Wij spaarden vorig jaar rond zes miljoen gulden Seller Set B2"!£ Nutsspaarbank aan de kop Damp<>breekt ClrfO YüOiüT BIJZONDER AKTIEF JAAR VAN GEMEENTE AMERONGEN Het groene eiland ANGLESEY ARAM TWEEDE BLAD „DE VALLEI" VRIJDAG 8 FEBRUARI 1963 Nr. 12 Volleybal VC VEENENDAAL HAD GEEN MOEITE MET ZWAK U.P.S.: 3—0 nylons HAZELINO CASTAGNA WALNOTTA Fa. L. HEY V. A. B. KIRPESTEIN CITY-MOTORS-EDE Ruim 5000 liter schoolmelk verstrekt Openbare gezondheid Economische aangelegenheden Uitbreiding ziekenfondsverstrekkingen DOOR JAMES STREET de kracht van een verkoudheid mmm bij Vader, Moederen Kind. De vorst van Suprania handen HAMEA-GELEII tcsiiir Britse sigarettenfabriek belang in Ned. sigaren „Vereniging voormalig 4e (en 4e half) regiment Huzaren" Dr. Sen en zijn bestrijders van de honger De bestrijding van bladaaltjes en spint bij de moerplanten van chrysanten Wij, gewone mensen die in Zuid-Oost-Utrecht wonen en werken, hebben vorig jaar rond ZES MILJOEN gulden gespaard! Dat wil dus zeggen: 6.000.000 gulden van mensen die dit beetje voor beetje naar de bank hebben gebracht, zonder commerciële doeleinden of voor andere zakelijke transacties. Er is op de drie meest gebruikte ban ken - de Rijkspostspaarbank, de Nutsspaarbank en de Raiffeisenbank - in de loop van het jaar enorm veel geld gebracht (ingelegd zoals dat in vaktermen heet) maar ook weer veel terugge haald- Het verschil tussen die twee totalen, dat is het feitelijk gespaarde bedrag en dat bestaat voor onze omgeving dus uit een totaal van rond zes miljoen gulden. Let wel: er is natuurlijk méér gespaard. Door middenstanders, zakenlieden, ren teniers en noem maar op in de vorm van beleg gingen in huizen, goederen, effecten enz. Dit ge schiedt veelal op de commerciële banken, maar omdat hiervan geen juiste cijfers te verkrijgen zijn, bepalen we ons uitsluitend tot de spaarzin van de niet-kapitaalkrachtige mensen die geza menlijk een „miljonairs-prestatie" hebben ge leverd. DEUGD De spaarzin wordt ons van kindsaf aan terecht als een grote deugd voor gehouden. Het is daarom een verheu gend verschijnsel dat, mét de stijging van de welvaart, ook het sparen zich in een opgaande lijn beweegt. Er blijven natuurlijk altijd mensen die het „op-is-op"-principe huldigen, doch dat de spaarbanken steeds meer jeugd voor hun loketten zien verschij nen, wordt in bankkringen beschouwd als een bewijs van toenemende waar dering voor het geld. De grootste Uit het bij dit artikel behorende over zicht blijkt dat de Nutsspaarbank qua spaarders-tegoed aan de kop gaat. Het is de Landelijke Maatschappij tot het Nut van het Algemeen. Sedert de Vormen oprichting in 1846 is het onverander lijke doel „het sparen te bevorderen door gelegenheid te geven spaarpen ningen rentegevend en veilig te be leggen." In afwijking van tal van andere ban ken is dit een ideale doelstelling zonder winstoogmerken. De jaarlijkse over schotten komen in de eerste plaats tot uiting in de rentevergoeding. Daar naast wordt gezorgd voor verantwoorde reserves. Stijging Om de stijging van de spaarzin in cijfers tot uiting te brengen, is onder staand staatje interessant om te be kijken. Het zijn cijfers van de Nuts spaarbank die filialen heeft in Veenen- daal, Rhenen en Amerongen. VERLOOP VANAF 1955 De vormen van sparen zijn in de loop der jaren sterk uitgebreid. Zij variëren van het gewone spaarbankboekje zuiver voor beleggingen van spaargelden tot de diensten die de spaarbanken en spaarinstellingen thans verlenen. De laatste jaren heeft het zoge naamde doel-sparen een grote vlucht genomen. Waar blijft dit geld Er zijn wellicht mensen die zich af vragen: waar blijven die zes miljoen gulden. Natuurlijk NIET netjes opgeborgen in de kluizen! Integendeel, de spaarbanken moeten hun personeel ook betalen en er wordt dus wel degelijk met dit geld „gewerkt". Op verantwoorde wijze dan, wel te verstaan. 