Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Nederlands Bijbelgenootschap gaat nieuwe leden werven jj H Voor de KANTONRECHTER Agenda Volgend jaar viering van 150-jarig bestaan Reorganisatie bij „Hollandia-wol" en „Frisia" ELST HET DRAMA STALINGRAD Bijna 100 jarig „Ons Genoegen" kreeg op historische grond nieuw vaandel RENSWOUDE 37e JAARGANG WOENSDAG 20 FEBRUARI 1963 Nr. 15 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel GESCHENK Doel Nieuws uit de omgeving Bij huis Leziug volksuuiversitei t gaat niet door Andere gemeenten Kami. Kruidenier (Eist) wordt predikant AMERONGEN FRANSE BELANGSTELLING VOOR „DE RIDDERHOF'' UITEENZETTING VAN STREEKVERBETERINGS- PLAN Twintig jaren geleden: WAAR MANNEN TEKORT SCHIETEN Historische grond Vele gelukwensen "I Pastorie komt vrij Vernieuwing interieur Wat nu weer MULDER Red&ktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Re dak tie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent „De bijbelvoorziening in de wereld is geen eenvoudige taak. Het is natuurlijk prachtig, dat de gehele Bijbel al in 226 talen is vertaald en er daarnaast nog vertalingen van testamenten en bijbelgedeelten in ruim 950 talen zyn, tóch is dit aantal nog beschamend klein als we bedenken dat er tenminste 2500 talen in de wereld gesproken worden. De Bijbel dient goed maar vooral ook goedkoop, te worden uitgegeven en ruim te worden verspreid. Juist ook in die landen waar jaarlijks miljoenen bewoners leren lezen en de leeshonger adembenemend is. Waar de levensstandaard nog zo laag is, dat bijbels alleen ver beneden de kostprijs verschaft kunnen worden. Waar ook een distributienet moet worden opge bouwd. Dat vraagt veel geldMet deze sobere doch veelzeggende ontboezeming gaan alle plaatselijke afdelingen van het Nederlandsch Bijbelgenootschap binnenkort proberen het ledental drastisch op te voeren. Het is de voorronde van het grote jubileumjaar 1964 waarin het N.B.G. het 150-jarig bestaan hoopt te vieren. Het ideaal van alle afdelingen geza menlijk is om het hoofdbestuur in het jubileumjaar minstens 225.000 contri buanten te kunnen aanbieden. Dit be tekent uitgaande van de cijfers per 1 januari van het vorige jaar een lande lijke groei met plm. 50.000 leden. Anders uitgedruktmen streeft naar een contributie-aanwas van minstens 150 x f 1.000,150.000, Doel en werkwijze van het N.B.G. zijn in de loop der jaren wel zo be kend geworden, dat een gedetailleerde uiteenzetting overbodig geacht mag worden. Het eind-doel: voor ieder zijn eigen Bijbel, liefst in eigen taal is natuur lijk nog lang niet bereikt. Dit kan al leen wanneer er voldoende middelen zijn om dit zeer belangrijke en wereld omvattende werk in stand te houden. Van de 23 bijbelgenootschappen in de wereld neemt ons land de vier de plaats in. ZEIST: De zeventienhonderdvijftig leden van het Ned. Bijbelgenootschap in Zeist hebben in een jaar tijds zesduizend gul den bijeengebracht. Van dat bedrag kan het N.B.G. weer zeshonderd bijbels ver spreiden. LUNTEREN: In een vlaag van waanzin heeft een 53-jarige man zijn nicht en hospita met een mes aangevallen. De vrouw vluchtte met haar half jaar oude baby naar buiten, waarna de man zich zelf mei het mes ging bewerken. Hij bracht zich niet minder dan negentien steekwonden toe, die echter niet levens gevaarlijk waren. DOORN: In verband met de vele aan rijdingen met overstekend wild langs de Leersumsestraatweg zal rijkswaterstaat er toe overgaan langs de gevaarlijkste gedeelten ter weerszijden van de weg z.g. wildspiegels aan te brengen. WOLFHEZE: In een school te Wolfheze werd ingebroken, doch niets vermist. Kennelijk had iemand er de nacht door gebracht en zich van een kopje thee voorzien. Ter dekking van de