PAUK Roode Kruis Bazar Verkoudheid 'ASPRO' BEZOEKT DE Vrijwel alle Veenendaalse honden zijn ingeënt Voor zoveelste maal: geen veldsporten Humanisme gaat er niet van uit dat mens goed is, maar wil de mens trouw blijven Burgerlijke stand Wachtmeester-I W. VEEN: KERKDIENSTEN OMWISSELING SPORTPROGRAMMA Aanlijngebod DINSDAGKOOPJES Keukenspiegel Theecomf oortje Wasmand VOLKSUNIVERSITEIT: Officiële bekendmaking Ingekomen en vertrokken DE OPDOOI ZAL HET ZWARE WEGVERKEER BEPERKEN ALWEER ZO'N MOOIE BRIL VAN OPTICIEN Ook Oo&JUekenfotids6zd&i!! Gevonden en verloren ELST RENSWOUDE OOK WINTER-ZORGEN BIJ BOEREN op 8 en 9 februari in gebouw Eltheto te Veenendaal Voorkom Rillerig? Onprettig? Vlug: Een POLITIEMAN neemt in onze samenleving een aparte plaats in. Niet alleen op de ogenblikken dat hij in uniform rondloopt, maar zelfs in de privé-sector wordt hij doorgaans met andere ogen bezien. ik heb altijd geluk gehad ZONDAGDIENST Hoe kunnen we de menselijke kennis doeltreffend opbergen? Tape-recorder vervangt notitiebloc Dur sting een afgeloope woensdag een aardige combinasie op et veurblad van „De Vallei". Bovenan sting in furse letters, dat de Batterije toch an et toe risme motte gaan geloove en pal daar onder in een wat kleiner uitgevalle fur- maat, dat meester Philips blij en dank baar gestemd was. En as jelui nou weete, dat meester Philips een echte Batterije vechter ge wist is, eentjie die daar liever de rauwe netuur gehauwe had zoo as tie was, dan kenne jelui ok meteen anveule, dat meester Philips van ze leeve niet blij gestemd ken zijn over et nijje bericht over de Batterije. Dat was tie wel en ok dankbaar dat ie zoo lang veur schoolmeester gespeuld mocht hebbe. Ik zeg et misschien een bietjie op z'n auwerwets, mar daar is mijn waardering niet minder om. Fegu- re as meneer Philips die kom ie niet iederen dag teuge. Daar motte we zui nig op zijn. As ik zoo z'n stukke in De Vallei lees dan preuf ik daaruit, dat ie een deurdenker is. Iemand die van alles wat ie doet en wat ie zegt goed wark maakt en ok z'n weetjie weet op een heel groot gebied. Zukke minse zijn zeldzamer dan de minse, die ontspan- ningsoorde inrichte. Hij is gien man die mit een hoop bombarie an de weg staat te timmere of z'n kennis en z'n beleevenisse op een schreeuwerige menier op ons afgooit. Nee, dur gaat van alles rust uit. En dat hebbe we nodig. Meester Philips weet volges mijn van alles wat dur veur niks te koop is te geniete. Hij ziet van alles in de oudheid en in de netuur wat wij op ons eige in gien minseleeve zou- we ontdekke en daar magge wij op onze beurt van mee geniete. Daarom, meneer Philips, waardeer ik ie zoo. Om et gewoone. En ik hoop daarom dat u ons op al uw tochte nog veule jare in gezondheid mee mag nee- me. Feitelik was ik heelegaar niet van plan om een fielecitasie op meneer Phi lips af te schiete. Daar ken ie ok in et groot niet an beginne. Mar ik kwam dur toe omdat de jubelaris zoogezeid onder z'n geliefde Batterije sting en toen von ik dat ik me dur niet mar zoo van af kos make. Nog effe over de Batterije gesprooke. Mijn veurspellng zou dan toch niet uit- komme. Ik heb een poos gelee je es be weerd, dat ik hartgrondig docht dat dat heele ontspanningsoord een groote was- se, nee gien wassinkse, neus was. En nou staat dur toch min of meer zwart op wit, dat dur dan toch in ieder geval een kampeerterrein van gemaakt wurdt. Daar zijn de eigenaar en de demeine et over eens gewurde. Beste minse, et is me nou nog duis terder gewurde. Dur kwam een ont spanningsoord en daar had de eigenaar toestemming veur van jan en alleman, die een vinger in die pap hadde. Hij ging de grond gelijk an et make en die leit dur nou al mooi gladgestreeke bijna een jaar. En nou