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 VEENENDAAL aantal inleggers tegoed inleggers 6680 3.158.312,96 7469 3.988.306,Z4 8168 4.258.626,77 9021 9474 5.722.922,40 6.658.299,89 9887 7.473.261,— 10516 11.305.731,30 11063 13.382.858,09 RHENEN aantal inleggers tegoed inleggers 400 234.587,47 775 438.952,17 1101 563.017,95 1428 1829 909.289,80 1.323.396,84 2209 1.458.938,33 2620 1.690.337,84 3008 1.998.244,46 AMERONGEN aantal inleggers tegoed inleggers 170 160.179,53 Als onderdeel van een programma van vier thuiswedstrijden speelde het le herenteam een gemakkelijke over winning bij elkaar tegen het team, van de Utrechtse politie. De Utrechtse agenten zijn voor iedere tegenstander een gevaar. Door hun sportief enthousiasme bewogen is menig scheidsrechter geneigd een oogje toe te doen bij het waarderen van de tech nische kwaliteit van het politionele spel en menige tegenstander raakte hier door en door het nogal primitieve aan- valsspel der UPS-ers dusdanig van de kook, dat de hele of halve winst door UPS kon worden geïncasseerd. Ook deze middag leidde een te cle mente referee de wedstrijd; de VCV- ers trokken zich hier ditmaal niets van aan. Met gedegen set-ups van Bos en Van de Bosch wisten de VCV-aanval- lers uitstekend raad. Het gehele team - waarin Ad Slik wegens een blessure niet uitkwam - was uiterst attent op de verrassende aanvalcharges der UPS-ers; ook het serveren leverde VCV veel punten op, omdat juist bij het opvan gen van de opslag het UPS-manco aan techniek zo duidelijk werd, dat ook een tolerante referee wel moest ingrijpen. Een compliment verdienen de Vee- nendalers voor de ijver en concentratie waarmede de gehele wedstrijd werd ge speeld. De 3e set, die bij een 2-0 setstand vaak een wat nonchalante behandeling kreeg in het verleden, werd ditmaal uitstekend afgewerkt. Met 15-5 trok ook ditmaal VC Veenendaal aan het langste eind, na de le en 2e set te heb ben gewonnen met resp. 15-11 en 15-8. in de nieuwe notenk/euren: Hoofdstraat 45, Telefoon 2165 VEENENDAAL Stel het eenvoudig even zo: voor die zes miljoen krijgen de spaarders een rente vergoed van pak weg 3%. De bank op zijn beurt gaat dit geld beleg gen in hypotheken, obligaties, leningen e.da en krijgt daar zelf bijvoorbeeld 5% voor vergoed. Van dit verschil nu moet de bank leven en reserves kweken enhun spaarders een zo hoog mogelijke rente geven. GESPAARDE BEDRAGEN IN 1962*: Plaats Rijkspost Nutsspaarb. Raiffeisenb. Totaal Veenendaal 445.496,— 1.668.249,— 705.000,— 2.818.745,- Rhenen-Achterberg 124.862,— 307.907,— 506.080,— 938,849,- Ederveen 69.972,— 69.972,- Renswoude 42.569,— 82.000,— 124.569,- Scherpenzeel 94.631,— 94.631,- Overberg 13.017,— 13.017,- Amerongen 63.573,— 160.179,— 713.107,— 936.859,- Elst 145.918,— 145.918,- 1.000.038,- 2.136.335,— 2.006.187,— 5.142.560,— Vanzelfsprekend is dit overzicht niet geheel compleet, temeer daar enkele ban ken uit de omgeving ons geen spaarcijfers konden verstrekken. Uit het pas verschenen gemeentelijk jaaroverzicht van Amerongen, blUkt dui delijk dat er in 1962 heel wat tot stand gekomen is. Het overzicht bevat, naast tal van bekende constateringen, ook een aantal interessante cijfers, waaruit o.a. blijkt dat Amerongen een bevolkingsaanwas had van 84 inwoners. Een beetje minder prettig geluid is dat de gemeenteschuld weer steeg en wel met 187.721,-. De raad van Amerongen kwam 12 keer in openbare zitting bijeen, terwijl het college van b. en w. 45 maal vergaderde. Bevolking. In de loop der bevolking kon weer een vooruitgang geboekt wor den, op 1-1-1962 bedroeg het aantal in woners 4712, terwijl dit op 31-12-'62 4796 bedroeg. Geboren werden in 1962 99 kinderen waarvan 49 jongens en 50 meisjes. 