onkosten werden twee guldens achtergelaten. De „dader" bleek later een 27-jarige Duit ser te zijn. Aan de kop staat Amerika en op de tweede en derde plaats het Britse en Schotse genootschap. Om dichter bij huis te blijven de afdeling VEENENDAAL had per 1 ja nuari van het vorig jaar 228 leden en 120 donateurs, nog geen twee procent dus van de totale bevolking. De voorzitter van het bestuur, dat een interkerkelijk karakter draagt, ds. Langbroek noemde deze op komst zijn de ledenwerfactie zeer terecht een „appèl op de bereidheid van de men sen". Hoe men de actie gaat aanpakken staat nog niet helemaal vast. Er wordt gedacht aan een massale zangavond met declamatie, een bijbeltentoonstel ling voor scholieren en catechisanten, terwijl de actie zeer waarschijnlijk on dersteund zal worden door de beken de colportage-auto. Wanneer de afd. Veenendaal er in slaagt 175 nieuwe leden te mogen no teren, dan heeft zij aan de begrote groei voldaan, maar „hoe meer hoe lie ver natuurlijk", aldus ds. Langbroek. OUDERAVOND VAN SCHOOL GEERSEWEG Vanavond wordt in de Chr. school voor eenvoudige administratieve en praktische vorming een ouderavond gehouden. Er is o.m. een tentoonstelling van gemaakte werkstukken en een show waarbij meis jes zelf gemaakt werk tonen. Het slot van de avond vormt een vergadering in de aula met als onderwerp: Ons onderwijs in de toekomst. Wegens ziekte van prof. W. As- selbergs (Anton van Duinkerken) gaat de lezing „Humor in de let terkunde" die de Volksuniversi teit Veenendaal vanavond in het Trefpunt zou houden NIET door. De lezing wordt tot nader te be palen datum uitgesteld. Over acties in andere plaatsen in on ze omgeving is tot op heden nog niets bekend. AMERONGEN bijvoorbeeld telt in to taal 211 leden en zal trachten er min stens 50 nieuwe bij te krijgen. RENS WOUDE (141 leden) heeft een begrote groei van 40 leden en RHENEN (332 leden) 100 nieuwe leden. De nieuwe direktie van de Hol- landia Wol en de Frisia, twee dochterondernemingen van de N.V. Clos Leembrugge te Lei den, heeft de Ondernemingsraad van de twee Veenendaalse bedrij ven meegedeeld dat men om eco nomische redenen gedwongen is een reorganisatie in te voeren. Dit houdt in dat een aantal personeels leden ontslagen zal worden, onder wie een groot gedeelte van de Technische Dienst. Voor zover bekend zijn er van werknemerszijde geen bezwaren tegen de ze ontslagen ingebracht. Hoewel het geruime tijd onzeker scheen te zijn, staat thans wel vast dat beide be drijven in Veenendaal gehandhaafd zul len blijven. De interne reorganisatie zou een gevolg zijn van de minder gunstige bedrijfsresultaten van voorgaande jaren. FRIES ECHTPAAR ZIET NA LANGE TIJD KINDEREN TERUG De heer Henk Boomstra en z(jn Birmaan- se vrouw Hilda konden donderdag na an derhalf jaar hun kinderen weer omhelzen. In oktober 1961 nam de heer Boomstra zjjn vrouw uit Birma mee naar Holland. Het echtpaar, dat nu in Leeuwarden woont, kreeg echter geen pas voor de kinderen, de 5-jarige Kathleen en de 4- jarige Benedict. De Birmaanse autoritei ten hebben nu pas toestemming voor het vertrek gegeven. Foto: Twee overgeluk kige ouders klemmen hun kinderen in de armen vast. De heer Boomstra perst de lippen op elkaar om niet in snikken uit te barsten. Kandidaat W. Kruidenier zal zondag 24 febr. a.s. in de Goede Herderkerk afscheid nemen van de Herv. Gem. van Hilversum, waar hij sinds 15 febr. van üi mM m mm a het vorige jaar bij ds. S. W. de Vries in wijkgemeente 7 werkzaam is ge weest als vicaris. Vier weken later, n.l. zondagmiddag 24 maart zal hij om drie uur, na vooraf 's morgens om half elf te zijn bevestigd door ds. S. W. de Vries uit Hilversum, intree doen als predikant van de Herv. Gem. van Nijeveen in de