leeze we ineens dat de Biykens een mededeling van het gemeentebestuur ztfn byna alle honden In Veenendaal in het kader van de hondsdolheid-bestryding ingeënt. By de katten ligt dit heel wat ongunstiger want slechts naar schatting 30*/o van de aanwezige katten in Veenendaal werd ter inenting aangeboden. In cUfers komt het hierop neer dat 1249 honden en 596 katten zyn ingeënt. Voor degenen die hun honden en katten hebben laten inenten vóór de georgani seerde entcampagne (vóór de 24e dec. van het vorig jaar dus) zal in de loop van deze maand de gelegenheid worden opengesteld de bij die inenting ver- Ook dit weekend nog even geduld oefe nen; dat is het parool voor de met onge duld wachtende voetbalspelers en sup porters. Voorlopig nog maar even teren op het éclatante succes van Feyenoord, waar geheel voetbalminncnd Nederland woensdagavond intens aan meeleefde. Het geduld zal spoedig beloond worden want de kalender streeft verder naar mil dere temperaturen, naar de lente en naar voetbal op een groene grasmat. Kunnen we ons dat nog voorstellen? Een kwestie van - hopelijk - een paar weekjes. strekte entbewijzen om te wisselen tegen het officieel vastgestelde (EN UITSLUITEND GELDIGE) model. Voor zover nodig zal dan tevens een penning worden uitgereikt. Hieromtrent zullen echter binnenkort mededelingen volgen. Hoewel voor 1 maart a.s. een ieder in de gelegenheid zal zijn gesteld zijn hond of kat tegen hondsdolheid te laten inenten, blijft het AANLIJNGEBOD ook na die datum van kracht. Dit gebod wordt n.l. van essentieel belang geacht voor de bestrijding van hondsdolheid, omdat 1. niet alle honden en katten boven 3 maanden ingeënt zijn; 2. er steeds een aantal jonge honden is, dat nog niet is ingeënt; 3. er niet voldoende inzicht is in de rabiesbesmetting in het land, waar bij met name wordt gedacht aan de besmetting van het wild. Tot nu toe is er nog geen rabies geconstateerd onder het wild; 4. het aantal beten bij aanlijnen sterk teruggedrongen wordt; 5. door het aanlijnen het aantal entin gen bij de mens te beperken is, daar de bijtende hond dan met zekerheid bekend is. fraai geslepen spiegel 20x30 cm. solide montage op houten raam. i s~ r Voordeelprijs -L.VlO plastic, ook zeer geschikt voor tafel comfoor, vlot model, creme met chroom roostertje 1 Koopjesprijs -L* Sterke plastic wasmand Diverse kleuren. Een koopje dat U beslist niet Oir mag missen nu slechts Alleen dinsdag 12 febr. Hoofdstr. 7 - Tel. 3103 - Veenendaal Voor een matig publiek er waren met inbegrip van enkele bestuursleden welgeteld 24 mensen verwelkomde dokter Schuyt woensdagavond nlmcns de Volksuniversiteit de vierde spreker in de cyclus „levensbeschouwingen en gees tesrichtingen". Het was de heer P. N. Kruis wyk, gees tel yk raadsman in alge mene dienst van het Humanistisch Verbond, die in een korte en bondige inlei ding van een half uur enig inzicht verschafte in het wezen en de doelstellingen van het humanisme. Het gaat, aldus de heer Kruiswijk, in het humanisme, evenals in andere ge loofsrichtingen, ook om de medemens. Niet om alle mensen tot mijn geloof te brengen, maar het accepteren van de ander in zijn geloof. Dan is er eenheid, democratie en niet als één partij de ande ren probeert te dwingen. In het laatste geval is de gemeenschap weg. Deze ge meenschapsgedachte is ook aan het rooms- katholicisme niet vreemd en die kan men ook in bepaalde kringen van het pro testantisme tegenkomen. Voor het huma nisme is evenwel kenmerkend, dat deze gedachte niet herleidt tot iets hogers. Humanisme betekent het zoeken van het menselijke. Het aan iedere mens gun nen om zichzelf te zijn. Het humanisme wil deze wereld steeds menselijker ma ken door een ieder op zijn manier te la ten