kou gevat? DE VALLEI Rhenense middenstanders willen hun „RMC" ten koste van aUes handhaven SCHERPENZEEL Ederveense fok- en controlevereniging hield levendige jaarvergadering PLATVOETEN voor de Jeugd Zij halen de chaos uit het verkeer v/ rvr Jaarvergadering kreeg carte blanche voor uitwerking van Paas- en Zomeracties In hotel „De Koning van Denemarken" kwam de Rhenense Middenstands Centrale, kortweg bekend geworden onder de drie letters R.M.C., in jaarlijkse algemene leden vergadering bijeen. Hoewel de organisatie pas vier maanden bestaat kon er dus eigenlijk van een jaarvergadering geen sprake zijn, doch statuair is deze bijeenkomst voorgeschreven en uiteraard moet ook een nieuwe vereniging éénmaal beginnen met zijn jaarbijeenkomst. De secretaris van de R.M.C., de heer Mac. G. G. v. d. Pijl, stelde dan ook aan het begin van zijn „jaarverslag", dat het natuurlijk niet mogelijk is van een vereniging die pas zo kort bestaat een jaarverslag te maken en daarom was het relaas meer een korte samenvatting van wat er in de achterliggende maan den is gebeurd. Als voornaamste resultaat noemde de secretaris de omstandigheid dat de R.M.C. er is gekomen en erin geslaagd is om een samenwerking te brengen waar voorheen verdeeldheid heerste. „Dank zij de vooruitstrevendheid waarmede de verschillende besturen van de reeds bestaande organisaties de handen ineen sloegen werden de moeilijkheden die onderling bestonden voorbij gelopen en er werd een schone lei gemaakt", aldus Van de Pijl. GROOT VERTROUWEN Er werd een groot vertrouwen gesteld in het gekozen bestuur en daartegenover werd het vertrouwen dat dit bestuur in de leden stelde op grootse wijze beant woord. „Als er op deze wijze wordt voort gegaan", aldus de secretaris, „dan lijdt het geen twijfel of de R.M.C. zal aan het gestelde doel ten volle beantwoorden. De gevoerde acties gaven aan dat de Rhenense winkeliers een nieuwe weg zijn ingeslagen en dat de middenstand zich opnieuw bewust is geworden dat de ba kens verzet dienden te worden. Men mag nu echter beslist niet menen, dat alle moeilijkheden nu al definitief tot het ver leden behoren en dat de bereikte resul taten al voldoende zijn om voorlopig op te teren." Publiek verwacht iets „Integendeel, juist nu verwacht het pu bliek dat de R.M.C. op de ingeslagen weg voort zal blijven gaan en men zal steeds méér gaan verwachten van de Rhenense WAARDERING VOOR DE R.M.C. Tydens de algemene jaarvergade ring van de R.M.C. deelde de heer G. v. d. Steeg mede, dat de oud- Rhenenaar en oud-voorzitter van de afdeling Rhenen van de Koninklijke Nederlandse Middenstands Bond, de heer H. Lahejj (thans wonende in Maastricht), de wens te kennen had gegeven voor de eerstvolgende ac tie van de R.M.C. een fraaie prijs ter beschikking te zullen stellen, uit waardering voor het feit dat de middenstanders van Rhenen zich onder één vaan hebben verenigd. Deze hartverwarmende medede ling en dit bewys van intens mee leven met Rhenen door de heer Lahejj, werd door de talrjjke aan wezigen met een daverend applaus begroet. zakenmensen. Daarom zal het steeds ook moeilijker worden om dit publiek tevre den te houden en dit nog temeer omdat de naburen ongetwijfeld zullen proberen om de concurrentie van de Rhenenaren weer teniet te doen gaan. Als wij echter eendrachtig blijven en onze persoonlijke belangen soms ook wel eens iets achter de algemene belangen durven te stellen, dan ziet de toekomst er hoopvol uit. Het ledental van de R.M.C. bedraagt nu haast het streefgetal 100 en dat