classis Meppel. Kandidaat Kruidenier wordt te Nije veen de opvolger van ds. C. W. Schlin- gemann, die in verband met zijn be noeming tot legerpredikant door de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk is beroepen als predi kant voor buitengewone werkzaam heden en die op 25 nov. van het vorige jaar afscheid heeft genomen van de Herv. Gem. van Nijeveen. Kandidaat Kruidenier werd op 22 jan. 1933 uit een fruitkwekers-landbouwers gezin te Eist in de "mrgerlijke gemeente Rhenen geboren. liij bezocht eerst het Wagenings Lyceum te Wageningen en studeerde daarna nog theologie aan de universiteit te Utrecht, waar hij in dec. 1958 zijn kandidaats- en in jan. 1961 zijn voorbereidend kerkelijk examen aflegde. Nadat de heer Kruidenier van febr. tot juni 1961 eerst ongeveer vier maan den te Nunspeet werkzaam was geweest als stage-kandidaat (leervicaris) en hij op 8 febr. van het vorige jaar na een te Zwolle gehouden colloquium was toe gelaten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk werd hij met ingang van 15 febr. van het vorige jaar (1962) benoemd tot vicaris in wijk gemeente 7 van de hervormde gemeen te van Hilversum. Naar wij tenslotte nog vernemen hoopt de heer Kruidenier donderdag 14 maart a.s. in het huwelijk te treden met mej. J. P. Hanselaar, dochter van ds. H. W. J. C. Hanselaar, die ongeveer twee jaar geleden te Jutphaas is overleden. Vorige week hebben drie amb tenaren van het Franse „Ministère de la Santé Publique et de la Po pulation" een oriëntatie-bezoek gebracht aan het moderne bejaar dencentrum „De Ridderhof" te Amerongen- Zij werden ontvangen en rondgeleid door de directrice van het woonoord. Het contactblad „Huis en Haard" van het bejaardencentrum schrijft hierover: De drie heren waren erg enthousiast. Frankrijk kent praktisch nog geen be jaardentehuizen en nu heeft men van regeringswege het plan opgevat in 5 jaar tijd voor 8000 personen te gaan bouwen. Er is een groot bedrag voor uitgetrokken en nu waren deze ver tegenwoordigers van de Staat een oriën tatiereis aan het maken. De Franse ambtenaren hebben vele foto's genomen die in hun land onge twijfeld grondig bestudeerd zullen wor den. De Streekverbeterings commis sie Elst-Amerongen is van plan om volgende week woensdag avond in café Sportlust een open bare voorlichtingsavond te houden over het zogenaamde streekver- beteringsplan. Dit plan is door de verschillende land- bouw-organisaties opgesteld na de her haaldelijke terugkerende ziekte in de ta bak waardoor vele boeren financieel wer den gedupeerd. Het plan behelst de agrarische sector van de dorpen Eist en Amerongen en zal deze avond uiteengezet worden door de Rijkslandbouwconsulent voor de provin cie Utrecht, Ir. Groendijk. Gezien het directe belang voor alle be trokkenen zal deze voorlichtingsavond on getwijfeld grote belangstelling trekken. Er zal ook een nadere uiteenzetting wor den gegeven van de besteding van de gelden voor dit gebied. Met een enkel woord werd in het Duitse legerbericht van 3 februari 1943 het drama-Stalingrad afgesloten. „De strijd om Stalingrad is ten einde. Zijn eed aan het vaandel tot zijn laatste ademtocht trouw is het zesde leger onder de voor beeldige leiding van generaal-veldmaarschalk Paulus voor de overmacht van de vijand en de ongunstige omstandigheden bezweken", zo luidde het laconieke be richt uit het „Hoofdkwartier van de Führer". Een maand geleden, in zijn nieuw jaarsrede, had Hitier het Duitse volk nog de plechtige verzekering gegeven: „Wij zullen Stalingrad nemen". En met zijn gebruikelijk gebrul liet hij er op volgen: „Wij hebben de Engel sen uit geheel Europa verdreven, wij hebben Kreta genomen, wij achtervolg den de Russen tot diep in de Kaukasus, wij hebben