leven. Dat is volgens de heer Kruis wijk het hoogste goed van het humanis me. Wat is de norm, de richtlijn van het humanisme? Als antwoord op deze veel gestelde vraag gaf spreker: het uitgaan van iedere mens. Dit betekent ook strijd, op elke plaats waar de mens wordt ver drukt of vertrapt. Het humanisme be weegt zich op het terrein van de politiek, de godsdienst, het onderwijs enz. Binnen het christelijk evangelie was naar de mening van de heer Kruiswijk ook humanisme waar te nemen en de humanisten erkennen in de christenen ook deze menselijkheid. Spreker meende dit te kunnen aanto nen met enkele Bijbelse voorbeelden, o.a. met genezingen van Jezus op de sabbath en door de geschiedenis van de barmhar tige Samaritaan. In het eerste geval zei Jezus: De sabbath is er voor de mens, niet de mens voor de sabbath en tot de schriftgeleerde, die na de gelijkenis van de barmhartige Sa maritaan aan Jezus vroeg wat hij moest doen om het eeuwige leven te beërven zei Hij: God liefhebben en de naaste en Hij voegde hieraan toe: Ga heen en doe gij desgelijks. Dat ook in het huidige communisme nog plaats is voor humanisme benadrukte de heer Kruiswijk met een ware gebeur tenis. Het typerende voor de westelijke sa menleving noemde spreker, dat de mens wordt opgeofferd aan het doel; de mens wordt marktwaarde. Het Humanistisch Verbond is ontspro ten aan het feit, dat in 1946 een aantal mensen die in deze geest dachten de kop pen bij elkaar staken. Het verbond be legt thans samenkomsten, komt voor de radio, kortom heeft dezelfde soort acti viteiten als de christenen in de kerken. Er zijn raadslieden werkzaam in gevange nissen, onder militairen, er zijn sprekers voor begrafenissen en men is bezig op on derwijsgebied een plaats te verwerven. Waarvoor het humanism evecht is vol gens spreker niet het overheersen, maar voor een naar hun aantal gelijkwaardige plaats om zodoende te trachten de mens terug te geven aan zichzelf. Christenen menen wel ten onrechte, dat het humanisme er van uit gaat, dat de mens goed is. Humanisten zijn er ook van overtuigd, dat dit niet het geval is. In de mens is evenveel kwaad als goed, maar niettemin wil het humanisme de mens trouw blijven en eerst van de mens houden, zoals hij is en daarna pas aan de vorming ten goede gaan werken. Men houdt van de mens om het eigene in die mens. Gemeente Veenendaal INSCHRIJVING VOOR DE DIENST PLICHT LICHTING 1965 De burgemeester van Veenendaal maakt bekend: dat alle mannelijke personen, ge boren in het jaar 1945 en op 1 februari 1963 woonachtig in de gemeente Veenen daal, die geen bericht van inschrijving voor de dienstplicht (bruine kaart) lich ting 1965 hebben ontvangen, verplicht zijn zich onverwijld te melden ter gemeente secretarie, Hoofdstraat 92, afdeling mili taire zaken. Veenendaal, 6 februari 1962 De burgemeester voornoemd, J. Hazenberg RHENEN Ingekomen: W. Weber, van Ubbergen. Vertrokken: H. H. J. Meijers, naar Bre da; T. Baars, wed. v. van den Ooster kamp, naar Culemborg; G. m. van der Sanden, naar Roosendaal; W. G. Cijs, naar Vlaardingen; G. Midavaine, wed v. de Bruijne, naar Rotterdam; W. Möller, naar Nijmegen; C. K. Breeman, naar Leerdam; P. J. Meijnen, naar Renkum; A. Rande- wijk, gez., naar Wageningen; M. W. de Rooij, naar Barneveld; J. C. M. Glaude- mans, naar Gemert. Nu aan de vorstperiode een voorlopig einde gekomen schijnt te zijn en de dooi zich inzet komt het wegvervoer voor nieuwe problemen te staan, aldus de E.V.O. Na een strenge vorst hebben de wegen veel van de opdooi te lijden en de wegbeheerders zullen daarom genood zaakt zijn om maatregelen te treffen ten einde de schade aan de wegen zoveel mo gelijk te beperken. Te verwachten is dat tijdelijk bepaalde wegtrajecten