betekent dat slechts een klein aantal zakenmensen in Rhenen nog geen lid is. Wij moeten er echter naar streven dat wij allen zonder uitzondering ons steentje bijdragen. Daarom wekken wij de leden op om iedere gelegenheid aan te pakken om de buitenstaanders in onze kring te brengen. Dit lijkt misschien wel een grote opgave, maar hoe vaak doet zich zo'n gelegenhied niet voor dat een persoonlijk gesprekje op een of ander ogenblik net voldoende is om een twijfelaar over een drempeltje te voeren." Koninklijke goedkeuring Tijdens deze vergadering werd een uit voerig huishoudelijk reglement vastge steld, dat samen met de reeds in een eer dere vergadering aangenomen statuten zal worden opgezonden aan de minister van justitie ter verkrijging van de Koninklijke goedkeuring. In dit huishoudelijk regle ment werd de krasse bepaling opgenomen, dat iemand die als lid van de organisatie bedankt, eerst weer na een jaar kan toe treden, bovendien mét betaling van een aanzienlijk bedrag aan boete. Met algemene stemmen De voorzitter van de R.M.C., de heer J. Bovenschen, die samen met het be stuurslid de heer H. v. d. Brink periodiek aftredend was, werd met algemene stem men als zodanig herkozen. Hij heeft nu volgens de reglementen gedurende een periode van drie jaar zitting. Ook de heer v. d. Brink kreeg alle stemmen. Beiden namen hun herbenoeming aan. Geen lunapark Tengevolge van de gevoerde acties, waarvoor door de korte aanloopperiode van de R.M.C. niet voldoende middelen aanwezig waren en men dus aangewezen was op een niet onbelangrijke lening, werd tijdens deze vergadering gezocht naar een oplossing om uit deze impasse te geraken. Er waren stemmen opgegaan om het gemeentebestuur vergunning te vragen voor het organiseren van een lunapark om daaruit de middelen te kunnen halen. De vergadering zag hierin geen heil. De oplossing werd tenslotte in eigen kring gehouden. Met algemene stemmen en met ONDER INVLOED GEREDEN Maandagavond reed de autobestuurder A. S. uit Scherpenzeel, die onder invloed van het gebruik van alcoholhoudende drank bleek te verkeren, op de Stations weg tegen een op de halte stilstaande au tobus op, tengevolge waarvan beide au to's werden beschadigd en S. zodanig aan zijn gezicht werd verwond dat hij zich onder dokters behandeling moest stellen. GESPAARD Gedurende de maand januari werd bij de rijkspostspaarbank te Scherpenzeel in gelegd 45.795,94 en terugbetaald 19.479,60. grote instemming werd besloten onder de leden renteloze aandelen uit te geven van minstens 50,per stuk, die over een periode van vijf jaar successievelijk zul len worden uitgeloot. Door het nemen van dit besluit heeft de R.M.C. alle beginmoeil(jkheden de wereld uitgeholpen en is de organi satie in Rhenen definitief gevestigd! Acties Het actieve bestuur ontvouwde tenslotte twee actieplannen, één voor de week van 5 tot en met 13 april (de week voor Pasen) en één voor de zomer, namelijk voor de maanden juni, juli en augustus. De Paasactie zal bestaan uit een eier- zoekwedstrijd voor de jeugd. Er worden een kleine duizend eieren in een weiland verstopt en het kind, dat een ei van een nog nader te bepalen kleur vindt, zal zich winnaar kunnen noemen van respectieve lijk 15, 10 of 5 echte eieren! Vooraf wordt een optocht van de deelnemende jeugd georganiseerd door Rhenen met muziek voorop. Het belooft een waar kinderfeest te worden dat bovendien nog nimmer in Rhenen is vertoond. De zomeractie omvat de uitgifte van een pocket-boekje, waarin alle gebeurte nissen die in Rhenen