Leningrad ingesloten en wij beheersen de Wolga, en zouden wij niet in staat zijn om nu ook Stalingrad in te nemen?" In zijn grootheidswaanzin liet Hitier een heel leger doodbloeden in de barre koude van de Russische winter. Want ondanks alle pogingen van zijn advi seurs om Paulus bevel te geven uit te Het gloednieuwe vaandel van de muziekvereniging „Ons Genoegen" dat door mevr. J. M. A. Bosch van Rosenthal-den Tex, echtgenote van Rhenens bur gemeester, werd aangeboden. l i Het hoogtepunt tijdens de receptie van de Rhenense muziekvereniging „Ons Genoegen", zaterdagmiddag gehouden in hotel „De Koning van Denemarken", was ongetwijfeld het moment waarop de echtgenote van Rhenens burgemeester, mevrouw J. M. A. Bosch van Rosenthal-de Tex, de 95-jarige harmonie een prach tig nieuw vaandel aanbood. Op uitdrukkelijk verlangen van de jubilerende ver eniging was dit nieuwe vaandel in precies dezelfde uitvoering gehouden als het oude, dat ruim 70 jaar lief en leed met „Ons Genoegen" had gedeeld. Mevrouw Bosch verrichtte de overdracht uit naam van een damescomité, dat door middel van een bazaar de benodigde (vele) gelden voor dit doel had bijeengebracht. „Wanneer de mannen het niet meer weten, moeten zij de dames inschake len", zei mevrouw Bosch met gerecht vaardigde trots. Dit waardevolle ge schenk bewees dat de dames inderdaad nuttig werk hadden geleverd. De gloed nieuwe banier werd door de echtge note van de burgemeester aan de draag stok bevestigd, nadat de zustervereni ging „Ons Genoegen" uit Renswoude voor het terras van het hotel een sere nade had gebracht met de mars „Der Medici" van Joh. Wichers. De belang stelling en het medeleven waren groot. Voorzitter E. Veenendaal sprak op deze historische plaats waar in het grijs verleden de muziektent had gestaan ge roerd een dankwoord en nam met wee moed afscheid van het oude vaandel, waarachter zovele Rhenenaren hadden gemarcheerd en dat niet minder dan twee wereldoorlogen had overleefd. Hij was het damescomité en de burgerij, alsmede de beschermvrouwe, mevrouw Woudenberg-van Voorthuisen, zeer er kentelijk voor de bijeen gebrachte gel den. Het bestuur van de jubilerende ver eniging mocht zeer vele gelukwensen in ontvangst nemen. Het receptiebezoek was ongekend groot. Vele plaatselijke verenigingen lieten hun felicitaties ver gezeld gaan van enveloppen met inhoud, TOTO DRAAIT WEER Wellicht ten overvloede worden de voet balliefhebbers er op gewezen dat de toto weer begint te draaien. De KNVB heeft Italiaanse, Portugese en Spaanse wedstrij den opgenomen. De formulieren zijn ver krijgbaar bij de bekende adressen en moe ten vrijdagavond vóór 6 uur ingeleverd zijn. in m 1 Hoofdstraat 51 Telefoon 3184 TTLelis OJLtLEJi Veenendaal! ZIEKENFONDSLEVERANCIER K., een 18-jarige visbewerker uit Ede, was op de Veenderweg te Ede met zijn bromfiets tegen een bestelauto voor hem gereden. Vrijdag verscheen hij( voor het Wagenings kantongerecht om zich hiervoor te verantwoorden. t, Ik wilde linksaf slaan naar de Soembalaan en had eerst al een fiets laten passeren. Ik keek weer achterom en zag toen even later plotseling die auto vlak voor me. Ik kon toen niet meer remmen en reed tegen de bumper. Ik heb er m'n rechterscheenbeen nog bij gebroken, vertelde verdachte. Namens de eigenares van de auto, een verkooporganisatie, diende de heer V. een schadevordering in van 30,Er waren namelijk wat krassen ontstaan op de achterdeur van de bestelwagen. Hoe kan dat nu? vroeg verdachte verbaasd. Ik heb laatst een papiertje thuis gekregen, waar opstond, dat ik 40,zou moeten betalen. Dat is dan alleen maar een mee valler, vond verdachte. Verdachte heeft omgekeken en wat voor hem gebeurde uit het oog verloren. Achteromkijken is