V VOOR IEDEREEN DIE OVER TV DENKT Vleeskeuringskring V'daal BIJRIJDER MAGAZIJNBEDIENDE EEN FLINKE JONGEN N.V.R.D. Een Philips of Erres T.V. JAC. VAN GINKEL NIEUW" Breier halfwas breier Fa. G. J. HIENSCH Het juiste adres voor AL uw KWALITEITSKUIKENS 11. v. EGDOM - EDEB VEEN Assistente in de huishouding Jaarvergadering damclub „V.D.C" Hak nu de knoop door. Vraag ons vandaag nog een Philips TV op proef. De kampioenschappen zijn een ideale gelegenheid om kennis te maken met TV. Begin nü met GRATIS kijken. Bestel uw Philips TV vandaag, NU! Christine Henriëtte VOOR BETER DRUKWERK Mevr. Margaretha Elisabeth Koekkoek Open Deur-zaiigdienst Voorganger: Ds. A. A. BOS N.V. v/h Fa. J. C. v. Hunnik „PROFITOROL" BRêTONTAART Maison Kramer In de KIJKGRIJP Supermarkt is plaats voor in de groente afdeling T.V. WASMACHINES Philips Miele Erres A.E.G. RADIO Bico Philips CENTRIFUGES Erres Miele Telefunken A.E.G. Bico Erres STOFZUIGERS Electrolux Excelsior Ruton Philips Erres Holland Electro HAGERTY SILVER FOAM W/ \N VOOR VAKWERK H.J.M.KLIJSEN 2 OMDER Ril R'JK/ TOEZICHT GEDIPLOMEERD /CHOEMKER/TELLER Varkenskooien J. v. d. Loosdrecht Jr. W. J. VELDHUIZEN Jin Yersey Industrie N.V. U kunt het toch niet afschreeuwen f 1175.- nette slagersknecht of jongen SLAGERIJ VAN HUNNIK BURGWAL HYBRIDEN Stichting „Oranje Nassau's Oord" GEBOORTEKAARTJES VERLOVINGSKAARTJES ONDERTROUWKAARTEN it VISITEKAARTJES „DE GELDERSE VALLEI" EDERVEEN Inenting tegen kinderverlamming Officiële bekendmaking AMERONGEN- Wedstrijden kunstrijden op ijsbaan De Raad van Veenendaal Terechtwij zingen Weg geen garage Geen kliekjesgeest Bouwklaar zijn Realistisch Onelegant FAMILIEBERICHTEN De heer en mevrouw Ker- sten-'t Hoen geven met vreugde kennis van de ge boorte van hun dochter Rhenen, 7 februari 1963 Bruine Engseweg 38 naar drukkerij „De Gelderse Vallei' Heden overleed in haar Heer en Heiland onze zorgzame moeder, grootmoeder, zuster en tante sinds 1945 weduwe van de heer Jacob v. Buuren in de ouderdom van 84 jaar. Familie van Buuren Familie Koekkoek Condoleance-adres J. M. Heij-van Buuren Elisabethdreef 5, Culemborg Veenendaal, 6 februari 1963. De begrafenis zal plaats vinden zaterdag 9 fe bruari om 11.30 uur op de nieuwe begraafplaats te Veenendaal. Het Veenendaalse Comité voor Open Deur-werk nodigt u uit tot een bezoek aan de a.s. zondagmorgen 10 februari in Sola Fide, Ver enigingsgebouw aan de Eikenlaan. Wijkpredikant van de Ned. Herv. Gem. „Sola Fide". Aanvang 10 uur. Samenzang vanaf 9.50 uur. Mede werking: Sola Fide Kerkkoor. Het programma met de te zingen liederen wordt u bij de ingang uitgereikt. Correspondentie-adres voor het Open Deur-werk: van de Duin van Maasdamstraat 4 of telef. 3982. Ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de verorde ning op de keuringsdienst van slachtdieren en van vlees in de Vleeskeuringskring Veenendaal, is een ieder, die de handel in of de verkoop van vlees en/of vleeswaren dan wel het bewaren van vlees en/of vlees waren in één der gemeenten Amerongen, Kesteren, Leersum, Lienden, Rhenen en Veenendaal als bedrijf uitoefent, gehouden daarvan BINNEN DERTIG DA GEN SCHRIFTELIJK KENNIS TE GEVEN aan de directeur van de Vleeskeuringsdienst, Tuinstraat 43 te Veenendaal, met opgave van plaats van vestiging van het bedrijf en van de lokaliteiten en inrichtingen, waarin het wordt uitgeoefend. Hiervoor moeten zich o.a. melden: slagers; vleeswarenverkopers (ook kruideniers, die vleeswaren gesneden of in blik verkopen); houders of stichtingen van vrieskluizen; houders van automatie ken; houders van frituurwagens, -kramen, -salons e.d.; inrichtingen, welke