gedurende genoem de maanden plaats vinden, zullen worden vermeld. De R.M.C. organiseert ter aan- vullingin dit tijdvak talrijke nog nader bekend te maken hoogtepunten. Het pro gramma zal in een oplaag van 15.000 stuks verschijnen en zal ook tot in de verste omtrek van Rhenen op alle VVV-kanto- ren verkrijgbaar worden gesteld. Door het besluit om in eigen kring aan delen uit te geven is de R.M.C. ervan ver zekerd. dat financieel beide acties en óók al de St. Nicolaasactie van dit jaar geen moeilijkheden meer zullen opleveren. KERK OP ROLLEN Men heeft het in het hart van Warschau klaargespeeld, om een 250 jaar oude kerk, die de verbreding van een hoofd straat in de weg stond, 21 meter te ver schuiven. De kerk is 33 m lang en haar 11000 kubieke meter steen wegen 8600 ton. Het verschuiven gebeurde doordat de kerk, losgemaakt van haar fundamen ten, op rollen werd geplaatst, de tocht vor derde 5 cm. per minuut. De nieuwe funda menten waren tevoren klaar gemaakt. werd een hoge onderscheding uitge reikt van Preferente stammoeder aan Eefje 5 van de eigenaar C. van Baren te Veenendaal. Deze koe - 9 jaar oud - heeft een zeer goede produktie en munt uit qua exterieur. Op de erelijsten stonden als nummer 1 geklasseerd: Hennie 11 van J. van Ravenhorst, Veenendaal, leeftijd 1,11 jaar, 3853 kg, melk met 4.21% vet. Bertha 91 van J. C. van Heerikhuizen, Ederveen, 2,7 jaar, 6249 kg, melk met 4,05% vet. Heinie van E. van Eden, Ede, leeftijd 2.9 jaar, 5495 kg. melk met 3,68% vet. Gepke 4 van E. van de Brink, Eder veen, leeftijd 4.5 jaar, 5632 kg, melk met 4.61% vet. Gerrie van C. van Ginkel, Ederveen, leeftijd 4.11 jaar, 6970 kg, melk met 4,34% vet. Hennie 1 van C. J. van Heerikhuizen, Ederveen, leeftijd 5.9 jaar, 5902 kg, melk met 4,49% vet. Eefje 5 van C. v. Baren, Veenendaal, leeftijd 7.2 jaar, 8214 kg, melk met 3,57% vet. Op de M. R. Y.-lijsten kwamen drie koeien van de heer Bleyenberg uit Ede, twee van de heer Nap uit Ede en één van de heer Van Oosterom uit Ederveen voor op de ereplaatsen. PRINSES ANNE MARIE WEER NAAR SCHOOL Prinses Anne Marie van Denemarken, de toekomstige koningin van Griekenland, is maandag in Kopenhagen weer naar school gegaan. Vorige week arriveerde zij in Denemarken uit Athene, waar kroonprins Constanten haar als zijn verloofde aan de bevolking heeft voorgesteld. Foto: Prinses Anne Marie komt aan bij de school. De Fok- en Melkcontrolevereniging Ederveen en Omstreken" hield dinsdag avond in café Marktzicht haar jaarvergadering, die vrij druk was bezocht en een actievol en levendig verloop had. Het drukst besproken agendapunt was de vast stelling van de contributie. De financiële overzichten van de Fok- en Controle vereniging worden momenteel afzonderlijk vermeld. Gebleken was - zoals ook in drie voorgaande jaren - dat de uitkomsten van de fokvereniging een batig saldo en winst opleverden die van de controlevereniging een nadelig saldo. Het merendeel van de leden was van oordeel dat de leden van de Melkcontrole vereniging, de afdeling dus die verlies leed, meer zullen moeten bijdragen in de contributie. Een voorstel van het bestuur om het punt van contributieverhoging in een extra vergadering aan de orde te stellen werd aangenomen. Tevoren had voorzitter Den Hartog de afgevaardigden van de zusterver enigingen uit Lunteren en Bennekom, alsmede het dagelijks districtsbestuur welkom geheten. De voorzitter wijdde voorts enkele woorden aan de gang van zaken in de vereniging, duidelijk aan getoond door het aan de leden in boek vorm