314 personen kwamen Ameron gen binnen en er vertrokken 285 per sonen. Overleden zijn er 44 inwoners, waarvan 21 mannen en 23 vrouwen. Er werden in 1962 28 huwelijken vol trokken en 2 echtscheidingen inge schreven. Financiën. Er werd uitgegeven aan: Kosten uitbreidingsplan 4860,Wa terleiding Lekdijk-Drostestr, 68.731,—; Woningbouw 70.000,Bouw bejaar dentehuis 43.500,Krotopruiming 3000,—; Straataanleg 13.000,—; Rio lering (Eist en enkele stukken dorp) 72.000,-; Verbouw o.l.-school f 21.500,-; Restauratiesubsidie 4.500,Grond aankopen en bouwrijpmaken 160.000,- Gemeenteschuld. Deze bedroeg op: 1- l-'62 6.199.520,41 Deze bedroeg op: 31-12-'62 6.387.241,57 Een toename dus van 187.721,16. Personeel. In de samenstelling van het gemeentepersoneel kwam dit jaar een wijziging door het vertrek van de heer T. K. Kok, en de benoeming tot kassier van de heer F. B. Jansen. Vleeskeuring. Te Amerongen werden geslacht in 1962: 206 koeien, 491 var kens, 41 pinken, 3 kalveren, 1 schaap, 6 lammeren. Polio-inenting. In totaal werden in 1962 125 kinderen ingeënt. Riolering. Het aantal aansluitingen op de gemeentelijke riolering is ook in '62 weer aanmerkelijk gestegen. Het aan tal aansluitingen bedraagt thans 784. Ophaaldienst huisvuil. Het aantal aan sluitingen op deze dienst nam toe met 41. In totaal werden tot 31-12-'62 1104 standaardemmers in bruikleen gege ven. Het aantal aansluitingen per 31- 12-'62 bedraagt 872. Waterleiding. Het aantal aansluitin gen bedroeg per 31-12-'62 994. Volkshuisvesting. In 1962 werden 50 bouwvergunningen afgegeven. Op 1-1- 1962 waren geen woningwetwoningen in aanbouw. In de loop van het jaar werd de bouw van 4 woningwetwo ningen en 8 premiewoningen begon nen. Er kwamen 4 woningwetwoningen en 4 premiewoningen gereed. Ook kwa men 4 partikuliere woningen gereed. Op 31-12-1962 waren er nog 17 in aan bouw. Na de oorlog werd de woning voorraad vermeerderd met 457 wonin gen, waarvan 227 woningwetwoningen en 230 partikuliere. Hierbij zijn niet de in aanbouw zijnde woningen geteld. In 1962 werd één woning onbewoonbaar verklaard. Woningbouwvereniging. Werd gedu rende enkele jaren het beheer der wo ningen van de vereniging door het ge meentebestuur gevoerd, in de loop van 1961 kwam hieraan een einde, doordat deze vereniging werd gereactiveerd. Van de 86 huurders traden er 77 als lid toe, voorts een drietal candidaat huurders en een 4 tal belangstellenden. In 1961 mocht het gelukken toewijzing te krijgen voor de bouw van 8 premie woningen en in 1962 werd met de bouw hiervan begonnen, 4 woningen kwamen gereed. Huisvesting. Het aantal woningzoe kenden bedroeg per 31-12-1962 119. De woningcommissie bracht 131 adviezen uit aan b. en w. Onderstaand laten wij een overzicht volgen van het woning tekort per dec. 1962. Alleen wonenden 5; Man en vrouw 28; m en v en 1 2 kind. 50; m en v en 3 of 4 kind. 5; m en v met 5, 6, of 7 kind. 2; nog onge- huwden 29. Daarbij dient het aantal woningzoekenden nog te worden ver meerderd met de behoefte van de plaatselijke bedrijven. Verkeer en vervoer. In 1962 kwamen de geprojecteerde verbindingen in het plan tussen Koenestraat en Holleweg gereed. Ook de verbetering van de Schapendrift kwam klaar. Industrie. Dit jaar werd begonnen met de bouw van een pianofabriek, en een fabriek voor de heer Boers te Doorn. Enkele bestaande bedrijven werden uitgebreid. Maatschappelijke zorg. Wegens on derstand aan behoeftigen werd in 1962 uitgekeerd een bedrag van 54.500, Aantal gevallen 46. Voor ziekenverple ging