regelmatig vlees en vleeswaren aan derden verstrekken o.a. stichtingen voor ouden van dagen, ziekenhuizen, restaurants, hotels e.d. Opgaveformulieren worden op aanvraag gratis ver strekt door de secretarieën van bovengenoemde ge meenten. Bij niet tijdige aanmelding maakt men zich schuldig aan een overtreding van genoemde verordening en van de Wet op de Economisch Delicten. Veenendaal, 6 februari 1963. De directeur van de vleeskeuringskring, C. Favejee. GROOTHANDEL IN ZUIVELPRODUCTEN heeft plaats voor een en een Leeftijd 15-16 jaar. Zaterdags vrij. Aanmelden aan ons kantoor Hoofdstraat 68. Veenendaal. een van onze heerlijke taar ten. gevuld met o.a. slagroom, per zik en chocolade. ZIET ONZE ETALAGES A.s. zaterdag 250 gram Roomboter- koekjes voor 1,25. Tel. banketbakkerij 2365 na 6 uur 3619. IIET KWALITEITSHUIS Kerkewijk 21 - Veenendaal We hebben een 5-daagse werkweek en 2 weken vakantie per jaar. Bedrijfskleding is gratis. Reiskosten ook bij sollicitatie worden vergoed. Onze bedrijfjleider, de heer R. Bakker geeft graag alle inlichtingen, ook telefonisch (08385)-3489. KOOPT U NATUURLIJK BIJ EEN VERTROUWD ADRES. Wy hebben hierin ruime keuze En verder alle electr. huishoudelijke apparaten. AFDELING SERVICE: Voor alle bovengenoemde merken kunt U met uw reparaties bij ons terecht, van uw T.V. tot koffie molen toe. Eigen werkplaats, dag en avond service Erkend Philips radio service. ELECTRO RADIO BUREAU Patrimoniumlaan 39 Telefoon 2196 Veenendaal Lid van de Nederlandse Vereniging van Radio Detailhandelaren. wast zilver glanzend schoon Even wascen, afspoelen, dro gen en... uw zilver glanst mooier dan ooit. Uw handen blijven schoon! 'ftfl Vraag proefverpakking .jij: Goud - Zilver - Uurwerken ijk GORTSTRAAT 53 TE KOOP a 62,50. Uit voorraad leverbaar. Achterkerkstraat 10 Tel. 2426 Wilhelminastraat 53 Veenendaal Tel. 08385-3573 SINGER breimachines SINGER koelkasten SINGER naaimachines Vraagt inlichtingen of folders. Officieel Sin ger vertegenwoordi ger: Oude Gracht 215-217 Utrecht, vraagt voor spoedige indiensttreding vakbekwaam of Bekend met vlak- en rond- breimachines. Aanmelden aan bovenge- genoemd adres dagelijks ev. ook zaterdags. Tel. 030- 26082 Wanneer u de goede hoe danigheden van uw artike len onder de aandacht van het kopend publiek wilt brengen. Daarvoor staat „De Vallei" te uwer beschikking. Dit nieuwsblad wordt, doordat het plaatselijk en regionaal nieuws brengt, niet ge lezen, maar „gespeld" van A tot Z. In die sfeer genieten ook uw adver tenties een bijzondere be langstelling. De resultaten bewijzen dat. Adverteert dus in De Vallei. Het blad met verreweg de grootste oplaag. GEBRUIK DE KAMPIOENSCHAPPEN KUNSTRIJDEN VOOR GRATIS TV-PROEF Philips super-ontvanger met 59 cm beeldbuis. Met 2e kanaalkiezer voor de ontvangst van het 2e Ned. programma. Een prachtig, stijlvol salon-meubel. Zandstraat 111 - VEENENDAAL Markt 17 GEVRAAGD Hoog loon. Te bevragen Da Costastraat 1 Veenendaal Tevens leveren wy u beter dan wat anders ook: K.br. 9158 TELEFOON (08387) 232 Verkopers gevraagd. met Sanatorium, Astma-Kliniek en Verpleeg- afd. te Renkum. vraagt voor direct een (intern) met als taak hoofd van de Zuster-eetzaal. Minimum leeftijd 30 jaar. Salaris nader over een te komen. Sollicitaties aan de Adjunct-directrice van de Inrich ting, Kortenburg 4, Renkum. VOOR GAAT U NAAR: PARALLELWEG 10 - VEENENDAAL De Veenendaalse damclub hield maandag j.L onder voorzitterschap van de heer De Kleuver haar jaarvergadering. De damclub, die de laatste jaren door vertrek een aantal prominente spelers moest missen, heeft een moeilijke tyd