voor het zware verkeer zullen worden gesloten of dat wieldrukbeperkingen zullen worden vastgesteld. De E.V.O. heeft zich tot de Colleges van Gedeputeerde Staten en de Provin ciale Waterstaatdiensten gewend met het dringende verzoek bij het treffen van maatregelen de belangen, welke handel, industrie en landbouw hebben bij een zo goed mogelijk doorgaand vervoer over de weg, mede in het oog te houden. Een goede afstemming en coördinatie van de maatregelen van de provinciale en gemeentelijke diensten wordt door de E.V.O. van groot belang geacht. Een nauw overleg tussen de verschillende diensten is noodzakelijk, opdat kan worden nage gaan langs welke wegen het vervoer naar de belangrijkste plaatsen of industrieves-' tigingen doorgang kan blijven vinden. De E.V.O. doet intussen op alle vracht- wagenbezitters en -bestuurders een drin gend beroep om de aanwijzingen en voor schriften van de wegbeheerders trikt op te volgen. Dit geldt in het bijzonder voor de tijdelijke snelheids- en wieldrukbeper kingen. Wanneer aan deze beperkingen niet de hand wordt gehouden, bestaat de mogelijkheid dat tot algehele sluiting van bepaalde wegvlakken zal moeten worden overgegaan. KERKEWIJK17 VEENENDAAL TEL.3313 VEENENDAAL Gevonden: bankbiljet; werkmap t.n.v. Vlastuin, Mijdrecht; witte wollen kinder sjaal; blauw gevlamde vulpen; étui, inh. elek. scheerapparaat; bruine rechter schoen met schaat; kinderbril; blauw-wit gebreide sjaal; bruine mohair sjaal; brui ne dubbele rijwieltas; houten slede; rech ter herenwant met Noors motief; munt biljet; paar grijze glacé's; tamme eend met witte borst; monsters van formica na tuursteen; blauwe step; wieldop van auto. Verloren: wieldop en sierlijst van DKW; sleutelring met 3 sleutels; rode wollen muts; damesbril, wit vlindermodel mon tuur; paar gebreide grijze wollen hand schoenen; hoge zwarte rechter schoen; rode damesportemonnaie met inhoud, w.o. 2 foto's; zeehondenlederen damesporte monnaie met inh.; gouden manchetknoop; bruine rechter herenglacé; steunzool; gro te zwarte knoop van damesmantel; da mesbroche met 4 ringetjes en een steen tje; bankbiljet van 25,bruine heren- portemonnaie, inhoudende ongeveer 150,heren polshorloge met bruin le deren bandje; gouden staafbroche. VEENENDAAL Geboren: Gijsbert Geurt Johannes, z.v. C. Heij en C. J. A. van de Kraats; Mari- nus, z.v. M. Veldhuizen en J. G. Borren; Elizabeth, d.v. A. Kelderman en H. van Engelenburg (geb. te Rhenen); Ronald, z.v. H. Dekker en P. H. Vos (geb. te Ede). Ondertrouwd: W. Heikamp en B. T. van Doorn; J. van Kooij en W. Hootsen. Gehuwd: W. R. Jansen en G. van Koo- ten; L. Mater en J. Muller. Overleden. N. van Ravenswaaij, oud 73 jaar, wed. van J. Anbeek; M. Nellestijn, oud 2 maamden, z.v. D. Nellestijn en A. van Kooten. RHENEN Geboren: Geertje Gijsbertha, d.v. M. Boonzaaijer en D. G. van den Brink; An- toon, z.v. G. de Jong en A. Winsemius; Josina Willemina, d.v. H. Bender en G. W. Bovenschen; Gerrigje, d.v. J. C. Wil deman en G. van Veenendaal; Elizabeth, d.v. A. Kelderman en H. van Engelen burg; Albertus, z.v. J. van Veenendaal en A. van Nieuwamerongen; Peter Agnus, z.v. G. van Dijk en W. van Willigenburg; Margaretha, d.v. J. R. Gröfe en H. M. Pater; Grietje, d.v. J. Leppers en E. van Dam; Christiaan Jacobus, z.v. A. Snijder en G. B. Mol; Jan Willem, z.v. R. Frans- sens en L. T. Huisman (geb. te Wage ningen). Ondertrouwd: C. T. J. de Lange en D. M. Robertz. Gehuwd: J. Breebaart en E. M. Dal- meijer. Overleden: J. J. Wildeman, oud 73 jaar, e.v. D. van Baaren; T. van de Scheur, oud 80 jaar, e.v. G. van de Scheur; J. W. Hen zen, oud 65 jaar, geh. gew. met C. van Reede (overl. te Baarn). EDERVEEN Geboren: Evelien, d.v. J. Gerritsen en R. Zeggelaar. Ondertrouwd: R. Dijkhuizen en W. Hen- driksen. Overleden: H. D. Jansen, oud 79 jaar; T. Westeneng, oud 6Z jaar. GEEN VOORRANG VERLEEND Doordat de Elstenaar V. woensdagmid dag op het kruispunt Franseweg-Veenen- daalsestraatweg geen voorrang verleende aan een op de Veenendaalsestraatweg rij dende N.B.M.