goed, maar het moet niet zo lang duren, dat je niet meer op de weg voor je let. Je kunt dan ook het beste snelheid min deren alvorens je hoofd om te draaien, aldus de officier in zijn requisitoir. Ik wil er rekening mee houden, dat K. een been gebroken heeft en daardoor dus al gedeeltelijk gestraft is. Ik zal het daar om laten bij 10,of 2 dagen en toe wijzing van de civiele vordering. Rechter v. d. Brand ging daarmee akkoord, zodat het totaalbedrag voor K. toch nog op 40,kwam. XXX De 17-jarige Van H., rijwielhersteller te Ede, was op de Markt in zijn woon plaats met een auto tegen twee gepar keerd staande wagens gereden. De jon geman was - uiteraard - niet in het be zit van een rijbewijs en deze overtre ding en de dubbele aanrijding brachten hem vrijdag voor het Wagenings kan tongerecht. Van H. zal bovendien nog voor de rechtbank te Arnhem moeten verschijnen omdat hij na de botsing doorreed in plaats van te stoppen en zich bekend te maken. Je bent hier al eens een paar maal eerder geweest, maar je gaat blijkbaar maar gewoon door zonder rijbewijs rond te rijden en dat nog wel midden in Ede, terwijl je het kennelijk niet kunt, zei rechter v. d. Brand streng. Een bijzon der onverantwoordelijke manier van doen. Gezien het feit, dat verdachte al eer der voor dergelijke zaken voor het Wa genings kantongerecht op het matje had moeten komen, wilde de officier het niet laten bij een onvoorwaardelijke straf zonder meer. Je moet maar eens een flinke drei ging boven het hoofd voelen, vond hij. Die dreiging kwam er in de vorm van een voorwaardelijke hechtenisstraf van veertien dagen met een proeftijd van twee jaar, alsmede een boete van 50, of 10 dagen. En dan houd ik er nog rekening mee, dat je voor het doorrijden straks opnieuw terecht moet staan, want dat was juist het intens gemene van de hele zaak, voegde mr. Leusink eraan toe. Rechter v. d. Brand vonniste conform waar het de voorwaardelijke hechtenis betrof. De boete werd echter verdubbeld tot 100,of 10 dagen. (zie verder pag. 2) die dankbaar werden geaccepteerd, om dat een muziekvereniging héél wat aan kan met het dure instrumentarium. Uit naam van het gemeentebestuur van Rhenen werden de gelukwensen over gebracht door de wethouders Van Ge- sink en Griffioen, die vergezeld waren van de waarnemend gemeentesecretaris, de heer W. C. Pieters. Het muziekkorps van Wageningen bood bij monde van de voorzitter, de heer Van Wijck, een gloednieuwe mars aan, die de vereni ging kan bestellen bij dirigent de heer P. Hoolhorst, zelf componist en toon zetter. De heer Van Wijck keek met plezier terug op de uitstekende muzikale rela ties tussen Rhenen en Wageningen. Het woord werd ook nog gevoerd door de voorzitter van de nog jonge Rhenense Middenstands Centrale, die de harmonie van zeer grote functionele betekenis noemde voor een plaatselijke gemeenschap. „Als ik nog eens opdracht zou krijgen", aldus de RMC-voorzitter, „om een nieuwe gemeente te stichten dan zou ik eerst een harmonie oprich ten en dan pas een burgemeester be noemen, want wat heb je aan een bur gemeester als je geen harmonie hebt. Je zou hem niet eens feestelijk kunnen inhalen." Deze en vele andere uitingen ter re ceptie bewezen welk een grote plaats de jubilerende muziekvereniging in de harten van de Rhenenaren inneemt. Alle gasten spraken tenslotte de wens uit, dat „Ons Genoegen" over vijf jaar op glorieuze wijze de honderd jaar zal mogen volmaken. De gemeente Ede heeft voor mevr. Mo lenaar een woning beschikbaar gesteld. Van mevr. Molenaar is inmiddels reeds bericht ontvangen dat z(j deze zal betrek ken zodra deze gereed is. Hiervoor in ruil zal dan te Ede de woning van Ds. Slin- genberg weer vrfl komen. Via het mededelingenblad van de