bleek nodig een bedrag van 34.200,voor 5 personen. Het aantal verpleegde geesteszieken was in 1962: 8. Kosten 32.400,Wegens verpleging bejaarden aantal 10 werd totaal be taald f 21.300,—. Maatschappelijk werkster. In het verslagjaar 1962 werden totaal 463 be zoeken gebracht. Dit is belangrijk min der dan in 1961. Uitzending kinderen. In 1962 werd tweemaal een kind uitgezonden naar een vakantiekolonie. Plaatsing bejaarden. In het verslag jaar werden 4 bejaarden ondergebracht in rust/verpleeghuizen. Waarvan twee elders en 2 in de Ridderhof. Nog 2 an deren gingen tijdelijk naar Huize Oran- jestein in Amerongen. Gerepatrieerden. In de gemeente Amerongen zijn een 20-tal gerepatrieer den die een uitkering ontvangen ing. de R.H.G. Werklozenzorg. In 1962 werden 5 werklozen tijdelijk geholpen op grond van de sociale voorzieningsregeling. Het totaal bedrag is hier 1795,In 1962 werd aan loon uitbetaald voor object Soc. Werkvoorz.regeling aan 2 arbeiders 5109, Hulp aan zelfstandigen. Hiervoor werd uitgekeerd 2300,Voor gere patrieerden werd een totaalbedrag voor hulpverlening betaald 67.400,De streekwerkplaats werd door 5 Ame- rongers bezocht. In de „Ridderhof' zijn tot nu toe eeen 9-tal inwoners uit Amerongen opgenomen. Schoolbevolking. De school met de Bijbel werd bezocht door 312 leerlin gen; Openb. school door 118; School met de Bijbel Overberg door 135; Chr. kleuterschool door 107; Openbare kleu terschool door 47 leerlingen. Schoolmelk verstrekking. In 1962 werd op de openbare lagere- en kleu terschool 5467 liter melk verstrekt. JOH AN KAART: EREVUILNISMAN VAN ANTWERPEN Ter gelegenheid van de 750e opvoering van „My Fair Lady" in Antwerpen, is Jo- han Kaart vorige week donderdag op de groenplaats uitgeroepen tot „ere-vuilnis- man" van de Scheldestad. De bijgaande foto geeft een beeld van deze meer vro lijke dan plechtige gebeurtenis. Op voorstel van de Ziekenfondsraad heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een uitbreiding gegeven aan de verstrekkingen voor verplicht-ver zekerden van de Algemene Ziekenfondsen, welke verstrekkingen ook gelden voor de bejaardenverzekering. Met ingang van 1 februari 1963 krijgen verzekerden van 16 jaar en ouder onder bepaalde voorwaarden recht op een bij drage in de kosten van een hoortoestel. De vergoeding bedraagt 75 van de aan schaffingsprijs, doch ten hoogste 150, Studerende en invalide verzekerden tot 27 jaar krijgen echter recht op een maxi mumvergoeding van 250, Dit laatste bedrag is gelijk aan de ma ximumvergoeding voor een hoortoestel ten behoeve van verzekerden beneden de leef tijd van 16 jaar, die dit recht reeds heb ben van januari 1955 af. Voorts is het recht op een audiologisch onderzoek door een erkend niet-universitair audiologisch centrum, wel rechts sinds 1 oktober 1961 bestond voor verzekerden tot 16 jaar, nu ook toegekend aan verzekerden van 16 jaar en ouder, die door een keel- neus- en oorarts naar een audiologisch centrum zijn verwezen. Tenslotte is onder de te verstrekken, kunst- en hulpmiddelen opgenomen een apparatuur, die voor bepaalde hartpa tiënten van groot belang is. Dit is de zo genaamde pacemaker of hartprikkelaar, die gevoed wordt door batterijen en die zorgt voor het ritmisch toedienen van prikkels, die de hartslag regelen. Deze ap paratuur, waarvan de kosten enige hon derden guldens bedragen, zal volledig voor rekening van de verplichte verze kering worden verstrekt. Ze lachten me uit toen ik probeerde de naam van het dorp uit te spreken „Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch". Ik bracht het er tot „Llanfair" goed af, stotterde van „pwllgw", faalden ten enen male bij „yrnd", gaf de rest op en moest me tevreden stellen