verstrekte jaarverslag van de stamboekhouder Van Brummelen. Meest in het oog springende feiten waren de successen van een aantal leden op gehouden fokdagen in Barne- veld en Zutphen, alsmede het feit dat de heer C. van Baren voor het eerst een preferente koe voor het forum van de vereniging kon brengen. Voorzitter Den Hartog wees daarna op een vanwege het bestuur verstrekte circulaire waarin de leden inzake het monsteren op enkele behartenswaardige punten werd gewezen. Ten eerste die nen alle koeien op een bedrijf aanwezig mee te doen aan de controle, dus geen uitzonderingen. Tweedens moeten de geboren kalve ren direct worden opgegeven met da tum van geboorte. Voorts dient men aandacht te besteden aan het ophangen van unsters. De monsternemers ten slotte niet laten wachten tot zij hun monsters kunnen trekken. Het bestuur kondigt voorts aan dat de monsternemer niet langer dan 15 minuten behoeft te wachten op een bedrijf, behoudens onvoorziene omstandigheden. Na de verslagen van secretaris en penningmeester ontspon zich een vrij langdurige discussie over de gescheiden financiële basis van de fok- en controle vereniging. Zoals reeds vermeld zal een verhoging van contributie en dan vooral voor de leden van de controlevereniging aanhangig worden gemaakt in een extra vergadering binnenkort. Nadat de heer Klaphek, districts voorzitter over vele punten een welge meende en deskundige raad had ge geven, werden de aftredende bestuurs leden de heren W. den Hartog, E. van Roekei en C. Visser herkozen, terwijl de heer M. Hupkes de wens te kennen gaf te willen aftreden als bestuurslid. In zijn plaats werd de heer H. van Ravenswaay gekozen. Op voorstel van voorzitter Den Hartog werd het schei dende bestuurslid de heer Hupkes, be noemd als ere-voorzitter. De heer Hupkes was gedurende 17 jaren onafgebroken bestuurslid, waar onder vele jaren voorzitter. Na de pauze behandelde de weled. heer Ir. Pellikaan, leraar aan de Chr. H.L. school te Ede het onderwerp „Onze Rund veefokkerij" waarin deze uiter mate deskundige spreker de aandacht trok door de uiteenzetting over het nut van oordeelkundig fokken, voederen enz. en besprak de meest uiteenlopende typen rundvee naar produktie en ex terieur. De onderlinge samenhang tus sen deze twee factoren werd nog eens verduidelijkt door een aantal dia's, die vele goede en ook minder goede run deren toonden, als geheel een zeer leer zaam aspect voor de aanwezige vee houders. Voorzitter Den Hartog sloot de ver gadering met een dankwoord voor het welslagen. Uit het jaarverslag van stamboek houder Van Brummelen ontlenen wij de navolgende feiten: De Fok- en Controle vereniging Eder veen telde op 31 dec. j.l. 103 leden met 1104 koeien en 1 lid met 8 geiten. Hier van namen 43 leden alleen deel aan de melkcontrole, terwijl er 61 tevens lid waren van de Fokvereniging. Het ge middeld aantal koeien per bedrijf was 10,6. De stamboekhouder werd bijgestaan door 7 monsternemers. Voor het eerst srU1 20 cent per rol OP DOKTERS ADVIES In de algemene praktijk horen we tegenwoordig zeer veel voetklachten. Het meest horen we klachten, die worden veroorzaakt door platvoeten en spreidvoeten. Om de veelvuldigheid van deze klachten wil ik hierover vandaag eens met u spreken, niet in de allerlaatste plaats omdat juist hier wel geldt, dat voorkomen beter is dan genezen. Als de mode punt schoenen voorschrijft en schoenen, waarvan ieder weldenkend mens ziet, dat er nauwelijks op ie staan valt, laat staan er op te lopen, dan zijn er altijd nog ontstellend