Ger. Kerk heeft de kerkeraad met blijdschap mee kunnen delen dat de classis haar goedkeuring heeft verleend aan de inte rieursvernieuwing. Binnenkort zal op de huishoudelijke ge meenteavond hierover worden gesproken. Deze hoopt dan tot besluitvorming te komen. Deze vergadering zal gewoonte getrouw na de dankstond aansluiten. DS. SIERINK KOMT SPREKEN Op een kemende gemeentevergade ring der Ger. kerk zal ds. Sierink ko men spreken. Voorlopig is de datum hiervoor gesteld op 20 maart a.s. breken, bleef Hitier bij zijn besluit om door te vechten tot de laatste man. De strijd om Stalingrad begon in aug. 1942. Met twintig divisies liepen de Duitsers storm op de verdediging van de stad. De Russen waren niet bestand tegen het geweld van deze stormloop en langzaam werd de Russische gordel in gedrukt. Maar op 30 km van de be dreigde stad werd een nieuwe verdedi- gingsring aangelegd en weer moesten de Duitse troepen een verbeten strijd leveren om elke meter grond. De strijd werd steeds heviger. Sprak het Duitse weermachtbericht in die dagen van schitterende overwinningen en van de val van Stalingrad, het belangrijke steunpunt aan de Wolga, dat de „End- sieg" in zicht bracht, de werkelijkheid was wel iets anders. De prachtige stad werd een verschrikkelijk massagraf voor de Duitsers. Elk huis, elke fabriek, elke school was een fort op zich. Stuk voor stuk moesten deze vuurspuwende bolwerken worden veroverd. Kenmer kend voor de situatie was het feit, dat de legerberichten gingen spreken van „nieuwe huizenblokken in Stalingrad veroverd". Maar elke dag verloren de Duitsers meer manschappen en mate rieel, zonder dat er voldoende aanvoer was. De Russische generaal Zjoekof, die tot taak had de Duitsers bezig te hou den tot het grote Russische tegenoffen sief zou beginnen, volbracht zijn op dracht op alle punten: Stalingrad hield stand. Een van de bloedigste episoden uit de strijd is de maandenlange worsteling om de wapenfabriek „Rode Barricade". Tienduizend Russische soldaten, afge- (zie verder pag. 2) KLEUTERS SPAARDEN VOOR ZENDING Zoals gewoonlijk brengen de kleuters van de kleuterschool wekelijks geld mee voor de zending. Verleden week moch ten de commissies van de Herv. kerk en Ger. kerk dit weer ontvangen. De Herv. kerk ontving 35,De Ger. kerk ontving 16, GESLOOPT Eindelijk is naast café Vink aan de Dorpsstraat de oude schuur verwijderd. Dit geeft de hoek een heel ander aan zien. Het zal een hele verfraaiing zijn als daar op de duur een woning komt. •8- In Engeland is een garagedeur ontwor pen die automatisch opengaat wanneer het licht van de koplampen er op schijnt. -8- De regering van hetzelfde land heeft bepaald dat auto's van 5 jaar en ouder ieder jaar opnieuw gekeurd moeten worden. ■8- Een firma heeft dames-paraplu's in de maak die de draagsters in staat stellen te zien waar zij lopen. •8- In Montreal is een sneeuwmachine in gebruik genomen die sneeuw smelt met een capaciteit van 20.000 liter per mi nuut. ■8- Een echtpaar in Zuid-Afrika heeft vo rige week hun 70-jarig huwelijksfeest gevierd. Zij is 91 en hij 94. -8- In Italië is de diensttijd verkort van 18 tot 15 maanden. ■8- In de Verenigde Staten zijn vorig jaar 199.200.000 pakjes cigaretten a 20 stuks gerookt. -8- Een 17 jaar lang doodgewaande vrouw is onlangs in haar woonplaats bij de zonegrens uit de Sowj et-Unie terugge keerd. WOENSDAG Amerongen: Nutsavond in Club huis 8 uur. DONDERDAG Veenendaal: Filmavond Ned. Chr. Reis Ver. in Trefpunt 8 uur. Openbare vergadering van AR Kiesvereniging in Ko renbeurs 7.30 uur. Lezing NCVB in Trefpunt 7.30 uur. 1922-1962 Assurantiekantoor Elg. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enx. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1