met „Llanfair P.G.", zoals de plaats in het dagelijks leven wordt genoemd. Deze moeilijke oefening was mijn eerste kennismaking met Anglesey, het groene eiland aan de noordkust van Wales, van het vasteland gescheiden door de Menai Straits. (26) Aram komt weer tot bewustzijn met een lood zware drukkende pijn in het hoofd. Verward strijkt hij met de hand door het haar. Maar wat is dat? Zijn linkerarm rust in een draagverband en is ge heel ingezwachteld. En waar is hij? Is het zijn duizeligheid of deint de kamer werkelijk op en neer? Neen, de lantaren boven zijn hoofd slingert piepend aan de haak heen en weer, de kamer be weegt! Moeizaam klautert Aram van zijn rustbed en strompeld naar de houten trap, die naar de uit gang voert. En als hij met stijve knieën het trapje beklommen heeft en in de deuropening staat, zakt zijn mond open van verbazing. Daar, bij een ge tuigde mast, staan Agua, Presto en nog andere be kenden! Hij bevindt zich aan boord van een schip., een schip in volle zee (Wordt vervolgd) Ik was naar het eiland gekomen op zoek naar zijn romantische geschiede nis, zoals Charles Dickens op zoek ging, heuvel op heuvel af, naar het verhaal van de „Royal Charter" die met een fabelachtige goudlading op weg was van Australië en die schip breuk leed op de rotsen bij Moelfre op een donkere Octoberdag in 1859, zoals hij verhaalde in „The Uncommercial Traveller". Volgens legenden - die natuurlijk vrij onbetrouwbaar zijn - kwam er rijkdom in de woningen van meer dan één familie door het goud afkomstig van de „Royal Charter", dat aanspoel de aan de kust. Er zijn verhalen in omloop van goud staven begraven in tuinen, guineas verstopt in schoorstenen, soevereinen in matrassen genaaid En ik zal U het verhaal vertellen van de „Golden Cup of Tea". Op een goede dag brachten belastingambtena ren, op zoek naar het goud, een be zoek aan twee oude dames. Zij werden allervriendelijkst ontvangen. Ze moch ten vrij het huis doorzoeken en wer den er zelfs bij geholpen. Na veel ver geefse moeite waren zij er van over tuigd dat twee zulke aardige dames er zelfs niet van zouden dromen hen te bedriegen en zij namen na al het werk, het aanbod een kopje thee te blijven drinken met graagte aan. De grote dik ke ketel werd op het vuur geplaatst, de thee gezet, en na een verfrissend kopje, verlieten de commiezen, na hun verontschuldigingen te hebben aange boden, het huis. Waarna hun gastvrou wen de ketel omkeerden en er een grote hoeveelheid goud uitschudden. Ik kwam bij een herberg met de naam „California". Waarom was er een „California Inn" op Anglesy? Binnen werd het me duidelijk gemaakt. Dit was het huis van de matroos die terug kwam uit Californië, waarvan George Borrow ons verteld in „Wild Wales". Borrow, de grote wandelaar en talen kenner, ontmoette hem toen hij, tijdens zijn literaire pelgrimtocht door Wals, op zoek was naar het huis van Gronwy Owen, de dichter., En evenals aan Borrow, werd ook mij het huis van Owen gewezen. Ik vond het tussen de bomen en de weiden, waarin het zwarte vee bijna tot aan de deur graasde. Helaas vond ik het verlaten en ver geten - een passend monument mis schien voor de gevoelige geleerde - „welsprekend, bescheiden en goedhar tig" - die voor zijn vroomheid en ken nis zelfs niet beloond werd met zijn bescheiden verlangen het ambt van predikant uit te mogen oefenen ergens in Wales en die stierf in New Bruns wick aan de andere kant van de aard bol. Als een symbool plukte ik, evenals Borrow deed, enkele bladeren van een boom en begaf me op weg. Tegen schemering kwam ik, na een smalle weg gevolgd te hebben, bij Plas Pen- mynydd, de oude boerderij waar tegen het eind van de veertiende eeuw Owen Tudor