende stijgt de premie met twee gulden vyftig zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer TIEN GULDEN waard is. Bij in levering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. De 4-jarige Johan Bos, wonende aan de Buurtlaan-West, die don derdagmiddag op de Nieuweweg door een bestelauto werd over reden, is in de loop van deze nacht in het Juliana ziekenhuis over leden. Het ventje was op weg van zijn ouder lijk huis naar de kleuterschool. Bij de Nieuweweg liep hij tegen een bestelauto van de Fa. van G. L. op, waardoor hij kwam te vallen en het linker achterwiel over zijn lichaam kreeg. De chauffeur verklaarde het kind niet gezien te hebben. Dr. Annot verleende eerste hulp, waarna het kind in allerijl naar het ziekenhuis werd overgebracht. In de afgelopen nacht bezweek het aan zijn opgelopen ernstige verwondingen. BINNENBRAND GEBLUST Dinsdag werd de Vrijwillige Brand weer van Amerongen gealarmeerd voor een binnenbrandje in een pand aan de Koenestraat. Bij aankomst van de brandweer bleek een en ander nogal mee te vallen en bleef de schade be perkt. AI meer dan twee weken zitten bijna zeventig Amerongse gezinnen zonder leidingwater. Dit komt doordat een groot aantal hoofdbuizen in en om het dorp, die bijna een meter diep in de grond liggen, be vroren zijn. Als laatste redmiddel heeft het gemeentebestuur opdracht aan de Vrijwillige Brandweer gegeven om iedere dag de gedupeerde gezinnen van drinkwater te gaan voorzien. Zo is het een alledaags verschijnsel geworden dat de rode brandweerauto met loeiende si rene door de straten rijdt en vervolgens aan de toegesnelde huisvrou wen water uitdeelt, zoveel men maar hebben wil. De twee brandweermannen PIET BURGSTEDE en J. v. d. BERG die er dag in dag uit met de watertank op uit trekken, vinden het wel een koud karwei maar worden overal dankbaar onthaald. De tank achter de brandweerauto heeft een inhoud van ruim 3.500 liter water „en we moeten hem drie keer per dag vullen", zo vertelden ze. Hun klanten zitten niet alleen in de bebouwde kom, want ze moeten ook water gaan brengen boven op de berg en in het Amerongse gedeelte van het naburige Eist. Mevrouw VENDELO die net met een teil vol water naar binnen wilde gaan, OPEN DEUR-ZANGDIENST In het Verenigingsgebouw aan de Eikenlaan wordt a.s. zondagmorgen een open deur-zangdienst gehouden, met als voorganger ds. A. A. Bos. Medewerking verleent het Sola Fide Kerkkoor. Op woensdagmiddag 13 febr. a.s. zal de stichting O.C.B. weer een ontspan ningsmiddag organiseren in het ge- gebouw aan de Sandbrinkstraat. Daar hoopt dan te spreken de heer Van der Pen over de Groesbeekse Te- huizon, daarbij zullen ook dia's worden vei*toond. Het belooft een zeer leerzame en mooie middag te worden, het bestuur rekent dan ook op een goede belang stelling. Gisterenavond organiseerde de E.H.B.O. afdeling Eist in het wykgebouw een wedstryd voor ploegen bestaande uit E.II.B.O.-ers die in een bedrijf werkzaam zijn. De opzet van deze wedstrijd was tweeledig, allereerst natuurlijk het verge lijken van de kennis op E.H.B.O.-gebied en in de tweede plaats was het een stimulans voor de verschillende bedrijven waar nog geen of zeer weinig E.H.B.O.- ers werkzaam zijn om in deze toestand verandering te brengen. De opgave, samengesteld door de heer Knegjens, was als het ware uit het leven gegrepen. Er had zich een verkeersongeval voorgedaan, waarbij twee personen gewond geraakt waren. Hun letsels kunstig nagemaakt door mevr. Visser en de heren Mier en Na gel, stelden vele deelnemers voor pro blemen zoals duidelijk bleek toen dr. v. Ommeren zijn visie op de geleverde prestaties gaf. Vooral in het vaststellen van de ernst van het ongeval waren velen tekort geschoten, gelukkig waren er ook licht puntjes, maar het is nu eenmaal leer zaam als men op z'n fouten gewezen wordt. Aan het eind van de avond bracht de voorzitter van de organiserende ver eniging de waardering van de jury be staande uit dr. v. Ommeren en de he ren Vermeulen en Knegjens, onder woorden. De uitslag luidt: Voor de leiders maximum aantal pun ten 145. 1 J. Kranenburg, Eist I 103 punten. 2 J. Vermasen D.E.L.M. 94 punten. Ploegen maximum aantal punten 230. 