-bus, ontstond een aanrij ding. Zowel de bestelwagen van V. als de N.B.M.-bus werden beschadigd. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. VERKEERSONGEVALLEN Dinsdagmiddag vond op de Oude Holle- weg even voorbij de vuilnis stortplaats een verkeersongeval plaats. Twee perso nenwagens kwamen tijdens passeren met elkaar in botsing. Hierbij werd de volks wagen van de heer L. uit Eist, komende uit de richting Hopeseweg, beschadigd. De schade beperkte zich tot een inge deukte kofferruimte en de bumper werd ontzet. De auto van de heer B. uit Lun- teren liep geen schade op. Woensdagmiddag vond in de Holleweg eveneens een aanrijding plaaas. De heer W., bsetuurder van een V.W., stopte keu rig aan de kant om een tractor met aan hangwagen te laten passeren, bestuurd door mej. v. G. De linker voorkant van de aanhanger raakte de voorkant van de V.W. Er ontstond alleen lichte schade. De aanhoudende vorst brengt ook tal van zorgen in de agrarische sector. Voor al de ruwvoederpositie is op vele bedrij ven bijzonder krap. Kuilvoer is bijna niet meer aan te ko men. Men is al geruime tijd gedwongen pertij e eindelijk tot een akkoord ge- komme bin. Da's kras. De grond wier dus al klaar gemaakt veurdat er percies bekend was wat dur wel en wat dur niet op mocht komme. Da's ongeveer te vergelijke mit et half af bouwe van een huis en dan af gaan zitte wachte of de rest wel uitge voerd mag wurde zooas de bouwer z'n eige gedocht had. Mar daar zijn de ver- gunninge dan nog niet veur binne Veule jelui et vremde? Dur magge nou misschien minse zijn, die zegge dat ik in et vervolg onder me stukkies mar Thomas Blauwkous mot zette, mar ik blijf toch zegge: eerst zien wat dur komt en dan pas geloove. Wout Blauwkous. N.V.V. KINDERVOORSTELLING Op zaterdag 16 februari a.s. organiseert de N.V.V. Bestuurdersbond afd. Veenen daal voor de kinderen van haar leden een kindervoorstelling met twee schitte rende kleurenfilms „De gouden antiloop" en „De rode ballon". Deze voorstelling wordt gegeven in het Verenigingsgebouw aan de Eikenlaan. SLECHTS EEN VSW-TONEEL VOORSTELLING De VSW-Toneelclub die aanvankelijk van plan was op twee avonden een voor stelling te houden (nl. vrijdag en zater dag a.s.) heeft later besloten de vrijdag avond te laten vervallen. Dit besluit is genomen omdat vanavond de Rudi Carell- show op de televisie is en men dientenge volge op weinig belangstelling rekent. Het stuk dat zaterdagavond gebracht wordt is de thriller „Valstrik voor een man al leen". Vroeger schijnt dat nog een tikkel tje erger geweest te zijn, doch de „boeman" van toen is, dank zij het kweken van beter begrip voor de lang niet gemakkelijke taak van Hermandad, dichter bij het volk ge komen, waardoor hij thans gelukkig 1 op prettiger wijze gekwalificeerd wordt. Er zijn tal van voorbeelden te noemen waarbij getracht wordt de bevolking dichter bij de politiemen sen te brengen en omgekeerd. In het buitenland is de grootscheepse mani festatie van de Duitse politie tot over de grenzen bekend. De politieman nen laten zien, wat ze in sportief op zicht kunnen presteren - men denke hierbij alleen aan de onnavolgbare verrichtingen van de Duitse motor politie. Dit alles heeft tot doel dat de „politie-boeman" voorgoed uit de ge dachten van het publiek uitgeroeid wordt en dat men ook deze geüni formeerde mensen, die toch uitslui tend hun plicht doen ten behoeve van ons allen, op de juiste waarde