werd geboren. Nooit was er in de historie van Groot-Brittannië een verhaal dat meer op een romantisch verzinsel leek dan het verhaal van Owen Tudor - de brouwerszoon uit Wales, die zijn naam gaf aan een reeks van Engelse vorsten, van Hen drik VII en de beruchte Hendrik VIII tot de grote Elizabeth I. Laten we enige ogenblikken toeven voor de nacht valt over Plas Pen- mynydd om de knappe Tudor Hendrik V te zien volgen in zijn strijd tegen de Fransen. Om zijn grote dapperheid wordt hij lid van de lijfwacht van de Koning en neemt dienst bij het Engelse hof in Windsor als opzichter van de gar derobe van Hendrik's mooie jonge we duwe, Katherine de Valois. Zij gaan van elkaar houden en uit deze geheime ruw of schroot verhouding worden drie zoons geboren. Katherine sterft, haar Owen wordt tweemaal gevangen genomen en weet tweemaal te ontsnappen - als je in de schemering aan de hakken van Plas Penmynydd staat gaan de bladzijden der historie aan je voorbij - enkele vorsten, enkele oorlogen en dan kom je aan het jaar 1485 en het verhaal van Bosworth Field. Hier is het dat de kleinzoon van Owen en Katherine Richard III ver slaat en, met de in een doornstruik gevallen koningskroon op zijn hoofd, rijdt hij Londen binnen als Hendrik VIII, de eerste in de lijn der Tudors. De duisternis is nu ingezet en in het huis worden de lichten ontstoken. Een boerenknecht passeert me met een hark over zijn schouder, als een geest. Een hond in een schuur, achterdochtig ge worden door mijn gegluur, begint woe dend te blaffen. En ik verwijder mij door de behegde laan, waar het kind Owen honderden jaren geleden huppelde en speelde - terug naar de twintigste eeuw. GENERAL MOTORS ZAL TE WEST- BERLIJN NIEUWE FABRIEK GAAN VESTIGEN De heer F. G. Donner, voorzitter van General Motors Corporation, heeft bekend gemaakt, dat deze onderneming voorne mens is om in West-Berlijn een nieuwe fabriek te vestigen. Belangrijke investeringen voor de bouw en inrichting hiervan werden goedge keurd. De gehele produktie van deze fabriek, waar auto-onderdelen zullen worden ge fabriceerd, zal voorlopig afgenomen wor den door General Motors' dochteronder neming Adam Opel A.G. te Rüsselsheim en te Bochum (West-Duitsland). Carreras, een van de grootste Britse sigarcttenfabrikanten, heeft een aandeel genomen in de Schimmelpenninck Siga renfabrieken N.V. en zal de kleine siga ren die deze Nederlandse fabrikant ver vaardigt, zoals „Media" en „Duet" - in Groot Brittannië op de markt brengen. Een zegsman van de Britse fabriek heeft verklaard dat de Nederlandse kleine si garen in Groot Brittannië steeds meer gevraagd worden. De reden hiervoor is dat de Britse rokers van mening zijn dat de Nederlanders in hoge mate deskundig zijn op het gebied van de vervaardiging van kleine sigaren. Ongeveer 75 procent van alle kleine sigaren die elk jaar in Groot Brittannië worden ingevoerd, komen uit Nederland. In 1959 beliep de waarde van de geïm porteerde Nederlandse kleine sigaren 140.397.000,Het volgende jaar steeg dit cijfer met 14 procent tot 160.409.000,— en vorig jaar bedroeg het 190.181.000,—. Mede in verband met het feit, dat het voormalige 4e (en 4e Half) regiment Hu zaren te paard, voorheen garnizoen hou dende in Zutphen en Deventer in dit jaar haar 150-jarig bestaan zou herdenken - oprichtingsdatum 25 november 1813 - is onlangs in een goed bezochte bijeenkomst van oud strijders te Zutphen, besloten tot oprichting van een vereniging ge naamd: „Vriendenkring voormalig 4e (en 4e Half) Regiment Huzaren." Staande de vergadering traden reeds vele aanwezigen als lid toe, zodat reeds een kern kon worden geformeerd. Als leider en administrateur zal voorlopig op treden de