1 D.E.L.M. 142 punten; 2 Eist I 138 p.; 3 S.K.F. 110 pnt.; 4 Eist II 107 pnt. vertelde ons dat ze nu al bijna drie weken zonder water zit. „We zijn met z'n zevenen want mijn dochter is ook bij ons in huis omdat er niet gevaren kan worden. Hun schip ligt vastgevroren in de Rijn hier. Ja het is bijzonder lastig, want ook het toilet is afgesloten. We hebben in de keu ken een vat staan van 200 liter. Je weet nooit als er eens een keer brand uitbreekt, dan zitten wij die dag zon der!" Zodra ze nu de sirene hoort weet ze dat de brandweer in de buurt is en gaat ze haar dagelijkse portie „tan ken". De rekening voor de waterlei ding moet normaal doorbetaald wor den. NAGEKOMEN KERKDIENSTEN Ger. Kerk 10 en 5 uur ds. Zwaan. Ned. Prot. Bond 10.30 uur ds. Huite van Bilt- hoven. R.K. Kerk 8 uur Vroegmis, 10.15 uur Hoogmis. ZEVETIEN TON GRAAN OVERGELADEN Op de Vogelenzangweg te Rhe nen is woensdagochtend een truck met oplegger van de rem gescho ten en beladen met niet minder dan 17 ton graan, verpakt in zak ken, alleen aan de haal gegaan. De wagen, eigendom van de firma Koeveringe uit Bunnik, zou gelost worden bij de Coöperatie „Land bouwbelang". De weg loopt ter plaatse af en grenst met een talud van ongeveer drie en een halve meter aan het garageterrein van de NBM. Na enkele meters de weg af te zijn gereden draaide de truck naar links met het gevolg dat de oplegger dwars over de Vogelenzangweg kwam te staan, terwijl de truck zelf halverwege de helling, vast gehouden door de enorme vracht van de oplegger, bleef „hangen". De weg was compleet versperd. Eerst in het middaguur kon de zaak geruimd worden, nadat de zakken graan waren overgeladen op een andere wagen. De schade bleef hoofdzakelijk beperkt tot de koppelinstallatie tussen truck en oplegger. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De Amerongse brand weer liet de sirene en kele keren loeien en even later stonden vier vrouwen met teilen, bussen en emmers bö de tankwagen. Het zijn de families Mater, Vendeloo en Klein, drie van de ruim zes tig Amerongse gezin nen die nu al geruime tjjd zonder waterlei ding zitten. LAWAAI De vooruitgang staat niet stil: De nieuwste En gelse autobussen zijn uitgerust met een apparaatje dat nauw keurig alle geluiden van het voertuig registreert. Zodra de bus zo veel lawaai gaat maken door rammelen, enz., dat het hinderlijk voor de passagiers wordt, gaat er een rode lamp branden, wat voor de chauffeur het sein is dat de wagen in re visie moet. TONEEL In een warenhuis op de linker Seine-oever te Pa rijs is het volgende (strenge) consigne tot de verkoopsters ge richt: „Doe alsof je mevrouw De Gaulle niet herkent wanneer ze hier vrijdags haar inkopen komt doen." NIET In de kerk te Mendi (Nieuw-Guinea) hangt een bord met het opschrift: „Schiet niet op je buurman tijdens de dienst." WEL Tijdens een jachtpartij van brandweerlieden in de buurt van Reims heeft de brandweer commandant bij vergissing op zijn adjudant geschoten. De man overleed later. De com mandant verklaarde dat hij in de mening was geweest dat er vanuit de bosjes een wild zwijn op hem af kwam. Toen hij had geschoten bleek het de adjudant te zijn. NIET Léon Avron, de meest gedecoreerde mensenredder van de Franse kustreddingsbrigades, heeft in een interview voor de t.v. bekend dat hij niet zwem men kan. „Ik heb me altijd ge red door maar wat te ploeteren", zei hij. MAURICE Maurice Cheva lier (70) kan er maar niet mee ophouden en de Amerikanen vinden hem nog steeds erg ge tapt. Hij is nu aan een nieuwe serie voorstellingen van vier weken op Broadway begonnen, waarbij hij veel succes oogst met een nieuwigheidje: tussen zijn chansons door houdt hij grappige monologen. MIRCEA Mircea Lambrino, de Parjjse boekbinder die door een Frans gerechtshof is erkend als wettige zoon van ex-koning Carol van Roemenië, heeft ge zegd dat hij het nu te erven geld zal gebruiken voor de bouw van een orthodoxe kerk te Lon den voor de 5.000 uitgeweken landgenoten die daar wonen. ELVIS Elvis Presley, de rock and roll-zanger, verdient met zijn liedjes vol maneschijn 2 mil joen dollar per jaar, dat is twintig maal het salaris van president Kennedy. Maar die heeft dan ook niet zo'n mooie stem DUIG Een Fransman heeft de ski's uitgevonden. Het was graaf Hubert de Méribel, die in 1734 het eerste paar vervaardig de. Het bestond uit twee duigen van een oude ton. De jaarlijkse toneeluitvoering van de voetbalvereniging Musketiers, welke mor genavond in de Jeugdherberg De Eikel kamp zou worden gehouden, is in ver band met de slechte weersomstandigheden uitgesteld. De uitvoering zal nu op een nog nader te bepalen datum doorgang vinden. GESLAAGD Bij het te Utrecht gehouden examen patroonsdiploma vakbekwaamheid voor het Herenkappersvak, slaagde onze plaats genoot A. Budding met uitstekende cij fers. Op de woensdag te Scherpenzeel ge houden markt werden 1.080.000 eieren aangevoerd. De prijs varieerde van 19,tot 19,50 per honderd stuks. De handel was vlug. VEENENDAAL Vrijdag: Roode Kruis bazar in Eltheto. Zaterdag: Huldiging NVV-leden in OCB- gebouw, 7.30 uur. Jeugdappèl in Chr. Geref. Kerk Hoofdstraat, 8 uur. Roode Kruis bazar in Eltheto.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1