doorgemaakt. Ge lukkig zyn er weer enige goede jeugdige dammers de gelederen komen versterken, zodat de toekomst met vertrouwen tegemoet gezien kan worden. Ondanks deze moeilijkheden staat de vereniging er financieel zeer goed voor en heeft zij zich in de eerste klas van de U.P.D.B. kunnen handhaven. In Veenendaal zijn nog voldoende goe de dammers, die om de een of andere re den niet tot de damclub toetreden, zo werd op de vergadering gezegd. Het grote Op de hierna genoemde plaatsen en tijdstippen zal gelegenheid worden ge geven tot het ontvangen van inentingen tegen kinderverlamming en wel voor a kinderen, die een oproepingskaart zullen hebben ontvangen; b kinderen, die door ziekte of andere oorzaak achter gekomen zijn op het normale inentingsprogramma. Lunteren: dinsdag 12 febr. 1963 van 14.30 tot 15.00 uur in het Groene Kruis- gebouw; Ederveen: dinsdag 19 febr. 1963 van 14.00 tot 14.30 uur in de consistorie kamer van de Ned. Herv. Kerk. Ede: donderdag 21 febr. 1963 van 15.00 tot 15.45 uur in het G.G.D.-gebouw Grouwerstraat 3. Mocht uw kind nog niet tegen kinder verlamming zijn ingeënt of geen vol ledige inenting hebben ontvangen, neemt u dan contact op met de ge meentesecretarie (afd. bevolking, loket 5), opdat u alsnog een oproepingskaart toegezonden krijgt. Men dient bij de inenting over te leggen: voor de kinderen, bedoeld on der a, de voor deze inenting ontvangen oproepingskaart voor de kinderen, bedoeld onder b, de vroeger ontvangen oproepingskaart; voor de kinderen, die geboren zijn in 1959 of daarna, bovendien het oranje- inentingsboekje. Veenendaal moet toch met een veel ster ker tiental voor de dag kunnen komen. Het bestuur zal er dan ook naar streven in de komende wintercompetitie, die weer in het najaar begint met twee tientallen uit te komen. Men is van mening dat het mogelijk moet zijn, door een sterkere deelname, het hoofdklasseschap te her overen! Op de maandagse clubavonden is altijd iedere dammer, zonder enige verplichting, van harte welkom geweest. Deze avonden, memoreerde de voorzitter dankbaar, muntten altijd uit door een prettige en geanimeerde sfeer. De heer Roks, die aftredend was, werd herkozen als secretaris. De heren v. d. Brandhof en de Roder bleken in de af gelopen competitie de meeste bordpunten te hebben gescoord. Ze ontvingen daar voor de gebruikelijke rokertjes. Na de pauze werd met twee groepjes een zeer vlotte gongwedstrijd gehouden, hetgeen goed in de smaak viel. De heren Bouman en v. Nieuwamerongen behaal de resp. in groep 1 en groep 2 de meeste punten. Om ongeveer 11 uur sloot de voorzitter de gezellige vergadering met de toezegging dat het bestuur een be scheiden actie gaat voeren voor het wer ven van nieuwe leden. Gemeente Rhenen ONTGRONDINGEN Burgemeester en wethouders van Rhe nen brengen ter openbare kennis, dat ge deputeerde staten van Utrecht bij hun besluit van 21 januari 1963, afd. 2 A nr. 610/182 wijziging hebben gebracht in hun aan de gemeente Rhneen d.d. 13 februari 1961, afd. 2 A nr. 170/245 behoudens rech ten van derden en tot wederopzegging verleende ontheffing van de verbodsbe palingen, genoemd in artikel 2 van de verordening op de ontgrondingen Utrecht voor het afgraven van gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie H. nr. 1433 en 2893. Zij vestigen er de aandacht op, dat in gevolge artikel 6 van de verordening op de ontgrondingen Utrecht van deze be slissing voor alle belanghebbenden bin nen 30 dagen na dagtekening dezes be roep open staat op Hare Majesteit de Koningin, overeenkomstig artikel 19 on der B der waterstaatswet 1900 en op de wijze bij