velen, die zo'n mode volgen en hun voeten steken in nauw en verkeerd schoeisel. Ook de kindermode kan een woordje gaan meespreken en dit kan allemaal zeer nare gevolgen hebben. Maar laten we eerst eens terugkeren tot die voetklachten. De klachten, die platvoeten kunnen geven variëren zeer sterk. Soms hoort men alleen van een lichte vermoeidheid na lange wandelingen, andere mensen klagen niet alleen over pijn in de voeten maar ook over pijn in de knieën. Soms klagen mensen helemaal niet over pijn in de voeten maar komen zij met rugklachten. Dan is de gehele houding van het spierapparaat beïnvloedt door de platvoeten; het lopen kan dan heel moeilijk zijn. De normale voet vertoont twee welvingen: een in de lengterichting van de voetzool en een overdwars aan de voorvoet. Deze welvingen in de voetzool worden veroorzaakt door de stand van de voetbeenderen onder ling en door het bekledende spier- en bandapparaat. Als dus de stand van de beenderen onderling anders wordt of dat de spieren en banden on voldoende steun geven, kan een voet als het ware doorzakken door het lichaamsgewicht, dat er steeds op rust. Als de welving in de lengterichting vervlakt, dan spreken we van een platvoet; vervlakt de welving in de dwarse richting, dan spreken we van een spreidvoet. De platvoet en de spreidvoet komen dikioijls gecom bineerd voor. De oorzaken van deze afwijkingen zijn niet geheel bekend; onze gene ratie loopt steeds minder en het lijkt wel of de voeten steeds slechter worden. Zeker is echter, dat de uitwendige factoren een grote rol spelen, hetgeen betekent, dat we er dus invloed op kunnen uitoefenen. Aange boren platvoeten zien we namelijk niet zo vaak. Wat behelzen dan die uitwendige factoren Het begint met de zuigeling. Het is een eerste vereiste de jonge zuige ling zo goed mogelijk te voeden, zodat het beender stelsel zich goed kan ontwikkelen. Dit betekent in onze zon-arme streken extra vitamine A en D. Verder moet de zuigeling niet te zwaar worden, opdat de belasting voor de tere voetjes niet te groot wordt. Als het kind dan gaat staan is het bot hard geworden door de kalk die er in is afgezet. (De opbouw van onze botten is te vergelijken met die van gewapend beton; een vezel structuur met vaste stof ertussen). Bij de Engelse ziekte, de rachitis, is het bot te week. Hierdoor kan door het lichaamsgewicht de voet na ver loop van tijd doorzakken. Als het kind een normaal ontwikkeld beender stelsel heeft bestaat er ook de kans van doorzakken als het te zwaar is en als men niet het ge duld kan opbrengen af te wachten tot het kind uit zichzelf gaat staan. Het is altijd verkeerd om kinderen, die zogenaamd laat zijn, te dwingen te gaan staan. Er zijn nu eenmaal geen vaste tijden aan te geven. Het kind gaat heus wel staan als het daarvoor rijp is. Is de kleuter aan op straat lopen toe, dan moet men ook weer zorg besteden aan de echte schoentjes, die het nu moet gaan dragen. Ruim, soepel schoeisel is het beste. Niet van die stijve zolen, die de spieren verslappen. De spieren moeten zich steeds blijven ontwikkelen; als ze zich nauwelijks kunnen bewegen dan kan men niet verwachten, dat ze goed zullen functioneren. Onherroepelijk verzwakken spieren, welke we niet of onvoldoende gebruiken; zijn ze verslapt, dan zakt de voet weer door. Bij volwassenen (en heus niet bij hen alleen) is het schoeisel soms zo nauw, dat de voortdurende druk op het bot tot afwijkingen in de vorm aanleiding kan geven. Ook moet men de voeten niet overbelasten. Om deze reden mag