leert schatten. Het meest belangrijke element in dit streven naar beter begrip voor Hermandad, is natuurlijk de politie man zélf. Het kan, zoals wij zo gauw zeggen, een „kwaje" zijn, maar het kan ook zijn dat de politieman én door zijn houding én door zijn op treden gewaardeerd wordt. Hoewel... het blijft natuurlijk moeilijk de gul den middenweg te bewandelen. Zo'n politieman, welke algemeen gewaardeerd werd en natuurlijk nog wordt, is de Wachtmeester der Rij ks- politie le klas W. VEEN aan de Cu- neraweg te Achterberg. Meer dan twintig jaar heeft hij zijn politionele taak op voorbeeldige wijze uitge voerd in het rayon Eist. Over twee maanden gaat hij om gezondheids redenen met pensioen, een welver diend pensioen. woord ia aan: „Ik ken u zegt wachtmeester Veen als we in een behaaglijke stoel plaats hebben genomen, mét daarbij een schitterend uitzicht vanuit de achterkamer op de besneeuwde berg rand. Die uitspraak verwondert ons overigens geenszins, want wie zou hij met zo'n jarenlange dienst in onze omgeving niet kennen Terwijl zijn gastvrije echtgenote in de keuken met de thee bezig is, be gint hij op rustige wijze te vertellen. Feit voor feit weet hij zich nog pre cies te herinneren. Zou dat misschien komen dat hij ambtenaar is? „Nee, ik ben helemaal niet van deze streek. Ik werd in 1905 in Leer dam geboren waar mijn vader een café had. Eerst ging ik bij een no taris werken, die had een binkie nodig, maar tussen die muren in man, dat was niet uit te houden." Toen zijn tijd er op zat als dienst plichtig militair, tekende hij als vrij williger voor het korps Mariniers. „Je kon geen werk krijgen en wat doe je dan In ieder geval was hij van het be nauwde leven tussen de vier muren af. Hij werd uitgezonden naar Indië („denk er om - het heet nu Indo nesië bezocht alle eilanden van de Indische Archipel, stak over naar Australië en Nieuw-Zeeland, crosste heel Europa door, kortom „ik weet al die landen niet meer waar ik ge weest ben." XXX In 1934 trouwde hij met een aan trekkelijk Amsterdams meisje, maar al heel gauw trok de zee hem weer. Terwijl zijn vrouw hun dochtertje probeerde uit te leggen waar pappie op de wereldbol rondzwierf, bracht het schip hèm naar West-Indië, Cu rasao, Aruba. Zijn vrouw zegt: „Mijn man was ruim 27 maanden weggeweest en de kleine meid inmiddels 4 jaar gewor den. Eerst was ze doodsbang voor hem. Eerlijk ik kon ze niet alleen met hem laten, want dan schreeuwde ze moord en brand." De oorlog betekende het defini tieve einde van het gevarieerde zee mansleven. In tegenstelling tot zijn zwager, zag hij geen kans meer naar Engeland over te steken, zodat hij via de bezetter officieel ontslagen werd als beroepsmilitair. Zijn zwager had meer geluk, maar dat hield tevens in dat hij van de dertien jaar dat hij op de vaart was er maar in totaal 8 maanden van bij zijn ge zin kon zijn. Na zijn ontslag als beroepsmilitair werd Veen eerst Rijksveldwacht, later Marechaussee en uiteindelijk in 1942 gemeenteveldwachter in Rhe nen. Later werd dit Rijkspolitie en zijn rang is thans wachtmeester le klas. Natuurlijk komen we tijdens het gesprek ook op de vraag wat hij zo al die jaren als politieman hier heeft meegemaakt. „Niks geen schokkends", zegt hij besljst. „Vroeger praatten ze wel eens over die bevolking van Eist hé, maar dan moet u maar eens goed duidelijk schrijven dat ik altijd met plezier dienst gedaan heb. Ik heb nooit last gehad!" Nooit bedreigd? Nooit in hache lijke situaties verkeerd? Nooit „Nee... dat is niet om op mijn borst te kloppen, maar ik heb altijd geluk gehad." Als we willen gaan vertrekken zegt hij nog: „Weet u wat de mooiste dagen van mijn leven waren? Wanneer ik meeging met de tocht voor Elsterse bejaarden. Ik