de artikelen 21 en 26 dier wet bepaald. Het bovenaangehaalde besluit ligt van af heden gedurende dertig dagen voor be langhebbenden ter gemeentesecretarie, af deling algemene zaken, ter inzage. Rhenen, 5 februari 1963 Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, L. Bosch v. Rosenthal De secretaris, Th. v. d. Willik Op de Amerongse ijsbaan werden zaterdagmiddag wedstrijden gehouden in kunstrijden voor paren. Voor dit evenement bestond flinke belangstel ling. De jury had het deze middag bepaald niet gemakkelijk. Uiteindelijk werden de volgende prijzen bekend gemaakt. 1. G. Wijnberge en mej. M. Vonk; 2. G. Keiman en mej.. H. Kroeze; 3. echtpaar A. Blitterswijk; 4. J. Vermazen en mej D. Kroeze. In het afgelopen weekeind is er van de ijsbaan een zeer druk gebruik ge maakt. Organisatoren en bestuur van de ijsclub „De Scheve Schaats" hebben op deze wijze wel eer van hun werk. Vervolg van pagina 1 zijn geraadpleegd de nodige bijval. Men vond het zelfs een mooie, estetisch en planologisch verantwoorde, oplossing. Met andere woorden: een kwekerij mis staat daar niet. De voorzitter incasseerde deze te-: rechtwijzing namens het college. Hij vroeg zelfs of nog meer leden behoefte hadden aan het uitdelen van terecht wijzingen. Volgens spreker was het een kiezen uit terechtwijzingen geweest. Het oorspronkelijke plan Engelenburg was financieel niet haalbaar gebleken. Daarna is er opdracht gegeven voor een omwerking van het plan, zodat het fi nancieel wel te realiseren is, met be houd van de oorspronkelijke idee. Om straks klaar te zijn komen b. en w. nu reeds met het voorstel over de vorm van aanbesteding. Hadden zij dit niet gedaan dan hadden zij een andere te rechtwijzing van de raad in ontvangst kunnen nemen, n.l. het niet gereed zijn om tot uitvoering van het plan over te gaan. Mevr. BUDDINGH (VVD) Rest nog, aldus mevr. Buddingh na deze opheldering, dat in de pers is gepubliceerd dat onderwijzend per soneel reeds over dit plan is voor gelicht. Als een raadslid hierover vragen worden gesteld - en dat was mevr. Buddingh gebeurd - dan staat men met een mond vol tanden. De heer Diepeveen, die hierop aan sloot, meende zelfs dat een bepaald deel van de bevolking een zekere voorkeur kreeg om hier te bouwen. Uit mededelingen van de voorzitter bleek, dat het hier slechts ging om een kleine bevolkingsgroep en om een klein gedeelte van het plan. Er zijn namelijk mensen bezig te sparen voor een eigen woning en deze mensen is gevraagd of zij in de Engelenburg iets wilden of niet. Er zijn geen positieve toezeggingen gedaan. Dankbaarheid kwam uit de raad naar voren voor de uitbreiding van de straat verlichting, welke hierin zal bestaan dat men 's nachts van alle lantaarns één T.L.-buis zal laten doorbranden. Het te kort aan garages en het dus noodge dwongen op straat parkeren van auto's was hiervoor het voornaamste motief van b. en w. Volgens wethouder Ant. de Ruiter zijn er praktisch geen lantaarns meer met één T.L.-buis en waar deze nog staan komen binnenkort dubbele bui zen. In het algemeen hoopte de wet houder, dat niet alle mensen denken dat de openbare weg nu een garage is geworden. In de raadscommissie voor onderwijs zaken werden gekozen de heren: v. d. Haar, Visser, Haggenburg en H. van Manen. De laatste werd in deze ver gadering beëdigd en geïnstalleerd als opvolger van de - A.R. - heer Jac. Slok. Mevr. Buddingh sprak voor de stem ming de hoop uit, dat de raad zich niet door kliekjesgeest maar door reële mo tieven zou laten leiden en personen met verstand van zaken zou kiezen. Voor aankoop van nieuw brandweer- materieel werd