gepensioneerd Adjudant-Onder officier A. van Weert, Rosendaalsestraat 446 te Arnhem. Alle oud militairen beneden de rang van officier ongeacht rang of leeftijd, van het voormalig 4e (en 4e Half) regi ment Huzaren te paard, kunnen zich on der vermelding van naam, adres, geboor tedatum of lichting, wenden tot voren- vermeld adres. KAMPIOEN BREISTER De Britse huisvrouw heeft het breien herontdekt als een nuttige en aangename bezigheid: in de maanden januari tot september 1962 hebben de Britse vrouwen in to taal 32.600.000 lbs breiwol ver bruikt, ruim 3 miljoen pounds meer dan in het vorige recordjaar 1961. Iedere dag gebruiken deze breisters ruim 115.200 kilometer breigaren, ruim driemaal de omtrek van de aarde. De snelste Engelse breister is mevrouw C. Matthewman te Pon- tefract, die in negen maanden tijds 55 truien en pullovers, twee swea ters en twee gebreide jurken maak te. Het totaalverbruik aan breiwol was daarbij ruim 20 kg. Bijna de helft van de wereldbevol king van drie miljard zielen is ernstig ondervoed. Hiervan lijden er circa 500 miljoen, voornamelijk in de onderont wikkelde gebieden van Afrika, Azië en Latijns-Amerika, in onrustbarende ma te honger. Jaarlijks sterven er 25 mil joen door ondervoeding, terwijl de ge zondheid van miljoenen anderen erdoor wordt gesloopt. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), ge leid door de 64 jaar oude Indiër Dr. Binay Ran jan Sen, helpt de ondervoede wereld op doortastende wijze een beter gebruik te maken van haar natuurlijke rijkdommen. Drie jaar geleden kwam de regering van Tunis bij de FAO met een drin gend probleem. De Tunesiërs, die tot dusver voor de afzet van hun sardines op Frankrijk hadden gesteund, wilden proberen meer van deze visjes in eigen land te verkopen. Dr. Sen liet Dr. Rudolf Kreuzer van het beroemde Westduitse Instituut voor Visverwerking in Hamburg komen. De ze had een idee. Omdat verse vis door de hitte bederven zou tijdens het trans port naar het binnenland per ezel en kameel (de enige vervoermiddelen in de meeste streken), zou een sterk ge kruid visgerecht, speciaal samengesteld voor de Arabische smaak, in blik het land in gebracht kunnen worden, het geen de gezondheid en de werkkracht van de bevolking van het achterland belangrijk ten goede zou komen. Ter voorkoming van bladaaltjesaan- tasting later in het seizoen verdient het aanbeveling de bestrijding reeds bij de moerplanten ter hand te nemen. Dit kan gebeuren door te spuiten met 200- 250 ml (cc) parathion 25°/o of 150-200 ml (cc) fosfamidon per 100 liter water. Bij chrysanterassen met een stug en hard blad geeft alleen de hoogste van de hiervoor vermelde doseringen een voldoende resultaat. De bespuiting dient regelmatig te worden herhaald met tussenpozen van 14 dagen. Aangezien juist bij het stekken de bladaaltjes gemakkelijk kunnen wor den verspreid, verdient het aanbeve ling de laatste bespuiting uiterlijk vier dagen vóór het stekken uit te voeren. In verband met de giftigheid van de genoemde middelen en de daaraan ver bonden gevaren voor degene, die de stekken hanteert, is een kortere pe riode van vier dagen niet toegestaan. In het vorige seizoen is op verschei dene bedrijven bij kaschrysanten ook spintaantasting opgetreden. Het kan daarom van belang zijn in deze ge vallen reeds nu de bestrijding van blad aaltjes te combineren met die van spint. Door toevoeging van 100 gram „Te- dion"-spuitpoeder aan 200 ml (cc) pa rathion 25*/# per 100 liter water kan men met succes zowel bladaaltjes als spint bestrijden. Aangezien spint voor al op houtwerk overwintert, is het ge wenst dit bij de bespuitingen ook flink te raken. t

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 3