vond het ontzettend leuk wanneer ik dan dienst had Wachtmeester-I W. Veen draagt nog ongeveer twee maanden zijn po- litie-uniform. Iedereen, tot aan zijn superieuren toe. vindt het jammer dat hij er mee óp moet houden. Maar voor het zover is zullen ze hun collega ongetwijfeld nog eens goed in de bloemetjes zetten. Als bewijs van waardering én voor zijn werk én voor zijn collegialiteit. overgeschakeld op hooi. Vanwege de gro te vraag en de moeilijke aanvoer zijn ook de koeksoorten duurder geworden. Waar het grasland door sneeuw bedekt is, bestaat er voor het zogenaamde uit- winteren geen zorg. Anders is het gesteld met de kale plekken waar het gras dood- vriest en waardoor de grasgroei in de lente belangrijk wordt vertraagd. Door de vroeg invallende vorst ligt de winterrogge nog net zo op het land als het gezaaid werd. Het zaad is nog niet uitgekomen en ook hier moet op een aan zienlijke vertraging gerekend worden. Wat de afdeling pluimvee betreft, de produktie van de kippen loopt sterk te rug. De eieren zijn belangrijk duurder. Zo werden op de laatst gehouden eier markt 19 tot 20 cent per stuk voor de grote exemplaren betaald. AANTREKKELIJKE FOTO-SHOW „DE WERKENDE MENS" OP DE AANSTAANDE VOORJAARSBEURS Tijdens de komende Voorjaarsbeurs te Utrecht (van 11 tot en met 19 maart, zondags gesloten) zullen bezoekers van het Croeselaan-terrein geconfronteerd worden met een manifestatie, die op het gebied van jaarbeurzen enig is in West- Europa. In de glazen verbindingsgang tussen hal C en de Bernhardhal zullen circa 100 fo to's worden geëxposeerd, die deel uit maken en de bekroning vormen van de Europese fototentoonstelling „De werken de mens". Deze fototentoonstelling wordt uitge bracht onder auspiciën van de werkcom- missie personeelsorganen van het Cen traal Sociaal Werkgeversverbond, die de foto's ter leen heeft van de Federation of European Industrial Editors Association. De redakties van personeelsorganen uit veertien landen van West-Europa hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze fotoverzameling, die een in zijn soort indrukwekkend beeld geeft van het werk en de ontspanning van de mens in West-Europa. Uit de tentoonstelling blijkt de over eenkomst tussen bijvoorbeeld de fabrieks arbeider in Italië, Denemarken en Ne derland, maar tevens het verschil in le venssfeer van deze mensen. Tezamen vormt de fotoserie een monument ven de arbeidskracht van Europa. VEENENDAAL Oude Kerk 9.30 uur ds. A. Vroeginde- weij, 5 uur ds. D. v. d. Berg. Julianakerk 9.30 uur ds. P. de Jong, 5 uur ds. A. Vroegindeweij. Vredeskerk 9 en 10.30 uur ds. D. v. d. Berg, 5 uur ds. J. de Jager van Ame- rongen. Sicnskerk 9.30 uur ds. P. de Vries van Driebergen, 5 uur ds. P. de Jong. Veeneind 3 uur ds. A. Vroegindeweij. Dijkstraat 2.45 uur ds. A. Stekelenburg van Eist. Ger. Kerk Petrakerk 9.30 uur ds. Van Enk, 5 uur ds. Thijs van Finsterwolde. Ger. Kerk Vaartbrug 9.30 uur ds. Thijs, 5 uur ds. Van Enk. Ger. Kerk geb. O.C.B. 9.30 en 3 uur ds. Wielenga. Chr. Ger. Kerk Beatrixstraat 9.30 en 5 uur ds. Langbroek. Chr. Ger. Kerk Hoofdstraat 9.30 uur leesdienst, 5 uur ds. Keuning. Ger. Gem. in Ned., Fluitersstraat 9.30 en 5 uur ds. Mallan. Ger. Gem. syn. geb. Eltheto 9.30 en 5 uur ds. Schipaanboord van Apeldoorn. Ned. Prot. Bond '10.30 uur ds. Hefting van Nijmegen. Leger des Heils 10 uur gezinssamen komst, 12 uur zondagsschool, 4 uur kindersamenkomst, 6.45 uur open luchtsamenkomst, 7.30 uur verlos singssamenkomst. R.K. Kerk Salvatorkerk 8 en 10.15 uur H. Mis, 7 uur Lof. Willibrordkerk 8 en 10.15 uur H. Mis, 5 uur Lof. Ned. Herv. Kerk Sola Fide -0 uur ds. Bos (Open Deur Dienst), 5.30 uur ds. Goedhart. RHENEN Herv. Gem. 10 uur ds. Kooreman, 5 uur dhr. Bouman, jeugddienst. Ned. Herv. (Ger.) Evang. 