een krediet beschikbaar gesteld van 40.000 gulden. Hiervoor zul len worden aangeschaft een nieuwe trekker, tevens manschappen- en mate- rieelwagen. gereedschappen, een motor spuit en een poederwagen. Dit alles ter vervanging van sterk verouderd en niet meer bruikbaar materieel, waarvan de heer Van Ojik graag de toekomstige be stemming wilde weten. Er wordt geen haast gemaakt met het verkopen van dit materieel, deelde de voorzitter mee. De opzet om op de rest van het stuk grond tussen spoorlijn en Rembrandt- laan woningen te bouwen kan bij dit alles worden gehandhaafd en in het plan dat hiervoor in voorbereiding is past ook de woning van de kweker. Voorwaarden dat de kwekerij straks het aanzien van de omgeving geen kwaad doet zullen uiteraard worden gesteld. Mevr. Buddingh vond het in dat verband nodig de kweker van te voren te zeggen, wat hij aan op stallen wel mocht bouwen en wat niet. Wethouder van Kuyk zei, dat het plaat sen van de opstallen blijft onderworpen aan de bepalingen van de bouwveror dening, terwijl de voorzitter nog op merkte dat b. en w. zullen zorgen dat de betreffende persoon weet waar hij aan toe is. Heel Veenendaal bestaat langza merhand zo'n beetje uit voorberei- dingsbesluiten, zei de heer Diepe veen (AR) en hij hoopte dat deze besluiten snel zouden verdwijnen om plaats te maken voor vastgestel de uitbreidingsplannen. Hij drong zo op spoed aan, omdat in de tweede helft van dit jaar de plan nen voor het toegewezen contingent woningen klaar moeten zijn, anders zou het kunnen gebeuren dat Veenendaal weer woningen afgenomen zouden wor- E. C. DIEPEVEEN (AR) den. Een voorwaarde die alle gemeen ten bij de toewijzing is gesteld. Spreker zag zelfs nog meer mogelijk voordeel in het snel klaar hebben van de plannen. Als er woningen overschie ten van andere gemeenten, die niet „bouwklaar" zijn op de gestelde tijd dan is er voor Veenendaal de kans uit deze overschotten een graantje mee te pikken. De voorzitter verzekerde de heer Diepeveen en met hem de gehele raad, dat alles op alles wordt gezet om zo snel mogelijk met nieuwe uitbreidings plannen ter tafel te komen. Hij kon in ieder geval met zekerheid zeggen, dat er geen moeilijkheden zouden ontstaan met het woningcontingent voor 1963. Het voorstel tot onderhandse aanbe steding van de grond- en riolerings werken in de Parallelweg en in het complex „De Schrijvers wijk" ontmoette op zichzelf geen bezwaren. Deze maat regel is getroffen omdat men verwacht in de toekomst op deze manier goed koper uit te zijn. In het verleden was gebleken, dat men bij openbare aanbe stedingen steeds aanzienlijk boven de raming van gemeentewerken kwam, terwijl de aanneemsom vrijwel steeds gelijk met- of onder de begroting lag als men onderhands aanbesteedde. De voorzitter noemde dit een realis tisch feit en men gaat daarom landelijk steeds meer over tot onderhandse aan bestedingen. Onderhandse aanbestedin gen die eerst uitzonderingen waren worden nu regel, terwijl openbare aan bestedingen steeds meer tot de uitzon deringen gaan behoren. Ook mevr. Buddingh (VVD) voelde dit wel aan, maar zij wilde er toch haar misnoegen over uitspreken dat men iets ging besluiten over de Engelenburg ter wijl men nog niets van het uitbreidings plan had gezien. Uit de krant hebben de raadsleden moeten vernemen, dat het plan klaar is. Onelegant, tegenover de raad, vond mevr. Buddingh. Zij kreeg het idee, dat b. en w. gingen denken: wij kunnen het alleen wel af. Overigens was zij daar niet bang voor, maar zij vond een terechtwij zing op z'n plaats.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 8