men jonge kinderen nooit dwingen tot geforceerde wandelingen. De genezing van deze afwijkingen is vaak een langdurige en moeilijke geschiedenis. Voet gymnastiek komt in bepaalde gevallen in aanmerking, al is hiervoor doorzettingsvermogen nodig. In andere gevallen kan een goede steunzool de voet corrigeren en een betere stand worden bereikt. Maar voor steunzolen moet u wel deskundig advies inwinnen, want er zijn ook heel wat ondeugdelijke steunzolen. Het beste is het aan uw huis arts te vragen, die u zo nodig naar een specialist op dit gebied, de ortho- paed, kan verwijzen. Nogmaals, voorkomen is beter dan genezen. Let dus op de voeten, zij moeten on? een leven lang dragen. ARTS. Verschijnt als bijlage van het streekblad ,.De Vallei" onder redactie v. tante Jos Correspondentie te richten aan tante Jos, per adres Parallelweg 10 Veenendaal AL ONZE JARIGEN ZIJN 7 febr. Henkie de Rooi 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 In het hoofdbureau van politie te München zitten op ieder ogenblik van elk etmaal twee agenten op post bij de controle- en bedieningsorganen van de merkwaardige en unieke apparatuur voor verkeersregeling. De een zit aan een lange tafel met rijen knopjes voor zich, waarmee 180 van de 370 automatische verkeerslichten van deze reuzenstad alle afzonderlijk of bij reeksen geregeld kunnen worden. Op de muur te genover zijn plaats is een gedetailleerde plattegrond van de stad aangebracht, waar op kleine gekleurde lampjes de stand van elk verkeerslicht aangeven. Een andere agent, vlak bij hem, houdt het oog op een rij van 16 televisieschermen. Op elk daar van is een kritiek verkeerspunt in de stadsdrukte te zien, zoals dat wordt bekeken door een draaibare camera die daarboven op een 10 tot 16 meter hoge mast is ge monteerd. Al naar gelang de op afstand bediende camerarichting en lensinstelling kunnen die camera's tezamen een verkeersgebied van omtrent 20 vierkante kilometer af tasten, en alle bijzonderheden waarne men op een groot plein vlak beneden hen. De TV-ogen van de Münchense politie en de centraal regelbare verkeerslichten, aldus Het Beste lossen vele dagelijks voorkomende problemen op. Volgens de elektronische controle van de politie wordt de Karlsplatz in het hartje van München (in de wandeling de Stachus genoemd) per dag uit acht richtingen overgestoken door gemiddeld 100.000 auto's en 250.000 voetgangers en passeren er per uur 300 trams. Bij een verkeersongeval, van welke aard ook, wordt yhet verkeer kilometers ver gestagneerd. De politie agenten ter plaatse kunnen met geen mo gelijkheid de hele situatie zo vlug over zien dat ze tijdig de nodige maathegelen weten te treffen. De TV-camera overziet alles in één ogenblik. Nadert bijvoorbeeld uit één richting on verwachts een grote stroom auto's, dan hoeft de agent aan de bedieningstafel niets anders te doen dan het tempo van het verspringen der verkeerslichten te veranderen. De verkeersagenten op tus senliggende kruispunten bespeuren de ver andering van ritme en weten dan on middellijk op welke verkeersbaan de snel heid moet worden verhoogd. Te Toronto in Canada wordt het ver keer reeds door een computer geregeld. Het hart van het systeem is een toetsen- computer, die regelend optreedt bij ont vangst van inlichtingen, verschaft door voertuigwaarnemers (detectors) die in het wegdek zijn aangebracht. Die waarnemers melden voortdurend aantal en rijstrook keuze van de auto's die de kruispunten naderen. De computer beslist dan welke verkeersstroom op een bepaald