10 en 5 uur dhr. Vroon van Amstelveen. Ger. Kerk 10 en 5 uur ds. Volten. Ger. Gem. syn. 10 en 5.30 uur leesdienst, dinsdag 12 febr. 7.30 uur ds. Zwerus van Nunspeet. Ger. Gem. Plantsoen 10 en 5.30 uur lees dienst. Oud Ger. Gem. 10 en 6 uur leesdienst, maandag 11 febr. 7 uur ds. Mieras van Krimpen. R.K. Kerk 8 uur Vroegmis, 10.15 uur Hoogmis en 7 uur Lof. ACHTERBERG Ned. Herv. Kerk 10 en 6.30 uur ds. Van Breugem. Oud Ger. Gem. 9.30 en 6.30 uur lees dienst. ELST Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. Steke lenburg. Ger. Gem. 9.30 en 6 uur ds. Dorresteyn uit Opheusden. Oud Ger. Gem. 10 en 6 uur leesdienst. AMERONGEN Ned. Herv. Kerk 10 uur ds. De Jager, 10.30 uur Jeugdkapel, 6.30 uur ds. Heusinkveld van Eek en Wiel. OVERBERG Ned. Herv. Kerk 10 en 6.30 uur ds. Van Viegen. Oud Ger. Gem. 10 en 6.30 uur leesdienst, dinsdag 12 febr. 7 uur ds. Van Dijk. EDERVEEN Ned. Herv. Kerk 9.30 en 3 uur ds. Schipper. Ger. Gem. 9.30 en 2.30 uur leesdienst, dinsdag 12 febr. 7.30 uur ds. Mallan van Veenendaal. Oud Ger. Gem. 9.30 en 3 uur leesdienst. RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk 10 en 6.30 uur ds. v. d. Peut (H.A.) Ger. Kerk 10 en 6.30 uur ds. Van Loo uit Soest. SCHERPENZEEL Ned. Herv. Kerk 9.30 en 6.30 uur ds. Schoonhoven uit Giessenberg. Ger. Kerk 10 en 6.30 uur ds. v. d. Veen. Ver. Vrijz. Herv. geen dienst. DOKTOREN EN APOTHEKERS VEENENDAAL: Dr. G. Annot, tel. 3198. Apotheek Zuidersma, Hoofdstraat 53, tel. 2123. RHENEN: Dr. G. E. Wijchers, Achterberg- sestraatweg 88. tel. 328. Apotheek Deys van 11.30 - 12.00 uur. (Andere uren spoedrecepten). ELST, AMERONGEN LEERSUM: Praktij ken: Bakker, v. d. Burg, Kars, Ossen- dorp en Van Ommeren: Dr. S. M. van Ommeren te Eist,, tel. 08377-217. EDERVEEN, DE KLOMP, RENSWOUDE: Dr. Rademaker te Ederveen, tel. 08387- 201. SCHERPENZEEL: Dr. M. Pon, tel. 03497- 250. Wetenschappelijke researchwerkers le ven in de constante vrees, dat zij een pro ject onderhanden hebben, dat reeds door anderen is uitgevoerd. De bergen techni sche publikaties, die jaariyks verschijnen hebben namelijk een zodanige omvang aangenomen, dat vrijwel geen mens meer in staat is precies op de hoogte te blijven van de nieuwe vindingen, die op zijn eigen speciale terrein worden gedaan. Om uit deze impasse te geraken zijn verscheidene ondernemingen bezig met de ontwikkeling van systemen met behulp waarvan men gegevens kan coderen, in een minimale bergruimte kan opslaan, en automatisch kan terugvinden. Verschillen de geperfectioneerde microfilmprocédé's worden hierbij ingeschakeld. Aan de mogelijkheden en de werking van deze systemen wordt een uitvoerig artikel gewijd in het februarinummer van PM - Maandblad voor mannen. Voor de man die tijdens zijn werkzaam heden veel notities moet maken en wiens geheugen vaak wordt overstelpt met fei ten en problemen, is iedere vooruitgang in de communicatie-industrie zeer wel kom. Een van de nieuwste vindingen is een tape-recorder in zakformaat, „Parler Kor- der" (spreek-recorder) genaamd, die in Japan wordt gefabriceerd. Het apparaat weegt nog geen 700 gram, compleet met batterij, en past in de zak van een col bert. De tapes zijn dubbelsporig en hebben een speeltijd van circa 25 minuten, na tuurlijk afhankelijk van de snelheid. De „Parler", waarvan de prijs even boven de 300 gulden ligt, heeft vier batterijen, die ongeveer 20 uur meegaan. De interessantste eigenschap van het apparaat is wel, dat er telefoongesprek ken mee kunnen worden opgenomen. Het schakelt de noodzakelijkheid van notities maken uit en atelt de gebruiker ln ataat om zich met meer aandacht aan het ge sprek te wijden.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 2