kruispunt langer groen licht nodig heeft en zorgt daar ook onmiddellijk voor. Het apparaat verleent een verkeersstroom niet slechts bij één kruispunt voorrang, maar bij een hele reeks; het bedient de verkeerslichten dienovereenkomstig en geeft het verkeer op hoofd- en zijwegen de grootst moge lijke kans om spoedig zijn weg te ver volgen. Een soortgelijk systeem van auto matische verkeersregeling met behulp van een elektronisch brein is enkele maanden geleden in Alkmaar in gebruik genomen. ij jr v. i.u Figuur a. EEN VOGELHUISJE Voor dit vogelhuisje heb je twee ronde platte stukjes hout nodig van ongeveer 2 cm. dik, een stokje, een stukje dakbedekking, bestaande uit vilt of berkeschors, stro, bloemendraad, een schroef een haak en een paar kleine krammen. De platte stukjes hout kun je van een vrij dikke tak zagen, maar je kunt ook bijv. houten wieltjes gebruiken als je die hebt. Als je geen schors hebt moet je vilt voor het dak gebruiken, maar in elk geval moet je een stukje uitknippen rond het bodemstukje van hout en wel 4 cm. breed en lang ge noeg om het helemaal rond om het draad worden vastgemaakt en zo dicht bij elkaar liggen als maar moge lijk is, waarna het werdt vastgemaakt langs het bovenste stukje hout, zodat het een dakje vormt boven het onderste bakje. Je maakt het in het hout vast met de krammetjes of nietjes. Misschien lijkt dit allemaal wel in gewikkeld, maar als je de tekening goed bekijkt, dan kan het vast niet fout gaan. En wat geef je de vogels te eten Je kunt zaadjes kopen in alle dieren winkels en in de meeste groentewinkels en als je zelf een vogel hebt kun je wat van je eigen vogelzaad met het nu ge kochte mengen. En verder zijn alle soorten noten en broodkruimels goed. bodemstukje op te zetten. Schroef de j Denk er echter aan, dat al wat je geeft bodem aan het eind van het stokje droog moet zijn en vul het bakje niet vast, zoals je ziet in figuur 2, zet ver volgens de strip erom, zoals in figuur 3. Die maak je dan vast met kleine spij kertjes, terwijl je de eindjes aan elkaar maakt met het bloemendraad. Vervol gens boor je een gaatje in het tweede platte stukje hout, zodat je dat langs het stokje naar beneden kunt schuiven (fig. 4). De lengte van het stokje hangt af van de grootte van de rondjes hout. Aan de bovenkant schroef je de haak in de stok, waardoor je deze aan de boom kunt ophangen. Het stro voor het dak moet stevig aan de bovenkant van de stok met voordat het volkomen leeg is, waarbij je er echter wel op moet letten, dat de vogels iedere dag wat krijgen. Dat zul len zij van je verwachten en het zou jammer zijn om hen teleur te stellen. Ook een kokosnoot met nog wat vruchtvlees aan de schaal is goed voor de vogels en je kunt ook stukjes vet ophangen, speciaal als het erg koud is. Een groot stuk vet kun je ook ophan gen, waardoor verscheidene kleine vo gels gelijk er aan kunnen pikken. Al kunnen de vogels geen dank je wel tegen je zeggen, ze zullen je vast erg dankbaar zijn. Carla Heykamp Alceo Cimarosti Cobie Oelderik Jaap van Dijk Herman Suydendorp Bettie Waayenberg Gert Kroesbergen M. van Manen (Rhenen) Gerrie van Wijk (Achterberg) Evert Klaas Donkelaar (Ederv.) Gerrit Hovestad (Eist Utr.) Wilma Jansen Gerard de Kruijff Frans Aantjes Arend Diepeveen Gonnie de Kroon (Amerongen) Corrie van Viegen Geurt Henken Meisjes en jongens allemaal van harte gefeliciteerd. ZILVERPAPIER EN CAPSULES Beste meisjes en jongens, heel har telijk bedankt voor jullie zilverpapier en capsules. Jullie hebben van de week weer geweldig veel gebracht. Hier zijn de namen van de jongens en meisjes die iets gebracht hebben, n.l.: Aart van de Weerd, Yvonne en Carla Hey kamp, Truusje Henken en Jan en Eefke Henzen, Corrie Vonk. Nogmaals heel hartelijk bedankt gevers en geefsters. Sparen jullie alle maal nog heel ijverig mee. Dan ver wacht ik komende week weer heel wat zilverpapier. Hartelijke groetjes van Tante Jos. Beste Teunie, Hartelijk bedankt voor je gezellige brief. Nog heel hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag en je broertje ook nog gefeliciteerd. Jammer Teunie, je brief was net iets te laat, anders had Teunis ook bij de jarigen gestaan, maar nu komt hij de volgende keer in de krant. En je andere broertjes Tonnie en Freddy, heb ik ook op de verjaar dagskalender gezet, zoals je me ge vraagd hebt, dus die .komen er de vol gende keer ook in. Teunie, ik eindig nu, de hartelijke groeten voor jou, maar ook aan je broertjes. Tante Jos. Figuur b. EEN IJSBOOT Op een winderige dag als het vriest, kun je reuze veel plezier hebben met dit model van een ijsboot. De romp maak je van een plat speelgoedbootje of van een stukje hout in dezelfde vorm. Aan de achterkant boor je een gaatje om het roer in vast te zetten. Je snijdt een stukje hout, dat groot genoeg is om onder de boot vast te maken, zo, dat het aan weerskanten opzij nog een flink stuk uitsteekt. Aan beide einden van dat hout moet je een gleuf snijden voor de schaatsen. Het roer, waarvoor je op de achtersteven een gaatje hebt gemaakt, is een klein stukje van het zelfde hout. Maak een gaatje boven in dat hout om er de roerpen in te steken en maak er onderin een gleuf voor de schaats. Die schaatsen maak je van een stukje zink. Als het nodig is lijm je hen vast in de gleuven. Hoe je een en ander bevestigt, kun je duidelijk in de teke ning zien en speciaal kun je in de teke ning onder die van de boot zien, hoe je het roer moet bevestigen. Het is allemaal heel makkelijk als je maar goed doet zoals je in de tekenin gen ziet. De mast en het zeil plaats je ook zoals op het plaatje en in de mast maak je gleufjes, waarin je het draad voor het zeil moet bevestigen, zoals je in figuur B ziet. Dat zeiltouw wordt met kleine oogjes (A) op het dak bevestigd. Je kunt je ijsboot laten varen (of glijden) op iedere bevroren waterplas als het ijs maar glad genoeg is en er geen sneeuw op ligt. DE VREEMDE MEERMAN (1) Er zijn al heel wat verhalen verteld over zeemeer mannen en zeemeerminnen en het is wel zeker, dat de zeehonden daarvoor verantwoordelijk zijn. Als je hen op een afstand ziet, lijken hun koppen wel wat op mensen hoofden. Uit de tijd, waarin Hendrik II koning van Enge land was, tsamt een wonderlijk verhaal over een zee hond, die aan de kust van Suffolk werd gevangen. Een aantal soldaten vingen een zeehond en dachten dat het een man was van een vreemd, onbekend ras. Zij brachten de zeehond naar de kerk en de priester kwam om te doen wat hij kon teneinde de duivel uit te drijven, die naar hij dacht bezit had genomen van de arme onfortuinlijke man. (2) Tot hun verwondering hielpen de gebeden van de priester niet. De „man" verstond geen woord van wat er werd gezegd en gaf ook helemaal geen antwoord, zoals er van hem verwacht werd. Tenslotte droegen de soldaten de „man" terug naar de zee en lieten hem vrij. Een mon nik, die de priester had bijgestaan, zei, dat men er niet aan behoefde te twijfelen, dat het „wezen" de ongelukkige ziel van een zeeman was.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 4